Procedura : 2014/2965(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0025/2015

Teksty złożone :

B8-0025/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 125kWORD 56k
12.1.2015
PE547.448v01-00
 
B8-0025/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP))


Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP))  
B8‑0025/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy,

–       uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy z dniu 18 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że działania Rosji na Krymie i we wschodniej Ukrainie stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i międzynarodowych zobowiązań Rosji wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, aktu końcowego OBWE z Helsinek i memorandum budapeszteńskiego w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy;

B.     mając na uwadze, że notorycznie dochodzi do naruszeń porozumienia o zawieszeniu broni zawartego w Mińsku w dniu 5 września 2014 r.;

C.     mając na uwadze, że Rosja wciąż udziela wsparcia wojskowego i logistycznego separatystom we wschodniej Ukrainie pod pretekstem wysyłania (nielegalnych) konwojów z pomocą;

D.     mając na uwadze, że według danych Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej od początku konfliktu, czyli od kwietnia 2014 r., w całej wschodniej Ukrainie zginęło 4 000 osób, a ponad milion zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów;

E.     mając na uwadze, że działające na Krymie międzynarodowe organizacje praw człowieka donoszą o coraz częstszych przypadkach łamania praw człowieka wobec Tatarów krymskich, Ukraińców, którzy odmówili przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego, oraz dziennikarzy;

F.     mając na uwadze, że międzynarodowi obserwatorzy uznali wybory parlamentarne na Ukrainie, które odbyły się w dniu 26 października 2014 r., za wolne i uczciwe;

1.      wyraża zdecydowane poparcie i podziw dla odwagi narodu ukraińskiego w tym trudnym czasie;

2.      ponownie wyraża pełne poparcie dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy; podkreśla, że wspólnota międzynarodowa nie uzna nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola;

3.      wzywa wszystkie strony konfliktu do rzeczywistego i bezwarunkowego wdrożenia protokołu i memorandum z Mińska, aby zapewnić zawieszenie broni, torując drogę do rzeczywistego procesu pokojowego i znalezienia trwałego dyplomatycznego rozwiązania tego kryzysu;

4.      zdecydowanie wzywa Rosję do rezygnacji z udzielania jakiegokolwiek wsparcia separatystom okupującym wschodnią część Ukrainy, do wycofania wszystkich nielegalnych oddziałów z terytorium Ukrainy oraz do umożliwienia OBWE swobodnego monitorowania całej granicy ukraińsko-rosyjskiej;

5.      jest głęboko zaniepokojony pogarszającą się sytuacją humanitarną i sytuacją praw człowieka we wschodniej Ukrainie oraz na Krymie; wzywa wszystkie strony do zapewnienia natychmiastowego i nieograniczonego dostępu pracownikom humanitarnym oraz działaczom organizacji międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka, aby mogli aktywnie monitorować sytuację i nieść pomoc potrzebującym;

6.      zdecydowanie popiera plan reform zaproponowany przez nowy rząd ukraiński i ma nadzieję, że rząd ten wykorzysta silny mandat polityczny udzielony przez naród ukraiński oraz poparcie większości parlamentarnej, aby sprawnie wprowadzić i wdrożyć tak bardzo potrzebne reformy polityczne i gospodarcze;

7.      wzywa Unię Europejską i wspólnotę międzynarodową do zapewnienia Ukrainie wszelkiego możliwego wsparcia i niezbędnej pomocy technicznej, aby ułatwić wdrożenie kompleksowego pakietu reform, który powinien koncentrować się na zwiększeniu praworządności, skuteczności władz krajowych i lokalnych, walce z korupcją, zapewnieniu przejrzystości zamówień publicznych, oraz obejmować reformę samorządową, która może przybliżyć proces decyzyjny do narodu ukraińskiego;

8.      uważa, że Komisja i państwa członkowskie powinny wspólnie działać na rzecz wzmocnienia kontaktów międzyludzkich z Ukrainą i zachęcać młodsze pokolenie i społeczeństwo obywatelskie do wykorzystania możliwości uczestnictwa Ukrainy w odpowiednich instrumentach UE;

9.      potępia bezprecedensową liczbę naruszeń przestrzeni powietrznej i wtargnięć na obce wody terytorialne przez Rosję w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego;

10.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie, Komisji, państwom członkowskim, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy oraz rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności