Prijedlog rezolucije - B8-0024/2015Prijedlog rezolucije
B8-0024/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o situaciji u Egiptu

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi u ime Kluba zastupnika EPP-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0012/2015

Postupak : 2014/3017(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0024/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0024/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0024/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o situaciji u Egiptu

(2014/3017(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Egiptu,

–       uzimajući u obzir članak 19. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, obvezujući sporazum koji je Egipat ratificirao 1982.,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. i Europsku konvenciju o ljudskim pravima iz 1950.,

–       uzimajući u obzir izvješće europske politike susjedstva o napretku Egipta od 27. ožujka 2014.,

–       uzimajući u obzir novi egipatski ustav, usvojen na referendumu 15. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da se od revolucije iz 2011. Egipat nosi s nekoliko teških političkih izazova i treba podršku i pomoć međunarodne zajednice kako bi riješio gospodarske, političke i sigurnosne izazove;

B.     budući da je usvajanje egipatskog ustava 2014. važan korak u demokratskom procesu; budući da se ustavom utvrđuju temeljna prava i slobode, uključujući slobodu izražavanja i udruživanja;

C.     budući da su od revolucije iz siječnja 2011. u kojoj je svrgnut Hosni Mubarak, egipatski suci često određivali oštre i kontroverzne kazne za političke disidente;

D.     budući da je 2. prosinca 2014. kazneni sud u Gizi izrekao nepravomoćne smrtne kazne za 188 optuženika radi nasilnog napada na policijsku postaju u Kerdasi 14. kolovoza 2013.,

E.     budući da je 29. studenog 2014. egipatski sud u Kairu prilikom ponovljenog suđenja odbacio optužbe protiv bivšeg predsjednika Mubaraka vezane uz ubojstvo 239 prosvjednika, a koje je počinila policija tijekom ustanka iz 2011.; budući da je nakon prvog suđenja iz 2012. iznesena doživotna zatvorska kazna; budući da će bivši predsjednik još služiti tri godine zatvorske kazne za odvojeni slučaj korupcije;

F.     budući da je na masovnim suđenjima u ožujku i travnju 2014. izrečeno 1 200 smrtnih kazni protiv članova Muslimanskog bratstva i navodnih pobornika svrgnutog predsjednika Morsija zbog optužaba koje sežu od narušavanja javnog reda, preko sabotaže do upletenosti u ubojstvo policijskih službenika; budući da je 2. listopada 2014. egipatski sudac koji je sudjelovao u izricanju smrtnih kazni u slučajevima vezanim uz područje Minaya maknut iz kaznenog sudstva;

G.     budući da je većina tih smrtnih kazni, ali ne sve, izmijenjena na doživotnu zatvorsku kaznu;

H.     budući da je 2014. nekoliko novinara kazneno gonjeno zbog optužbi vezanih uz narušavanje nacionalnog jedinstva i socijalnog mira, širenje lažnih novinskih izvješća i suradnju s Muslimanskim bratstvom; budući da je Kasacijski sud u Kairu utvrdio postupovne propuste u suđenju i naložio ponovno suđenje trima novinarima Al Jazeere kojima su izrečene zatvorske kazne od sedam do deset godina;

I.      budući da su 24. listopada 2014. teroristi napali vojne kontrolne točke na poluotoku Sinaju i ubili 31 pripadnika egipatskih snaga sigurnosti te budući da se Egipat suočava sa stvarnom prijetnjom od terorizma i nasilnog ekstremizma; budući da je na sjevernom dijelu poluotoka Sinaja proglašeno izvanredno stanje nakon terorističkog napada u listopadu 2014.; budući da se u toj regiji terorističke radnje izvode skoro svakodnevno;

J.      budući da su se predsjednički izbori 2014. u Egiptu održali u kontekstu u kojem je prostor za slobodu izražavanja bio strogo ograničen, a svi oblici neslaganja i kritiziranja, uključujući one od strane organizacija za zaštitu ljudskih prava, bili su ugušeni;

K.     budući da su parlamentarni izbori službeno najavljeni za 21. ožujka i 25. travnja 2015.;

L.     budući da u egipatskim medijima postoji krajnja polarizacija na struju sklonu Morsiju i na njegove protivnike, što pojačava polarizaciju egipatskog društva;

M.    budući da će novo predloženo zakonodavstvo dodatno ograničiti rad domaćih i stranih nevladinih organizacija kojih će se naročito ticati novi prijedlog zakona čiji je cilj zaustavljanje dotoka novca i materijala teroristima i drugim naoružanim skupinama, ali koji bi mogao spriječiti nevladine organizacije u primanju stranih sredstava, o kojima mnoge od njih ovise;

N.     budući da su egipatske vlasti pojačale pritisak na slobodu izražavanja i udruživanja na temelju represivnih zakona koji su uvedeni, a koji vladi omogućuju da lakše utiša kritike i suzbija prosvjede;

O.     budući da je od siječnja 2014. zatočeno najmanje 16 000 ljudi, među kojima je i 1 000 prosvjednika, a da su mnogi od njih zatočeni samo zato što su koristili svoja prava na slobodno okupljanje, udruživanje i izražavanje ili zbog navodne povezanosti s Muslimanskim bratstvom;

P.     budući da su 3. siječnja 2015. islamistički militanti oteli 20 egipatskih kršćana u području Sirte; budući da je to uslijedilo nakon ubojstva egipatskog koptskog para iz Sirte i otmice i naknadnog ubojstva njihove osamnaestogodišnje kćeri zadnjih dana 2014.;

Q.     budući da su egipatske vlasti poslale stotine civila na vojne sudove na temelju ukaza predsjednika Al-Sisija od 27. listopada 2014. koji su civilni tužitelji primijenili retroaktivno;

R.     budući da se razina angažmana EU-a u Egiptu trebala temeljiti na poticajima u skladu s načelom Europske politike susjedstva „više za više” i stoga ovisi o napretku u reformama demokratskih institucija, vladavine prava i ljudskih prava;

1.      ističe koliko je važno da EU surađuje s Egiptom kao s važnom susjednom zemljom i partnerom; naglašava važnu ulogu Egipta za stabilnost u regiji; naglašava solidarnost s egipatskim narodom i obvezuje se na stalnu potporu Egiptu u procesu osnaživanja demokratskih institucija, poštovanja i zaštite ljudskih prava te promicanja socijalne pravde i sigurnosti;

2.      oštro osuđuje nedavne terorističke napade na poluotok Sinaj i druge terorističke radnje protiv Egipta; ističe da EU i međunarodna zajednica ne smiju uzmicati i trebaju surađivati s Egiptom u njegovoj borbi protiv terorizma;

3.      naglašava važnost Egipta kao međunarodnog aktera i nada se da će nastaviti aktivno sudjelovati u pokretanju istinskih mirovnih pregovora kojima će se završiti arapsko-izraelski sukob; nadalje, vjeruje u konstruktivan doprinos Egipta u potrazi za stabilnošću u mediteranskoj regiji, trenutačno posebno u Libiji i na Bliskom Istoku, koji se trenutačno suočavaju s velikim izazovima i otvorenim sukobima; ponavlja spremnost EU-a da radi s Egiptom kao partnerom u regiji kako bi se riješile te ozbiljne prijetnje;

4.      pozdravlja i potiče korake koje je poduzela egipatska vlada u cilju potpore poštovanja prava i slobode vjerskih zajednica; podsjeća na odredbu koja je sadržana u članku 235. egipatskog ustava kojom se propisuje da novoizabrani parlament tijekom prvog parlamentarnog saziva treba uvesti zakon kojim bi se regulirala izgradnja i obnova crkava na način da se osigura sloboda prakticiranja vjere kršćana;

5.      podsjeća egipatsku vladu da dugotrajni uspjeh Egipta i njegovog naroda ovisi o zaštiti univerzalnih ljudskih prava i uspostavljanju i utemeljenju demokratskih i transparentnih institucija koje bi štitile temeljna prava građana; nadalje, poziva egipatske vlasti da u potpunosti provedu načela međunarodnih konvencija;

6.      ponavlja, u skladu s nalazima misije EU-a za promatranje izbora za predsjedničke izbore 2014., da se tijekom izbora nisu zadovoljile mjerodavne međunarodne norme i nisu se u potpunosti poštovala temeljna prava iz novousvojenog ustava, budući da je posebice bilo ograničenja slobode izražavanja i udruživanja te je nedovoljno regulirano financiranje kampanja, pravo kandidiranja i pravo glasanja;

7.      poziva egipatsku vladu da uklone propuste s predsjedničkih izbora u pripremi parlamentarnih izbora najavljenih za 21. ožujka i 25. travnja 2015.;

8.      izražava veliku zabrinutost zbog masovnih suđenja na egipatskim sudovima i zbog velikog broja smrtnih kazni koje su izrekli; poziva egipatska pravosudna tijela da potvrde i poštuju Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čiji je Egipat potpisnik, osobito njegov članak 14. o pravu na pošteno i pravovremeno suđenje na temelju jasnih optužbi i jamčenje poštovanja prava optuženika;

9.      ponovno naglašava suprotstavljanje EU-a upotrebi smrtne kazne, čije je ukidanje postavljeno kao prioritet u politici ljudskih prava;

10.    prima na znanje ponovno suđenje trima novinarima Al Jazeere, ali je i dalje zabrinut zbog sve oštrijih mjera restrikcije medija i političke oporbe u Egiptu; apelira na egipatske vlasti da brzo oslobode novinare koji su zatvoreni zbog legitimnog medijskog izvještavanja koristeći svoja temeljna ljudska prava, kao i osobe koje su zatočene zbog ostvarivanja svog prava na slobodu izražavanja i mirnog udruživanja;

 

11.    naglašava ključnu ulogu koju imaju mediji i civilno društvo u demokratskom procesu; poziva egipatsku vladu da se pobrine da zakonodavstvo o udruživanju i ono vezano uz slobodu izražavanja, udruživanja i vjerovanja bude u potpunosti u skladu s međunarodnim standardima i međunarodnim humanitarnim pravom; naglašava da jedino pluralističko i uključivo društvo može osigurati dugoročnu stabilnost i sigurnost u Egiptu;

12.    potiče egipatske vlasti da poduzmu konkretne korake kako bi se osiguralo da se odredbe novog Ustava o temeljnim pravima i slobodama, uključujući slobodu izražavanja i udruživanja, u potpunosti provode i da hitnim i bezuvjetnim puštanjem zatvorenika savjesti pokažu da poštuju ljudska prava i vladavinu prava;

 

13.    podsjeća egipatske vlasti na njihove nacionalne i međunarodne pravne obaveze i poziva ih da zaštitu i promicanje ljudskih prava postave kao prioritet, te da se pobrinu da oni odgovorni za kršenja ljudskih prava za njih odgovaraju, uključujući i putem neovisnog i nepristranog rada pravosuđa;

14.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, Vijeću i Komisiji, vladama i parlamentima država članica, egipatskoj vladi, egipatskom parlamentu, glavnom tajniku UN-a i Vijeću UN-a za ljudska prava.