Menetlus : 2014/2965(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0025/2015

Esitatud tekstid :

B8-0025/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 113kWORD 51k
12.1.2015
PE547.448v01-00
 
B8-0025/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Ukrainas (2014/2965(RSP))


Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ukrainas (2014/2965(RSP))  
B8‑0025/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Euroopa naabruspoliitika, idapartnerluse ja Ukraina kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 18. detsembri 2014. aasta kohtumise järeldusi Ukraina kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Venemaa rikub oma tegevusega Krimmis ja Ida-Ukrainas rahvusvahelist õigust ning Venemaa rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjast, OSCE Helsingi lõppaktist ja Budapesti memorandumist Ukraina julgeolekutagatiste kohta;

B.     arvestades, et 5. septembril 2014 Minskis saavutatud relvarahukokkulepet on korduvalt rikutud;

C.     arvestades, et Venemaa jätkab ebaseaduslike konvoide kattevarjus Ida-Ukraina separatistidele sõjalise ja logistilise abi saatmist;

D.     arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo teatel on alates sõjategevuse puhkemisest 2014. aasta aprillis Ida-Ukrainas surma saanud üle 4000 inimese ja rohkem kui miljon inimest on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma;

E.     arvestades, et Krimmis tegutsevad rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid hoiatavad üha sagenevate inimõiguste rikkumiste eest krimmitatarlaste, Venemaa kodakondsusest keeldunud ukrainlaste ja ajakirjanike vastu;

F.     arvestades, et 26. oktoobril 2014 Ukrainas toimunud parlamendivalimised olid rahvusvaheliste valimisvaatlusorganisatsioonide hinnangul vabad ja ausad;

1.      avaldab Ukraina rahvale praegusel raskel ajal üles näidatud vapruse eest tugevat toetust ja imetlust;

2.      kinnitab oma täielikku toetust Ukraina ühtsusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele; rõhutab, et rahvusvaheline üldsus ei tunnusta Krimmi ja Sevastoopoli ebaseaduslikku annekteerimist;

3.      kutsut konflikti kõiki osapooli üles täielikult ja tingimusteta järgima Minski protokolli ja selle memorandumit, et tagada relvarahust kinnipidamine, pidades silmas eelduste loomist tõeliseks rahuprotsessiks ja kriisile püsiva diplomaatilise leidmist;

4.      kutsub Venemaad tungivalt üles lõpetama mis tahes abi osutamise Ida-Ukrainat okupeerivatele separatistidele, viima kõik ebaseaduslikud väed Ukraina territooriumilt välja ja lubama OSCE-l takistamatult täies ulatuses jälgida Ukraina-Vene riigipiiri;

5.      on väga mures üha halveneva humanitaarolukorra ja inimõiguste olukorra pärast Ida-Ukrainas ja Krimmis; kutsub kõiki osapooli üles tagama humanitaarabitöötajatele ja asjaomastele inimõigusmehhanismidele kohese ja piiramatu juurdepääsu nendele aladele, et nad saaksid olukorda aktiivselt jälgida ja abi osutada;

6.      toetab kindlalt Ukraina uue valitsuse reformikava ja loodab, et see valitsus kasutab Ukraina rahvalt saadud tugevat mandaati ja parlamendi enamuse tuge, et kiiresti rakendada ja teoks teha äärmiselt vajalikud poliitilised ja majanduslikud reformid;

7.      kutsub Euroopa Liitu ja rahvusvahelist üldsust üles osutama Ukrainale maksimaalselt abi ja andma tehnilist nõu, et aidata kaasa laialdase reformipaketi elluviimisele, kus tuleks keskenduda õigusriikluse tugevdamise, riigivalitsuse ja kohalike omavalitsuste tõhususe tõstmise, korruptsioonivastase võitluse ja riigihangete läbipaistvuse suurendamise meetmetele ning ette valmistada omavalitsusreform, mis aitaks otsustusprotsessi Ukraina inimestele lähendada;

8.      on seisukohal, et Euroopa Komisjon ja ELi liikmesriigid peaksid ühiselt tegutsema, et edendada inimestevahelisi otsekontakte Ukraina inimestega, ning julgustama nooremat põlvkonda ja kodanikuühiskonda kasutama võimalusi kaasata Ukraina ELi teatavatesse instrumentidesse;

9.      mõistab hukka Venemaa poolsed ennenägematult rohkearvulised õhuruumi rikkumised ja merealadele tungimised Balti mere ja Põhjamere piirkonnas;

10.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika