Procedure : 2014/2965(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0025/2015

Ingediende teksten :

B8-0025/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/01/2015 - 11.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 118kWORD 51k
12.1.2015
PE547.448v01-00
 
B8-0025/2015

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Oekraïne (2014/2965(RSP))


Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg, Peter Lundgren namens de EFDD-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Oekraïne (2014/2965(RSP))  
B8‑0025/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien zijn eerdere resoluties over het Europees Nabuurschapsbeleid, het Oostelijk Partnerschap en Oekraïne,

–       gezien de conclusies van de Europese Raad van 18 december 2014 over Oekraïne,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het optreden van Rusland op de Krim en in het oosten van Oekraïne in strijd is met het internationaal recht en met de verplichtingen van Rusland uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties, de Slotakte van Helsinki van de OVSE en het Memorandum van Boedapest betreffende veiligheidsgaranties voor Oekraïne;

B.     overwegende dat het op 5 september 2014 gesloten wapenstilstandsakkoord herhaalde malen geschonden is;

C.     overwegende dat Rusland doorgaat met de levering van militaire en logistieke ondersteuning aan de separatisten in het oostelijk deel van Oekraïne in de vorm van illegale konvooien;

D.     overwegende dat het VN-Bureau voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden bericht dat sinds het begin van de vijandelijkheden in april 2014, meer dan 4 000 mensen om het leven zijn gekomen en meer dan een miljoen gedwongen waren hun huizen in het oosten van Oekraïne te verlaten;

E.     overwegende dat de op de Krim werkzame internationale mensenrechtenorganisaties waarschuwen over de toenemende schending van de mensenrechten van Krim-Tataren, Oekraïners die geweigerd hebben de Russische nationaliteit aan te nemen, en journalisten;

F.     overwegende dat organisaties van internationale waarnemers hebben verklaard dat de parlementsverkiezingen van 26 oktober in Oekraïne vrij en eerlijk zijn verlopen;

1.      spreekt zijn grote steun uit aan het Oekraïense volk en zijn bewondering voor zijn moed in deze moeilijke periode;

2.      spreekt opnieuw zijn volledige steun uit voor de eenheid, de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne; benadrukt dat de internationale gemeenschap de onrechtmatige annexatie van de Krim en Sebastopol niet zal erkennen;

3.      roept alle partijen bij het conflict op om het protocol en het memorandum van Minsk volledig en onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen teneinde een wapenstilstand te bereiken en de weg vrij te maken voor een daadwerkelijk vredesproces en een duurzame diplomatieke oplossing voor de crisis te vinden;

4.      dringt er bij Rusland op aan alle steun te beëindigen aan de separatisten die het oostelijk deel van Oekraïne bezetten, alle illegale troepen uit het grondgebied van Oekraïne terug te trekken en onbelemmerd toezicht van de OVSE op de gehele Oekraïens-Russische staatsgrens van Oekraïne en Rusland toe te staan;

5.      is ernstig bezorgd over de verslechterende humanitaire en mensenrechtensituatie in oostelijk Oekraïne en op de Krim; roept alle partijen op de onmiddellijke en onbelemmerde toegang van humanitaire hulpverleners en de desbetreffende mensenrechtenmechanismen van de internationale organisaties te waarborgen zodat zij actief een oog kunnen houden op de situatie en hulp kunnen verlenen;

6.      spreekt zijn grote steun uit aan het hervormingsvoorstel van de nieuwe Oekraïense regering en hoopt dat zij het sterke politieke mandaat dat zij van de Oekraïense bevolking heeft gekregen en de steun van de meerderheid die zij in het parlement geniet, zal gebruiken om aan de hoognodige politieke en economische hervormingen met spoed uitvoering te geven;

7.      verzoekt de Europese Unie en de internationale gemeenschap alle mogelijke steun en het noodzakelijke technische advies te geven aan Oekraïne om de uitvoering te vergemakkelijken van een uitgebreid pakket aan hervormingen, dat gericht moet zijn op de versterking van de rechtsstaat, de efficiëntie van de nationale en lokale overheden, de bestrijding van corruptie en transparantie van aanbestedingen, en een hervorming van het zelfbestuur in het vooruitzicht stelt waardoor het besluitvormingsproces dichter bij de Oekraïense bevolking wordt gebracht;

8.      is van oordeel dat de Commissie en de lidstaten samen moeten werken om het aantal contacten met de mensen in Oekraïne te vergroten en de jongere generatie en het maatschappelijk middenveld aan te moedigen gebruik te maken van de capaciteit van Oekraïne om aan de betreffende EU-instrumenten deel te nemen;

9.      veroordeelt het ongekende aantal keren dat Rusland het luchtruim en de wateren van het gebied van de Oostzee en Noordzee illegaal is binnengedrongen;

10.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Dienst voor extern optreden, de Raad, de Commissie, de lidstaten, de president, de regering en het parlement van Oekraïne en de regering en het parlement van de Russische Federatie.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid