Forslag til beslutning - B8-0026/2015Forslag til beslutning
B8-0026/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Egypten

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0012/2015

Procedure : 2014/3017(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0026/2015
Indgivne tekster :
B8-0026/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0026/2015

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Egypten

(2014/3017(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger, især beslutning af 6. februar om situationen i Egypten[1] og af 17. juli 2014 om ytrings- og forsamlingsfrihed i Egypten[2],

–       der henviser til erklæringerne af 23. juni 2014 fra FN's generalsekretær Ban Ki-moon og højkommissær for menneskerettigheder Navi Pillay om fængselsstraffe til flere journalister og bekræftelsen af dødsdomme mod flere medlemmer og tilhængere af Det Muslimske Broderskab,

–       der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Egypten af 2001, der trådte i kraft i 2004 og blev styrket af handlingsplanen i 2007, og til Kommissionens fremskridtsrapport af 20. marts 2013 om gennemførelsen heraf,

–       der henviser til Egyptens forfatning, der blev vedtaget ved folkeafstemning den 14.-15. januar 2014, især artikel 65, 70, 73, 75 og 155,

–       der henviser til den egyptiske lov nr. 107 af 24. november 2013 om retten til offentlig forsamling, optog og fredelige demonstrationer,

–       der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om en strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik[3],

–       der henviser til sin beslutning af 13. juni 2013 om presse- og mediefrihed i verden[4],

–       der henviser til EU's retningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline af 12. maj 2014,

–       der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning for 2013 med titlen "EU's samarbejde med Egypten på området regeringsførelse"

–       der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Egypten er part i,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at ytrings- og forsamlingsfrihed er uundværlige søjler i et demokratisk og pluralistisk samfund; der henviser til, at presse- og mediefrihed er absolut nødvendige elementer for demokrati og et åbent samfund; der henviser til, at den egyptiske forfatning, der blev vedtaget i 2014, garanterer de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytrings- og forsamlingsfriheden;

B.     der henviser til, at den egyptiske regering siden den militære intervention i juni 2013 har ført en storstilet kampagne med vilkårlig tilbageholdelse, chikane, intimidering og censur mod regeringskritikere, herunder journalister og menneskerettighedsforkæmpere, og mod politiske modstandere, herunder medlemmer af Det Muslimske Broderskab; der henviser til, at over 40 000 mennesker siden juli 2013 ifølge rapporter er blevet tilbageholdt efter hidtil usete bølger af masseanholdelser, og at det skønnes, at 1 400 demonstranter er blevet dræbt som følge sikkerhedsstyrkernes overdrevne og vilkårlige anvendelse af magt; der henviser til, at forenings-, forsamlings- og ytringsfriheden siden juli 2013 har været og fortsat er områder, der giver grund til særlig bekymring; der henviser til, at Egypten af Freedom House's 2014-rapport om frihed i verden betegnes som "ikke frit";

C.     der henviser til, at tusinder af demonstranter og samvittighedsfanger har været tilbageholdt i Egypten siden den egyptiske hær tog magten i juli 2013; der henviser til, at anholdelser og tilfælde af vilkårlig tilbageholdelse er fortsat siden valget af præsident al-Sisi i maj 2014; der henviser til, at Alaa Abdul Fattah, en fremtrædende aktivist, der spillede en ledende rolle i 2011-revolutionen, ved retten den 11. juni 2014 sammen med andre blev idømt femten års fængsel på anklager om overtrædelse af lov 107 af 2013 om retten til offentlig forsamling, optog og fredelige demonstrationer (lov om demonstrationer); der henviser til, at andre fremtrædende aktivister, herunder Mohamed Adel, Ahmed Douma og Ahmed Maher, samt førende forsvarere af kvinders rettigheder, såsom Yara Sallam og Sana Seif, fortsat tilbageholdes; der henviser til, at Kairos ret for hastesager den 28. april 2014 besluttede at forbyde ungdomsbevægelsen af 6. april;

D.     der henviser til, at en egyptisk domstol i Nildelta-provinsen Baheira den 10. januar 2015 dømte Karim al-Banna, en 21-årig studerende, til tre års fængsel for at meddele på Facebook, at han er ateist, og for at fornærme Islam;

E.     der henviser til, at præsident al-Sisi har givet militæret bemyndigelse til at beskytte statsfaciliteter og stille personer, der mistænkes for at foretage angreb på statsfaciliteter, for en domstol; der henviser til, at lov nr. 136/2014 giver det militære retssystem større autoritet; der henviser til, at denne lov vil blive anvendt mod personer, der protesterer mod regeringen, og vil genindføre militære domstole for civilbefolkningen;

F.     der henviser til, at der som resultat af FN's universelle regelmæssige gennemgang blev udstedt 300 henstillinger, herunder om at løslade enhver, der er anholdt for at udøve sin ytringsfrihed; der henviser til, at syv menneskerettighedsgrupper baseret i Egypten ikke deltog i FN's gennemgang af deres lands resultater, fordi de frygtede forfølgelse;

G.     der henviser til, at pressefriheden stadig er under stort pres i Egypten, og at journalister stadig tilbageholdes på grundlag af ubegrundede påstande; der henviser til, at kassationsdomstolen, der er Egyptens højeste retsinstans, afgjorde, at der var proceduremæssige mangler i retssagen mod journalisterne Mohammed Fahmy, Peter Greste og Baher Mohamed fra Al-Jazeera; der henviser til, at de tre journalisters sag imidlertid skal under en fornyet domstolsprøvelse, og at anklagerne om "forfalskning af nyheder" og "forbindelser med Det Muslimske Broderskab" ikke er frafaldet;

H.     der henviser til, at over 110 studerende siden oktober 2014 er blevet anholdt af de egyptiske myndigheder, og at 18 studerende er blevet suspenderet fra universitetet på grund af deres deltagelse i protester med opfordring til akademisk frihed; der henviser til, at disse anholdelser betragtes som foregribende angreb på ytringsfriheden og forsamlingsfriheden; der henviser til, at over 30 akademikere fra universiteter i hele Egypten offentliggjorde en udtalelse, hvori de fordømte tilstedeværelsen af sikkerhedsstyrker på universiteternes område;

I.      der henviser til, at de egyptiske myndigheders hårde kurs over for Det Muslimske Broderskab, der siden den 21. december 2013 har været betragtet som en terrororganisation, fortsætter, og at tilknyttede organisationer og politiske partier ligeledes er blevet forbudt; der henviser til, at en egyptisk straffedomstol den 2. december 2014 afsagde midlertidige massedødsdomme over 188 tiltalte; der henviser til, at disse domme er det seneste i en række forfølgelser og retssager, der har været rigt behæftet med proceduremæssige uregelmæssigheder og i strid med folkeretten; der henviser til, at dette var den tredje af sådanne massedomme i 2014; der henviser til, at ingen er blevet holdt ansvarlige for den overdrevne brug af vold i august 2013, da sikkerhedsstyrker stormede lejre på Rabaa al-Adawiya-pladsen;

J.      der henviser til, at den tidligere præsident Mubarak, hans tidligere indenrigsminister, Habib al-Adly, og seks andre blev løsladt den 29. november, efter at anklager om mord og korruption var blevet frafaldet på grundlag af en teknisk fejl;

K.     der henviser til, at retssystemets uafhængighed og respekt for loven og dens gennemførelse er en væsentlig søjle i ethvert demokrati; der henviser til, at den seneste retslige praksis rejser alvorlig tvivl om retssystemets uafhængighed og dets evne til at sikre ansvarliggørelse; der henviser til, at navnlig de domme, der medfører dødsstraf, risikerer at underminere mulighederne for stabilitet på lang sigt i Egypten;

L.     der henviser til, at Egypten står over for betydelige økonomiske udfordringer, herunder bl.a. udenlandsk valutas flugt, stigende inflation, arbejdsløshed og en opsvulmet offentlig gæld samt sikkerhedsudfordringer, der kommer til udtryk i form af den globale trussel, som udgøres af terrorisme; der henviser til, at sikkerhedssituationen på Sinaihalvøen er kritisk, og at hundredevis af soldater er blevet dræbt af jihad-grupper, der er aktive i området; der henviser til, at mindst 33 soldater den 24. oktober 2014 blev dræbt i et terrorangreb; der henviser til, at der har været erklæret undtagelsestilstand på halvøen siden den 24. oktober 2014;

M.    der henviser til, at det af artikel 75 i den egyptiske forfatning fremgår, at alle borgere har ret til at danne ikke-statslige sammenslutninger og foreninger med et demokratisk grundlag; der henviser til, at myndighederne den 10. november fastsatte en frist for, at alle civilsamfundsorganisationer skulle registrere sig under en stærkt undertrykkende lov nr. 84/2002 om ikke-statslige organisationer (ngo'er) fra Mubaraks tid eller risikere strafferetlig tiltale; der henviser til, at anvendelsen af denne lov har til formål at bringe alle civilsamfundsorganisationer i Egypten under regeringens direkte kontrol, hvilket er grunden til, at mange egyptiske rettighedsorganisationer i stedet har valgt at registrere sig som advokatfirmaer eller civile virksomheder; der henviser til, at en revision af foreningsloven også drøftes i øjeblikket;

N.     der henviser til, at retsstatsprincippet, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt social retfærdighed og en højere levestandard for borgerne er afgørende elementer i overgangen til et åbent, frit, demokratisk og velstående egyptisk samfund; der henviser til, at uafhængige fagforeninger og civilsamfundsorganisationer har en afgørende rolle at spille i denne proces, og til, at frie medier indtager en afgørende plads i ethvert demokratisk samfund; der henviser til, at egyptiske kvinder fortsat befinder sig i en særlig udsat situation i den nuværende tid med politisk og social forandring i landet; der henviser til, at anholdelser af bøsser er eskaleret i de seneste måneder; der henviser til, at der har været en række politirazziaer på formodede mødesteder for homoseksuelle i hele Egypten; der henviser til, at LGBT-samfundet forfølges og offentligt vanæres;

O.     der henviser til, at kvindelig kønslemlæstelse på trods af, at der i 2008 blev udstedt en lov, der gør det strafbart at praktisere det, fortsat er udbredt, og at man ikke med succes har retsforfulgt nogen af de personer, der har udført det på piger;

P.     der henviser til, at situationen for flygtninge og asylansøgere i Egypten i følge UNHCR og EMHRN er kritisk og påvirket af vanskelige socioøkonomiske betingelser og en generel forringelse af sikkerheden på grund af politisk ustabilitet; der henviser til, at kriminelle netværk stadig er aktive på ruterne for menneskehandel/smugling inden for og i retning mod Sinaihalvøen;

Q.     der henviser til, at forfatningserklæringen af 8. juli 2013 fastlagde en politisk køreplan for Egypten; der henviser til, at den egyptiske overgangspræsident Adli Mansur i modstrid med køreplanen opfordrede til afholdelse af præsidentvalget før parlamentsvalget; der henviser til, at den midlertidige regering i sit program bekræftede sit tilsagn om at arbejde for opbygningen af et demokratisk system, der sikrer alle egyptere frihed og rettigheder, og om at fuldende køreplanen med fuld deltagelse af samtlige politiske aktører og gennem en folkeafstemning om den nye forfatning efterfulgt af frie og retfærdige parlamentsvalg, der er blevet fastsat til den 22. og 23. marts 2015, og præsidentvalg, der skal afholdes rettidigt i overensstemmelse med alle lovgivningsmæssige forskrifter;

R.     der henviser til, at oliesektoren er den største investeringsattraktion for udenlandske investorer i Egypten historisk set, og det er den største råvare, som Egypten eksporterer; der henviser til, at Golfstaterne gav Egypten gratis olietransporter med henblik på at støtte den nye regering; der henviser til, at regeringen er i gang med at vedtage en erklæret plan for afskaffelsen af energisubsidier inden for fem år med start i juli 2014, og at den tilstræber at gennemføre en plan for levering af brændstof gennem chipkort i april 2015 med henblik på at kontrollere oliesmugling til nabolandene og fastslå de præcise behov for olie;

S.     der henviser til, at USA den 22. juni 2014 afslørede, at det havde frigivet 575 USD i militær støtte til Egypten, som havde været fastfrosset siden afsættelsen af præsident Mohamed Mursi i 2013; der henviser til, at midlerne hovedsageligt vil blive brugt til at betale eksisterende forsvarskontrakter, og at der vil blive leveret 10 Apache-angrebshelikoptere, som hæren skal anvende mod militante på Sinaihalvøen;

T.     der henviser til, at Egypten har indledt forhandlinger med IMF mere end én gang efter revolutionen i januar 2011, hvor landet tilstræbte et lån på 4,8 mia. USD, men at forhandlingerne stoppede efter den 30. juni 2013; der henviser til, at der var en vis kontakt, og at eksperter fra IMF besøgte Egypten i november 2014 for at afholde artikel IV-høringer, en vurdering fra IMF's eksperter af et lands finansielle og økonomiske tilstand;

