Förslag till resolution - B8-0022/2015Förslag till resolution
B8-0022/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Egypten

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0012/2015

Förfarande : 2014/3017(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0022/2015
Ingivna texter :
B8-0022/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0022/2015

Europaparlamentets resolution om situationen i Egypten

(2014/3017(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Egypten, bland annat resolutionen av den 6 februari 2014[1],

–       med beaktande av den europeiska grannskapspolitiken och den senaste framstegsrapporten om Egypten från mars 2014,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Egypten har anslutit sig till,

–       med beaktande av Egyptens nya författning, som godkändes i en nationell folkomröstning i januari 2014,

–       med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Egypten från 2004,

–       med beaktande av slutsatserna från det tredje mötet för Europeiska unionens och Arabförbundets utrikesministrar, som hölls i Aten (Grekland) i juni 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Egypten är en mångårig strategisk partner för EU med gemensamma mål för stabilitet, fred och välstånd i Medelhavsområdet och Mellanöstern. Egypten har varit en stor mottagare av EU-bistånd.

B.     Egypten och EU är parter i det rättsligt bindande associeringsavtal som trädde i kraft 2004.

C.     Optimismen från den arabiska våren och Mubarakregimens fall följdes av politisk och social polarisering och våld.

D.     Den 25 januari är det fyra år sedan den revolution som drev president Mubarak från makten.

E.     I maj 2014 valdes Adb al-Fattah al-Sisi till president, den senaste fasen i de politiska förändringarna i Egypten efter att president Muhammad Mursi avsattes i juli 2013.

F.     Det egyptiska parlamentet är för närvarande upplöst, och val till representantshuset väntas äga rum i två omgångar, med början den 22–23 mars 2015.

G.     Avsättandet av president Mursi följdes av våldsamma kraftåtgärder med runt 1 000 dödade och kriminalisering av Muslimska brödraskapet.

H.     Oron stiger över situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt yttrande- och mötesfriheten.

I.      Den senaste tidens ekonomiska återhämtning i Egypten har ännu inte slagit igenom på arbetslöshets- och fattigdomssiffrorna, som alltjämt är höga.

J.      Våldet i Sinai har tilltagit sedan 2011, och över 500 säkerhetsanställda har dödats sedan president Mursi avsattes 2013. Detta våldsutbrott riskerar att destabilisera hela regionen.

K.     Hundratals civila står inför rätta i militärdomstolar sedan president al-Sisi utfärdat ett dekret som kraftigt utvidgar deras befogenheter. Enligt rapporter ger detta civila åklagare möjlighet att retroaktivt föra över civila mål som är under utredning eller föremål för rättegångar till militär jurisdiktion.

L.     Den 2 december 2014 avkunnade en domstol i Gizeh preliminära dödsdomar mot hela 188 tilltalade för en våldsattack mot en polisstation under det föregående året.

M.    Den 1 januari 2015 beordrade Egyptens högsta domstol omtagning av rättegången mot tre al-Jazira-journalister anklagade för spridning av falska nyheter och samarbete med det förbjudna Muslimska brödraskapet efter att president Mursi störtats av militären i juni 2013.

N.     I linje med den reviderade europeiska grannskapspolitiken, i synnerhet ”mer för mer”-strategin, är nivån och omfattningen på EU:s engagemang i Egypten incitamentbaserad och därför beroende av att Egypten gör framsteg i fullgörandet av sina åtaganden på områden som demokrati, rättsstatliga principer, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

O.     President Mursis fall följdes av fler attacker och ökad diskriminering mot Egyptens kristna kopter och förstörelse av ett stort antal kyrkor.

1.      Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med Egyptens folk och erbjuder fortsatt stöd till dess ansträngningar att säkerställa en fredlig och demokratisk övergång med politiska, ekonomiska och sociala reformer.

2.      Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt engagemang för Egypten som en central strategisk partner i regionen. Parlamentet uppmanar med kraft Egyptens regering att fullgöra sina internationella åtaganden som stormakt i det södra Medlehavsområdet.

3.      Europaparlamentet anser att mänskliga rättigheter är en väsentlig del av skapandet av ett stabilt, välmående och demokratiskt Egypten och uppmanar alla aktörer att upprätthålla de tillämpliga principerna.

4.      Europaparlamentet stöder kraftfullt en inkluderande politisk process med deltagande av alla demokratiska aktörer för att se till att nödvändiga politiska, ekonomiska, rättsliga och sociala reformer görs i alla egyptiska medborgares intresse.

5.      Europaparlamentet anser att Egyptens övergång till en demokratisk stat har potential att bli en förebild för många andra länder i regionen.

6.      Europaparlamentet uttrycker växande oro over den försämrade säkerhetssituationen i Sinai. Parlamentet fördömer på nytt användningen av våld och hot i alla former och uppmanar alla aktörer att visa prov på maximal återhållsamhet för att förhindra dödsfall och skador.

7.      Europaparlamentet välkomnar president Adb al-Fattah al-Sisis åtaganden att bygga en stat som respekterar rättigheter och friheter, däribland rättsstatliga principer och yttrandefrihet för alla. Parlamentet uppmanar vidare den egyptiska regeringen att tillämpa dessa grundläggande rättigheter och friheter till fullo.

8.      Europaparlamentet fördömer den ökade användingen av militärdomstolar i mål mot civilpersoner. Parlamentet uppmanar vidare de egyptiska rättsliga myndigheterna att säkerställa den tilltalades rätt till en rättvis och snar rättegång, som bygger på tydliga åtalspunkter samt korrekta och oberoende utredningar, samt rätten till tillgång till och kontakt med advokater och familjemedlemmar, och att respektera korrekta rättsförfaranden.

9.      Europaparlamentet kräver ett omedelbart frigivande av al-Jazira-journalisterna Peter Greste, Mohamed Fahmy och Baher Mohamed, som nu väntar på en ny rättegång om spridning av falska nyheter och samarbete med det förbjudna Muslimska brödraskapet. Parlamentet kräver vidare att domen mot deras journalistkollega på al-Jazira, Sue Torton, och två andra utländska korrespondenter ska ogiltigförklarats sedan de i sin frånvaro dömts under liknande åtalspunkter.

10.    Europaparlamentet anser att alla journalister måste tillåtas rapportera om situationen i Egypten utan att behöva frukta åtal, fängelse, hot eller inskränkningar i yttrandefriheten.

11.    Europaparlamentet uppmanar Egyptens regering att garantera att inhemska och internationella civilsamhällesorganisationer och oberoende fackföreningar kan verka fritt utan regeringsinblandning eller hot i landet.

12.    Europaparlamentet välkomnar den egyptiska regeringens ansträngningar att försöka nå en förlikning i Israel-Palestina-situationen.

13.    Europaparlamentet välkomnar vidare den egyptiska regeringens ansträngningar att bistå de flyende från striderna i Syrien och Irak.

14.    Europaparlamentet fördömer de fortsatta attackerna mot religiösa minoritetsgrupper i Egypten och uppmanar den egyptiska regeringen att lagföra dem som utför sådana attacker.

15.    Europaparlamentet gläds åt att den egyptiske presidenten Adb al-Fattah al-Sisi, på kopternas julafton, blev den förste president som närvarat vid en mässa i en kyrka i Kairo, och anser att detta är en viktig, symbolisk markering i ansträngningarna att skapa enighet i det egyptiska samhället.

16.    Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet att parlamentsval kommer att äga rum i två omgångar, med början den 22–23 mars 2015.

17.    Europaparlamentet uppmanar Egyptens regering att begära ett valobservatörsuppdrag från EU som ska övervaka det kommande parlamentsvalet.

18.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar samt Egyptens president och regering.