Resolutsiooni ettepanek - B8-0024/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0024/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Egiptuses

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0012/2015

Menetlus : 2014/3017(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0024/2015
Esitatud tekstid :
B8-0024/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0024/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Egiptuses

(2014/3017(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Egiptuse kohta,

–       võttes arvesse Egiptuse poolt 1982. aastal ratifitseeritud siduva lepingu – kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 19,

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni ja 1950. aasta Euroopa inimõiguste kaitse konventsiooni,

–       võttes arvesse 27. märtsil 2014. aastal vastu võetud Euroopa naabruspoliitika eduaruannet Egiptuse kohta,

–       võttes arvesse Egiptuse uut põhiseadust, mis võeti vastu 15. jaanuaril 2014. aastal toimunud rahvahääletusel,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et alates 2011. aasta revolutsioonist on Egiptus puutunud kokku paljude raskete poliitiliste väljakutsetega ning vajab oma majanduslike, poliitiliste ja julgeolekuprobleemidega tegelemiseks rahvusvahelise üldsuse toetust ja abi;

B.     arvestades, et 2014. aastal vastu võetud Egiptuse põhiseadus on demokraatiaprotsessi oluline samm; arvestades, et põhiseaduses on sätestatud põhiõigused ja -vabadused, sh sõna- ja kogunemisvabadus;

C.     arvestades, et alates 2011. aasta jaanuaris toimunud revolutsioonist, millega kukutati Hosni Mubarak, on Egiptuse kohtunikud määranud poliitilistele teisitimõtlejatele sageli karme ja vastuolulisi karistusi;

D.     arvestades, et 2. detsembril 2014. aastal määras Giza kriminaalkohus 188-le süüdistatavale esialgselt karistuseks surmanuhtluse vägivaldse rünnaku eest politseijaoskonna vastu Kerdasas 14. augustil 2013;

E.     arvestades, et 29. novembril 2014. aastal tühistas Egiptuse kohus Kairos uue kohtuprotsessi käigus süüdistused endise presidendi Mubaraki vastu seoses 239 meeleavaldaja tapmisega politseinike poolt 2011. aasta ülestõusu käigus; arvestades, et 2012. aastal toimunud esimese kohtuprotsessi käigus määrati talle eluaegne vanglakaristus; arvestades, et endisele presidendile on korruptsiooniga seotud eraldi kohtuasjas endiselt määrarud kolmeaastane vanglakaristus;

F.     arvestades, et 2014. aasta märtsis ja aprillis määrati kollektiivsetes kohtuprotsessides Moslemi Vennaskonna liikmetele ning võimult kukutatud presidendi Morsi väidetavatele toetajatele umbes 1200 surmanuhtlust, süüdistades neid alates avaliku korra ohustamisest kuni sabotaaži ja politseinike tapmises osalemiseni; arvestades, et 2. oktoobril 2014 aastal kõrvaldati Al-Minyā kohtuasjades surmanuhtluste määramises osalenud Egiptuse kohtunik kriminaalkohtuniku ametist;

G.     arvestades, et enamik neist surmanuhtlustest, kuid mitte kõik, on muudetud eluaegseteks vanglakaristusteks;

H.     arvestades, et 2014. aastal anti terve rida ajakirjanikke kohtu alla süüdistatuna rahvusliku ühtsuse ja ühiskondliku rahu ohustamises, ebaõigete uudiste levitamises ja Moslemi Vennaskonnaga koostöö tegemises; arvestades, et Kairo kassatsioonikohus leidis seitsme kuni kümne aasta pikkuse vanglakaristuse saanud kolme al-Jazeera ajakirjaniku kohtuprotsessis menetluslikke puudusi ja nägi ette uue kohtuprotsessi;

I.      arvestades, et 24. oktoobril 2014. aastal ründasid terroristid sõjaväe kontrollpunkte Siinai poolsaarel, tappes 31 Egiptuse julgeolekujõudude liiget, ning arvestades, et Egiptust ähvardab tõeline terrorismi ja vägivaldse äärmusluse oht; arvestades, et pärast 2014. aasta oktoobri terrorirünnakut on Siinai poolsaare põhjaosas välja kuulutatud erakorraline seisukord; arvestades, et terroriakte pannakse selles piirkonnas toime peaaegu iga päev;

J.      arvestades, et 2014. aasta presidendivalimised Egiptuses toimusid olukorras, kus sõnavabadust oli rängalt piiratud ning igasugune teisitimõtlemine ja kriitika, sh inimõigusorganisatsioonide poolne, oli lämmatatud;

K.     arvestades, et parlamendivalimised on ametlikult välja kuulutatud 21. märtsiks ja 25. aprilliks 2015. aastal;

L.     arvestades, et Egiptuse meedia on äärmiselt lõhestunud Morsi poolt ja Morsi vastu olevaks kaheks leeriks ning see süvendab veelgi Egiptuse ühiskonna polariseerumist;

M.    arvestades, et uute kavandatavate õigusaktidega piirataks veelgi kodu- ja välismaiste vabaühenduste tööd, mida puudutab eriti uus seaduseelnõu, mille eesmärk on peatada raha ja materjalide jõudmine terroristide ja teiste relvastatud rühmituste kätte, kuid mis võib takistada vabaühendustel saada välismaalt rahalist toetust, millest paljud neist sõltuvad;

N.     arvestades, et vastu võetud repressiivsete õigusaktidega on Egiptuse ametivõimud piiranud sõna- ja kogunemisvabadust, muutes kriitikute vaikimasundimise ja meeleavalduste mahasurumise valitsuse jaoks lihtsamaks;

O.     arvestades, et alates 2014. aasta jaanuarist on kinni peetud vähemalt 16 000 isikut, sh 1000 meeleavaldajat, ning et paljud neist peeti kinni pelgalt kogunemis-, ühinemis- või sõnavabaduse kasutamise või väidetava kuulumise eest Moslemi Vennaskonda;

P.     arvestades, et 3. jaanuaril 2015. aastal röövisid islamistlikud võitlejad Liibüas Sirte piirkonnas 20 Egiptuse kristlast; arvestades, et see järgnes Sirtest pärit egiptlastest kopti abielupaari tapmisele ja nende 18-aastase tütre röövimisele ja hilisemale tapmisele 2014. aasta viimastel päevadel;

Q.     arvestades, et president al-Sisi 27. oktoobri 2014. aasta dekreedi alusel, mida tsiviilprokurörid kohaldasid tagasiulatuvalt, on Egiptuse ametivõimud andnud sadu tsiviilisikuid sõjavähekohtute alla;

R.     arvestades, et kooskõlas Euroopa naabruspoliitika põhimõttega „rohkema eest rohkem” peaks ELi ja Egiptuse suhete tase põhinema stiimulitel ning sõltuma edusammudest demokraatlike institutsioonide reformi, õigusriigi ja inimõiguste vallas;

1.      rõhutab, kui oluline on ELi jaoks Egiptuse kui olulise naaberriigi ja partneriga tehtav koostöö; rõhutab Egiptuse olulist rolli piirkonna stabiilsuse jaoks; rõhutab oma solidaarsust Egiptuse rahvaga ning oma pühendumust Egiptuse jätkuvale toetamisele demokraatlike institutsioonide tugevdamise, inimõiguste austamise ja kaitsmise ning sotsiaalse õigluse ja turvalisuse edendamise protsessis;

2.      mõistab karmilt hukka hiljutised terrorirünnakud Siinai poolsaarel ja kõik muud terroristlikud aktid Egiptuse vastu; rõhutab, et EL ja rahvusvaheline üldsus peavad seisma kindalt Egiptuse kõrval ja tegema temaga koostööd terrorismivastases võitluses;

3.      rõhutab Egiptuse olulisust rahvusvahelise osalisena ning avaldab lootust, et riik etendab jätkuvalt aktiivset rolli tõeliste rahuläbirääkimiste algatamises, mis teeksid lõpu Araabia-Iisraeli konfliktile; väljendab lisaks lootust, et Egiptus annab konstruktiivse panuse püüdlustesse stabiilsuse poole Vahemere piirkonnas, praegu eriti Liibüas ja Lähis-Idas, kus praegu esineb suuri probleeme ja avalikku vastuseisu; kordab ELi soovi teha Egiptuse kui partneriga selles piirkonnas koostööd nende tõsiste ohtudega tegelemisel;

4.      peab tervitatavaks ja õhutab tagant Egiptuse valitsuse astutud samme usukogukondade õiguste ja vabaduste austamise toetamisel; tuletab meelde Egiptuse põhiseaduse artikli 235 sätet, mille kohaselt uus valitud parlament peab oma esimese ametiaja jooksul võtma vastu seaduse, millega reguleeritakse kirikute ehitamist ja renoveerimist viisil, mis tagab kristlastele usuliste tavade järgimise vabaduse;

5.      tuletab Egiptuse valitsusele meelde, et Egiptuse ja selle rahva pikaajaline edu sõltub üldiste inimõiguste kaitsmisest ning selliste demokraatlike ja läbipaistvate institutsioonide loomisest ja kindlustamisest, mis tegeleksid ka kodanike põhiõiguste kaitsega; kutsub Egiptuse ametivõime seetõttu üles rahvusvaheliste konventsioonide põhimõtteid täielikult ellu viima;

6.      kordab kooskõlas Egiptuse 2014. aasta presidendivalimiste ELi vaatlusmissiooni järeldustega, et valimised ei olnud kooskõlas kohaldatavate rahvusvaheliste standarditega ja nende puhul ei austatud täielikult vastu võetud uues põhiseaduses sätestatud põhiõigusi, eriti kuna sõna- ja kogunemisvabadus olid piiratud ning kampaania rahastamine, kandideerimisõigus ja valimisõigus ei olnud piisavalt reguleeritud;

7.      kutsub Egiptuse valitsust üles võtma 21. märtsiks ja 25. aprilliks 2015. aastal välja kuulutatud parlamendivalimiste ettevalmistamise puhul arvesse presidendivalimiste puudusi;

8.      väljendab tõsist muret Egiptuse kohtutes toimuvate kollektiivsete kohtuprotsesside ning nende käigus määratud suure arvu surmanuhtluste pärast; kutsub Egiptuse kohtuasutusi üles austama ja järgima kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille osaliseks Egiptus on, ning eriti selle artiklit 14 õiguse kohta õiglasele ja õigeaegsele kohtumenetlusele, mis põhineb selgel süüdistusel ja mille käigus on tagatud süüdistatavate õiguste austamine;

9.      kordab, et EL on vastu surmanuhtluse kasutamisele ning on võtnud selle kaotamise inimõigustealase poliitika prioriteediks;

10.    võtab teadmiseks uue kohtuprotsessi kolme al-Jazeera ajakirjaniku üle, kuid on endiselt mures meedia ja poliitilise opositsiooni järjest suureneva allasurumise pärast Egiptuses; nõuab tungivalt, et Egiptuse ametivõimud vabastaksid viivitamatult kõik ajakirjanikud, kes on vangistatud õiguspärase uudiste edastamise eest, kasutades oma põhilisi inimõigusi, ja teised isikud, keda peetakse kinni pelgalt sõnavabaduse ja rahumeelse kogunemise õiguse kasutamise eest;

11.    rõhutab meedia ja kodanikuühiskonna elutähtsat rolli demokraatiaprotsessis; kutsub Egiptuse valitsust üles tagama, et ühendusi käsitlevad ning sõna-, kogunemis- ja veendumusvabadusega seotud õigusaktid oleksid täielikult kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja rahvusvahelise humanitaarõigusega; rõhutab, et üksnes pluralistlik ja kaasav ühiskond võib tagada Egiptuse pikaajalise stabiilsuse ja julgeoleku;

12.    nõuab tungivalt, et Egiptuse ametivõimud astuksid konkreetseid samme tagamaks, et põhiõigusi ja -vabadusi, sh sõna- ja kogunemisvabadust käsitlevaid uue põhiseaduse sätteid rakendatakse täielikult, ning näitaksid seeläbi, et nad austavad inimõigusi ja õigusriiklust, alustades süümevangide viivitamatust ja tingimusteta vabastamisest;

13.    tuletab Egiptuse ametivõimudele meelde nende siseriiklikke ja rahvusvahelisi juriidilisi kohustusi ning kutsub neid üles pidama esmatähtsaks inimõiguste kaitset ja edendamist ning tagama inimõiguste rikkumise eest vastutusele võtmise, sh sõltumatu ja erapooletu õigusemõistmise kaudu;

14.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Egiptuse valitsusele, Egiptuse parlamendile, ÜRO peasekretärile ja ÜRO Inimõiguste Nõukogule.