Návrh uznesenia - B8-0023/2015Návrh uznesenia
B8-0023/2015

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Egypte

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD

Postup : 2014/3017(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0023/2015
Predkladané texty :
B8-0023/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0023/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Egypte

(2014/3017(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte, najmä na uznesenie zo 17. júla 2014 o slobode prejavu a zhromažďovania v Egypte[1] a na uznesenie zo 6. februára 2014 o situácii v Egypte[2],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o európskej susedskej politike: smerom k posilneniu partnerstva, pozícia Európskeho parlamentu k správam z roku 2012[3],

–       so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2001, ktorá nadobudla platnosť v roku 2004 a bola posilnená akčným plánom z roku 2007, a na správu Komisie z 20. marca 2013 o pokroku pri jej vykonávaní,

–       so zreteľom na ústavu Egypta prijatú v referende konanom 14. a 15. januára 2014,

–       so zreteľom na egyptský zákon č. 107 z 24. novembra 2013 o práve na verejné zhromažďovanie, sprievody a pokojné demonštrácie,

–       so zreteľom na egyptskú prezidentskú vyhlášku č. 136 z 27. októbra 2014 o sprísnení sankcií za trestný čin vandalizmu verejných a vládnych zariadení,

–       so zreteľom na program dočasnej vlády Egypta nazvaný Program na udržanie cesty k demokracii,

–       so zreteľom na prejav egyptského prezidenta Abdulfattáha as-Sísího z 1. januára 2015 o islamistickom extrémizme a na jeho prejav zo 6. januára 2015 o potrebe pokojných a konštruktívnych vzťahov medzi moslimami a kresťanmi Egypta,

–       so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 25. októbra 2014 o teroristických útokoch na Sinajskom polostrove,

–       so zreteľom na prejav miestnej koordinátorky OSN a miestnej zástupkyne UNDP v Egypte Anity Nirodyovej z 9. decembra 2014 o úsilí Egypta o modernizáciu a zvýšenie transparentnosti boja proti korupcii a zodpovednosti inštitúcií,

–       so zreteľom na Deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého zmluvnou stranou je aj Egypt,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže egyptská vláda zohrávala kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní prímeria a následne pri sprostredkovaní prímeria na neurčitý čas medzi Izraelom a Palestínčanmi v reakcii na sedemtýždňový konflikt v júli a auguste 2014, v dôsledku ktorého prišlo o život takmer 2 200 Palestínčanov a 70 Izraelčanov;

B.     keďže egyptský zástupca na pôde Organizácie Spojených národov Amr Abú al-Attá predložil uznesenie prijaté na 60. plenárnom zasadnutí OSN v novembri 2014, ktoré sa týka situácie v Palestíne a v ktorom sa upozorňuje na nedávne problémy vo východnom Jeruzaleme;

C.     keďže 5. januára 2015 Egypt vytvoril „krízovú jednotku“ pre 20 štátnych príslušníkov, ktorí sú všetci kresťanmi a boli unesení v rámci dvoch rôznych incidentov v Líbyi;

D.     keďže operační a spravodajskí dôstojníci Islamského štátu v Iraku a Sýrii (ISIS) prenikli počas leta 2014 na Sinajský polostrov a prevzali vedenie miestnej skupiny džihádistov Ansár Bajt al-Makdas, čím sa otvoril ďalší nebezpečný front proti Egyptu a Izraelu; keďže egyptská armáda oznámila svoj úmysel rozšíriť nárazníkovú zónu na Sinajskom polostrove pozdĺž hraníc s pásmom Gazy o dva kilometre;

E.     keďže 24. októbra 2014 bolo pri výbuchu bomby v aute na stanovišti bezpečnostných kontrol Karm al-Qawádis v meste Šajch Zuwaid na severe Sinajského polostrova zabitých 28 egyptských vojakov a ďalších 30 vojakov bolo zranených;

F.     keďže egyptský prezident Abdulfattáh as-Sísí vo svojom vyhlásení prednesenom počas návštevy koptskej vianočnej omše 6. januára 2015 vyzval na „náboženskú revolúciu“, pričom požiadal moslimských vodcov, aby poskytli pomoc v boji proti extrémizmu;

G.     keďže EÚ udržiava s Egyptom vzťahy prostredníctvom dohody o pridružení, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2004 a ktorá je zameraná na spoluprácu v oblasti demokratických a sociálnych reforiem, hospodárskej modernizácie, otázok migrácie a obchodu;

H.     keďže Egypt naďalej prechádza obdobím politickej nestability, v dôsledku čoho dochádza k závažným porušeniam práva na spravodlivý proces, slobody prejavu a združovania, slobody náboženstva a rodovej rovnosti;

I.      keďže 23. júna 2014 boli traja novinári televíznej stanice al-Džazíra obvinení z „falšovania správ“ a z príslušnosti k teroristickej skupine alebo z napomáhania teroristom, pričom boli odsúdení na sedem až desať rokov odňatia slobody; keďže v decembri 2014 sa po predložení žiadosti egyptského súdu o obnovu konania s troma uväznenými novinármi televíznej stanice al-Džazíra uznali veľké nedostatky v pôvodnom odsúdení, pričom však títo muži ostali nespravodlivo uväznení;

J.      keďže v októbri 2014 prezident as-Sísí vydal dekrét (zákon č. 136 z roku 2014), na základe ktorého sa všetky „verejné a životne dôležité zariadenia“ na nasledujúce dva roky zaraďujú do jurisdikcie vojenských súdov;

K.     keďže občianski prokurátori používajú októbrový dekrét so spätnou platnosťou, pričom postupujú veci týkajúce sa civilistov, v súvislosti s ktorými sa už vedie vyšetrovanie alebo konanie na civilných súdoch, do jurisdikcie vojenských súdov;

L.     keďže egyptské vojenské súdy preto fungujú pod vedením ministerstva obrany, a nie občianskych súdnych orgánov, pričom sudcovia slúžia vojenským dôstojníkom;

M.    keďže do právomoci vojenských súdov môžu patriť aj deti;

N.     keďže Africká komisia pre ľudské práva a práva národov uviedla pri výklade Africkej charty ľudských práv a práv národov, ktorej zmluvnou stranou je aj Egypt, že vojenské súdy „by za žiadnych okolností nemali mať právomoc nad civilným obyvateľstvom“;

O.     keďže po teroristických útokoch v auguste 2013 na policajnú stanicu v blízkosti obce Kerdasa, pri ktorých zahynulo jedenásť policajných dôstojníkov a dvaja civilisti, vydal egyptský trestný súd 2. decembra 2014 predbežné hromadné tresty smrti pre 188 obžalovaných;

P.     keďže pred týmto prípadom uložil sudca v guvernoráte Minjá v marci a apríli 2014 po dvoch procesoch týkajúcich sa iných útokov na policajné stanice v roku 2013, v priebehu ktorých prišli o život aspoň ďalší dvaja policajní dôstojníci, 1 212 trestov smrti;

Q.     keďže z vládnej štúdie vykonanej v roku 2013 vyplynulo, že 99,3 % egyptských žien nahlásilo v určitej fáze svojho života obťažovanie, a keďže egyptskí muži sa stále zriedkakedy zodpovedajú za znásilnenie alebo sexuálneho obťažovanie;

R.     keďže napriek tomu, že homosexualita nie je na základe egyptských právnych predpisov osobitne zakázaná, štát prenasleduje a uväzňuje lesbičky, homosexuálov, bisexuálov a transrodové osoby za činy, ako je „sexuálna neviazanosť“ či „nehanebné akty na verejnosti“;

S.     keďže vláda prezidenta Mursího ovládaná Moslimským bratstvom pred jeho zosadením v júli 2013 nerešpektovala ochranu práv, pričom dochádzalo v zvýšenej miere k stíhaniu novinárov, zneužívaniu policajnej moci a sektárskemu násiliu;

1.      uznáva strategickú úlohu, ktorú Egypt zohráva pri riešení otázky prenikania teroristických jednotiek ISIS na Sinajský polostrov, odhaľovaní náborových jednotiek ISIS na zvyšnom území krajiny a zabezpečovaní stability v stredozemskom regióne;

2.      oceňuje plodné úsilie, ktoré Egypt vynaložil pri prispievaní k ukončeniu násilností medzi Izraelom a Palestínou počas leta 2014;

3.      víta inštitucionálne reformy v Egypte a vnútroštátne úsilie o modernizáciu a posilnenie transparentnosti boja proti korupcii a zodpovednosti inštitúcií;

4.      so znepokojením konštatuje, že aj po zosadení prezidenta Mursího bol bez spravodlivého procesu uväznený veľký počet politických oponentov, pokojných demonštrantov, novinárov, blogerov, odborárov, aktivistov občianskej spoločnosti príslušníkov a menšín;

5.      pripomína príslušným egyptským orgánom, prezidentovi as-Sísímu a dočasnej vláde, že legitímny boj proti terorizmu by im nemal brániť v plnení svojich vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany ľudských práv;

6.      vyzýva všetkých politických aktérov, aby zabezpečili hladký a nenásilný prechod smerom k demokratickým voľbám naplánovaným na koniec marca 2015;

7.      vyjadruje znepokojenie v súvislosti s obmedzovaním slobody prejavu a združovania a rozšíreným používaním konaní voči civilistom na vojenských súdoch po prijatí zákona č. 136;

8.      nalieha na EÚ a jej členské štáty, aby navrhli a zaviedli komplexnú a cielenú stratégiu na zapojenie všetkých egyptských politických strán a subjektov do skutočného a inkluzívneho dialógu s cieľom posilniť demokratický proces a zastaviť cyklus násilností na všetkých stranách;

9.      vyjadruje solidaritu s egyptským ľudom a úprimnú sústrasť rodinám všetkých obetí terorizmu a nadmerného použitia sily egyptskými orgánmi;

10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov a parlamentu a vláde Egypta.