Návrh usnesení - B8-0023/2015Návrh usnesení
B8-0023/2015

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Egyptě

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano za skupinu EFDD

Postup : 2014/3017(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0023/2015
Předložené texty :
B8-0023/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0023/2015

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Egyptě

(2014/3017(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě, zejména na usnesení ze dne 17. července 2014 o svobodě projevu a shromažďování v Egyptě[1] a na usnesení ze dne 6. února 2014 o situaci v Egyptě[2],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 „Evropská politika sousedství: směrem k posílení partnerství. Postoj Evropského parlamentu ke zprávám za rok 2012“[3],

–       s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001, která vstoupila v platnost v roce 2004 a byla posílena akčním plánem z roku 2007, a na zprávu Komise o pokroku při jejím provádění ze dne 20. března 2013,

–       s ohledem na ústavu Egypta přijatou v referendu ve dnech 14. a 15. ledna 2014,

–       s ohledem na egyptský zákon č. 107 ze dne 24. listopadu 2013 upravující právo na veřejné shromažďování, průvody a pokojné demonstrace,

–       s ohledem na výnos egyptského prezidenta č. 136 ze dne 27. října 2014 o zpřísnění sankcí vůči trestným činům poškozování veřejných a vládních zařízení,

–       s ohledem na „Program udržení nastolené cesty k demokracii“ egyptské prozatímní vlády,

–       s ohledem na prohlášení egyptského prezidenta Abd al-Fattáha as-Sísího ze dne 1. ledna 2015 o islamistickém extremismu a ze dne 6. ledna 2015 o potřebě mírových a konstruktivních vztahů mezi egyptskými muslimy a křesťany,

–       s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 25. října 2014 o teroristických útocích na Sinaji,

–       s ohledem na prohlášení Anity Nirodyové, místní koordinátorky OSN a místní zástupkyní Rozvojového programu OSN v Egyptě ze dne 9. prosince 2014 o úsilí Egypta o modernizaci, zvýšení transparentnosti a zodpovědnosti institucí v boji proti korupci,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, mezi jehož smluvní strany Egypt patří,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že egyptská vláda sehrála stěžejní úlohu při zprostředkování časově neomezeného příměří a zastavení vojenských aktivit mezi Izraelem a Palestinci po sedmitýdenním konfliktu, v jehož důsledku bylo v červenci a srpnu roku 2014 usmrceno téměř 2 200 Palestinců a 70 Izraelců;

B.     vzhledem k tomu, že egyptský zástupce při OSN Amr Abú al-Attá předložil rezoluci, která byla přijata na 60. plenárním zasedání OSN v listopadu 2014 a jež se týkala situace v Palestině a upozorňovala na aktuální problémy ve Východním Jeruzalémě;

C.     vzhledem k tomu, že Egypt zřídil dne 5. ledna 2015 „krizovou buňku“ pro svých dvacet státních příslušníků, z nichž byli všichni křesťané, kteří byli uneseni v Libyi během dvou na sobě nezávislých útoků;

D.     vzhledem k tomu, že během léta 2014 pronikli ISIS a jeho zpravodajští důstojníci na Sinajský poloostrov a stanuli v čele místních džihádistů Ansár Bajt al-Maqdis, čímž se otevřela nebezpečná nová fronta proti Egyptu a Izraeli; vzhledem k tomu, že egyptská armáda oznámila svůj záměr rozšířit o dva kilometry nárazníkovou zónu na Sinaji podél hranice s Gazou;

E.     vzhledem k tomu, že dne 24. října 2014 bylo následkem výbuchu bomby nastražené v automobilu na bezpečnostním kontrolním stanovišti Karm al-Kawadis v oblasti Šajch Zuwajd na severu Sinaje zabito 28 egyptských vojáků a dalších 30 zraněno;

F.     vzhledem k tomu, že egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí vyzval ve svém projevu, který pronesl během návštěvy koptické vánoční mše dne 6. ledna 20115, k „náboženské revoluci a požádal představitele muslimské komunity o pomoc v boji proti extremismu;

G.     vzhledem k tomu, že vztahy EU s Egyptem vycházejí z dohody o přidružení, která vstoupila v platnost dne 1. června 2004 a zaměřuje se na spolupráci v oblasti demokratických a sociálních reforem, modernizace hospodářství, otázek migrace a obchodu;

H.     vzhledem k tomu, že Egypt stále prochází obdobím politických nepokojů, jež vedou k závažnému porušování práva na spravedlivé soudní řízení, svobody projevu a sdružování, svobody vyznání a rovnosti žen a mužů;

I.      vzhledem k tomu, že dne 23. června 2014 byli tři novináři al-Džazíry obviněni z „falšování novinových zpráv“ a z příslušnosti k teroristické buňce či ke spolupráci s ní a byli odsouzeni trestem odnětí svobody v trvání mezi sedmi až deseti lety; vzhledem k tomu, že v prosinci 2014 egyptský soud vyžádal obnovu řízení se třemi uvězněnými novináři z al-Džazíry a konstatoval, že původní odsouzení trpí závažnými vadami, avšak ponechal tyto muže dále ve výkonu trestu odnětí svobody, jenž byl uložen protiprávně;

