Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0023/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0023/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Egipte

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2014/3017(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0023/2015
Pateikti tekstai :
B8-0023/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0023/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte

(2014/3017(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Egipto, visų pirma 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl žodžio ir susirinkimų laisvės Egipte[1] ir 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte[2],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 23 d. rezoliuciją „Europos kaimynystės politika: siekis stiprinti partnerystę. Europos Parlamento pozicija dėl 2012 m. ataskaitų“[3],

–       atsižvelgdamas į 2001 m. ES ir Egipto asociacijos susitarimą, įsigaliojusį 2004 m. ir sutvirtintą 2007 m. veiksmų planu, ir 2013 m. kovo 20 d. Komisijos pažangos ataskaitą dėl jo įgyvendinimo,

–       atsižvelgdamas į Egipto Konstituciją, priimtą per 2014 m. sausio 14–15 d. referendumą,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 24 d. Egipto įstatymą Nr. 107 dėl teisės į viešus susibūrimus, procesijas ir taikius protestus,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 27 d. Egipto prezidento dekretą Nr. 136 dėl griežtesnių sankcijų kovojant su vandalizmu, nukreiptu prieš viešuosius ir vyriausybinius objektus,

–       atsižvelgdamas į Egipto laikinosios vyriausybės „Paramos demokratiniam keliui programą“,

–       atsižvelgdamas į Egipto prezidento Abdelio Fattaho el-Sisi 2015 m. sausio 1 d. kalbą dėl islamo ekstremizmo ir 2015 m. sausio 6 d. kalbą dėl būtinybės plėtoti konstruktyvius Egipto musulmonų ir krikščionių santykius,

–       atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus Ban-Ki-moono 2014 m. spalio 25 d. pareiškimą dėl teroristų išpuolių Sinajuje,

–       atsižvelgdamas į JT nuolatinės koordinatorės ir JTVP nuolatinės atstovės Egipte Anitos Norody 2014 m. gruodžio 9 d. kalbą dėl Egipto pastangų siekiant modernizuoti kovos su korupcija ir atskaitomybės institucijas ir užtikrinti didesnį jų skaidrumą,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. paskelbtą Žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio viena iš šalių yra Egiptas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Egipto vyriausybė atliko labai svarbų vaidmenį tarpininkaudama, kad Izraelis ir Palestina sudarytų paliaubas ir tada neribotam laikui nutrauktų ugnį po to, kai per septynis mėnesius trunkantį konfliktą 2014 m. liepos ir rugpjūčio mėn. žuvo beveik 2 200 palestiniečių ir 70 Izraelio gyventojų;

B.     kadangi Egipto atstovas Jungtinėse Tautose Amr Abu Al-Atta pateikė rezoliuciją, kurią Jungtinės Tautos priėmė 2014 m. lapkričio mėn. per 60-ąją plenarinę sesiją; šioje rezoliucijoje aptariama Palestinos padėtis ir atkreipiamas dėmesys į naujausias problemas Rytų Jeruzalėje;

C.     kadangi 2015 m. sausio 5 d. Egiptas suformavo krizės grupę, kad būtų rasta 20 piliečių (visi jie krikščionys), pagrobtų įvykus dviem atskiriems incidentams Libijoje;

D.     kadangi 2014 m. vasarą Islamo valstybės už operacijas atsakingi ir žvalgybos karininkai buvo infiltruoti Sinajaus pusiasalyje ir perėmė vietos džihadistų Ansar Beit al-Maqdas vadovavimą, taigi taip atidarytas naujas ir pavojingas frontas prieš Egiptą ir Izraelį; kadangi Egipto kariuomenė pareiškė, kad ketina išplėsti buferinę zoną Sinajuje išilgai Gazos pasienio dviem kilometrais;

E.     kadangi 2014 m. spalio 24 d. buvo nužudyti 28 Egipto kareiviai ir dar 30 buvo sužeista, kai sprogo bomba automobilyje prie Karm al-Kavadžio kontrolės posto Šeich Zuveido mieste Šiaurės Sinajuje;

F.     kadangi Egipto prezidentas A. F. al-Sisi lankydamasis koptų kalėdinėse pamaldose 2015 m. sausio 6 d. padarė pareiškimą, kuriame ragino vykdyti religinę revoliuciją ir musulmonų vadovus prašė padėti kovoti su ekstremizmu;

G.     kadangi ES ir Egiptą sieja asociacijos susitarimas, kuris įsigaliojo 2004 m. birželio 1 d. ir kuriame dėmesys skiriamas bendradarbiavimui demokratinių ir socialinių reformų ir ekonomikos modernizavimo srityse, taip pat migracijos ir prekybos klausimais;

H.     kadangi Egipte dar nesibaigė politinių neramumų laikotarpis ir todėl padaromi sunkūs teisės į sąžiningą teismą, žodžio ir asociacijų laisvės, religijos laisvės ir lyčių lygybės pažeidimai;

I.      kadangi 2014 m. birželio 23 d. trys naujienų kanalo „Al-Jazeera“ žurnalistai buvo apkaltinti „naujienų klastojimu“ ir tuo, kad priklauso ar padeda teroristų grupuotei, ir jiems paskirtos nuo 7 iki 10 metų kalėjimo bausmės; kadangi 2014 m. gruodžio mėn. vienas Egipto teismas pripažino, kad pirminiuose nuosprendžiuose esama daugybės klaidų, ir paragino surengti naują trijų nuteistų naujienų kanalo „Al-Jazeera“ žurnalistų teismo procesą, tačiau vyrai palikti neteisėtai kalėti;

J.      kadangi 2014 m. spalio mėn. prezidentas A. F. al-Sisi paskelbė 2014 m. įstatymą Nr. 136 (dekretą), pagal kurį „viešieji ir svarbūs objektai“ dvejiems metams perleidžiami karinei jurisdikcijai;

K.     kadangi prokurorai spalio mėn. dekretą taikė atgaline data ir karo teismams perdavė civilių asmenų bylas, dėl kurių jau vykdomas tyrimas ar kurios nagrinėjamos civiliniuose teismuose;

L.     kadangi Egipto karo teismai veikia vadovaujant Gynybos ministerijai, o ne civilinėms teisminėms institucijoms ir teisėjai yra tarnaujantys karininkai;

M.    kadangi vaikai taip pat gali būti teisiami karo teismuose;

N.     kadangi Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisija, aiškindama Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią pasirašė ir Egiptas, pareiškė, kad karo teismas jokiomis aplinkybėmis negali turėti jurisdikcijos civilių atžvilgiu;

O.     kadangi po 2013 m. rugpjūčio mėn. prieš policijos nuovadą netoli Kerdasos surengto teroristinio išpuolio, per kurį žuvo vienuolika policininkų ir du civiliai, 2014 m. gruodžio 2 d. Egipto baudžiamasis teismas paskelbė negalutinius masinius mirties nuosprendžius 188 kaltinamiesiems;

P.     kadangi, prieš nagrinėjant šią bylą, al Minjos muchafazos teisėjas 2014 m. kovo ir balandžio mėn. paskyrė 1 212 mirties bausmių po dviejų teismo procesų, vykdytų dėl kitų prieš policijos nuovadas 2013 m. surengtų išpuolių, per kuriuos žuvo mažiausiai du policijos pareigūnai;

Q.     kadangi 2013 m. vyriausybės tyrimas parodė, kad 99,3 proc. Egipto moterų pranešė, kad kuriuo nors gyvenimo tarpsniu patyrė priekabiavimą, ir kadangi Egipto vyrai retai patraukiami atsakomybėn už išžaginimą arba seksualinį priekabiavimą;

R.     kadangi pagal Egipto įstatymus homoseksualumas nėra draudžiamas, tačiau valstybė persekioja ir įkalina LGBT asmenis kaltindama juos „ištvirkavimu“ ir „begėdiškais viešais veiksmais“;

S.     kadangi 2013 m. liepos mėn. nušalinta prezidento M. Morsi vyriausybė, kurioje dominavo Musulmonų brolijos atstovai, nekreipė dėmesio į teisių apsaugą, taigi padaugėjo žurnalistų persekiojimo, policijos piktnaudžiavimo ir religinio smurto atvejų;

1.      pripažįsta strateginį Egipto vaidmenį sprendžiant teroristų grupuočių infiltravimo Sinajaus pusiasalyje klausimą, susekant Islamo valstybės verbavimo grupuotes likusioje šalies dalyje ir užtikrinant Viduržemio jūros regiono stabilumą;

2.      vertina sėkmingas Egipto pastangas, kuriomis 2014 m. vasarą jis prisidėjo prie to, kad būtų nutraukti Izraelio ir Palestinos karo veiksmai;

3.      palankiai vertina Egipto institucines reformas ir šalies pastangas modernizuoti kovos su korupcija ir atskaitomybės institucijas ir užtikrinti didesnį jų skaidrumą;

4.      susirūpinęs pažymi, kad ir po to, kai buvo nušalintas prezidentas M. Morsi, nesurengus sąžiningo teismo buvo įkalinta daug politinių oponentų, taikių protestuotojų, žurnalistų, tinklaraštininkų, profesinių sąjungų atstovų, pilietinės visuomenės veikėjų ir mažumų atstovų;

5.      primena kompetentingoms Egipto valdžios institucijoms, prezidentui A. F. al-Sisi ir laikinajai vyriausybei, kad teisėta kova su terorizmu neturėtų trukdyti jiems vykdyti savo nacionalinių ir tarptautinių įsipareigojimų ginant žmogaus teises;

6.      ragina visus politinius veikėjus užtikrinti sklandų ir be smurto pasirengimą demokratiniams rinkimams, kurie numatyti 2015 m. kovo mėn. pabaigoje;

7.      išreiškia susirūpinimą dėl ribojamos žodžio ir asociacijų laisvės ir dėl to, kad priėmus įstatymą Nr. 136 vis dažniau naudojamasi karo teismais teisiant civilius;

8.      ragina ES ir valstybes nares parengti ir gyvendinti išsamią ir tikslingą strategiją siekiant, kad visi Egipto politiniai veikėjai ir partijos įsitrauktų į tikrą visapusišką dialogą ir taip būtų galima paspartinti demokratijos procesą ir nutraukti visų šalių smurto ciklą;

9.      išreiškia solidarumą su Egipto gyventojais ir reiškia užuojautą visų terorizmo ir Egipto valdžios institucijų be saiko naudotos jėgos aukų šeimoms;

10.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms ir Egipto parlamentui ir vyriausybei.