Resolutsiooni ettepanek - B8-0023/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0023/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Egiptuses

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2014/3017(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0023/2015
Esitatud tekstid :
B8-0023/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0023/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Egiptuses

(2014/3017(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Egiptuse kohta, eelkõige 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni sõna- ja kogunemisvabaduse kohta Egiptuses[1], samuti 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Egiptuses[2],

–       võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni „Euroopa naabruspoliitika partnerluse tugevdamise vahendi kohta: Euroopa Parlamendi seisukoht 2012. aasta aruannete kohta[3],

–       võttes arvesse ELi–Egiptuse 2001. aasta assotsieerimislepingut, mis jõustus 2004. aastal ja mida täiendati 2007. aastal tegevuskavaga, ning komisjoni 20. märtsi 2013. aasta eduaruannet selle rakendamise kohta,

–       võttes arvesse Egiptuse põhiseadust, mis võeti vastu 14.–15. jaanuaril 2014 toimunud rahvahääletusel,

–       võttes arvesse Egiptuse 24. novembri 2013. aasta seadust nr 107, millega reguleeritakse avalike kogunemiste, rongkäikude ja rahumeelsete meeleavalduste õigust,

–       võttes arvesse Egiptuse presidendi 27. oktoobri 2014. aasta dekreeti nr 136, millega karmistati karistusi avalike ja valitsushoonete vastu suunatud vandalismi eest,

–       võttes arvesse Egiptuse ajutise valitsuse programmi, mille eesmärk on toetada üleminekut demokraatiale,

–       võttes arvesse Egiptuse presidendi Abdel Fattah al-Sisi 1. jaanuari 2015. aasta kõnet islamiäärmusluse kohta ja 6. jaanuari 2015. aasta kõnet selle kohta, et Egiptuse moslemite ja kristlaste suhted peaksid olema rahumeelsed ja konstruktiivsed,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 25. oktoobri 2014. aasta avaldust terrorirünnakute kohta Siinais,

–       võttes arvesse ÜRO kohaliku koordinaatori ja ÜRO arenguprogrammi kohaliku esindaja Egiptuses Anita Nirody 9. detsembri 2014. aasta kõnet Egiptuse püüdluste kohta moderniseerida ja suurendada korruptsioonivastase võitlusega tegelevate ja aruandvate institutsioonide läbipaistvust,

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Egiptus on ühinenud,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Egiptuse valitsusel oli otsustav roll vaherahu ja seejärel tähtajatu relvarahu saavutamises Iisraeli ja Palestiina vahel pärast seitse nädalat kestnud konflikti, mis nõudis 2014. aasta juulis ja augustis ligi 2200 palestiinlase ja 70 Iisraeli kodaniku elu;

B.     arvestades, et Egiptuse esindaja ÜROs Amr Abu Al-Atta esitas resolutsiooni, mis võeti vastu ÜRO 60. täiskogu istungil 2014. aasta novembris ja milles käsitleti Palestiina olukorda ning juhiti tähelepanu aktuaalsetele küsimustele Ida-Jeruusalemmas;

C.     arvestades, et Egiptus moodustas 5. jaanuaril 2015 kriisirühma 20 kodaniku jaoks (kõik kristlased), kes rööviti Liibüas kahe eraldi vahejuhtumi käigus;

D.     arvestades, et 2014. aasta suvel imbusid Siinai poolsaarele ISISe operatsioonid ja luureametnikud ning asusid juhtima kohalikku džihaadirühmitust Ansar Beit al-Maqdas, avades sellega uue ohtliku rinde Egiptuse ja Iisraeli vastu; arvestades, et Egiptuse sõjavägi on teatanud kavatsusest laiendada puhvertsooni Siinai poolsaarel Gaza piiri ääres kahe kilomeetrini;

E.     arvestades, et 24. oktoobril 2014 tapeti 28 Egiptuse sõdurit ja veel 30 said vigastada pommiplahvatuses Karm al-Qawadis kontrollpunktis Sheikh Zuweidis Põhja-Siinais;

F.     arvestades, et Egiptuse president Abdul Fattah al-Sisi esines 6. jaanuaril 2015 koptide jõulumissal avaldusega, milles nõudis „usurevolutsiooni”, paludes moslemi juhtide abi võitluses äärmusluse vastu;

G.     arvestades, et EL on Egiptusega seotud assotsieerimislepingu kaudu, mis jõustus 1. juunil 2004 ja milles keskendutakse koostööle demokraatlike ja ühiskondlike reformide, majanduse moderniseerimise, rände ja kaubanduse teemadel;

H.     arvestades, et Egiptuses kestab siiani poliitilise segaduse periood, mistõttu rikutakse rängalt õigust õiglasele kohtupidamisele, sõnavabadust ja ühinemisvabadust, usuvabadust ja soolist võrdõiguslikkust;

I.      arvestades, et 23. juunil 2014 süüdistati kolme Al-Jazeera ajakirjanikku uudiste võltsimises ja kuulumises terrorirühma või selle abistamises ning mõisteti seitsmeks kuni kümneks aastaks vangi; arvestades, et 2014. aasta detsembris tunnistas Egiptuse kohus, et kolme vangistatud Al-Jazeera ajakirjaniku kohtuotsuses on tehtud suuri vigu ja nõudis uut kohtuprotsessi, kuid mehed jäeti ebaõiglaselt vangi;