J.      vzhledem k tomu, že prezident as-Sísí vydal v říjnu 2014 výnos, zákon č. 136 z roku 2014, kterým se rozšiřuje v následujících dvou letech příslušnost vojenských soudů na veškerá „veřejná a klíčová zařízení“;

K.     vzhledem k tomu, že státní zástupci civilních trestněprávních soudů použili říjnový výnos se zpětným účinkem, přičemž rozhodli o postoupení věcí, v nichž byly civilní osoby již vyšetřovány či proti nim bylo vedeno soudní řízení před civilními soudy, do příslušnosti soudů vojenských;

L.     vzhledem k tomu, že egyptské vojenské soudy jsou podřízeny ministerstvu obrany a nikoli civilním soudním orgánům a jejich soudci jsou vojáky v aktivní vojenské službě;

M.    vzhledem k tomu, že příslušnost vojenských soudů je možno uplatnit i vůči dětem;

N.     vzhledem k tomu, že Africká komise pro lidská práva a práva národů uvedla při výkladu Africké úmluvy o lidských právech a právech národů (jejíž smluvní stranou je Egypt), že vojenské soudy by neměly být za žádných okolností příslušné k projednávání věcí týkajících se civilistů“;

O.     vzhledem k tomu, že po teroristickém útoku ze srpna 2013 na policejní stanici na předměstí Kardásy, při němž bylo usmrceno jedenáct policistů a dva civilisté, vynesl egyptský trestní soud dne 2. prosince 2014 nepravomocný hromadný rozsudek trestu smrti vztahující se na 188 obžalovaných;

P.     vzhledem k tomu, že před tímto případem uložil soudce v provincii Minjá v březnu a dubnu 2014 po dvou soudních řízeních týkajících se útoků na policejní stanice v roce 2013, při nichž byli usmrceni minimálně další dva policisté, 1 212 rozsudků trestu smrti;

Q.     vzhledem k tomu, že podle vládní studie z roku 2013 99,3 % egyptských žen uvedlo, že se stalo během svého života obětí obtěžování, a vzhledem k tomu, že jen velmi zřídka dochází k tomu, aby byla uplatněna vůči egyptským mužům uplatněna trestněprávní zodpovědnost za znásilnění či případy sexuálního obtěžování;

R.     vzhledem k tomu, že i když homosexualita není konkrétně egyptskými právními předpisy zakázána, stát přesto stíhá a uvězňuje osoby z řad LGBT na základě obžalob z důvodu „zhýralosti“ či „činů budících veřejné pohoršení“;

S.     vzhledem k tomu, že vláda prezidenta Morsího ovládaná Muslimským bratrstvem před svým svržením v červenci 2013 nerespektovala ochranu práv a rozmáhalo se stíhání novinářů, zneužívání policie a sektářské násilí;

1.      si váží strategické role, kterou Egypt zastává při řešení pronikání teroristických buněk ISIS na Sinajský poloostrov, odhalování náborových buněk ISIS ve zbývajících částech země a pro stabilitu Středomořského regionu;

2.      oceňuje přínosné úsilí Egypta, který přispěl k ukončení násilností mezi Izraelem a Palestinou během léta roku 2014;

3.      vítá institucionální reformy Egypta a vnitrostátní úsilí o modernizaci a posílení transparentnosti a zodpovědnosti institucí při boji proti korupci;

4.      se znepokojením konstatuje, že i po svržení prezidenta Morsího je značný počet stoupenců politické opozice, pokojných demonstrantů, novinářů, bloggerů, členů odborů, zástupců občanské společnosti a menšin uvězňováno bez spravedlivého soudního řízení;

5.      upozorňuje příslušné egyptské orgány, prezidenta as-Sísího a prozatímní vládu, že legitimní boj proti terorismu by jim neměl zabránit v naplnění svých vnitrostátních a mezinárodních závazků, jež se týkají ochrany lidských práv;

6.      vyzývá všechny politické představitele k tomu, aby zjistili hladký a nenásilný přechod k demokratickým volbám, které se mají konat na konci března 2015;

7.      vyjadřuje své znepokojení nad omezením svobody projevu a sdružování a nad širokým využíváním vojenských soudních řízení vůči civilistům po přijetí zákona č. 136;

8.      naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby navrhly a uplatnily komplexní a cílenou strategii, která by umožnila zapojit veškeré egyptské politické strany a představitele do skutečného a otevřeného dialogu v zájmu rozvoje demokratického procesu a ukončení spirály násilí na všech stranách;

9.      vyjadřuje svou solidaritu s lidem Egypta a sděluje svou upřímnou soustrast rodinám všech obětí terorismu a nepřiměřeného užití síly ze strany egyptských orgánů;

10.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států a parlamentu a vládě Egypta.