Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0024/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0024/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Egipte

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0012/2015

Procedūra : 2014/3017(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0024/2015
Pateikti tekstai :
B8-0024/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0024/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte

(2014/3017(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Egipto,

–       atsižvelgdamas į Egipto 1982 m. ratifikuotos privalomos sutarties – Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto – 19 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir 1950 m. Europos žmogaus teisių konvenciją,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 27 d. Europos kaimynystės politikos įgyvendinimo Egipte pažangos ataskaitą,

–       atsižvelgdamas į Egipto Konstituciją, priimtą per 2014 m. sausio 15 d. referendumą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi nuo 2001 m. revoliucijos Egipte kyla didelių sudėtingų politinių problemų ir šaliai reikia tarptautinės bendruomenės paramos ir pagalbos, kad būtų galima spręsti ekonomines, politines ir saugumo problemas;

B.     kadangi 2014 m. priimta Egipto Konstitucija yra svarbus žingsnis demokratiniame procese; kadangi Konstitucijoje įtvirtintos pagrindinės teisės ir laisvės, įskaitant žodžio ir susirinkimų laisves;

C.     kadangi nuo 2011 m. sausio mėn. revoliucijos, per kurią buvo nuverstas Hosni Mubarak, Egipto teisėjai politiniams disidentams dažnai skirdavo griežtas kontraversiškas bausmes;

D.     kadangi 2014 m. gruodžio 2 d. al Gizos baudžiamasis teismas 188 teisiamiesiems už 2013 m. rugpjūčio 14 d. Kerdasoje prieš policijos nuovadą surengtą smurto išpuolį skyrė preliminarius mirties nuosprendžius;

E.     kadangi 2014 m. lapkričio 29 d. Egipto teismas Kaire per pakartotinį bylos nagrinėjimą atmetė buvusiam prezidentui H. Mubarakui pateiktus kaltinimus dėl policijos įvykdyto 239 demonstrantų nužudymo per 2011 m. sukilimą; kadangi per pirmą teismą 2012 m. buvo skirtas laisvės atėmimas iki gyvos galvos; kadangi buvęs prezidentas atskiroje korupcijos byloje dar trejus metus bus laikomas kalėjime;

F.     kadangi masiniuose 2014 m. kovo ir balandžio mėn. vykusiuose teismo procesuose apie 1 200 Musulmonų brolijos narių ir tariamų nušalintojo prezidento M. Morsi rėmėjų skirta mirties bausmė pagal įvairius – nuo grėsmės viešajai tvarkai kėlimo iki sabotažo į žudymus įtraukiant policijos pareigūnus – kaltinimus; kadangi Minjos bylose mirties nuosprendžius skyrę Egipto teisėjai 2014 m. spalio 2 d. buvo pašalinti iš baudžiamųjų teisminių institucijų;

G.     kadangi dauguma šių mirties nuosprendžių (bet ne visi) pakeisti kalinimu iki gyvos galvos;

H.     kadangi 2014 m. teisminės institucijos vykdė daugelio žurnalistų persekiojimą pagal kaltinimus dėl grėsmės nacionalinei vienybei ir socialinei taikai kėlimo, melagingų naujienų skleidimo ir kolaboravimo su Musulmonų brolija; kadangi Kairo kasacinis teismas priėmė sprendimą dėl trijų televizijos „Al-Jazeera“ žurnalistų, kuriems buvo skirtos septynerių–dešimties metų laisvės atėmimo bausmės, teismo procese padarytų procesinių klaidų ir nurodė surengti pakartotinį bylos nagrinėjimą;

I.      kadangi 2014 m. spalio 24 d. teroristai surengė išpuolį prieš karinius kontrolės punktus Sinajaus pusiasalyje, dėl to buvo nužudytas 31 Egipto saugumo pajėgų darbuotojas, ir kadangi Egipte iškilusi tikra terorizmo ir smurtinio ekstremizmo grėsmė; kadangi po 2014 m. spalio mėn. įvykdyto teroristinio išpuolio šiaurinėje Sinajaus pusiasalio dalyje paskelbta nepaprastoji padėtis; kadangi šiame regione beveik kasdien vykdomi teroro aktai;

J.      kadangi 2014 m. prezidento rinkimai Egipte vyko smarkiai ribojant naudojimosi žodžio laisve erdvę ir bet kokie nuomonių skirtumai ir kritika (taip pat reiškiami žmogaus teisių organizacijų) buvo užgniaužti;

K.     kadangi oficialiai paskelbta, kad parlamento rinkimai vyks 2015 m. kovo 21 d. ir balandžio 25 d.;

L.     kadangi Egipto žiniasklaidai būdingas itin didelis susiskaldymas į M. Morsi šalininkus ir priešininkus, dėl to didėja Egipto visuomenės susiskaldymas;

M.    kadangi naujas teisės aktas toliau ribotų vietos ir užsienio NVO veiklą, kurios itin susirūpinusios dėl naujo įstatymo projekto, kuriuo siekiama užkirsti kelią teroristams ir kitoms ginkluotėms grupėms gauti pinigų ir fizinių išteklių, tačiau kuris taip pat gali trukdyti NVO gauti lėšų iš užsienio, kurios yra labai svarbios daugeliui tokių organizacijų;

N.     kadangi Egipto valdžios institucijos, priimdamos represinį įstatymą, dėl kurio vyriausybei paprasčiau nutildyti jos kritikus ir nuslopinti protestus, užveržė kilpą žodžio ir susirinkimų laisvei;

O.     kadangi nuo 2014 m. sausio mėn. buvo kalinama ne mažiau kaip 16 000 asmenų, tarp jų 1 000 protestuotojų, ir daugelis iš kalinamų asmenų buvo sulaikyti vien už tai, kad naudojosi savo teisėmis į susirinkimų, asociacijų ir žodžio laisves arba neva priklausė Musulmonų brolijai;

P.     kadangi 2015 m. sausio 3 d. islamistai kovotojai Libijoje Sirte pagrobė 20 Egipto krikščionių; kadangi prieš tai per paskutines 2014 m. dienas buvo nužudyta Egipto koptų pora iš Sirto ir pagrobta bei vėliau nužudyta jų 18 metų amžiaus duktė;

Q.     kadangi Egipto valdžios institucijos, remdamosi 2014 m. spalio 27 d. prezidento A. F. al-Sisi dekretu, kurį prokurorai taikė atgaline data, karo teismams perdavė šimtus civilių asmenų;

R.     kadangi ES bendradarbiavimo su Egiptu mastą reikėtų grįsti paskatomis, laikantis Europos kaimynystės principo „parama pagal pažangą“, šį mastą taip pat turėtų lemti su demokratinių institucijų reforma, įstatymo viršenybės principu ir žmogaus teisėmis susijusi pažanga;

1.      pabrėžia, kad svarbu, jog ES, bendradarbiaudama su Egiptu, jį laikytų svarbia kaimyne ir partnere; pabrėžia, kad Egiptas yra svarbus stabilumui regione; pabrėžia, kad yra solidarus su Egipto žmonėmis ir pažada Egiptui toliau teikti paramą šiam stiprinant savo demokratines institucijas, paisant ir ginant žmogaus teises bei skatinant socialinį teisingumą ir saugumą;

2.      griežtai smerkia pastaruosius Sinajaus pusiasalyje įvykdytus teroristų išpuolius ir visus kitus prieš Egiptą nukreiptus terorizmo aktus; pabrėžia, kad ES ir tarptautinė bendruomenė privalo laikytis tvirtos pozicijos ir bendradarbiauti su Egiptu šiam kovojant su terorizmu;

3.      pabrėžia, kad Egiptas yra svarbus kaip tarptautinis veikėjas, ir tikisi, kad šalis ir toliau aktyviai dalyvaus pradedant tikras derybas dėl taikos, kurios užbaigs arabų šalių ir Izraelio konfliktą; be to, tiki, kad Egiptas prisidės konstruktyviu indėliu užtikrinant stabilumą Viduržemio jūros regione, šiuo metu ypač Libijoje ir Artimuosiuose Rytuose, kur dabar patiriama didelių sunkumų ir atvirų konfrontacijų; pakartoja, kad ES yra pasirengusi su Egiptu bendradarbiauti kaip su partnere regione siekiant kovoti su šiomis rimtomis grėsmėmis;

4.      palankiai vertina Egipto vyriausybės veiksmus ir skatina ją jų imtis remiant pagarbą religinių bendruomenių teisėms ir laisvėms; primena į Egipto Konstitucijos 235 straipsnį įtrauktą nuostatą, kuria nustatyta, kad naujai išrinktas parlamentas per pirmą kadenciją privalo priimti įstatymą, reglamentuojantį bažnyčių statymą ir renovavimą tokiu būdu, kuris užtikrintų religijos išpažinimo laisvę krikščionims;

5.      primena Egipto vyriausybei, kad ilgalaikė Egipto ir jo žmonių sėkmė priklauso nuo visuotinių žmogaus teisių apsaugos ir demokratinių ir skaidrių institucijų, taip pat dalyvaujančių saugant pagrindines piliečių teises, sukūrimo ir įsitvirtinimo; todėl ragina Egipto valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti tarptautinių konvencijų (ir paktų) principus;

6.      pakartoja, kaip nurodyta ir 2014 m. prezidento rinkimų ES rinkimų stebėjimo misijos išvadose, kad vykstant rinkimams pasitaikė galiojančių tarptautinių standartų laikymosi trūkumų, nebuvo visapusiškai laikytasi pagrindinių teisių, nustatytų naujai priimtoje Konstitucijoje, nes buvo pastebėta žodžio ir susirinkimų laisvės ribojimo atvejų ir nepakankamai reglamentuotas kampanijų finansavimas, teisė kandidatuoti ir balsuoti;

7.      ragina Egipto vyriausybę, rengiantis 2015 m. kovo 21 d. ir balandžio 25 d. parlamento rinkimams, spręsti per prezidento rinkimus pasitaikiusių trūkumų šalinimo problemą;

8.      reiškia gilų susirūpinimą dėl masinių teismo procesų Egipto teismuose ir didelio jų skiriamų mirties bausmių skaičiaus; ragina teismines Egipto institucijas laikytis Egipto pasirašyto Tarptautinio pilietinio ir politinio teisių pakto ir jo paisyti, ypač jo 14 straipsnio dėl teisės į teisingą ir greitą teismo procesą, pradėtą remiantis aiškiais kaltinimais ir užtikrinant, kad būtų paisoma teisiamojo teisių;

9.      pakartoja, kad ES prieštarauja tam, jog būtų skiriamos mirties bausmės, ir tokios bausmės panaikinimą laiko žmogaus teisių politikos prioritetu;

10.    atkreipia dėmesį į pakartotinį trijų televizijos „Al-Jazeera“ žurnalistų bylos nagrinėjimą, tačiau toliau išlieka susirūpinęs dėl žiniasklaidai ir politinės opozicijos atstovams Egipte vis dažniau taikomų griežtų priemonių; primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas iš kalinimo vietų nedelsiant paleisti visus už teisėtą naujienų pranešimo veiklą kalinamus žurnalistus, kuria jie užsiėmė naudodamiesi savo pagrindinėmis teisėmis, taip pat kitus asmenis, sulaikytus vien dėl to, kad jie naudojosi teise į žodžio ir taikių susirinkimų laisvę;

11.    pabrėžia, kad demokratiniame procese žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės vaidmuo yra itin svarbus; ragina Egipto vyriausybę užtikrinti, kad asociacijas reglamentuojantys teisės aktai ir su žodžio, susirinkimų ir tikėjimo laisve susiję teisės aktai visiškai atitiktų tarptautinius standartus ir tarptautinę humanitarinę teisę; pabrėžia, kad tik pliuralistinė įtrauki visuomenė gali užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir saugumą Egipte;

12.    primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas imtis konkrečių priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendintos naujos Konstitucijos nuostatos, reglamentuojančios pagrindines teises ir laisves, įskaitant žodžio ir susirinkimų laisvę, ir taip nedelsiant ir besąlygiškai paleidus sąžinės kalinius parodyti, kad paisoma žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų;

13.    primena Egipto valdžios institucijoms apie jų nacionalinius ir tarptautinius teisinius įsipareigojimus ir ragina, į juos atsižvelgiant, pirmenybę teikti žmogaus teisių apsaugai ir puoselėjimui ir užtikrinti, kad už žmogaus teisių pažeidimus būtų traukiama atsakomybėn, taip pat nepriklausomai ir nešališkai administruojant teisingumo sistemą;

14.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Egipto vyriausybei, Egipto parlamentui, JT Generaliniam Sekretoriui ir JT žmogaus teisių tarybai.