Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0022/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0022/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Egipte

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0012/2015

Procedūra : 2014/3017(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0022/2015
Pateikti tekstai :
B8-0022/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0022/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte

(2014/3017 (RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Egipte, įskaitant 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją[1],

 

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo mėn. Europos kaimynystės politikos įgyvendinimo Egipte pažangos ataskaitą ir į vėlesnes pažangos ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, prie kurio yra prisijungęs Egiptas,

–       atsižvelgdamas į naują Egipto Konstituciją, patvirtintą nacionaliniame referendume 2014 m. sausio mėn.,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. ES ir Egipto asociacijos susitarimą,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio mėn. Atėnuose (Graikijoje) surengto trečiojo Europos Sąjungos ir Arabų Valstybių Lygos užsienio reikalų ministrų susitikimo išvadas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Egiptas yra ilgalaikė strateginė Europos Sąjungos partnerė, turinti bendrus tikslus – užtikrinti stabilumą, taiką ir gerovę Viduržemio jūros ir Artimųjų Rytų regionuose; kadangi Egiptas yra pagrindinė ES pagalbos gavėja;

B.     kadangi Egiptas ir ES pasirašė teisiškai privalomą asociacijos susitarimą, kuris įsigaliojo 2004 m.;

C.     kadangi optimizmą, įsiplieskusį per Arabų pavasarį ir po to, kai buvo nuverstas H. Mubarako režimas, pakeitė politinis ir socialinis susiskaldymas ir smurtas;

D.     kadangi 2015 m. sausio 25 d. sukaks ketveri metai po revoliucijos, per kurią nuverstas prezidentas H. Mubarak;

E.     kadangi 2014 m. Abdul Fattah al-Sisi išrinktas prezidentu – šis įvykis atspindėjo vėliausią politinių permainų Egipte etapą po to, kai 2013 m. liepos mėn. buvo nuverstas prezidentas Mohamed Morsi;

F.     kadangi Egipto parlamentas šiuo metu yra paleistas ir tikimasi, kad rinkimai į Atstovų rūmus vyks dviem etapais, pradedant 2015 m. kovo 22–23 d.;

G.     kadangi nuvertus prezidentą M. Morsi imtasi griežtų smurtinių priemonių, žuvo apie 1 000 žmonių ir Musulmonų brolija uždrausta įstatymu;

H.     kadangi didėja susirūpinimas dėl žmogaus teisių padėties Egipte, visų pirma žodžio ir susirinkimų laisvės srityse;

I.      kadangi pastarasis ekonominės veiklos atsigavimas Egipte vis dar neturi poveikio nedarbo ir skurdo lygiui, kuris išlieka didelis;

J.      kadangi smurto mastas Sinajuje didėjo nuo 2011 m. ir po to, kai 2013 m. buvo nuverstas prezidentas M. Morsi, žuvo daugiau kaip 500 saugumo darbuotojų; kadangi daugėjant smurto atvejų kyla destabilizavimo didesniame regione grėsmė;

K.     kadangi prezidentui A. F. al-Sisi priėmus dekretą, kuriuo smarkiai išplečiami karo teismų įgaliojimai, šiuose teismuose teisiami šimtai civilių asmenų; kadangi pranešama, kad šis dekretas prokurorams leidžia atgaline data karo teisminėms institucijoms perduoti civilines bylas, kuriose vykdomas tyrimas arba kurios nagrinėjamos;

L.     kadangi 2014 m. gruodžio 2 d. teismas al Gizoje net 188 teisiamiesiems už ankstesniais metais prieš policijos nuovadą surengtą smurto išpuolį skyrė preliminarius mirties nuosprendžius;

M.    kadangi 2015 m. sausio 1 d. Egipto aukščiausiasis teismas nurodė surengti pakartotinį bylos nagrinėjimą dėl trijų televizijos „Al-Jazeera“ žurnalistų, kurie buvo nuteisti pagal kaltinimus skleidus melagingas žinias ir bendradarbiavus su uždrausta Musulmonų brolija po to, kai 2013 m. kariuomenė nuvertė prezidentą M. Morsi;

N.     kadangi, atsižvelgiant į ES persvarstytą Europos kaimynystės politiką ir ypač laikantis principo „parama pagal pažangą“, Sąjungos bendradarbiavimo su Egiptu mastas ir sritys pagrįsti paskatomis, todėl juos lemia Egipto pažanga vykdant įsipareigojimus tokiose srityse, kaip demokratija, teisinė valstybė, žmogaus teisės ir lyčių lygybė;

O.     kadangi nuvertus prezidentą M. Morsi padaugėjo išpuolių prieš Egipto koptus krikščionis ir jų diskriminavimo atvejų, taip pat sugriauta daug bažnyčių;

1.      reiškia solidarumą su Egipto žmonėmis ir siūlo nuolatinę paramą jų pastangoms užtikrinti taikų demokratinį perėjimą, įtraukiant politines, ekonomines ir socialines reformas;

2.      pakartoja, kad yra įsipareigojęs Egiptui kaip pagrindinei strateginei partnerei šiame regione; toliau primygtinai ragina Egipto vyriausybę vykdyti savo, kaip svarbios valstybės pietiniame Viduržemio jūros regione, tarptautinius įsipareigojimus;

3.      mano, kad žmogaus teisės yra neatsiejamas aspektas kuriant stabilų, klestintį ir demokratišką Egiptą, ir ragina visus veikėjus laikytis atitinkamų principų;

4.      tvirtai remia įtraukų politinį procesą, kuriame dalyvautų visi demokratiniai veikėjai, siekiant užtikrinti, jog bus vykdomos būtinos politinės, ekonominės, teisminės ir socialinės reformos, paisant visų Egipto piliečių interesų;

5.      mano, kad Egipto perėjimas prie demokratinės valstybės gali tapti pavyzdžiu daugeliui kitų šalių šiame regione;

6.      pareiškia, kad vis daugiau rūpinasi dėl blogėjančios saugumo padėties Sinajuje; dar kartą pasmerkia visokio pobūdžio smurtą ir bauginimą ir ragina visus veikėjus kuo labiau nuo to susilaikyti siekiant užkirsti kelią tam, kad žūtų ar būtų sužeidžiami žmonės;

7.      palankiai vertina prezidento Abdelio Fattaho al-Sissi pasižadėjimus kurti valstybę, kurioje būtų gerbiamos visų asmenų teisės ir laisvės, įskaitant įstatymo viršenybės principą ir žodžio laisvę; toliau skatina Egipto vyriausybę visapusiškai įgyvendinti šias pagrindines teises ir laisves;

8.      smerkia tai, kad karo teismuose teisiami civiliai asmenys; toliau ragina teismines Egipto institucijas užtikrinti kaltinamųjų teisę į teisingą ir greitą bylos nagrinėjimą, pagrįstą aiškiais kaltinimais ir tinkamu bei nepriklausomu tyrimu, taip pat teisę susisiekti su advokatu ir šeimos nariais ir palaikyti su jais ryšį, ir laikytis tinkamo teisinio proceso principo;

9.      reikalauja nedelsiant paleisti televizijos „Al-Jazeera“ žurnalistus Peterį Greste, Mohamedą Fahmy ir Baherį Mohamedą, šiuo metu laukiančius pakartotinio bylos nagrinėjimo dėl kaltinimų skleidus melagingas naujienas ir bendradarbiavus su uždrausta Musulmonų brolija; taip pat ragina anuliuoti šių žurnalistų kolegoms, televizijos „Al-Jazeera“ žurnalistei Sue Turton ir dviem kitiems užsienio šalių korespondentams skirtas bausmes, šiuos asmenis, remiantis panašiais kaltinimais, nuteisus už akių;

10.    mano, kad visiems žurnalistams reikia leisti pranešti apie padėtį Egipte nekeliant baimės, kad jie bus persekiojami teisminių institucijų, įkalinti, bauginami arba ribojama jų žodžio ar saviraiškos laisvė;

11.    ragina Egipto vyriausybę užtikrinti, kad šalies ir tarptautinės pilietinės visuomenės organizacijos ir nepriklausomos profesinės sąjungos galėtų šalyje laisvai, be vyriausybės įsikišimo ar bauginimo, vykdyti veiklą;

12.    palankiai vertina Egipto vyriausybės pastangas siekiant susitaikymo Izraelio ir Palestinos atveju;

13.    taip pat palankiai vertina Egipto vyriausybės pastangas teikti pagalbą nuo kovų Sirijoje ir Irake bėgantiems asmenims;

14.    smerkia nuolatinius išpuolius prieš religinių grupių mažumas Egipte ir ragina Egipto vyriausybę vykdyti šiuos išpuolius vykdančių asmenų persekiojimą;

15.    palankiai vertina tai, kad Egipto prezidentas Abdel Fattah al-Sissi buvo pirmas prezidentas, per koptų Kūčias apsilankęs mišiose bažnyčioje Kaire, ir mano, kad šis veiksmas yra svarbus simbolinis pareiškimas stengiantis kurti vienybę Egipto visuomenėje;

16.    palankiai vertina paskelbtą informaciją, kad parlamento rinkimai vyks dviem etapais – pradeda 2015 m. kovo 22–23 d.;

17.    ragina Egipto vyriausybę pateikti prašymą atsiųsti ES rinkimų stebėjimo misiją būsimiems parlamento rinkimams stebėti;

18.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, EIVT, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms ir Egipto parlamentui ir vyriausybei.