Menettely : 2014/3017(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0024/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0024/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 128kWORD 60k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.447v01-00
 
B8-0024/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Egyptin tilanteesta (2014/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Egyptin tilanteesta (2014/3017(RSP))  
B8‑0024/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Egyptistä,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklan ja toteaa, että kyse on sitovasta sopimuksesta, jonka Egypti ratifioi vuonna 1982,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja vuonna 1950 tehdyn Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–       ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2014 hyväksytyn Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan edistymiskertomuksen Egyptistä,

–       ottaa huomioon Egyptin uuden perustuslain, joka hyväksyttiin kansanäänestyksellä 15. tammikuuta 2014,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että Egypti on käynyt läpi monia vaikeita poliittisia haasteita vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen ja että taloudellisia, poliittisia ja turvallisuutta koskevia haasteita käsitellessään se tarvitsee tukea ja apua kansainväliseltä yhteisöltä;

B.     toteaa, että Egyptin perustuslaki hyväksyttiin vuonna 2014 ja se on demokratiaprosessissa merkittävä askel; toteaa, että perustuslakiin on kirjattu perusoikeudet ja -vapaudet, ilmaisunvapaus ja kokoontumisvapaus mukaan luettuina;

C.     toteaa, että Hosni Mubarakin vallasta syösseen tammikuun 2011 vallankumouksen jälkeen egyptiläiset tuomarit ovat usein asettaneet ankaria ja kiistanalaisia rangaistuksia poliittisille toisinajattelijoille;

D.     toteaa, että Gizan rikostuomioistuin tuomitsi 2. joulukuuta 2014 alustavasti kuolemaan 188 henkilöä, joita syytettiin väkivaltaisesta hyökkäyksestä poliisiasemalle Kerdasassa 14. elokuuta 2013;

E.     toteaa, että uudessa oikeudenkäynnissä egyptiläinen tuomioistuin hylkäsi 29. marraskuuta 2014 entistä presidenttiä Hosni Mubarakia vastaan nostetut syytteet, jotka koskivat sitä, että poliisi ampui kuoliaaksi 239 mielenosoittajaa vuoden 2011 kansannousussa; toteaa, että vuonna 2012 ensimmäisen oikeudenkäynnin tuomiona oli elinkautinen vankeusrangaistus; toteaa, että hänellä on vielä jäljellä kolmen vuoden vankeustuomio erillisestä korruptiotapauksesta;

F.     toteaa, että maalis- ja huhtikuussa 2014 järjestetyissä massaoikeudenkäynneissä langetettiin noin 1 200 kuolemantuomiota Muslimiveljeskunnan jäsenille ja syrjäytetyn presidentti Mursin väitetyille kannattajille ja että syytteet vaihtelivat yleisen järjestyksen uhkaamisesta sabotaasiin ja poliisien tappamiseen; toteaa, että 2. lokakuuta 2014 egyptiläinen tuomari, joka oli mukana langettamassa kuolemantuomioita Minya-tapauksissa, poistettiin tuomarikunnasta;

G.     toteaa, että suurin osa näistä kuolemantuomioista, mutta ei kaikkia, on muutettu elinkautisiksi vankeusrangaistuksiksi;

H.     toteaa, että muutama journalisti asetettiin vuonna 2014 syytteeseen kansallisen yhtenäisyyden ja yhteiskuntarauhan uhkaamisesta, virheellisten uutisten levittämisestä ja yhteistyöstä Muslimiveljeskunnan kanssa; toteaa, että Kairon korkein tuomioistuin on tehnyt päätöksen menettelyä koskevista laiminlyönneistä kolmen al-Jazeeran toimittajan oikeudenkäynnissä, jossa heidät tuomittiin 7–10 vuoden vankeusrangaistuksiin, ja määrännyt pidettäväksi uuden oikeudenkäynnin;

I.      toteaa, että 24. lokakuuta 2014 terroristit hyökkäsivät sotilaiden tarkastuspisteisiin Siinain niemimaalla ja tappoivat 31 Egyptin turvallisuusjoukkojen jäsentä ja että Egyptiin kohdistuu todellinen terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden uhka; toteaa, että Siinain niemimaan pohjoisosaan on julistettu hätätila lokakuun 2014 terroristi-iskun jälkeen; toteaa, että terroritekoja tehdään tällä alueella melkein päivittäin;

