Forslag til beslutning - B8-0024/2015Forslag til beslutning
B8-0024/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Egypten

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0012/2015

Procedure : 2014/3017(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0024/2015
Indgivne tekster :
B8-0024/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0024/2015

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Egypten

(2014/3017(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Egypten,

–       der henviser til artikel 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som er en bindende traktat, der blev ratificeret af Egypten i 1982,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 og den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950,

–       der henviser til den til den europæiske naboskabspolitik knyttede statusrapport om Egypten af 27. marts 2014,

–       der henviser til den nye egyptiske forfatning, der blev vedtaget ved folkeafstemning den 15. januar 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Egypten har gennemgået flere vanskelige politiske ændringer siden 2011-revolutionen og har brug for støtte og bistand fra det internationale samfund for at imødegå sine økonomiske, politiske og sikkerhedsmæssige udfordringer;

B.     der henviser til, at den egyptiske forfatning, der blev vedtaget i 2014, er et vigtigt skridt i den demokratiske proces; der henviser til, at forfatningen knæsætter grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder ytrings- og forsamlingsfriheden;

C.     der henviser til, at egyptiske dommere ofte siden revolutionen i januar 2011, der væltede Hosni Mubarak, har idømt politiske dissidenter hårde og kontroversielle straffe;

D.     der henviser til, at kriminalretten i Gizeh den 2. december 2014 afsagde en foreløbig dødsdom over 188 personer, der var tiltalt for et voldeligt angreb på en politistation i Kerdasa den 14. august 2013;

E.     der henviser til, at en egyptisk domstol i Cairo den 29. november 2014 under en fornyet domstolsprøvelse henlagde sagen mod tidligere præsident Mubarak i forbindelse med politiets drab på 239 demonstranter under oprøret i 2011; der henviser til, at den første retssag i 2012 resulterede i en livstidsdom; der henviser til, at den tidligere præsident stadig skal afsone tre år i fængsel i en separat korruptionssag;

F.     der henviser til, at der blev afsagt omkring 1.200 dødsdomme i masseretssager i marts og april 2014 mod medlemmer af Det Muslimske Broderskab og angivelige tilhængere af den styrtede præsident Mursi på grund af anklager, der strakte sig fra trusler mod den offentlige orden til sabotage til indblanding i drabet på politifolk; der henviser til, at den egyptiske dommer, der var involveret i afsigelsen af dødsdomme i Minya-sagerne, blev fjernet fra sit embede som kriminaldommer den 2. oktober 2014;

G.     der henviser til, at de fleste af disse dødsdomme, men ikke alle, er blevet konverteret til livsvarigt fængsel;

H.     der henviser til, at en række journalister blev retsforfulgt i 2014 på grund af anklager om trusler mod national enhed og social fred, om at udsprede falske nyhedsberetninger og samarbejde med Det Muslimske Broderskab; der henviser til, at kassationsdomstolen i Cairo har afsagt dom om procedurefejl i retssagen og beordret ny domstolsprøvelse for tre journalister fra Al-Jazeera, som var blevet idømt fængselsdomme på mellem syv og ti år;

I.      der henviser til, at terrorister den 24. oktober 2014 angreb militære kontrolposter på Sinai-halvøen og dræbte 31 medlemmer af de egyptiske sikkerhedsstyrker, og der henviser til, at Egypten står over for en reel terrortrussel og voldelig ekstremisme; der henviser til, at der er blevet erklæret undtagelsestilstand i den nordlige del af Sinai-halvøen efter terrorangrebet i oktober; der henviser til, at der finder terrorhandlinger sted næsten dagligt i dette område;

J.      der henviser til, at præsidentvalget i Egypten i 2014 fandt sted i en situation, hvor ytringsfriheden var kraftigt begrænset, og alle former for dissens, herunder fra menneskerettighedsorganisationers side, var blevet undertrykt;

K.     der henviser til, at der officielt er blevet udskrevet parlamentsvalg til den 21. marts og 25. april 2015;

L.     der henviser til, at der findes en ekstrem polarisering af de egyptiske medier i pro- og anti-Mursi-fraktioner, hvilket forstærker polariseringen i det egyptiske samfund;

M.    der henviser til, at nye lovgivningsforslag yderligere vil begrænse det arbejde, der gøres af egyptiske og udenlandske ngo'er, som især er bekymrede over et nyt lovforslag, der har til formål at forhindre, at penge og materiale når frem til terrorister og andre væbnede grupper, men som vil kunne forhindre ngo'erne i at modtage udenlandske midler, som mange af dem er afhængige af;

N.     der henviser til, at de egyptiske myndigheder har begrænset ytrings- og forsamlingsfriheden med den repressive lovgivning, der er indført, hvilket gør det lettere for regeringen at bringe sine kritikere til tavshed og slå ned på protester;

O.     der henviser til, at mindst 16.000 personer, herunder 1.000 demonstranter, er blevet tilbageholdt siden januar 2014, og at mange af de anholdte blot blev taget for at udøve deres ret til forsamlings-, forenings- og ytringsfrihed eller for deres påståede tilhørsforhold til Det Muslimske Broderskab;

P.     der henviser til, at islamister i Libyen den 3. januar 2015 bortførte 20 egyptiske kristne i Sirte-området; der henviser til, at dette følger efter drabet på et egyptisk koptisk par fra Sirte og bortførelsen af og det efterfølgende mord på deres 18-årige datter i de sidste dage af 2014;

Q.     der henviser til, at de egyptiske myndigheder har stillet hundredvis af civile for militære domstole på grundlag af et dekret af 27. oktober 2014 fra præsident Al-Sisi, som er blevet anvendt med tilbagevirkende kraft af civile anklagere.

