Návrh usnesení - B8-0024/2015Návrh usnesení
B8-0024/2015

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Egyptě

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0012/2015

Postup : 2014/3017(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0024/2015
Předložené texty :
B8-0024/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0024/2015

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Egyptě

(2014/3017(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě,

–       s ohledem na článek 19 Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech, který Egypt ratifikoval v roce 1982 jakožto závaznou mezinárodní úmluvu,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a Evropskou úmluvu o lidských právech z roku 1950,

–       s ohledem na zprávu o pokroku Egypta v rámci evropské politiky sousedství z 27. března 2014,

–       s ohledem na novou ústavu Egypta, která byla přijata v referendu dne 15. ledna 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Egypt prošel od revoluce v roce 2011 řadou nelehkých politických výzev a potřebuje od mezinárodního společenství podporu a pomoc, aby mohl řešit hospodářské, politické a bezpečností výzvy, kterým čelí;

B.     vzhledem k tomu, že ústava Egypta, jež byla přijata v roce 2014, je důležitým krokem v rámci demokratického procesu; vzhledem k tomu, že tato ústava zakotvuje základní práva a svobody, včetně svobody projevu a shromažďování;

C.     vzhledem k tomu, že od revoluce z roku 2011, která vedla ke svržení Husního Mubáraka, egyptští soudci často ukládají představitelům politické opozice tvrdé a kontroverzní tresty;

D.     vzhledem k tomu, že dne 2. prosince 2014 vynesl trestní soud v Gizeh nepravomocný rozsudek trestu smrti, který se vztahuje na 188 osob obžalovaných z násilného útoku proti policejní stanici v Kerdáse, k němuž došlo dne 14. srpna 2013;

E.     vzhledem k tomu, že egyptský soud v Káhiře zamítl dne 29. listopadu 2014 v obnoveném řízení obžalobu na bývalého prezidenta Mubáraka ze zabití 239 demonstrantů příslušníky policie při povstání v roce 2011; vzhledem k tomu, že v původním řízení z roku 2012 byl uložen trest odnětí svobody na doživotí; vzhledem k tomu, že bývalý prezident musí ještě vykonat zbývající část trestu odnětí svobody v trvání tří let, který mu byl uložen v rámci jiného trestního řízení, v němž byl odsouzen za spáchání trestného činu korupce;

F.     vzhledem k tomu, že v březnu a dubnu 2014 bylo vyneseno přibližně 1 200 rozsudků trestu smrti v hromadných soudních procesech, které byly vedeny proti členům Muslimského bratrstva a údajným stoupencům svrženého prezidenta Mursího, kteří byli obžalováni z ohrožování veřejného pořádku, sabotáže či účasti na zabití policistů; vzhledem k tomu, že dne 2. října 2014 byl z řad trestních soudců vyloučen egyptský soudce, jenž se podílel na vynesení rozsudků trestu smrti v procesech z Minjá;

G.     vzhledem k tomu, že většina z těchto rozsudků trestu smrti, byť ne všechny, byla změněna na tresty doživotního odnětí svobody;

H.     vzhledem k tomu, že v roce 2014 byla stíhána řada novinářů na základě obvinění z důvodu ohrožení národní jednoty, míru ve společnosti, šíření nepravdivých novinových zpráv a spolupráce s Muslimským bratrstvem; vzhledem k tomu, že kasační soud v Káhiře rozhodl o procesních vadách řízení vedeného proti třem novinářům z al-Džazíry, kterým byly uloženy tresty odnětí svobody v trvání sedmi až deseti let, a nařídil jeho obnovu;

I.      vzhledem k tomu, že dne 24. října 2014 teroristé zaútočili na kontrolní stanoviště armády na Sinajském poloostrově a zabili 31 příslušníků egyptských bezpečnostních sil, a vzhledem k tomu, že Egypt čelí skutečné hrozbě terorismu a násilného extremismu; vzhledem k tomu, že v severní části Sinajského poloostrova byl po říjnovém teroristickém útoku z roku 2014 vyhlášen výjimečný stav; vzhledem k tomu, že v tomto regionu jsou teroristické útoky téměř na denním pořádku;

J.      vzhledem k tomu, že prezidentské volby probíhaly v Egyptě v roce 2014 za stavu značného omezení prostoru pro svobodu projevu a potlačování všech projevů opozice a kritiky, včetně ze strany lidskoprávních organizací;

K.     vzhledem k tomu, že byl oznámen oficiální termín konání parlamentních voleb ve dnech 21. března a 25. dubna 2015;

L.     vzhledem k tomu, že došlo k extrémní polarizaci sdělovacích prostředků v Egyptě na promursíovská a protimursíovská, což jen zostřuje polarizaci egyptské společnosti;

M.    vzhledem k tomu, že nové návrhy právních předpisů by ještě více omezily činnost domácích a zahraničních nevládních organizací, které znepokojuje zejména nový návrh zákona týkající se zastavení poskytování finančních prostředků a podpory ve prospěch teroristických a jiných ozbrojených skupin, jenž by však mohl rovněž bránit nevládním organizacím v získávání peněz ze zahraničních zdrojů, na což je řada z nich odkázána;

N.     vzhledem k tomu, že egyptské orgány kvůli zavedeným represivním právním předpisům ještě více přiškrtily svobodu projevu a shromažďování, což vládě usnadňuje umlčet kritiku a protesty, které vůči ní směřují;

O.     vzhledem k tomu, že od ledna 2014 bylo zadrženo nejméně 16 000 osob, mezi nimi 1 000 účastníků protestů, a že mnozí ze zadržených byli zatčeni právě za to, že uplatňovali své právo na svobodné shromažďování, sdružování a svobodu projevu či za jejich údajné spojení s Muslimským bratrstvem;

P.     vzhledem k tomu, že islamističtí ozbrojenci unesli v Libyi v oblasti Sirté dne 3. ledna 2015 dvacet egyptských křesťanů; vzhledem k tomu, že tento únos přichází po vraždě manželského páru koptických křesťanů ze Sirté a po únosu a následném zavraždění jejich osmnáctileté dcery, k čemuž došlo na konci roku 2014;

Q.     vzhledem k tomu, že egyptské orgány stíhají stovky civilistů před vojenskými soudy na základě výnosu prezidenta as-Sísího ze dne 27. října 2014, který státní zástupci občanskoprávních soudů uplatnili se zpětnou účinností;

R.     vzhledem k tomu, že vztahy EU s Egyptem by měly stavět podle zásady evropské politiky sousedství „více za více“ na vhodných podnětech a měly by se odvíjet od pokroku v oblasti reforem demokratických institucí, právního státu a lidských práv;

1.      zdůrazňuje význam, který EU přikládá spolupráci s Egyptem, jenž je významným sousedem a partnerem; zdůrazňuje významnou roli Egypta pro stabilitu v tomto regionu; zdůrazňuje svou solidaritu s egyptským lidem a své odhodlání i nadále podporovat Egypt v procesu posilování demokratických institucí, dodržování a obrany lidských práv a prosazování sociální spravedlnosti a bezpečnosti;

2.      rozhodně odsuzuje nedávné teroristické útoky na Sinajském poloostrově a všechny další teroristické útoky vůči Egyptu; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se mezinárodní společenství pevně postavilo za Egypt a spolupracovalo s ním v jeho boji s terorismem;

3.      zdůrazňuje, že Egypt je významným mezinárodním aktérem, a věří, že bude i nadále hrát aktivní úlohu při zahajování skutečných mírových jednaní, jež povedou k ukončení arabsko-izraelského konfliktu; dále Egyptu důvěřuje v jeho konstruktivním zapojení se do hledání stability ve Středomořském regionu, v současnosti zejména v Libyi a na Blízkém východě, který v současnosti čelí závažným výzvám a otevřeným konfrontacím; v zájmu řešení těchto závažných hrozeb opětovně vyjadřuje vůli EU spolupracovat s Egyptem jakožto s partnerem v tomto regionu;

4.       vítá kroky egyptské vlády a dále jí povzbuzuje v tom, aby podporovala uznávání práv a svobod náboženských komunit; připomíná ustanovení článku 235 egyptské ústavy, v němž je uvedeno, že nově zvolený parlament ve svém prvním volebním období přijme zákon upravující budování a obnovu církví, který zaručí křesťanům svobodu náboženského obřadu;

5.       egyptské vládě připomíná, že se dlouhodobý úspěch Egypta a jeho lidu odvíjí od ochrany všeobecných lidských práv a od ustavení a zakotvení demokratických a transparentních institucí, jež se rovněž zapojí do ochrany základních práv občanů; egyptské orgány proto vyzývá, aby uplatňovaly v plném rozsahu zásady mezinárodních úmluv;

6.       v souladu se závěry volební pozorovatelské mise EU zaměřené na prezidentské volby v roce 2014 opakovaně zdůrazňuje, že uvedené volby neprobíhaly podle uplatnitelných mezinárodních norem a v jejich rámci nebyla v plném rozsahu uznávána základní práva stanovená v nově přijaté ústavě, neboť došlo ke znatelnému omezení svobody projevu a shromažďování, financování volební kampaně nebylo dostatečně upraveno a omezení se dotkla i práva na kandidaturu a práva volit;

7.       vyzývá egyptskou vládu, aby při přípravě parlamentních voleb, vyhlášených na dny 21. března a 25. dubna 2015, vyřešila nedostatky, jež se projevily u voleb prezidentských;

8.      vyjadřuje své hluboké znepokojení nad hromadnými procesy egyptských soudů a vysokým počtem vynesených rozsudků trestu smrti; vyzývá egyptské soudní orgány k dodržování a respektování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Egypt smluvní stranou, a zejména k dodržování článku 14 tohoto paktu o právu na spravedlivé a včasné soudní řízení na základě jasných obvinění, které zajistí respektování práv obžalovaného;

9.      opakovaně zdůrazňuje, že EU vystupuje proti využívání trestu smrti a jeho zrušení považuje v rámci politiky lidských práv za prioritu;

10.    bere na vědomí obnovu soudního řízení s novináři z al-Džazíry, avšak je i nadále znepokojen stále razantnějšími zásahy proti sdělovacím prostředkům a politické opozici v Egyptě; důrazně vyzývá egyptské orgány, aby neprodleně propustily veškeré novináře uvězněné za výkon řádné novinářské činnosti při uplatňování svých základních lidských práv a osoby zadržené výlučně z důvodu uplatnění svého práva na svobodu projevu a pokojné shromažďování;

11.    zdůrazňuje klíčovou roli veřejných sdělovacích prostředků a občanské společnosti v rámci demokratického procesu; vyzývá egyptskou vládu, aby zajistila, že právní předpisy upravující sdružování, které souvisí se svobodou projevu, shromažďování a vyznání, jsou plně v souladu s mezinárodními standardy a s mezinárodním humanitárním právem; zdůrazňuje, že dlouhodobou stabilitu a bezpečnost v Egyptě je možné zajistit pouze prostřednictvím pluralistické společnosti podporující začlenění;

12.    naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby učinily konkrétní kroky k zajištění plného provádění ustanovení nové ústavy týkajících se lidských práv a svobod, včetně svobody projevu a shromažďování, a ukázaly tak, že dodržují lidská práva a zásady právního státu a zahájily okamžité a bezpodmínečné propouštění vězňů svědomí;

13.    připomíná egyptským orgánům jejich vnitrostátní a mezinárodní právní závazky a vyzývá je, aby ochranu a prosazování lidských práv považovaly za prioritní oblast a aby prostřednictvím nezávislého a nestranného výkonu spravedlnosti uplatňovaly význam trestní odpovědnosti za porušování lidských práv;

14.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě Egypta, egyptskému parlamentu, generálnímu tajemníkovi OSN a Radě OSN pro lidská práva.