Förfarande : 2014/2965(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0025/2015

Ingivna texter :

B8-0025/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.6
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 115kWORD 50k
12.1.2015
PE547.448v01-00
 
B8-0025/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP))


Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg, Peter Lundgren för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP))  
B8‑0025/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken, det östliga partnerskapet och Ukraina,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om Ukraina av den 18 december 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Rysslands agerande på Krim och i östra Ukraina strider mot internationell rätt och Rysslands internationella skyldigheter enligt FN-stadgan, OSSE:s slutakt från Helsingfors och samförståndsavtalet från Budapest om säkerhetsgarantier för Ukraina.

B.     Det avtal om eldupphör som undertecknades i Minsk den 5 september 2014 har kränkts vid upprepade tillfällen.

C.     Ryssland fortsätter att skicka militärt och logistiskt stöd till separatisterna i östra Ukraina via illegala konvojer.

D.     Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor har fler än 4 000 människor mist livet och mer än en miljon människor runt om i östra Ukraina tvingats lämna sina hem sedan stridigheterna inleddes i april 2014.

E.     De internationella människorättsorganisationer som är verksamma på Krim varnar för ökande människorättskränkningar mot krimtatarer, ukrainare som vägrat att ta ryskt medborgarskap och journalister.

F.     Enligt de internationella observatörsorganisationerna var parlamentsvalet i Ukraina den 26 oktober 2014 fritt och rättvist.

1.      Europaparlamentet uttrycker sitt helhjärtade stöd och sin beundran för det ukrainska folkets mod i dessa svåra tider.

2.      Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för Ukrainas odelbarhet, suveränitet och territoriella integritet. Parlamentet framhåller att världssamfundet inte kommer att erkänna den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol.

3.      Europaparlamentet uppmanar samtliga parter i konflikten att till fullo och villkorslöst tillämpa Minskprotokollet och dess memorandum för att säkerställa att eldupphör uppnås, i syfte att bana väg för en verklig fredsprocess och en hållbar diplomatisk lösning på konflikten.

4.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Ryssland att upphöra med allt stöd till separatisterna som ockuperar Ukrainas östra delar samt att dra tillbaka alla illegala trupper från Ukrainas territorium och tillåta obehindrad OSSE-övervakning längs hela gränsen mellan Ukraina och Ryssland.

5.      Europaparlamentet finner den försämrade människorättssituationen i östra Ukraina och på Krim mycket oroande. Parlamentet uppmanar alla parter att garantera humanitär personal och internationella organisationers relevanta människorättsmekanismer omedelbart och fritt tillträde, så att de aktivt kan övervaka situationen och tillhandahålla hjälp.

6.      Europaparlamentet ställer sig helt och fullt bakom den nya ukrainska regeringens reformplan och hoppas att regeringen kommer att utnyttja det starka politiska uppdrag som den fått av det ukrainska folket och det stöd som den åtnjuter av majoriteten i parlamentet till att snarast införa och genomföra de så nödvändiga politiska och ekonomiska reformerna.

7.      Europaparlamentet uppmanar EU och världssamfundet att förse Ukraina med allt tänkbart stöd och all nödvändig teknisk rådgivning för att underlätta genomförandet av ett omfattande reformpaket, vilket bör inriktas på åtgärder för att stärka rättssäkerheten, de nationella och lokala förvaltningarnas effektivitet, korruptionsbekämpningen och insynen i den offentliga upphandlingen samt att överväga att genomföra en självstyresreform som kan bringa beslutsprocessen närmare det ukrainska folket.

8.      Europaparlamentet anser att kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta för att stärka de mellanfolkliga kontakterna med Ukraina samt uppmuntra den yngre generationen och det civila samhället att utnyttja möjligheten för Ukraina att delta i relevanta EU-instrument.

9.      Europaparlamentet fördömer det aldrig tidigare skådade antalet luftrums- och territorialvattenskränkningar från Rysslands sida i Östersjön och Nordsjön.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen, medlemsstaterna och Ukrainas president, regering och parlament samt Ryska federationens regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy