Návrh usnesení - B8-0026/2015Návrh usnesení
B8-0026/2015

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Egyptě

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0012/2015

Postup : 2014/3017(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0026/2015
Předložené texty :
B8-0026/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0026/2015

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Egyptě

(2014/3017(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 6. února 2014 o situaci v Egyptě[1] a ze dne 17. července 2014 o svobodě projevu a shromažďování v Egyptě[2],

–       s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna a vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 23. června 2014 k rozsudkům odnětí svobody nad několika novináři a k potvrzení rozsudků smrti nad několika příslušníky a přívrženci Muslimského bratrstva,

–       s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001, která vstoupila v platnost v roce 2004 a byla posílena akčním plánem z roku 2007, a na zprávu Komise o pokroku při jejím provádění ze dne 20. března 2013,

–       s ohledem na egyptskou ústavu přijatou v referendu ve dnech 14.–15. ledna 2014, konkrétně na její články 65, 70, 73, 75 a 155,

–       s ohledem na egyptský zákon č. 107 ze dne 24. listopadu 2013 upravující právo na veřejné shromažďování, průvody a pokojné demonstrace,

 

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o strategii digitální svobody v zahraniční politice EU[3],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích prostředků ve světě[4],

–       s ohledem na obecné zásady EU pro svobodu projevu na internetu a mimo něj ze dne 12. května 2014,

–       s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora z roku 2013 o spolupráci EU s Egyptem v oblasti správy věcí veřejných,

–       s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, mezi jehož smluvní strany Egypt patří,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že svoboda projevu a svoboda shromažďování jsou nezbytnými pilíři demokratické a pluralitní společnosti; vzhledem k tomu, že svoboda tisku a svoboda sdělovacích prostředků jsou zásadními rysy demokracie a otevřené společnosti; vzhledem k tomu, že egyptská ústava přijatá v roce 2014 zakotvuje základní svobody, včetně svobody projevu a shromažďování;

B.     vzhledem k tomu, že od vojenského zásahu v červnu 2013 provádí egyptská vláda rozsáhlou kampaň svévolného zadržování, obtěžování, zastrašování a cenzury proti kritikům vlády, včetně novinářů a ochránců lidských práv, jakož i politickým odpůrcům, včetně členů Muslimského bratrstva; vzhledem k tomu, že existují zprávy o tom, že od července 2013 bylo zadrženo více než 40 000 lidí po bezprecedentní vlně hromadného zatýkání a že podle odhadů bylo 1 400 demonstrantů zabito v důsledku nadměrného a svévolného použití síly ze strany bezpečnostních sil; vzhledem k tomu, že svoboda sdružování, svoboda shromažďování a svoboda projevu jsou i nadále oblastmi, které vyvolávají zvláštní znepokojení již od července 2013; vzhledem k tomu, že ve zprávě organizace Freedom House o svobodě ve světě z roku 2014 je Egypt označen za zemi, která „není svobodná“;

C.     vzhledem k tomu, že od okamžiku, kdy se v červenci 2013 chopila moci egyptská armáda, byly v Egyptě zatčeny tisíce protestujících a vězňů svědomí; vzhledem k tomu, že zatýkání a neodůvodněné držení ve vazbě pokračovalo i po zvolení prezidenta as-Sísího v květnu 2014; vzhledem k tomu, že dne 11. června 2014 odsoudil soud Aláu Abd al-Fattáha, předního aktivistu, které sehrál vůdčí roli v době revoluce v roce 2011, a další k odnětí svobody v trvání 15 let za porušení zákona č. 107 z roku 2013 upravujícího právo na veřejné shromažďování, průvody a pokojné demonstrace (zákon o protestech); vzhledem k tomu, že ve vazbě i nadále zůstávají další přední aktivisté, mezi nimi Muhammad Ádil, Ahmad Dúma a Ahmad Máhir, a také nejznámější obhájkyně práv žen jako Jara Sallámová a Sanáa Sajfová; vzhledem k tomu, že dne 28. dubna 2014 potvrdil káhirský soud pro naléhavé záležitosti zákaz Hnutí mládeže 6. května;

D.     vzhledem k tomu, že dne 10. ledna 2015 odsoudil egyptský soud v guvernorátu Buhajra v oblasti nilské delty 21letého studenta Karíma al-Bannu ke třem letům vězení za to, že na Facebooku oznámil, že je ateistou, a za urážku islámu;

E.     vzhledem k tomu, že prezident as-Sísí pověřil armádu tím, že má chránit státní zařízení a postavit před soud lidi, kteří jsou podezřelí z iniciování útoků na státní zařízení; vzhledem k tomu, že zákon č 136/2014 přiznává vojenským soudům větší pravomoc; vzhledem k tomu, že tento zákon bude použit proti protivládním demonstrantům a znovu povede k vojenským soudním procesům s civilisty;

F.     vzhledem k tomu, že v rámci všeobecného pravidelného přezkumu OSN bylo vydáno 300 doporučení, včetně propuštění každého, kdo byl zatčen za uplatňování svobody projevu; vzhledem k tomu, že sedm skupin pro lidská práva se sídlem v Egyptě se přezkumu výsledků jejich země pořádaného OSN neúčastnilo ze strachu z pronásledování;

G.     vzhledem k tomu, že svoboda tisku je v Egyptě stále pod velkým tlakem a novináři jsou stále zadržováni na základě nepodložených tvrzení; vzhledem k tomu, že Kasační soud, egyptský nejvyšší soudní dvůr, rozhodl, že v procesu s novináři Muhammadem Fahmím, Peterem Grestem a Báhirem Muhammadem z televize al- Džazíra došlo k procesním pochybením; vzhledem k tomu, že i přesto byli tito tři novináři znovu postaveni před soud a obvinění z „falšování zpráv“ a ze „spojení s Muslimským bratrstvem“ proti nim nebyla zrušena;

H.     vzhledem k tomu, že od října roku 2014 bylo egyptskými orgány zatčeno více než 110 studentů a 18 studentů bylo vyloučeno z univerzity kvůli jejich účasti na protestech požadujících akademickou svobodu; vzhledem k tomu, že tato zatčení jsou považována za preventivní útoky na svobodu projevu a svobodu shromažďování; vzhledem k tomu, že více než 30 akademických pracovníků z univerzit v celém Egyptě vydalo prohlášení odsuzující přítomnost bezpečnostních sil na univerzitách;

I.      vzhledem k tomu, že zásah egyptských orgánů proti Muslimskému bratrstvu, které Egypt od 21. prosince 2013 považuje za teroristickou organizaci, pokračuje a zakázány jsou také přidružené organizace a politické strany; vzhledem k tomu, že dne 2. prosince 2014 egyptský trestní soud vynesl předběžné rozsudky trestu smrti proti 188 obžalovaným; vzhledem k tomu, že tyto rozsudky padly jako poslední v řadě stíhání a soudních řízení, která byla hojně poznamenána procesními chybami a která nebyla v souladu s mezinárodním právem; vzhledem k tomu, že to bylo třetí masové vynesení rozsudků v roce 2014; vzhledem k tomu, že nikdo nebyl hnán k zodpovědnosti za nadměrné použití násilí v srpnu 2013, kdy bezpečnostní síly vtrhly do táborů na náměstí Rábi´a al-Adawíja;

J.      vzhledem k propuštění bývalého prezidenta Mubáraka, jeho bývalého ministra vnitra Habíba al-Ádlího a dalších šest asistentů dne 29. listopadu 2014 poté, co jejich obvinění z vraždy a korupce byla z důvodu technické chyby stažena;

K.     vzhledem k tomu, že nezávislost soudnictví a dodržování práva a jeho uplatňování je základním pilířem každé demokracie; vzhledem k tomu, že nedávné soudní postupy vzbuzují vážné pochybnosti o nezávislosti soudního systému a jeho schopnosti hnát viníky k odpovědnosti; vzhledem k tomu, že zejména rozsudky vedoucí k uložení trestu smrti mohou narušit perspektivu dlouhodobé stability v Egyptě;

L.     vzhledem k tomu, že Egypt čelí značným hospodářským problémům, včetně odlivu zahraničního kapitálu, rostoucí inflace, nezaměstnanosti a výraznému zvýšení veřejného dluhu, i bezpečnostním výzvám ztělesněným v globální hrozbě, kterou představuje terorismus; vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace na Sinaji je kritická, přičemž džihádistické skupiny působící v této oblasti zabily stovky vojáků; vzhledem k tomu, že dne 24. října 2014 bylo při teroristickém úroku zabito nejméně 33 vojáků; vzhledem k tomu, že od 24. října 2014 je na poloostrově vyhlášen výjimečný stav;

