Förslag till resolution - B8-0023/2015Förslag till resolution
B8-0023/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Egypten

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen

Förfarande : 2014/3017(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0023/2015
Ingivna texter :
B8-0023/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0023/2015

Europaparlamentets resolution om situationen i Egypten

(2014/3017(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Egypten, särskilt resolutionen av den 17 juli 2014 om yttrandefrihet och föreningsfrihet i Egypten[1] och av den 6 februari 2014 om situationen i Egypten[2],

–       med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter[3],

–       med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Egypten från 2001, vilket trädde i kraft 2004 och förstärktes av handlingsplanen från 2007, och av kommissionens framstegsrapport om genomförandet av planen den 20 mars 2013,

–       med beaktande av Egyptens konstitution som antogs genom folkomröstning den 14‑15 januari 2014,

–       med beaktande av Egyptens lag 107 av den 24 november 2013 om rätten till offentliga sammankomster, processioner och fredliga demonstrationer,

–       med beaktande av det egyptiska presidentdekretet nr 136 av den 27 oktober 2014 om skärpta straff för vandalism av offentliga och statliga anläggningar,

–       med beaktande av den egyptiska interimsregeringens ”program för att gå vidare på vägen mot demokrati”,

–       med beaktande av de tal som den egyptiske presidenten, Abdel Fattah al-Sisi, höll den 1 januari 2015 om islamisk extremism och den 6 januari 2015 om behovet av fredliga och konstruktiva förbindelser mellan Egyptens muslimer och kristna,

–       med beaktande av uttalandet av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon den 25 oktober 2014 om terroristattackerna i Sinai,

–       med beaktande av det tal som Anita Nirody, FN:s lokala samordnare och UNDP:s lokala representant i Egypten, höll den 9 december 2014 om Egyptens ansträngningar för att modernisera och förbättra öppenheten vid antikorruptionsinstitutioner och institutioner för ansvarighet.

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       – med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Egypten har anslutit sig till,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den egyptiska regeringen spelade en avgörande roll när man medlade fram en vapenvila och sedan ett eldupphör på obestämd tid mellan Israel och Palestina, som innebar slutet på den sju veckor långa konflikt som under juli och augusti 2014 krävde nästan 2 200 palestinska och 70 israeliska liv.

B.     Egyptens representant i FN, Amr Abu al-Atta, lade fram en resolution som antogs av FN:s 60:e plenarsession i november 2014, där den palestinska situationen togs upp och de senaste händelserna i östra Jerusalem uppmärksammades.

C.     Den 5 januari 2015 bildade Egypten en ”krisstab” för 20 medborgare – alla kristna – som hade kidnappats i två separata händelser i Libyen.

D.     Under sommaren 2014 infiltrerade Isis genom operationer och underrättelsetjänstemän Sinaihalvön och tog kontroll över de lokala Ansar Beit al-Maqdis-jihadisterna, vilket innebar att en ny farlig front öppnades mot Egypten och Israel. Den egyptiska armén har meddelat att man tänker utöka buffertzonen i Sinai längs med gränsen till Gaza med upp till 2 kilometer.

E.     Den 24 oktober 2014 dödades 28 egyptiska soldater och ytterligare 30 skadades när en bilbomb exploderade vid vägspärren Karm al-Qawadis i Sheikh Zuweid i norra Sinai.

F.     I det uttalande som den egyptiske presidenten Abdul Fattah al-Sisi gjorde under ett besök på en kristen koptisk mässa den 6 januari 2015 efterlyste han en ”religiös revolution” och bad muslimska ledare om hjälp i kampen mot extremism.

G.     EU har band med Egypten genom det associeringsavtal som trädde i kraft den 1 juni 2004 och som är inriktat på samarbete vad gäller demokratiska och sociala reformer, ekonomisk modernisering, migrationsfrågor och handel.

H.     Egypten är fortfarande inne i en period av politisk turbulens, vilket leder till grova kränkningar av rätten till en rättvis rättegång, yttrandefrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

I.      Den 23 juni 2014 anklagades tre al-Jazira-journalister för att ha förfalskat nyheter och för att tillhöra eller hjälpa en terroristcell. De dömdes till mellan 7 och 10 års fängelse. I december 2014 beordrade en egyptisk domstol en ny rättegång för de tre al-Jazira-journalisterna och erkände allvarliga brister i de ursprungliga domarna, men lät männen orättmätigt sitta kvar i fängelse.

J.      I oktober 2014 utfärdade president al-Sisi ett dekret, lag 136 från 2014, enligt vilket alla ”allmänna och viktiga anläggningar” ska underkastas militär jurisdiktion under de närmaste två åren.

K.     Civila åklagare har utnyttjat dekretet från oktober retroaktivt och har överfört civila mål som redan är under utredning eller som väntar på rättegång till militär jurisdiktion.

L.     Egyptens militärdomstolar står således under försvarsministeriets ledning och inte under civila rättsliga myndigheter, och domarna är tjänstgörande militärer.

M.    Barn kan också dömas i militärdomstolar.

N.     Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter, som tolkar den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, som Egypten har anslutit sig till, har sagt att militärdomstolar inte under några omständigheter bör ha behörighet att döma civila.

O.     Till följd av terroristattacken i augusti 2013 på en polisstation i distriktet Kerdasa, då elva poliser och två civila dödades, utfärdade en egyptisk brottmålsdomstol den 2 december 2014 preliminära dödsdomar mot 188 åtalade.

P.     Innan detta utfärdade i mars och april 2014 en domare i Minyadistriktet 1 212 dödsdomar i samband med två rättegångar till följd av andra attacker på polisstationer 2013 där minst två poliser dödades.

Q.     En statlig utredning från 2013 visade att 99,3 % av de egyptiska kvinnorna någon gång i sitt liv hade trakasserats. Egyptiska män ställs fortfarande sällan till svars för våldtäkt eller sexuella trakasserier.

R.     Homosexualitet är inte direkt förbjudet enligt egyptisk lag, men staten förföljer och fängslar hbt-personer med anklagelser om ”sedlighetsbrott” eller ”skamlöst beteende på allmän plats”.

S.     Innan president Mursi avsattes i juli 2013 hade hans regering, som dominerades av det muslimska brödraskapet, inte beaktat skyddet av rättigheter. Åtalen mot journalister, polisvåldet och det sekteristiska våldet hade ökat.

1.      Europaparlamentet erkänner den strategiska roll som Egypten har när det gäller att infiltrera Isis terroristceller på Sinaihalvön, avslöja Isis rekryteringsceller i resten av landet och säkra stabiliten i Medelhavsområdet.

2.      Europaparlamentet uppskattar Egyptens meningsfulla insatser under sommaren 2014 som bidrog till ett slut på fientligheterna mellan Israel och Palestina.

3.      Europaparlamentet välkomnar Egyptens institutionella reformer och nationella insatser för att modernisera och öka öppenheten vid antikorruptionsinstitutioner och institutioner för ansvarighet.

4.      Europaparlamentet konstaterar med oro att efter avsättningen av president Mursi har många politiska motståndare, fredliga demonstranter, journalister, bloggare, fackföreningsmedlemmar, civilsamhällesaktivister och minoriteter fängslats utan rättvis rättegång.

5.      Europaparlamentet påminner de behöriga egyptiska myndigheterna, president al-Sisi och interimsregeringen om att den legitima kampen mot terrorism inte får hindra dem från att uppfylla sina nationella och internationella skyldigheter att skydda de mänskliga rättigheterna.

6.      Europaparlamentet uppmanar samtliga politiska aktörer att se till att övergången mot de demokratiska val som är planerade till slutet av mars 2015 förlöper smidigt och utan våld.

7.      Europaparlamentet uttrycker oro för att yttrandefriheten och föreningsfriheten har begränsats och för att användningen av militärdomstolar mot civila har ökat efter antagandet av lag 136.

8.      Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att utforma och genomföra en övergripande och riktad strategi som involverar alla egyptiska politiska partier och aktörer i en verklig och inkluderande dialog för att förbättra den demokratiska processen och stoppa våldscykeln på alla fronter.

9.      Europaparlamentet uttrycker solidaritet med det egyptiska folket och sitt deltagande med familjerna till dem som fallit offer för terrorismen och för de egyptiska myndigheternas övervåld.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar samt Egyptens parlament och regering.