Förslag till resolution - B8-0024/2015Förslag till resolution
B8-0024/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Egypten

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0012/2015

Förfarande : 2014/3017(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0024/2015
Ingivna texter :
B8-0024/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0024/2015

Europaparlamentets resolution om situationen i Egypten

(2014/3017(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Egypten,

–       med beaktande av artikel 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, ett bindande fördrag som Egypten ratificerade 1982,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de grundläggande rättigheterna från 1948 och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950,

–       med beaktande av den europeiska grannskapspolitikens framstegsrapport om Egypten av den 27 mars 2014,

–       med beaktande av den nya egyptiska författningen, som antogs genom en folkomröstning den 15 januari 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Egypten har ställts inför flera svåra politiska utmaningar sedan revolutionen 2011 och behöver stöd och bistånd från världssamfundet för att ta tag i sina ekonomiska, politiska och säkerhetsmässiga utmaningar.

B.     Den egyptiska författningen från 2014 är ett viktigt steg i den demokratiska processen. Författningen fastställer grundläggande rättigheter och friheter, däribland yttrande- och mötesfriheten.

C.     Sedan revolutionen i januari 2011, då Hosni Mubarak störtades, har egyptiska domare regelbundet utdömt stränga och kontroversiella straff för politiska dissidenter.

D.     Den 2 december 2014 avkunnade brottmålsdomstolen i Gizeh preliminära dödsdomar mot 188 tilltalade för en våldsattack mot en polisstation i Kerdasa den 14 augusti 2013.

E.     Den 29 november 2014 ogillade en egyptisk domstol i Kairo åtalet mot den förre presidenten Mubarak i en ny rättegång om polisens dödande av 239 demonstranter i samband med revolten 2011. Den första rättegången 2012 resulterade i livstids fängelse. Den förre presidenten kommer ändå att få avtjäna ett treårigt fängelsestraff efter ett separat korruptionsmål.

F.     I mars och april 2014 avkunnades runt 1 200 dödsdomar i massrättegångar mot medlemmar av Muslimska brödraskapet och påstådda anhängare till den avsatte president Mursi, anklagade för olika brott som spände från hot mot den allmänna ordningen till sabotage och inblandning i mord på polistjänstemän. Den 2 oktober 2014 blev den egyptiske domare som var inblandad i avkunnandet av dödsdomar i Minyamålen avsatt som brottmålsdomare.

G.     De flesta, men inte alla, av dessa dödsdomar har omvandlats till livstids fängelse.

H.     Under 2014 åtalades ett antal journalister anklagade för hot mot den nationella enigheten och den sociala freden, spridning av falska nyheter och samröre med Muslimska brödraskapet. Kassationsdomstolen i Kairo har beslutat om rättegångsfel i målet mot tre al-Jazira-journalister som dömts till mellan sju och tio års fängelse, och har beordrat att målet ska tas om.

I.      Den 24 oktober 2014 gick terrorister till angrepp mot militära vägspärrar på Sinaihalvön och dödade 31 medlemmar av Egyptens säkerhetsstyrkor. Egypten står inför ett reellt hot om terrorism och våldsam extremism. Efter attacken i oktober 2014 har undantagstillstånd utlysts i den norra delen av Sinaihalvön. Terrorattentat förekommer nästan dagligen i denna region.

J.      Det egyptiska presidentvalet 2014 ägde rum i en situation präglad av kraftiga inskränkningar av yttrandefriheten och undertryckande av alla former av avvikande åsikter och kritik, bland annat från människorättsorganisationer.

K.     Parlamentsval har officiellt utlysts till den 21 mars och 25 april 2015.

L.     De egyptiska medierna är extremt polariserade i fraktioner för eller emot Mursi, något som även stärker polariseringen av det egyptiska samhället.

M.    Nya lagstiftningsförslag kan ytterligare begränsa verksamheten för inhemska och utländska icke-statliga organisationer, som är särskilt oroade över ett nytt lagförslag som syftar till att hindra pengar och material från att nå terrorister och andra väpnade grupper men som riskerar att hindra icke-statliga organisationer från att ta emot utländska medel, som många av dem är beroende av.

N.     De egyptiska myndigheterna har dragit åt snaran kring yttrande- och mötesfriheten genom repressiv lagstiftning som införts och som gör det lättare för regeringen att tysta sina kritiker och slå ner protester.

O.     Minst 16 000 personer, däribland 1 000 demonstranter, har frihetsberövats sedan januari 2014. Många av dessa har gripits enbart för att ha utövat sin rätt till mötes-, förenings- och yttrandefrihet eller för påstått samröre med Muslimska brödraskapet.

P.     Den 3 januari 2015 rövade militanta islamister i Libyen bort 20 kristna egyptier i Sirteområdet. Detta skedde efter mordet på ett egyptiskt koptiskt par från Sirte och bortrövandet och det efterföljande mordet på deras 18-åriga dotter under de sista dagarna 2014.

Q.     De egyptiska myndigheterna har överfört hundratals civila till militärdomstolar på grundval av ett dekret från president al-Sisi av den 27 oktober 2014 som tillämpats retroaktivt av civila åklagare.

R.     Nivån på EU:s engagemang i Egypten bör vara incitamentbaserad i linje med ”mer för mer”-principen i den europeiska grannskapspolitiken, och bör vara beroende av att det görs framsteg i reformeringen av demokratiska institutioner, rättsstatliga principer och mänskliga rättigheter.

1.      Europaparlamentet framhåller den betydelse EU tillmäter sitt samarbete med Egypten som en viktig granne och partner. Parlamentet betonar Egyptens viktiga roll för stabiliteten i regionen. Parlamentet betonar att det är solidariskt med det egyptiska folket och står fast vid sitt fortsatta stöd till Egypten i processen med att stärka landets demokratiska institutioner, respektera och försvara de mänskliga rättigheterna och främja social rättvisa och säkerhet.

2.      Europaparlamentet fördömer skarpt den senaste tidens terroristattacker på Sinaihalvön och alla andra terrorhandlingar mot Egypten. Parlamentet understryker att EU och det internationella samfundet måste inta en fast hållning och samarbeta med Egypten i dess kamp mot terrorismen.

3.      Europaparlamentet lyfter fram Egyptens betydelse som internationell aktör och hoppas att landet ska fortsätta att spela en aktiv roll i inledandet av verkliga fredsförhandlingar som kan få ett slut på den arabisk-israeliska konflikten. Parlamentet hyser vidare tilltro till Egyptens konstruktiva bidrag till strävandet efter stabilitet i Medelhavsregionen, för närvarande framför allt i Libyen och Mellanöstern, som just nu står inför enorma utmaningar och öppna konfrontationer. Parlamentet upprepar EU:s beredvillighet att samarbeta med Egypten som en partner i regionen för att ta tag i dessa allvarliga hot.

4.      Europaparlamentet välkomnar och uppmuntrar den egyptiska regeringens åtgärder till stöd för respekten för de religiösa samfundens rättigheter och friheter. Parlamentet erinrar om den bestämmelse i artikel 235 i Egyptens författning som stipulerar att det nyvalda parlamentet under sin första mandatperiod måste utfärda en lag som reglerar uppförande och renovering av kyrkor på ett sätt som garanterar fri religionsutövning för kristna.

5.      Europaparlamentet erinrar den egyptiska regeringen om att Egyptens och dess befolknings framgångar på lång sikt beror på skyddet av universella mänskliga rättigheter och på inrättandet och förankringen av demokratiska och öppna institutioner som även verkar för att skydda medborgarnas grundläggande rättigheter. Parlamentet uppmanar därför de egyptiska myndigheterna att till fullo tillämpa principerna i de internationella konventionerna.

6.      Europaparlamentet upprepar, i linje med slutsatserna från EU:s valobservatörsuppdrag i samband med presidentvalet 2014, att valet inte uppfyllde tillämpliga internationella normer och inte till fullo respekterade de grundläggande rättigheter som fastställs i den nyligen antagna författningen, eftersom det framför allt förekom inskränkningar i yttrande- och mötesfriheten och bristfällig reglering av finansieringen av valkampanjer, rätten att kandidera och rätten att rösta.

7.      Europaparlamentet uppmanar den egyptiska regeringen att ta tag i presidentvalets bristfälligheter i samband med förberedelserna inför parlamentsvalet, som utlysts till den 21 mars och 25 april 2015.

8.      Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över massrättegångarna i egyptiska domstolar och det stora antalet dödsdomar som dessa avkunnar. Parlamentet uppmanar de egyptiska rättsliga myndigheterna att upprätthålla och respektera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Egypten har anslutit sig till, i synnerhet artikel 14 om rätten till en rättvis och snar rättegång på grundval av tydliga åtalspunkter och med respekt för de tilltalades rättigheter.

9.      Europaparlamentet upprepar att EU motsätter sig tillämpningen av dödsstraff och har gjort dödsstraffets avskaffande till en människorättspolitisk prioritering.

10.    Europaparlamentet noterar att rättegången mot tre al-Jazira-journaliser ska tas om men uttrycker fortsatt oro över de allt hårdare tagen mot medierna och den politiska oppositionen i Egypten. Parlamentet uppmanar med kraft de egyptiska myndigheterna att snarast möjligt frige alla journalister som fängslats då de enbart bedrivit laglig nyhetsrapportering och utövat sina grundläggande mänskliga rättigheter, samt andra personer som frihetsberövats enbart för att de utövat sin rätt till yttrandefrihet och fredliga sammankomster.

11.    Europaparlamentet framhåller mediernas och civilsamhällets viktiga roll i den demokratiska processen. Parlamentet uppmanar den egyptiska regeringen att se till att lagstiftningen om föreningar och med koppling till yttrande-, mötes- och trosfrihet är helt förenlig med internationella normer och internationell humanitär rätt. Parlamentet understryker att endast ett pluralistiskt och inkluderande samhälle kan säkerställa stabilitet och säkerhet på lång sikt i Egypten.

12.    Europaparlamentet uppmanar med kraft de egyptiska myndigheterna att vidta konkreta åtgärder för att se till att den nya författningens bestämmelser om grundläggande rättigheter och friheter, däribland yttrande- och mötesfriheten, tillämpas fullt ut och därmed visa att de respekterar de mänskliga rättigheterna och rättstatens principer, med början i ett omedelbart och villkorslöst frigivande av samvetsfångar.

13.    Europaparlamentet erinrar de egyptiska myndigheterna om deras nationella och internationella rättsliga skyldigheter och uppmanar dem att prioritera skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna och se till att ansvar utkrävs för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat genom oberoende och opartisk rättskipning.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Egyptens regering, Egyptens parlament, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.