J.      arvestades, et president al-Sisi andis 2014. aasta oktoobris välja dekreedi, 2014. aasta seaduse nr 136, millega määratakse kõik avalikud ja eluliselt tähtsad rajatised järgmiseks kaheks aastaks sõjaväekohtute alluvusse;

K.     arvestades, et sõjaväeprokurörid on kasutanud oktoobris välja antud dekreeti tagasiulatuvalt, nii et juba uurimise all olnud või tsiviilkohtu otsuseid ootavate tsiviilisikute juhtumeid on antud sõjaväekohtutele;

L.     arvestades, et Egiptuse sõjaväekohtud tegutsevad kaitseministeeriumi ja mitte tsiviilkohtuasutuste alluvuses ning kohtunikeks on tegevsõjaväelased;

M.    arvestades, et sõjaväekohtute alluvusse võivad sattuda ka lapsed;

N.     arvestades, et Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste komisjon on öelnud tõlgendades inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, mille osalisriik Egiptus on, et sõjaväekohtutel ei tohiks mingil tingimusel olla kohtlikku võimu tsiviilisikute üle;

O.     arvestades, et pärast 2013. aasta augustis Kerdasa piirkonnas politseijaoskonnale toime pandud terrorirünnakut, milles hukkus 11 politseinikku ja kaks tsiviilisikut, määras Egiptuse kriminaalkohus 2. detsembril 2014. aastal 188 süüdistatavale esialgselt karistuseks surmanuhtluse;

P.     arvestades, et enne seda juhtumit määras kohtunik Minya haldusüksuses 2014. aasta märtsis ja aprillis 1212 surmanuhtlust kahel kohtuprotsessil seoses teiste rünnakutega politseijaoskondadele, milles hukkus 2013. aastal veel vähemalt kaks politseinikku;

Q.     arvestades, et 2013. aastal valitsuse tellitud uuringust selgus, et 99,3% Egiptuse naisi on kogenud mingil ajal oma elus ahistamist ning arvestades, et Egiptuse mehi võetakse siiani harva vägistamise või seksuaalse ahistamise eest vastutusele;

R.     arvestades, et ehkki homoseksuaalsus ei ole Egiptuse seadustega otsesõnu keelatud, jälitab ja vangistab riik LGBT inimesi selliste süüdistuse alusel nagu „liiderlikkus” ja „häbitu käitumine” avalikus kohas;

S.     arvestades, et enne ametist kõrvaldamist 2013. aasta juulis oli president Morsi Moslemi Vennaskonna mõjudega valitsus näidanud üles hoolimatust õiguste kaitsmise suhtes ning ajakirjanike süüdimõistmised, politseivõimu kuritarvitamine ja usulahkudevaheline vägivald olid sagenenud;

1.      tunnustab Egiptuse olulist rolli Siinai poolsaarele imbuvate ISISe terrorirühmadega tegelemisel, ISISe värbamisrühmade paljastamisel kogu ülejäänud riigis ning Vahemere piirkonna stabiilsuse kindlustamisel;

2.      hindab Egiptuse viljakaid jõupingutusi Iisraeli ja Palestiina vaenutegevuse lõpetamiseks 2014. aasta suvel;

3.      tervitab Egiptuse institutsioonilisi reforme ja riigi jõupingutusi moderniseerida ja suurendada korruptsioonivastase võitlusega tegelevate ja aruandvate institutsioonide läbipaistvust;

4.      märgib murega, et ka pärast president Morsi võimult kõrvaldamist on ilma õiglase kohtupidamiseta vangi mõistetud arvukalt poliitilisi oponente, rahumeelseid meeleavaldajaid, ajakirjanikke, blogijaid, ametiühingutegelasi, kodanikuühiskonna aktiviste ja vähemuste liikmeid;

5.      tuletab Egiptuse ametivõimudele, president al-Sisile ja ajutisele valitsusele meelde, et õiguspärane võitlus terrorismi vastu ei tohi takistad neid täitmast riiklikke ja rahvusvahelisi kohustusi kaitsta inimõiguseid;

6.      kutsub kõiki poliitikas osalejaid üles tagama, et 2015. aasta märtsiks kavandatud demokraatlike valimisteni jõutaks sujuvalt ja vägivallavabalt;

7.      peab murettekitavaks sõnavabaduse ja ühinemisvabaduse piiramist ning sõjaväekohtute laiemat kasutamist tsiviilelanike puhul pärast seaduse nr 136 vastuvõtmist;

8.      nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid töötaksid välja ja viiksid ellu laiahaardelise ja suunatud strateegia, et kaasata kõik Egiptuse poliitilised parteid ja osalised tõelisesse ja kaasavasse dialoogi demokraatlike protsesside edendamiseks ning vägivalla nõiaringi lõpetamiseks kõikide osaliste poolt;

9.      väljendab solidaarsust Egiptuse rahvaga ja avaldab kaastunnet terrorismi ja Egiptuse ametivõimude liigse jõukasutuse kõikide ohvrite perekondadele;

10.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning Egiptuse parlamendile ja valitsusele.