Rezolūcijas priekšlikums - B8-0024/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0024/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Ēģiptē

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0012/2015

Procedūra : 2014/3017(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0024/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0024/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0024/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ēģiptē

(2014/3017(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ēģipti,

–       ņemot vērā 19. pantu Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām — saistošā līgumā, ko Ēģipte ratificēja 1982. gadā,

–       ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību konvenciju,

–       ņemot vērā 2014. gada 27. martā publicēto progresa ziņojumu par Eiropas kaimiņattiecību politikas īstenošanu Ēģiptē,

–       ņemot vērā jauno Ēģiptes konstitūciju, kas pieņemta ar 2014. gada 15. janvāra referendumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Ēģipte kopš 2011. gada revolūcijas ir piedzīvojusi vairākas sarežģītas politiskās problēmas un tai vajadzīgs starptautiskās sabiedrības atbalsts un palīdzība ekonomikas, politikas un drošības problēmu risināšanai;

B.     tā kā 2014. gadā pieņemtā Ēģiptes konstitūcija ir svarīgs demokrātiskā procesa elements, tā kā konstitūcijā nostiprinātas pamattiesības un pamatbrīvības, tostarp vārda un pulcēšanās brīvība;

C.     tā kā kopš 2011. gada janvāra revolūcijas, kurā tika gāzts Hosni Mubaraks, Ēģiptes tiesneši bieži ir piesprieduši smagus un kontroversiālus sodus politiskajiem disidentiem;

D.     tā kā 2014. gada 2. decembrī Gīzas krimināltiesa 188 apsūdzētajiem par vardarbīgu uzbrukumu policijas iecirknim Kerdasā 2013. gada 14. augustā provizoriski piesprieda nāvessodu;

E.     tā kā 2014. gada 29. novembrī Ēģiptes tiesa Kairā, atkārtoti iztiesājot lietu, noraidīja apsūdzības pret bijušo prezidentu H. Mubaraku par to, ka policija 2011. gada sacelšanās laikā nogalināja 239 demonstrētājus; tā kā pirmajā lietas iztiesāšanas reizē 2012. gadā tika piespriests mūža ieslodzījums; tā kā bijušais prezidents atsevišķā lietā par korupciju tomēr izcietīs trīs gadu cietumsodu;

F.     tā kā 2014. gada martā un aprīlī masveida tiesas procesos pret Musulmaņu brālības locekļiem un iespējamiem gāztā prezidenta M. Mursi atbalstītājiem tika piespriesti aptuveni 1200 nāvessodi, apsūdzībām sniedzoties no sabiedriskās kārtības apdraudēšanas līdz sabotāžai un līdzdalībai policistu nogalināšanā; tā kā 2014. gada 2. oktobrī no darba krimināltiesu iestādēs atstādināja Ēģiptes tiesnesi, kurš bija iesaistīts nāvessodu piespriešanā Minjas lietās;

G.     tā kā vairums šo nāvessodu — bet ne visi — ir aizstāti ar mūža ieslodzījumu;

H.     tā kā 2014. gadā par apsūdzībām nacionālās vienotības un sabiedriskā miera apdraudēšanā, nepareizu ziņu izplatīšanā un sadarbībā ar Musulmaņu brālību tika notiesāti vairāki žurnālisti; tā kā Kairas Kasācijas tiesa ir konstatējusi procesuālus trūkumus tiesas procesā pret trim Al Jazeera žurnālistiem, kam tika piespriests septiņu līdz desmit gadu cietumsods, un ir nolēmusi, ka lieta jāiztiesā atkārtoti;

I.      tā kā 2014. gada 24. oktobrī teroristi uzbruka militārajiem kontrolpunktiem Sīnāja pussalā, nogalinādami 31 Ēģiptes drošības spēku locekli, un tā kā Ēģipte saskaras ar īstiem terorisma un vardarbīga ekstrēmisma draudiem; tā kā pēc 2014. gada oktobra teroristu uzbrukuma Sīnāja pussalas ziemeļos ir izsludināts ārkārtas stāvoklis; tā kā terora akti šajā reģionā notiek gandrīz ik dienu;

J.      tā kā 2014. gada prezidenta vēlēšanas Ēģiptē notika apstākļos, kad bija smagi ierobežota vārda brīvība un apspiestas visas, tostarp cilvēktiesību organizāciju paustās, opozīcijas un kritikas izpausmes;

K.     tā kā ir oficiāli izsludinātas parlamenta vēlēšanas, kas notiks 2015. gada 21. martā un 25. aprīlī;

L.     tā kā ir vērojama ārkārtīga Ēģiptes plašsaziņas līdzekļu polarizācija M. Mursi atbalstītājos un oponentos un tā pastiprina Ēģiptes sabiedrības šķelšanos;

M.    tā kā ierosināti jauni tiesību akti vēl vairāk ierobežotu darbu, ko veic vietējās un ārzemju NVO, kuras pauž īpašas bažas par jaunu likumprojektu, kura mērķis ir apturēt naudas un materiālu nokļūšanu teroristu un citu bruņoto grupējumu rīcībā, bet kurš liegtu NVO saņemt ārzemju finansējumu, bez kā daudzas no tām savu darbību nevarētu turpināt;

N.     tā kā Ēģiptes iestādes ar pieņemtajiem represīvajiem tiesību aktiem ir savilkusi cilpu ap vārda un pulcēšanās brīvību, tādējādi ļaujot valdībai vieglāk apklusināt kritiķus un apspiest protestus;

O.     tā kā kopš 2014. gada janvāra ir aizturēti vismaz 16 000 cilvēki, tostarp 1000 protestētāji, un daudzi no viņiem aizturēti tikai tāpēc, ka bija izmantojuši brīvas pulcēšanās, biedrošanās un vārda brīvības tiesības vai it kā bijuši saistīti ar Musulmaņu brālību;

P.     tā kā 2015. gada 3. janvārī islāmistu kaujinieki Lībijā, Sirtas apkaimē, nolaupīja 20 Ēģiptes kristiešus; tā kā pirms tam 2014. gada pēdējās dienās tika nogalināts Ēģiptes koptu pāris no Sirtas un nolaupīta un vēlāk nogalināta viņu 18 gadus vecā meita;

Q.     tā kā Ēģiptes iestādes izskatīšanai militārajās tiesās ir nosūtījušas simtiem civiliedzīvotāju lietu, pamatojoties uz prezidenta A. Elsisi 2014. gada 27. oktobra dekrētu, ko civilo tiesu prokurori piemēroja atpakaļejoši;

R.     tā kā ES iesaistes līmenim attiecībā uz Ēģipti vajadzētu būt balstītam uz stimuliem atbilstoši Eiropas kaimiņattiecību politikas principam „vairāk par vairāk” un atkarīgam no demokrātisko institūciju, tiesiskuma un cilvēktiesību reformu progresa,

1.      uzsver, kādu nozīmi ES piešķir sadarbībai ar Ēģipti kā svarīgu kaimiņvalsti un partneri; uzsver Ēģiptes būtisko lomu reģiona stabilitātē; uzsver savu solidaritāti ar Ēģiptes iedzīvotājiem un apņēmību turpināt sniegt atbalstu Ēģiptei tās demokrātisko institūciju nostiprināšanas, cilvēktiesību ievērošanas un aizsardzības un sociālā taisnīguma un drošības sekmēšanas procesā;

2.      asi nosoda nesenos teroristu uzbrukumus Sīnāja pussalā un pārējos pret Ēģipti vērstos terora aktus; uzsver, ka ES un starptautiskajai sabiedrībai ir jāieņem stingra nostāja un jāsadarbojas ar Ēģipti tās cīņā pret terorismu;

3.      uzsver, cik svarīga Ēģipte ir uz starptautiskās skatuves, un cer, ka tā turpinās aktīvi darboties tādu patiesu miera sarunu sākšanā, kas pieliks punktu arābu un Izraēlas konfliktam; turklāt pauž pārliecību, ka Ēģipte sniegs konstruktīvu ieguldījumu centienos panākt stabilitāti Vidusjūras reģionā, šobrīd jo īpaši Lībijā un Tuvajos Austrumos, kas pašlaik saskaras ar lielām grūtībām un atklātām sadursmēm; vēlreiz pauž ES gatavību šā nopietnā apdraudējuma novēršanas nolūkā sadarboties ar Ēģipti kā ar reģionālo partneri;

4.      atzinīgi vērtē un mudina turpināt Ēģiptes valdības pasākumus, kas atbalsta reliģisko kopienu tiesību un brīvību ievērošanu; atgādina par Ēģiptes konstitūcijas 235. panta noteikumu, kas paredz, ka jaunievēlētajam parlamentam pirmā likumdošanas termiņa laikā ir jāpieņem likums, kas regulētu baznīcu būvniecību un atjaunošanu tā, ka tiktu garantētas kristiešu reliģijas praktizēšanas tiesības;

5.      atgādina Ēģiptes valdībai, ka Ēģiptes un tās sabiedrības ilgtermiņa uzplaukums ir atkarīgs no universālo cilvēktiesību aizsardzības un no tādu demokrātisku un pārredzamu iestāžu izveides un nostiprināšanas, kuras nodarbojas ar iedzīvotāju pamattiesību aizsardzību; tāpēc aicina Ēģiptes iestādes pilnībā īstenot starptautisko konvenciju principus;

6.      atbilstoši secinājumiem, ko ES vēlēšanu novērošanas misija guva 2014. gada prezidenta vēlēšanās, atkārto, ka vēlēšanas neatbilda piemērojamiem starptautiskajiem standartiem un tajās netika pilnībā ievērotas jaunajā konstitūcijā noteiktās pamattiesības, jo bija ierobežota vārda un pulcēšanās brīvība, bet kampaņu finansēšana, tiesības kandidēt un balsot nebija pietiekami reglamentētas;

7.      aicina Ēģiptes valdību novērst prezidenta vēlēšanās konstatētos trūkumus, gatavojoties 2015. gada 21. marta un 25. aprīļa parlamenta vēlēšanām;

8.      pauž nopietnas bažas par masveida tiesas procesiem Ēģiptes tiesās un par lielo skaitu tajās piespriesto nāvessodu; aicina Ēģiptes tiesu iestādes ievērot Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram Ēģipte ir pievienojusies, un jo īpaši tā 14. pantu par tiesībām uz taisnīgu tiesu bez nepamatotas vilcināšanās, uz skaidru apsūdzību pamata un nodrošinot apsūdzētā tiesību ievērošanu;

9.      atkārto, ka ES neatbalsta nāvessodu un ka tā atcelšanu ES ir noteikusi par cilvēktiesību politikas prioritāti;

10.    ņem vērā Al Jazeera žurnālistu lietas atkārtoto iztiesāšanu, taču joprojām pauž bažas par to, ka Ēģiptes plašsaziņas līdzekļi un politiskā opozīcija piedzīvo aizvien smagākas represijas; mudina Ēģiptes iestādes nekavējoties atbrīvot visus trīs žurnālistus, kuri tika ieslodzīti, lai gan bija veikuši likumīgas ar ziņu reportāžu saistītas darbības, īstenojot savas pamata cilvēktiesības, kā arī atbrīvot visas pārējās personas, kas aizturētas tikai tāpēc, ka ir īstenojušas savas tiesības uz vārda brīvību un miermīlīgu pulcēšanos;

11.    uzsver plašsaziņas līdzekļu un pilsoniskās sabiedrības svarīgo lomu demokrātiskajā procesā; aicina Ēģiptes valdību nodrošināt, lai visi tiesību akti, kas attiecas uz apvienībām un ir saistīti ar vārda, pulcēšanās un ticības brīvību, pilnībā atbilstu starptautiskajiem standartiem un starptautiskajām humanitārajām tiesībām; uzsver, ka ilgtermiņa stabilitāti un drošību Ēģiptē var panākt tikai plurālistiska un iekļaujoša sabiedrība;

12.    mudina Ēģiptes iestādes veikt konkrētus pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka tiek pilnībā īstenoti jaunās konstitūcijas noteikumi par pamattiesībām un pamatbrīvībām, tostarp vārda un pulcēšanās brīvību, tādējādi apliecinot, ka tās ievēro cilvēktiesības un tiesiskumu, vispirms nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvodamas tos, kas ieslodzīti savas pārliecības dēļ;

13.    atgādina Ēģiptes iestādēm par to nacionālajām un starptautiskajām juridiskajām saistībām un aicina prioritāti piešķirt cilvēktiesību aizsardzībai un nostiprināšanai un nodrošināt, ka par cilvēktiesību pārkāpumiem sauc pie atbildības, tostarp izmantojot neatkarīgu un neitrālu tiesas spriešanu;

14.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Ēģiptes valdībai, Ēģiptes parlamentam, ANO ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei.