Πρόταση ψηφίσματος - B8-0025/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0025/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg, Peter Lundgren εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2014/2965(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0025/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0025/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0025/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

(2014/2965(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Ουκρανία,

–       έχοντας υπόψη τα περί της Ουκρανίας συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της Ρωσίας στην Κριμαία και την Ανατολική Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσίας σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι του ΟΑΣΕ και το Μνημόνιο της Βουδαπέστης σχετικά με τις εγγυήσεις περί ασφάλειας για την Ουκρανία·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Μινσκ της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 υπέστη επανειλημμένες παραβιάσεις·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να στέλνει στρατιωτική και υλικοτεχνική στήριξη στους αυτονομιστές στην Ανατολική Ουκρανία υπό την κάλυψη παράνομων εφοδιοπομπών·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων αναφέρει ότι, από τον Απρίλιο του 2014 που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, πάνω από 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1 εκατομμύριο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε ολόκληρη την Ανατολική Ουκρανία·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασκούν δραστηριότητα στην Κριμαία προειδοποιούν για τις αυξανόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των Τατάρων της Κριμαίας, των Ουκρανών που αρνήθηκαν τη ρωσική ιθαγένεια και των δημοσιογράφων·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στην Ουκρανία στις 26 Οκτωβρίου 2014 χαρακτηρίσθηκαν από τις οργανώσεις διεθνών παρατηρητών ελεύθερες και δίκαιες·

1.      εκφράζει τη θερμή υποστήριξη και τον θαυμασμό του για το θάρρος του ουκρανικού λαού κατά τη δύσκολη αυτή χρονική περίοδο·

2.      επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του όσον αφορά την ενότητα, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας· υπογραμμίζει ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης·

3.      καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να εφαρμόσουν πραγματικά και άνευ όρων το Πρωτόκολλο του Μινσκ και το Μνημόνιό του, ώστε να διασφαλισθεί η επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία και για την εξεύρεση μιας βιώσιμης διπλωματικής λύσης στην κρίση·

4.      ζητεί με έμφαση από τη Ρωσία να σταματήσει κάθε υποστήριξη προς τους αποσχιστές που κατέχουν το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, να αποσύρουν όλα τα παράνομα στρατεύματα από το έδαφος της Ουκρανίας και να επιτρέψουν τον απρόσκοπτο έλεγχο όλων των κρατικών συνόρων Ουκρανίας-Ρωσίας από τον ΟΑΣΕ·

5.      εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση και κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ανατολική Ουκρανία και την Κριμαία· καλεί όλα τα μέρη να εγγυηθούν την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια και των σχετικών μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των διεθνών οργανώσεων, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν ενεργά την κατάσταση και να παρέχουν βοήθεια·

6.      στηρίζει ένθερμα το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της νέας ουκρανικής κυβέρνησης και ελπίζει ότι αυτή θα χρησιμοποιήσει την ισχυρή πολιτική εντολή την οποία της έδωσε ο ουκρανικός λαός και τη στήριξη της πλειοψηφίας της οποίας απολαύει στο κοινοβούλιο προκειμένου να εισαγάγει και να εφαρμόσει τάχιστα τις πολύ απαραίτητες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις·

7.      καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα να παράσχουν κάθε δυνατή στήριξη και τις απαραίτητες τεχνικές συμβουλές στην Ουκρανία, ώστε να διευκολύνουν την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένες δέσμης μεταρρυθμίσεων, η οποία θα πρέπει να εστιάζεται σε μέτρα για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την αποτελεσματικότητα των εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διαφάνεια της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης που να φέρνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εγγύτερα στον ουκρανικό λαό·

8.      θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εργασθούν από κοινού για την ενίσχυση των διανθρώπινων επαφών με την Ουκρανία και να ενθαρρύνουν τη νέα γενιά και την κοινωνία των πολιτών να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό συμμετοχής της Ουκρανίας στα σχετικά μέσα της ΕΕ·

9.      καταδικάζει τον πρωτοφανή αριθμό παραβιάσεων του εναέριου χώρου και των θαλάσσιων επιδρομών από τη Ρωσία στην περιοχή της Βαλτικής/Βορείου Θάλασσας·

10.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.