R.     der henviser til, at EU's engagement over for Egypten bør være incitamentsbaseret, i overensstemmelse med den europæiske naboskabspolitiks princip om "mere for mere", og bør være afhængig af de fremskridt, der gøres med hensyn til demokratisk reform på det institutionelle område og med hensyn til retsstatsforhold og menneskerettigheder;

1.      understreger den betydning, som EU tillægger sit samarbejde med Egypten som en vigtig nabo og partner; understreger Egyptens vigtige rolle for stabiliteten i regionen; understreger sin solidaritet med det egyptiske folk, og at det er engageret i fortsat at støtte Egypten i processen for at styrke landets demokratiske institutioner, respektere og forsvare menneskerettighederne og fremme social retfærdighed og sikkerhed;

2.      fordømmer kraftigt de nylige terrorangreb på Sinai-halvøen og alle andre terrorhandlinger mod Egypten; understreger, at EU og det internationale samfund må stå fast og samarbejde med Egypten i landets kamp mod terrorisme;

3.      fremhæver Egyptens betydning som international aktør og håber, at landet fortsat vil spille en aktiv rolle med hensyn til at få igangsat virkelige fredsforhandlinger, der kan bringe konflikten mellem arabere og israelere til ophør; stoler desuden på Egyptens konstruktive bidrag til bestræbelserne på at opnå stabilitet i Middelhavsområdet, på nuværende tidspunkt især i Libyen og Mellemøsten, der i øjeblikket står over for store udfordringer og åbne konfrontationer; gentager, at EU er villigt til at arbejde sammen med Egypten som partner i regionen med henblik på at imødegå disse alvorlige trusler;

4.      glæder sig over de skridt, som den egyptiske regering har taget med hensyn til at støtte respekten for de religiøse samfunds rettigheder og friheder, og opmuntrer til den til at fortsætte hermed; minder om den bestemmelser, der indgår i artikel 235 i den egyptiske forfatning, og som fastsætter, at det nyvalgte parlament under sin første valgperiode skal udstede en lov, der regulerer konstruktion og renovering af kirker på en måde, der garanterer fri religionsudøvelse for kristne;

5.      minder den egyptiske regering om, at Egyptens og det egyptiske folks succes på lang sigt afhænger af beskyttelsen af universelle menneskerettigheder og af etablering og forankring af demokratiske og gennemsigtige institutioner, der også er engageret i at beskytte borgernes grundlæggende rettigheder; opfordrer derfor de egyptiske myndigheder til fuldstændigt at gennemføre de internationale konventioners principper;

6.      gentager i overensstemmelse med, hvad EU's valgobservationsmission til præsidentvalget i 2014 fandt frem til, at valget ikke opfyldte gældende internationale normer og ikke fuldt ud respekterede de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i den nyligt vedtagne forfatning, fordi navnlig ytrings- og forsamlingsfriheden var begrænset, og der ikke var tilstrækkelig regulering af finansieringen af valgkampagner og forholdene vedrørende valgbarhed og stemmeret;

7.      opfordrer den egyptiske regering til at afhjælpe præsidentvalgets mangler under forberedelserne til parlamentsvalget, der er udskrevet til den 21. marts og 25. april 2015;

8.      udtrykker alvorlig bekymring over de egyptiske domstoles masseretssager og det store antal dødsdomme, domstolene har afsagt; opfordrer de egyptiske retsinstanser til at værne om og respektere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Egypten har undertegnet, især artikel 14 om ret til en retfærdig og rettidig rettergang, der er baseret på klar tiltale, og som sikrer, at den tiltaltes rettigheder respekteres;

9.      gentager, at EU er imod anvendelse af dødsstraf og har gjort afskaffelse af dødsstraffen til en prioritet i sin menneskerettighedspolitik;

10.    noterer sig genoptagelsen af retssagen mod de tre journalister fra Al-Jazeera, men er fortsat bekymret over den stadig hårdere kurs over for medierne og den politiske opposition i Egypten; opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til omgående at løslade alle journalister, der er fængslet for at udføre legitimt nyhedsformidlingsarbejde som led i udøvelsen af deres grundlæggende menneskerettigheder, samt andre personer, der er tilbageholdt bare for at have udøvet deres ret til frit at ytre sig og til at forsamle sig fredeligt;

11.    understreger den afgørende rolle, som medierne og civilsamfundet spiller i den demokratiske proces; opfordrer regeringen i Egypten til at sikre, at lovgivningen om foreninger og om ytrings-, forsamlings- og trosfrihed er fuldt forenelig med internationale normer og den humanitære folkeret; understreger, at kun et pluralistisk og inklusivt samfund kan sikre stabilitet og sikkerhed i Egypten på lang sigt;

12.    opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at tage konkrete skridt til at sikre, at den nye forfatnings bestemmelser om grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder ytrings- og forsamlingsfrihed, gennemføres fuldt ud, og til at vise, at de respekterer menneskerettighederne og retsstatsprincippet ved i første omgang øjeblikkeligt og betingelsesløst at frigive alle samvittighedsfanger;

13.    minder de egyptiske myndigheder om deres nationale og internationale retlige forpligtelser, og opfordrer dem til at prioritere beskyttelse og fremme af menneskerettighederne og sikre, at udøvere af menneskerettighedskrænkelser bliver stillet til ansvar, bl.a. ved hjælp af en uafhængig og upartisk retspleje;

14.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den egyptiske regering, det egyptiske parlament, FN's generalsekretær og FN's Menneskerettighedsråd.