J.      toteaa, että vuoden 2014 presidentinvaalit käytiin Egyptissä tilanteessa, jossa ilmaisunvapautta oli vakavasti rajoitettu ja kaikki toisinajattelun ja kritiikin muodot samoin kuin ihmisoikeusjärjestöt oli tukahdutettu;

K.     toteaa, että parlamenttivaalit on virallisesti ilmoitettu pidettäväksi 21. maaliskuuta ja 25. huhtikuuta 2015;

L.     toteaa, että Egyptin tiedotusvälineet ovat polarisoituneet hyvin voimakkaasti Mursin kannattajiin ja vastustajiin, mikä puolestaan voimistaa Egyptin yhteiskunnan polarisaatiota;

M.    toteaa, että ehdotetulla uudella lainsäädännöllä rajoitettaisiin entisestään kotimaisten ja ulkomaisten kansalaisjärjestöjen työtä – ne ovat erityisen huolestuneita uudesta lakiesityksestä, jolla pyritään lopettamaan raha- ja materiaalivirta terroristeille ja muille aseistautuneille ryhmille mutta joka voi estää kansalaisjärjestöjä saamasta ulkomaisia varoja, joista moni niistä on riippuvainen;

N.     toteaa, että Egyptin viranomaiset ovat tiukentaneet ilmaisun- ja kokoontumisvapautta säätämällä rajoittavia lakeja, mikä tekee hallitukselle helpommaksi hiljentää kriitikot ja tukahduttaa vastalauseet;

O.     toteaa, että ainakin 16 000 henkilöä, mukaan luettuina 1 000 mielenosoittajaa, on pidätetty tammikuun 2014 jälkeen ja monet heistä pidätettiin vain siksi, että he olivat harjoittaneet kokoontumis-, yhdistymis- ja ilmaisunvapauttaan tai että heillä väitettiin olevan yhteyksiä Muslimiveljeskuntaan;

P.     toteaa, että 3. tammikuuta 2015 islamilaiset militantit kaappasivat Libyassa Sirten alueella 20 egyptiläistä kristittyä; toteaa, että tätä ennen vuoden 2014 viimeisinä päivinä tapettiin Sirtestä kotoisin oleva egyptiläinen koptipariskunta ja heidän 18-vuotias tyttärensä kaapattiin ja murhattiin;

Q.     toteaa, että Egyptin viranomaiset ovat toimittaneet satoja siviilejä sotilastuomioistuimiin presidentti al-Sisin 27. lokakuuta 2014 antaman määräyksen nojalla ja että siviilipuolen syyttäjät sovelsivat tätä määräystä taannehtivasti;

R.     toteaa, että sen, millä tasolla EU sitoutuu toimimaan Egyptin kanssa, pitäisi olla kannustinperusteista ja Euroopan naapuruuspolitiikan ”enemmällä enemmän” ‑periaatteen mukaista ja siten riippuvaista siitä, miten maa edistyy demokraattisten instituutioiden, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien saralla;

1.      korostaa, kuinka tärkeänä EU pitää yhteistyötään Egyptin kanssa, sillä se on merkittävä naapuri ja kumppani; painottaa Egyptin tärkeää roolia alueen vakauden kannalta; painottaa solidaarisuuttaan Egyptin kansalle ja sitoutuu antamaan jatkuvan tukensa Egyptille prosessissa, jossa vahvistetaan sen demokraattisia instituutioita, kunnioitetaan ja puolustetaan ihmisoikeuksia ja edistetään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta;

2.      tuomitsee jyrkästi äskettäiset terroristi-iskut Siinain niemimaalla ja kaikki muutkin terroriteot Egyptiä vastaan; korostaa, että EU:n ja kansainvälisen yhteisön on vankkumatta toimittava yhteistyössä Egyptin kanssa sen taistellessa terrorismia vastaan;

3.      painottaa Egyptin merkitystä kansainvälisenä toimijana ja toivoo, että se toimii jatkossakin aktiivisessa roolissa sellaisten todellisten rauhanneuvottelujen alullepanossa, joilla saadaan arabien ja Israelin välinen konflikti päättymään; luottaa lisäksi Egyptin rakentavaan osuuteen, kun pyritään vakauttamaan Välimeren alue ja tällä hetkellä etenkin Libya ja Lähi-itä, joilla on edessään suuria haasteita ja avoimia yhteenottoja; muistuttaa, että EU on halukas toimimaan Egyptin kumppanina alueella näiden vakavien uhkien käsittelyssä;