M.    vzhledem k tomu, že článek 75 egyptské ústavy stanovuje, že všichni občané mají právo vytvářet nevládní sdružení a nadace na demokratických zásadách; vzhledem k tomu, že dne 10. listopadu 2014 stanovily orgány lhůtu pro všechny organizace občanské společnosti, aby se zaregistrovaly podle velmi represivního zákona č. 84/2002 o nevládních organizacích, přijatého v éře Mubáraka, nebo jinak mohou obvinění ze spáchání trestných činů; vzhledem k tomu, že uplatňování tohoto zákona má dostat všechny organizace občanské společnosti v Egyptě pod přímou kontrolu vlády, což je důvod, proč se mnohé egyptské organizace na ochranu práv rozhodly místo toho zaregistrovat se jako advokátní kanceláře nebo civilní společnosti; vzhledem k tomu, že se v současné době diskutuje také o revizi zákona o sdruženích;

N.     vzhledem k tomu, že právní stát, základní svobody a lidská práva, stejně jako sociální spravedlnost a vyšší životní úroveň občanů jsou zásadní prvky přechodu k otevřené, svobodné, demokratické a prosperující egyptské společnosti; vzhledem k tomu, že zásadní úlohu v tomto procesu plní nezávislé odbory a organizace občanské společnosti a že nedílnou součást společnosti v každé demokracii představují svobodné sdělovací prostředky; vzhledem k tomu, že egyptské ženy se v současnosti, kdy dochází k politické a společenské transformaci země, i nadále nacházejí v mimořádně zranitelné situaci; vzhledem k tomu, že v posledních měsících se vystupňovalo zatýkání gayů; vzhledem k tomu, že v celém Egyptě proběhla řada policejních razií na místech, která byla považována za místa setkání homosexuálů; vzhledem k tomu, že komunita LGBT je pronásledována a veřejně zostuzována;

O.     vzhledem k tomu, že i když byl v roce 2008 vydán zákon, podle něhož se trestně stíhá mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM), tyto praktiky jsou stále velmi rozšířeny a zatím nedošlo k žádnému úspěšnému stíhání osob, které takové praktiky na dívkách vykonaly;

P.     vzhledem k tomu, že podle UNHCR a EMHRN je situace uprchlíků a žadatelů o azyl v Egyptě kritická a ovlivněna obtížnými sociálně-ekonomickými podmínkami a celkovým zhoršením bezpečnostní situace v důsledku politické nestability; vzhledem k tomu, že zločinecké sítě stále vyvíjejí činnost na trasách obchodování s lidmi/pašování na Sinaji a směřujících na Sinaj;

Q.     vzhledem k tomu, že ústavní prohlášení ze dne 8. července 2013 definovalo politický plán pro Egypt; vzhledem k tomu, že egyptský prozatímní prezident Adlí Mansúr v rozporu s tímto plánem vyzval, aby se nejprve konaly prezidentské volby; vzhledem k tomu, že prozatímní vláda ve svém programu potvrdila, že hodlá usilovat o vybudování demokratického systému, jenž všem Egypťanům zaručí dodržování jejich práv a svobod, že uvedený plán dovede do zdárného konce za plného zapojení všech politických subjektů, že uspořádá referendum o nové ústavě, po němž budou následovat svobodné a spravedlivé parlamentní volby vyhlášené na 22. a 23. března 2015 a prezidentské volby, které se mají konat v řádném termínu v souladu se všemi legislativními pravidly;

R.     vzhledem k tomu, že ropný sektor je tradičně největším investičním lákadlem pro zahraniční investory v Egyptě, a ropa je nejvýznamnější komoditou, kterou Egypt vyváží; vzhledem k tomu, že Egyptu bylo umožněno bezplatně přepravovat ropu ze států Perského zálivu s cílem podpořit novou vládu; vzhledem k tomu, že vláda přijímá ohlášený plán zrušit energetické dotace do pěti let od července 2014 a jejím záměrem je realizovat plán distribuce paliv prostřednictvím čipových karet v dubnu 2015 s cílem kontrolovat pašování ropy do sousedních zemí a zjistit přesné požadavky na palivo;

S.     vzhledem k tomu, že dne 22. června 2014 USA oznámily, že uvolnily 575 milionů USD na vojenskou pomoc Egyptu, které byly od svržení prezidenta Muhammada Mursího v roce 2013 zmrazeny; vzhledem k tomu, že finanční prostředky budou použity především na zaplacení stávajících zakázek v oblasti obrany a armáda dostane 10 útočných vrtulníků Apache pro použití proti ozbrojencům na Sinajském poloostrově;

T.     vzhledem k tomu, že od revoluce v lednu 2011 zahájil Egypt několikrát jednání s MMF, v jejichž rámci usiloval o půjčku ve výši 4,8 miliardy USD, ale jednání byla po 30. červnu 2013 zastavena; vzhledem k tomu, že se uskutečnily určité kontakty a experti MMF navštívili Egypt v listopadu 2014, aby vedli konzultace podle článku IV a provedli posouzení finanční a hospodářská situace země;

 

U.     vzhledem k tomu, že v souladu s revidovanou evropskou politikou sousedství a zejména se zásadou „více pomoci za lepší výsledky“ by úroveň a rozsah angažovanosti EU vůči Egyptu měla být založena na pobídkách a záviset na pokroku, kterého tato země dosáhne v oblasti demokracie, právního státu, lidských práv a rovnosti pohlaví;

V.     vzhledem k tomu, že EU je tradičně hlavním obchodním partnerem Egypta, přičemž v roce 2013 představovala 22,9 % objemu egyptského obchodu a byla na prvním místě coby dovozní i vývozní partner Egypta; vzhledem k tomu, že na základě pracovní skupiny EU-Egypt se Komise zavázala poskytnout Egyptu dodatečnou finanční podporu v celkové výši téměř 800 milionů EUR; vzhledem k tomu, že tato pomoc se skládá z 303 milionů EUR ve formě grantů (90 milionů EUR z finančních prostředků programu SPRING, 50 milionů jako grantová složka operace mikrofinanční pomoci, přičemž zbytek pochází z investičního nástroje evropské politiky sousedství) a 450 milionů ve formě úvěrů (makrofinanční pomoc); vzhledem k tomu, že EU poskytne svou finanční podporu pouze tehdy, budou-li splněny nezbytné politické a demokratické podmínky a bude probíhat a posilovat se demokratická transformace podporující začlenění při plném dodržování lidských práv a práv žen;

W.    vzhledem k tomu, že dne 16. června 2014 navštívil Káhiru pan Lambrinidis, zvláštní zástupce Evropské unie pro lidská práva, a uskutečnil setkání s předsednictvím a horní komorou (radou Šúra) parlamentu a se zástupci občanské společnosti; vzhledem k tomu, že se diskuse zaměřily na přípravu nového zákona o nevládních organizacích a byl zdůrazněn význam, který EU přikládá zásadní úloze občanské společnosti v Egyptě;

1.      vyjadřuje vážné znepokojení nad pokračujícím omezováním základních demokratických práv, zejména svobody projevu, sdružování a shromažďování, politického pluralismu a právního státu v Egyptě; vyzývá k ukončení všech aktů násilí, podněcování k násilí, nenávistných projevů, obtěžování, zastrašování a cenzury směřujících proti politickým odpůrcům, demonstrantům, novinářům, bloggerům, studentům, odborářům, aktivistům bojujícím za práva žen, představitelům občanské společnosti a menšinám ze strany státních orgánů, bezpečnostních sil a služeb a jiných skupin v Egyptě; odsuzuje nadměrné používání násilí proti demonstrantům;

2.      zdůrazňuje, že pro demokracii je zásadní dodržování svobody tisku, informací a přesvědčení (online i offline) a politického pluralismu; vyzývá egyptské orgány, aby zaručily uplatňování těchto svobod v zemi bez libovolných omezení a cenzury, a vyzývá orgány, aby zaručily svobodu projevu;

3.      vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech, kteří byli zadrženi za pokojné uplatňování svého práva na svobodu projevu, shromažďování a sdružování, včetně novinářů Muhammada Fahmího, Petera Gresta a Báhira Muhammada, stejně jako těch, kteří byli zadrženi za údajné členství v Muslimském bratrství; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily právo na spravedlivý proces v souladu s mezinárodními normami;

4.      naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby provedly rychlé, nestranné a nezávislé vyšetřování stížností na nepřiměřené použití síly, špatné zacházení a další porušování lidských práv, včetně sexuálního zneužití, pořádkovými silami během protestů, aby potrestaly viníky, poskytly odškodnění obětem a ustavily nezávislý mechanismus monitorování a vyšetřování jednání bezpečnostních sil; vyzývá Egypt k ratifikaci Římského statutu a k přistoupení k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC);

5.      vyzývá orgány, aby zrušily prezidentský dekret, zákon č. 136 z roku 2014, a naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby zastavily soudní procesy s civilisty před vojenskými soudy a zrušily všechny rozsudky proti civilistům vydané vojenskými soudy od července 2013;

6.      vyzývá egyptské orgány, aby odvolaly zákon o protestech z listopadu 2013 a zapojily se do opravdového dialogu s organizacemi občanské společnosti a právními experty tak, aby mohly přijmout právní předpisy o sdruženích a shromažďování v souladu s mezinárodními normami, a aby zajistily právo vytvářet sdružení zakotvené ve článku 75 egyptské ústavy včetně práva přijímat a poskytovat platby;

7.      vyzývá příslušné orgány, aby přezkoumaly nový návrh zákona o nevládních organizacích, který předložilo ministerstvo sociální solidarity; naléhavě vyzývá k tomu, aby byl nově navržený zákon v souladu s egyptskou ústavou a všemi mezinárodními smlouvami, jež Egypt podepsal;

8.      připomíná egyptské vládě, že jejím úkolem je zajistit bezpečnost všech občanů bez ohledu na jejich politické názory, příslušnost nebo vyznání; trvá na tom, že pouze vybudování skutečně pluralitní společnosti, která bude respektovat rozmanitost názorů a životních stylů může zajistit dlouhodobou stabilitu a bezpečnost v Egyptě, a vyzývá egyptské orgány, aby se zavázaly k dialogu a nenásilí a rovněž ke správě podporující začlenění;

9.      zdůrazňuje, že Egypt je významným mezinárodním aktérem, a věří, že bude i nadále hrát aktivní úlohu při zahajování skutečných mírových jednaní, jež povedou k ukončení arabsko-izraelského konfliktu; rovněž zdůrazňuje jeho konstruktivní příspěvek k hledání stability v oblasti Středozemního moře, v současné době zejména v Libyi po únosu 20 egyptských Koptů dne 3. ledna 2015, a na Blízkém východě; v zájmu řešení těchto závažných hrozeb opětovně vyjadřuje vůli EU spolupracovat s Egyptem jakožto s partnerem v tomto regionu;

10.    vyjadřuje plnou solidaritu egyptskému lidu v jeho boji proti terorismu a násilnému extrémismu; odsuzuje teroristické útoky na egyptské civilisty a vojáky; vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí;

11.    je znepokojen nedostatečným dodržováním právních norem a nezávislého soudnictví, jak je definováno vnitrostátními i mezinárodními zákony; vyzývá EU, aby na přední místo kladla otázku dělby moci v Egyptě; v této souvislosti připomíná, že pro zavedení skutečného rozdělení moci je zásadní soudní reforma, stejně jako zákaz neodůvodněného zasahování výkonné moci do soudních záležitostí;

12.    zdůrazňuje, že egyptský protiteroristický zákon byl rovněž použit k usvědčení obžalovaných v řadě soudních řízení; naléhavě žádá prezidenta, aby učinil bezodkladné kroky, a to i prostřednictvím svého ústavního práva udělovat milost, s cílem zajistit, aby nebyly vykonány rozsudky smrti a aby v Egyptě nikdo nemohl být vězněn na základě rozsudku vydaného v soudním řízení, které nesplňuje tyto požadavky; vyzývá příslušné orgány, aby jako první krok ke zrušení těchto rozsudků okamžitě uvalily oficiální moratorium na popravy;

13.    vyzývá EU, aby řešila dlouhodobé strukturální problémy týkající se zacházení Egypta s uprchlíky, jako například jeho politiky zadržování a nedostatečný přístup ke vzdělání a práci pro osoby s přiznaným statutem uprchlíka; vyzývá Egypt, aby zajistil soulad svých právních předpisů týkajících se práva na azyl s ústavou a mezinárodními normami; naléhavě žádá ochranu uprchlíků před násilím a zneužíváním, zejména sexuálním násilím a násilím na základě pohlaví;

14.    konstatuje, že pokles cen ropy povede přímo k nižším přídělům energetických dotací, což je největší výzvou, před kterou porevoluční režimy stojí od revoluce 25. ledna; obává se, že tento pokles může mít obrovský dopad na mnoho vládních plánů, z nichž nejdůležitějším je snaha o zachování bezpečných zásob cizích měn;

15.    naléhavě vyzývá egyptskou vládu, aby se zabývala chudobou místních beduínských kmenů na Sinaji, jejich opomíjením ze strany úředních míst a nespokojeností, a vyzývá egyptské orgány, aby učinily vše pro zastavení zločineckých sítí, které stále vyvíjejí činnost na trasách obchodování s lidmi a pašování na Sinaji a směřujících na Sinaj;

16.    naléhavě žádá egyptské orgány, aby upustily od kriminalizování osob LGBT za přiznání své sexuální orientace a uplatňování práva na shromažďování a nevyužívali „zákon o zhýralosti“ a aby propustily všechny osoby LGBT zatčené a uvězněné na základě tohoto zákona; naléhavě žádá egyptskou vládu, aby přijala vnitrostátní strategie pro boj proti násilí namířenému proti ženám a osobám LGBT a k odstranění všech forem diskriminace a zajistila přitom účinné konzultace se ženami, skupinami chránícími práva osob LGBT a jinými organizacemi občanské společnosti a jejich zapojení do celého procesu;

17.    opakuje, že volební pozorovatelská mise EU, která v Egyptě působila v souvislosti s prezidentskými volbami v květnu 2014, ve svém předběžném prohlášení uvedla, že ačkoli nová ústava zakotvuje širokou řadu základních práv, dodržování těchto práv za ústavními principy značně pokulhává a že v zemi lze vnímat obecné klima omezené svobody projevu, které vede k novinářské autocenzuře; vyzývá egyptské orgány, aby při přípravě parlamentních voleb vyhlášených na 22.–23. března 2015 vyřešila nedostatky, jež se projevily u voleb prezidentských;

18.    vyjadřuje opětovně svou hlubokou solidaritu s egyptským lidem v tomto klíčovém období problematické transformace této země; požaduje, aby členské státy zaujaly vůči Egyptu společnou strategii; opět naléhavě vyzývá Radu, místopředsedkyni, vysokou představitelku a Komisi, aby v rámci dvoustranných vztahů s Egyptem a své finanční podpory poskytované této zemi aktivně působily v souladu se zásadou podmíněnosti („více pomoci za lepší výsledky“) a braly v úvahu vážné hospodářské problémy, jimž Egypt čelí; znovu vyzývá k tomu, aby byla pro tento účel stanovena jasná kritéria, která budou výsledkem vzájemné dohody; znovu potvrzuje své odhodlání pomáhat egyptskému lidu na cestě k demokratickým a ekonomickým reformám;

19.    vyzývá představitele delegace EU a velvyslanectví členských států EU v Káhiře, aby se účastnili politicky citlivých soudních řízení s egyptskými a zahraničními novináři, bloggery, členy odborů a aktivisty občanské společnosti v zemi;

20.    vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby vyjasnila zvláštní opatření, která byla učiněna v reakci na rozhodnutí Rady pro zahraniční věci přezkoumat pomoc EU Egyptu, rovněž s odkazem na zprávu Účetního dvora za rok 2013; požaduje zejména vyjasnění současného stavu: i) plánovaného programu reformy soudnictví; ii) programů podpory z rozpočtu EU; iii) programu na posílení obchodu a domácí ekonomiky a iv) účasti Egypta v regionálních programech EU jako je Euromed Police (v oblasti policejní spolupráce) a Euromed Justice (v oblasti soudní spolupráce);

21.    vyzývá k zákazu vývozu technologií pro špionáž a sledování, které mohou být využívány k sledování a útlaku občanů, do Egypta pro celou EU; vyzývá také k zákazu vývozu bezpečnostního vybavení a vojenské pomoci v souladu s Wassenaarským ujednáním, které by mohly být zneužity k potlačování pokojných protestů;

22.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, prezidentovi Egyptské arabské republiky a egyptské prozatímní vládě.