Projekt rezolucji - B8-0022/2015Projekt rezolucji
B8-0022/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Egipcie

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0012/2015

Procedura : 2014/3017(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0022/2015
Teksty złożone :
B8-0022/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0022/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Egipcie

(2014/3017(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Egipcie, w tym rezolucję z dnia 6 lutego 2014 r.[1],

–       uwzględniając europejską politykę sąsiedztwa i najnowsze sprawozdanie w sprawie postępów dotyczące Egiptu z marca 2014 r.,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–       uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r., którego stroną jest Egipt,

–       uwzględniając konstytucję Egiptu, przyjętą w referendum krajowym w styczniu 2014 r.,

–       uwzględniając układ o stowarzyszeniu między UE a Egiptem z 2004 r.,

–       uwzględniając konkluzje 3. posiedzenia ministrów spraw zagranicznych Unia Europejska–Liga Państw Arabskich, które odbyło się w Atenach (Grecja) w czerwcu 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Egipt jest od dawna strategicznym partnerem Unii Europejskiej, podzielającym cele budowania stabilności, pokoju i dobrobytu w regionie Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu; mając na uwadze, że Egipt jest jednym z głównych beneficjentów pomocy udzielanej przez UE;

B.     mając na uwadze, że Egipt i UE są stronami prawnie wiążącego układu o stowarzyszeniu, który wszedł w życie w 2004 r.;

C.     mając na uwadze, że po optymizmie zrodzonym podczas arabskiej wiosny i upadku reżimu Mubaraka nastąpiła polityczna i społeczna polaryzacja oraz przemoc;

D.     mając na uwadze, że w dniu 25 stycznia 2015 r. przypada 4. rocznica rewolucji, która obaliła prezydenta Mubaraka;

E.     mając na uwadze, że w maju 2014 r. Abd al-Fattah as-Sisi został wybrany na prezydenta, co otworzyło ostatni etap zmian politycznych w Egipcie po odsunięciu od władzy prezydenta Muhammada Mursiego w lipcu 2013 r.;

F.     mając na uwadze, że parlament egipski jest rozwiązany a wybory do Izby Reprezentantów mają przebiegać w dwóch turach, rozpoczynając się w dniu 22/23 marca 2015 r.;

G.     mając na uwadze, że po odsunięciu od władzy prezydenta Mursiego nastąpiły brutalne represje, doszło do śmierci ok. 1000 osób i zdelegalizowano Stowarzyszenie Braci Muzułmanów;

H.     mając na uwadze rosnące obawy co do sytuacji praw człowieka w Egipcie, zwłaszcza w dziedzinie wolności słowa i zgromadzeń;

I.      mając na uwadze, że niedawne ożywienie działalności gospodarczej w Egipcie musi jeszcze wpłynąć na bezrobocie i stopień ubóstwa, które utrzymują się na wysokim poziomie;

J.      mając na uwadze, że od 2011 r. wzrosła przemoc na Synaju i ponad 500 pracowników aparatu bezpieczeństwa poniosło śmierć w następstwie usunięcia prezydenta Mursiego w 2013 r.; mając na uwadze, że ta fala przemocy grozi destabilizacją sytuacji w całym regionie;

K.     mając na uwadze, że setki cywilów są sądzone przez sądy wojskowe w następstwie dekretu prezydenta as-Sisiego, który znacznie rozszerzył ich kompetencje; mając na uwadze doniesienia o tym, że umożliwia to prokuratorom sądów cywilnych do kierowania spraw cywilnych z efektem wstecznym do zbadania i osądzenia przez jurysdykcje wojskowe;

L.     mając na uwadze, że w dniu 2 grudnia 2014 r. sąd w Gizie wydał wstępne wyroki śmierci na aż 188 oskarżonych o brutalny atak na komisariat policji rok wcześniej;

M.    mając na uwadze, że w dniu 1 stycznia 2015 r. najwyższy sąd w Egipcie nakazał ponowny proces trzech dziennikarzy Al-Dżaziry uwięzionych pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych wiadomości i współpracy z zakazanym Stowarzyszeniem Braci Muzułmanów po obaleniu prezydenta Mursiego przez wojsko w 2013 r.;

N.     mając na uwadze, że zgodnie ze zmienioną europejską polityką sąsiedztwa, a zwłaszcza z podejściem „więcej za więcej”, poziom i zakres zaangażowania Unii w Egipcie opiera się na systemie zachęt, jest zatem uzależniony od postępów Egiptu w wypełnianiu zobowiązań podjętych w odniesieniu do zasad demokracji, praworządności, praw człowieka i równouprawnienia płci;

O.     mając na uwadze, że po upadku prezydenta Mursiego ataki na egipskich koptyjskich chrześcijan i ich dyskryminowanie przybrało na sile, tak jak i niszczenie licznych kościołów;

1.      wyraża swoją głęboką solidarność z narodem egipskim i oferuje stałe wsparcie dla dążenia do zapewnienia pokojowych, demokratycznych przemian obejmujących przeprowadzenie politycznych, gospodarczych i społecznych reform;

2.      potwierdza swoje zobowiązania w stosunku do Egiptu jako kluczowego partnera strategicznego w regionie; ponadto nalega na rząd Egiptu, by wypełniał swoje zobowiązania międzynarodowe jako główne mocarstwo w południowej części regionu Morza Śródziemnego;

3.      wyraża przekonanie, że prawa człowieka są integralnym elementem tworzenia stabilnego, prosperującego i demokratycznego Egiptu oraz wzywa wszystkie podmioty do ochrony odnośnych zasad;

4.      z mocą popiera integrujący proces polityczny, w którym udział wezmą wszystkie demokratyczne podmioty, aby dopilnować, by reformy polityczne, gospodarcze, sądownicze i społeczne przeprowadzone zostały w interesie wszystkich obywateli Egiptu;

5.      jest przekonany, że przemiana Egiptu w państwo demokratyczne może stać się wzorcem dla wielu innych krajów w regionie;

6.      wyraża rosnące zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją na Synaju; ponownie potępia stosowanie przemocy i zastraszania w każdej postaci oraz wzywa wszystkie podmioty do wykazania się maksymalną powściągliwością, aby nie dopuścić do dalszych ofiar śmiertelnych lub rannych;

7.      z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie prezydenta Abd al-Fattaha as-Sisiego do budowania państwa szanującego prawa i wolności, w tym praworządności i wolności słowa dla wszystkich; ponownie zachęca rząd Egiptu do pełnego wdrażania podstawowych praw i wolności;

8.      potępia zwiększone wykorzystywanie sądów wojskowych do sądzenia osób cywilnych; ponownie wzywa egipskie organy sądowe do zapewnienia oskarżonym prawa do terminowego i sprawiedliwego procesu opartego na jasnych zarzutach i niezależnym śledztwie, a także prawa dostępu do adwokata i członków rodziny oraz kontaktu z nimi, a także do przeprowadzania rzetelnego procesu;

9.      domaga się natychmiastowego uwolnienia dziennikarzy Al-Dżaziry Petera Greste'a, Mohameda Fahmy'ego i Bahera Mohameda, którzy oczekują na ponowny proces w związku z zarzutami rozpowszechniania fałszywych wiadomości i współpracy z zakazanym Stowarzyszeniem Braci Muzułmanów; wzywa ponadto do unieważnienia wyroków wydanych na ich koleżankę, dziennikarkę Al-Dżaziry Sue Turton i dwóch innych zagranicznych korespondentów skazanych zaocznie pod podobnymi zarzutami;

10.    wyraża przekonanie, że wszyscy dziennikarze muszą mieć możliwość informowania o sytuacji w Egipcie, nie narażając się na prześladowanie, więzienie, zastraszanie czy ograniczenia wolności słowa lub wypowiedzi;

11.    wzywa egipski rząd do dopilnowania, by krajowe i międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego i niezależne związki zawodowe mogły swobodnie działać w kraju, bez ingerencji lub zastraszania ze strony rządu;

12.    z zadowoleniem odnosi się do starań rządu Egiptu na rzecz osiągnięcia pojednania Izraela i Palestyny;

13.    z zadowoleniem przyjmuje również starania rządu Egiptu na rzecz pomocy uchodźcom z Syrii i Iraku, gdzie toczą się walki;

14.    potępia ciągłe ataki na grupy mniejszości religijnych w Egipcie i wzywa rząd Egiptu do ścigania przeprowadzających takie ataki;

15.    z zadowoleniem przyjmuje fakt, że egipski prezydent Abd al-Fattaha as-Sisi stał się pierwszym prezydentem uczestniczącym w mszy w kościele w Kairze w koptyjską wigilię Bożego Narodzenia i wyraża przekonanie, że stanowi to ważną, symboliczną manifestację w wysiłkach na rzecz zbudowania jedności w egipskim społeczeństwie;

16.    z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź, że wybory parlamentarne odbędą się w dwóch turach, rozpoczynając się w dniach 22/23 marca 2015 r.;

17.    wzywa rząd Egiptu do zwrócenia się o wysłanie unijnej misji obserwacji wyborów w celu monitorowania nadchodzących wyborów parlamentarnych;

18.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, ESDZ, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich oraz prezydentowi i rządowi Egiptu.