4.      pitää tervetulleina Egyptin hallituksen toimia, joilla se tukee uskonnollisten yhteisöjen oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista, ja kannustaa jatkamaan niitä; muistuttaa Egyptin perustuslain 235 pykälän säännöksestä, jossa säädetään, että juuri valitun parlamentin on ensimmäisenä toimikautenaan annettava laki, jolla säännellään kirkkojen rakentamista ja korjausta siten, että kristityille taataan vapaus harjoittaa uskontoaan;

5.      muistuttaa Egyptin hallitusta siitä, että Egyptin ja sen kansan pitkän aikavälin menestys riippuu yleismaailmallisten ihmisoikeuksien suojelusta sekä sellaisten demokraattisten ja avoimien instituutioiden perustamisesta ja vakauttamisesta, jotka myös ovat sitoutuneet suojelemaan kansalaisten perusoikeuksia; kehottaa tämän vuoksi Egyptin viranomaisia panemaan varauksettomasti täytäntöön kansainvälisten yleissopimusten periaatteet;

6.      ottaa huomioon vuoden 2014 presidentinvaaleja koskevan EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan tekemät huomiot ja muistuttaa, että vaaleissa ei noudatettu sovellettavia kansainvälisiä normeja eikä kunnioitettu täysipainoisesti uudessa perustuslaissa säädettyjä perusoikeuksia, sillä varsinkin ilmaisun- ja kokoontumisvapautta rajoitettiin eikä kampanjarahoitusta, oikeutta asettua ehdolle ja äänestysoikeutta valvottu riittävästi;

7.      kehottaa Egyptin hallitusta korjaamaan presidentinvaaleissa olleet puutteet 21. maaliskuuta ja 25. huhtikuuta 2015 pidettäväksi ilmoitettujen parlamenttivaalien valmistelussa;

8.      on vakavasti huolestunut Egyptin tuomioistuimissa järjestetyistä massaoikeudenkäynneistä ja tuomioistuinten langettamista lukuisista kuolemantuomioista; kehottaa Egyptin oikeusviranomaisia pitämään voimassa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Egypti on, ja noudattamaan sitä ja erityisesti sen 14 artiklaa, jossa määrätään oikeudesta oikeudenmukaiseen ja nopeaan oikeudenkäyntiin, joka perustuu selkeisiin syytöksiin ja jossa vastaajien oikeudet turvataan;

9.      muistuttaa, että EU vastustaa kuolemanrangaistusta ja on tehnyt sen lakkauttamisesta ihmisoikeuspolitiikkansa prioriteetin;

10.    panee merkille kolmen al-Jazeeran toimittajan uuden oikeudenkäynnin, mutta on edelleen huolestunut koko ajan kiristyvästä valvonnasta, joka koskee Egyptin mediaa ja poliittista oppositiota; kehottaa Egyptin viranomaisia vapauttamaan heti kaikki siitä syystä vangitut journalistit, että he tekivät laillista uutistenvälitystyötään ja käyttivät perusihmisoikeuksiaan, samoin kuin muut sellaiset henkilöt, jotka on pidätetty pelkästään siitä syystä, että he harjoittivat ilmaisunvapauttaan ja oikeuttaan rauhanomaiseen kokoontumiseen;

11.    painottaa sitä elintärkeää roolia, joka medialla ja kansalaisyhteiskunnalla on demokratiaprosessissa; kehottaa Egyptin hallitusta varmistamaan, että yhdistyksiä koskevassa lainsäädännössä, joka liittyy ilmaisun-, kokoontumis- ja uskonvapauteen, noudatetaan tinkimättä kansainvälisiä normeja ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta; korostaa, että vain moniarvoinen ja osallistava yhteiskunta voi taata pitkän aikavälin vakauden ja turvallisuuden Egyptissä;

12.    kehottaa Egyptin viranomaisia toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että perusoikeuksia ja -vapauksia, myös ilmaisun- ja kokoontumisvapautta, koskevat uuden perustuslain säännökset pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön; pyytää kyseisiä viranomaisia osoittamaan, että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, ja panemaan tämän alulle vapauttamalla viipymättä ja ehdoitta kaikki omantunnonsyistä vangitut;

13.    muistuttaa Egyptin viranomaisia niiden kansallisista ja kansainvälisistä oikeudellisista velvoitteista ja pyytää niitä asettamaan etusijalle ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen sekä varmistamaan, että ihmisoikeusrikkomuksista joutuu vastuuseen, myös riippumattoman ja puolueettoman oikeudenkäytön kautta;

14.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Egyptin presidentille, YK:n pääsihteerille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö