Návrh uznesenia - B8-0024/2015Návrh uznesenia
B8-0024/2015

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Egypte

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0012/2015

Postup : 2014/3017(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0024/2015
Predkladané texty :
B8-0024/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0024/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Egypte

(2014/3017(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte,

–       so zreteľom na článok 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, záväznej zmluvy, ktorú Egypt ratifikoval v roku 1982,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a na Európsky dohovor o ľudských právach z roku 1950,

–       so zreteľom na správu o pokroku európskej susedskej politiky týkajúcej sa Egypta z 27. marca 2014,

–       so zreteľom na novú egyptskú ústavu prijatú na základe referenda, ktoré sa konalo 15. januára 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Egypt prešiel od revolúcie v roku 2011 viacerými zložitými politickými výzvami a potrebuje podporu a pomoc od medzinárodného spoločenstva pri riešení hospodárskych, politických a bezpečnostných problémov;

B.     keďže egyptská ústava prijatá v roku 2014 je dôležitým krokom v demokratickom procese; keďže v ústave sú zakotvené základné práva a slobody vrátane slobody prejavu a slobody zhromažďovania;

C.     keďže po revolúcii v januári 2011, v nadväznosti na ktorú bol zosadený Husní Mubárak, egyptskí sudcovia často ukladali politickým disidentom tvrdé a kontroverzné tresty;

D.     keďže trestný súd v Gíze vydal 2. decembra 2014 predbežné tresty smrti pre 188 obžalovaných za násilný útok na policajnú stanicu v obci Kerdasa, ku ktorému došlo 14. augusta 2013;

E.     keďže 29. novembra 2014 egyptský súd v Káhire zamietol v obnovenom konaní obvinenia voči bývalému prezidentovi Mubárakovi v súvislosti so zabitím 239 demonštrantov príslušníkmi polície počas povstania v roku 2011; keďže prvý proces v roku 2012 mal za následok trest doživotného odňatia slobody; keďže bývalý prezident musí ešte vykonať trest odňatia slobody v trvaní troch rokov, ktorý mu bol uložený v súvislosti s iným prípadom týkajúcim sa korupcie;

F.     keďže v hromadných procesoch vedených proti členom hnutia Moslimské bratstvo a údajným stúpencom zvrhnutého prezidenta Mursího v marci a apríli 2014, ktorí boli obžalovaní z ohrozenia verejného poriadku, sabotáže či účasti na usmrtení príslušníkov polície, bolo odsúdených na smrť približne 1 200 osôb; keďže 2. októbra 2014 boli egyptskí sudcovia zapojení do udeľovania trestov smrti v súvislosti s prípadmi v guvernoráte Minjá odstránení z trestného súdnictva;

G.     keďže väčšina týchto trestov smrti bola zmiernená na doživotie, nie však všetky;

H.     keďže v roku 2014 boli stíhaní viacerí novinári v súvislosti s obvineniami z ohrozenia národnej jednoty a sociálneho zmieru, šírenia nepravdivých správ a spolupráce s Moslimským bratstvom; keďže kasačný súd v Káhire rozhodol o procesných nedostatkoch v súdnom konaní voči trom novinárom televíznej stanice al-Džazíra, ktorí boli odsúdení na sedem až desať rokov odňatia slobody, a nariadil obnovenie súdneho konania;

I.      keďže 24. októbra 2014 teroristi zaútočili na vojenské kontrolné stanovištia na Sinajskom polostrove a zabili 31 príslušníkov egyptských bezpečnostných síl a keďže Egypt čelí skutočnej hrozbe terorizmu a násilného extrémizmu; keďže po teroristickom útoku z októbra 2014 bol v severnej časti Sinajského polostrova vyhlásený núdzový stav; keďže teroristické činy sú v tomto regióne takmer na dennom poriadku;

J.      keďže prezidentské voľby v Egypte v roku 2014 sa uskutočnili v kontexte, v ktorom bol prísne obmedzený priestor pre slobodu prejavu, pričom boli potláčané všetky formy opozície a kritiky vrátane prejavov organizácií pre ľudské práva;

K.     keďže bol oznámený oficiálny termín konania parlamentných volieb, t. j. 21. marca a 25. apríla 2015;

L.     keďže došlo k extrémnej polarizácii egyptských médií na prívržencov a protivníkov Mursího, čo len vyostruje polarizáciu egyptskej spoločnosti;

M.    keďže nové návrhy právnych predpisov by ešte viac obmedzili činnosti domácich a zahraničných mimovládnych organizácií, ktoré sú zvlášť znepokojené novým návrhom zákona, ktorého cieľom je zastaviť poskytovanie financií a materiálu teroristom a iným ozbrojeným skupinám, no ktorý by mohol mimovládnym organizáciám brániť v prijímaní zahraničných finančných prostriedkov, na čo sú mnohé z nich odkázané;

N.     keďže egyptské orgány obmedzili prostredníctvom zavedenia represívnych právnych predpisov slobodu prejavu a zhromažďovania, čo uľahčuje vláde umlčať svojich kritikov a potláčať protesty;

O.     keďže od januára 2014 bolo zadržaných najmenej 16 000 osôb vrátane 1 000 demonštrantov, pričom mnohí z nich boli zatknutí len za to, že využili svoje právo na slobodu zhromažďovania, združovania a prejavu, alebo za údajné prepojenie s Moslimským bratstvom;

P.     keďže 3. januára 2015 uniesli islamistickí ozbrojenci v Líbyi v oblasti mesta Syrta 20 egyptských kresťanov; keďže tento únos sa stal po zavraždení egyptského koptského páru zo Syrty a únose a následnej vražde ich 18-ročnej dcéry v posledných dňoch roka 2014;

Q.     keďže egyptské orgány predvolali pred vojenské súdy na základe dekrétu prezidenta as-Sísího z 27. októbra 2014, ktorý so spätnou účinnosťou uplatňujú prokurátori na občianskych súdoch, stovky civilistov;

R.     keďže úroveň angažovanosti EÚ v Egypte by mala byť v súlade so zásadou európskej susedskej politiky „viac za viac“ založená na stimuloch a mala by závisieť od pokroku v reforme demokratických inštitúcií, právneho štátu a ľudských práv;

1.      zdôrazňuje význam, ktorý EÚ pripisuje svojej spolupráci s Egyptom ako dôležitým susedom a partnerom; zdôrazňuje význam Egypta pre stabilitu v regióne; zdôrazňuje solidaritu s egyptským ľudom a svoj záväzok naďalej podporovať Egypt v procese posilňovania jeho demokratických inštitúcií, dodržiavania a obrany ľudských práv a presadzovania sociálnej spravodlivosti a bezpečnosti;

2.      dôrazne odsudzuje nedávne teroristické útoky na Sinajskom polostrove a všetky ostatné teroristické činy zamerané proti Egyptu; zdôrazňuje, že EÚ a medzinárodné spoločenstvo musia pevne stáť po boku Egypta a spolupracovať s ním v boji proti terorizmu;

3.      zdôrazňuje význam Egypta ako medzinárodného aktéra a dúfa, že bude naďalej zohrávať aktívnu úlohu pri iniciovaní skutočných mierových rokovaní, ktoré povedú k ukončeniu arabsko-izraelského konfliktu; okrem toho verí v konštruktívne zapojenie Egypta do hľadania stability v stredozemskom regióne, v súčasnej dobe najmä v Líbyi a na Blízkom východe, ktoré v súčasnosti čelia veľkým výzvam a otvoreným konfliktom; opakuje, že EÚ je v záujme riešenia týchto závažných hrozieb ochotná spolupracovať s Egyptom ako partnerom v regióne;

4.      víta a povzbudzuje kroky egyptskej vlády na podporu dodržiavania práv a slobôd náboženských spoločenstiev; pripomína ustanovenie článku 235 egyptskej ústavy, v ktorom sa uvádza, že novozvolený parlament musí počas prvého volebného obdobia vydať právny predpis o regulácii výstavby a rekonštrukcie kostolov spôsobom, ktorý kresťanom zaručuje slobodu náboženského vyznania;

5.      pripomína egyptskej vláde, že dlhodobý úspech Egypta a jeho ľudu závisí od ochrany univerzálnych ľudských práv a od vytvorenia a upevnenia demokratických a transparentných inštitúcií zapojených aj do ochrany základných práv občanov; vyzýva preto egyptské orgány, aby v plnej miere uplatňovali zásady medzinárodných dohovorov;

6.      v súlade so zisteniami volebnej pozorovateľskej misie EÚ pri prezidentských voľbách v roku 2014 pripomína, že voľby nespĺňali uplatniteľné medzinárodné normy, pričom sa v plnej miere nedodržiavali základné práva stanovené v novoprijatej ústave, pretože došlo najmä k obmedzeniam slobody prejavu a zhromažďovania a nedostatočnej regulácii financovania volebnej kampane, ako aj k obmedzeniu práva kandidovať a práva voliť;

7.      vyzýva egyptskú vládu, aby v rámci príprav na parlamentné voľby, ktoré sú ohlásené na 21. marca a 25. apríla 2015, riešila nedostatky týkajúce sa prezidentských volieb;

8.      vyjadruje vážne znepokojenie nad hromadnými súdnymi konaniami na egyptských súdoch a veľkým počtom trestov smrti, ktoré vydali tieto súdy; vyzýva egyptské súdne orgány, aby podporovali a dodržiavali Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého zmluvnou stranou je aj Egypt, a najmä jeho článok 14 o práve na spravodlivý a včasný proces založený na jasnom obvinení, v rámci ktorého sa zabezpečí dodržiavanie práv obžalovaných;

9.      opakuje, že EÚ je proti trestu smrti a jeho zrušenie určila za prioritu politiky v oblasti ľudských práv;

10.    berie na vedomie obnovu konania voči trom novinárom z al-Džazíry, ostáva však znepokojený čoraz vážnejšími zásahmi proti médiám a politickej opozícii v Egypte; naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby urýchlene prepustili všetkých novinárov uväznených za výkon riadnej spravodajskej činnosti pri uplatňovaní svojich základných ľudských práv, ako aj iné osoby, ktoré sú zadržiavané len preto, že uplatnili svoje právo na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie;

11.    zdôrazňuje dôležitú úlohu médií a občianskej spoločnosti v demokratickom procese; vyzýva egyptskú vládu, aby zabezpečila úplný súlad právnych predpisov týkajúcich sa združení a súvisiacich so slobodou prejavu, zhromažďovania a náboženstva s medzinárodnými normami a medzinárodným humanitárnym právom; zdôrazňuje, že dlhodobú stabilitu a bezpečnosť v Egypte môže zabezpečiť iba pluralitná a inkluzívna spoločnosť;

12.    naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby podnikli konkrétne kroky na zabezpečenie úplného vykonávania ustanovení novej ústavy týkajúcich sa základných práv a slobôd vrátane slobody prejavu a slobody zhromažďovania, a tým preukázali, že rešpektujú ľudské práva a právny štát, a aby začali okamžitým a bezpodmienečným prepustením väzňov svedomia;

13.    pripomína egyptským orgánom ich vnútroštátne a medzinárodné právne záväzky a vyzýva ich, aby uprednostnili ochranu a presadzovanie ľudských práv a zabezpečovali vyvodenie zodpovednosti za porušovanie ľudských práv, a to aj prostredníctvom nezávislého a nestranného výkonu spravodlivosti;

14.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, egyptskej vláde, egyptskému parlamentu, generálnemu tajomníkovi OSN a Rade OSN pre ľudské práva.