U.     der henviser til, at størrelsen og omfanget af EU's engagement i Egypten i overensstemmelse med den reviderede europæiske naboskabspolitik og især princippet om "mere for mere" bør være incitamentsbaseret og dermed afhængigt af de fremskridt, landet gør for at opfylde sine forpligtelser med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og ligestilling mellem kønnene;

V.     der henviser til, at EU traditionelt er Egyptens vigtigste handelspartner og dækkede 22,9 % af Egyptens handelsvirksomhed i 2013 samt er Egyptens førende partner for såvel import som eksport; der henviser til, at Kommissionen ifølge den EU-egyptiske taskforce forpligtede sig til at give Egypten yderligere finansiel støtte for et overordnet beløb på næsten 800 mio. EUR; der henviser til, at dette beløb består af 303 mio. EUR i form af ydelser (90 mio. EUR fra SPRING-programmet, 50 mio. EUR som en ydelseskomponent fra den mikrofinansielle støtteoperation og den resterende del fra naboskabsinvesteringsfaciliteten) og 450 mio. i form af lån (makrofinansiel støtte); der henviser til, at EU imidlertid kun vil yde sin finansielle støtte, hvis de nødvendige politiske og demokratiske betingelser er opfyldt, og den demokratiske overgang følges op, styrkes og er fuldt ud inklusiv med fuld respekt for menneskerettigheder og kvinders rettigheder;

W.    der henviser til, at Lambrinidis, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, den 16. juni 2014 besøgte Kairo og afholdt møder med præsidenten, Shoura-rådet og repræsentanter for civilsamfundet; der henviser til, at drøftelserne fokuserede på forberedelsen af en ny lov for ngo'er, og at den betydning, som EU tillægger civilsamfundets afgørende rolle i Egypten, blev understreget;

1.      udtrykker alvorlig bekymring over de aktuelle begrænsninger af grundlæggende demokratiske rettigheder, navnlig ytrings- forsamlings- og foreningsfriheden, politisk pluralisme og retsstatsprincippet i Egypten; opfordrer til at standse al vold, ansporing til vold, hadefuld tale, chikane, intimidering og censur over for politiske modstandere, demonstranter, journalister, bloggere, studerende, fagforeningsfolk, kvinderettighedsforkæmpere, civilsamfundsaktører og mindretal fra de offentlige myndigheders, sikkerhedsstyrkers og -tjenesters og andre gruppers side i Egypten; fordømmer den overdrevne brug af vold mod demonstranter;

2.      understreger, at respekt for presse-, informations- og meningsfriheden (online og offline) og politisk pluralisme er af grundlæggende betydning for demokratiet; opfordrer de egyptiske myndigheder til at garantere, at disse friheder kan udøves uden vilkårlige begrænsninger og censur i landet, og opfordrer myndighederne til at sikre ytringsfriheden;

3.      opfordrer til omgående og ubetinget løsladelse af alle dem, der tilbageholdes for på fredelig vis at udøve deres rettigheder til ytrings-, forsamlings- og meningsfrihed, herunder journalisterne Mohammed Fahmy, Peter Greste og Baher Mohamed, og dem, der tilbageholdes for deres påståede medlemsskab af Det Muslimske Broderskab; opfordrer de egyptiske myndigheder til at sikre retten til retfærdig rettergang i overensstemmelse med internationale standarder;

4.      opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at gennemføre omgående, upartiske og uafhængige undersøgelser af påstande om overdreven brug af magt, mishandling og andre krænkelser af menneskerettighederne, herunder seksuelt misbrug, fra de retshåndhævende myndigheders side under protester, straffe de ansvarlige, sikre ofrene erstatning og etablere uafhængige mekanismer til at overvåge og undersøge sikkerhedsstyrkernes adfærd; opfordrer Egypten til at ratificere Rom-statutten og blive medlem af ICC;

5.      opfordrer myndighederne til at ophæve præsidentdekret nr. 136 fra 2014 og opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at stoppe med at stille civile for militære domstole og til at annullere alle domme mod civile, som militære domstole har afsagt siden juli 2013;

6.      opfordrer de egyptiske myndigheder til at ophæve loven om demonstrationer fra november 2013 og indlede en reel dialog med civilsamfundsorganisationer og retseksperter for at vedtage lovgivning om foreninger og forsamling i overensstemmelse med internationale standarder og sikre retten til at danne en forening som fastsat i artikel 75 i den egyptiske forfatning, herunder retten til at modtage og overføre finansiering

7.      opfordrer de kompetente myndigheder til at revidere udkastet til den nye lov for ikke-statslige organisationer, som er fremlagt af ministeriet for social solidaritet; opfordrer indtrængende til, at det nye lovforslag må være i overensstemmelse med den egyptiske forfatning og med alle internationale traktater, som Egypten har undertegnet;

8.      minder den egyptiske regering om sit ansvar for at sikre alle borgernes sikkerhed uanset deres politiske standpunkt, tilhørsforhold eller tro; insisterer på, at opbygningen af et reelt pluralistisk samfund, der respekterer forskellige synspunkter og livsstile, er det eneste, der kan sikre stabiliteten og sikkerheden på lang sigt i Egypten, og opfordrer de egyptiske myndigheder til at forpligte sig til dialog og ikke-vold samt til inklusiv regeringsførelse;

9.      fremhæver Egyptens betydning som international aktør og håber, at landet fortsat vil spille en aktiv rolle med hensyn til at få igangsat virkelige fredsforhandlinger, der kan bringe konflikten mellem arabere og israelere til ophør; understreger også Egyptens konstruktive bidrag til bestræbelserne for stabilitet i Middelhavsområdet, aktuelt især i Libyen efter bortførelsen af 20 egyptiske koptere den 3. januar 2015, og i Mellemøsten; gentager, at EU er villigt til at arbejde sammen med Egypten som partner i regionen med henblik på at imødegå disse alvorlige trusler;

10.    udtrykker sin fulde solidaritet med det egyptiske folk og deres kamp mod terrorisme og voldelig ekstremisme; fordømmer terroristernes angreb på egyptiske civile og militæret; udtrykker sin oprigtige medfølelse med ofrenes familier;

11.    er bekymret over den manglende respekt for juridiske standarder og en uafhængig jurisdiktion som defineret i nationale og internationale love; opfordrer EU til at prioritere spørgsmålet om adskillelse af magtbeføjelserne i Egypten; minder i denne forbindelse om, at en reform af retsvæsenet er afgørende for at etablere en reel adskillelse af magtbeføjelserne, ligesom det er afgørende at forbyde uberettiget indblanding fra den udøvende magt i retssager;

12.    understreger, at Egyptens antiterrorlove også har været anvendt med henblik på at sikre domsfældelse i en række retssager; opfordrer præsidenten til at handle straks, herunder gennem sin grundlovssikrede ret til at benåde, med henblik på at sikre, at ingen dødsdomme eksekveres og at ingen kan tilbageholdes i Egypten med en dom, der er afsagt i en retssag, der ikke opfylder disse krav; opfordrer myndighederne til straks at indføre et officielt moratorium for henrettelser som et første skridt hen imod ophævelse af dødsstraf;

13.    opfordrer EU til at gøre noget ved de langvarige strukturelle problemer forbundet med Egyptens behandling af flygtninge såsom dets tilbageholdelsespolitikker og den manglende adgang til uddannelse og arbejde for anerkendte flygtninge; opfordrer Egypten til at sikre, at regler om retten til asyl er i overensstemmelse med forfatningen og med internationale standarder; opfordrer til omgående at beskytte flygtninge mod vold og udnyttelse, særlig seksuel og kønsbaseret vold;

14.    bemærker, at faldet i oliepriserne vil føre direkte til lavere ydelser af energisubsidier, hvilket er den største udfordring, som regeringerne efter revolutionen har stået overfor siden revolutionen den 25. januar; er bekymret over, at dette fald kan have stor indvirkning på mange af regeringens planer, hvoraf den vigtigste er indsatsen for at bevare en sikker margin i forhold til fremmed valuta;

15.    opfordrer indtrængende den egyptiske regering til at tackle fattigdom, officiel forsømmelse af og utilfredshed blandt lokale beduinstammer på Sinaihalvøen, og opfordrer de egyptiske myndigheder til at gøre deres yderste for at standse kriminelle netværk, der stadig er aktive på ruterne for menneskehandel/smugling inden for og i retning mod Sinaihalvøen;

16.    opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at ophøre med, ved brug af loven om skørlevned, at kriminalisere LGBT-personer for at udtrykke deres seksuelle orientering og samles og til at løslade alle LGBT-personer, der er arresteret og fængslet i henhold til denne lov; opfordrer indtrængende den egyptiske regering til at vedtage nationale strategier til bekæmpelse af vold mod kvinder og LGBT-personer og til at eliminere alle former for diskrimination, sikre en effektiv høring og inddragelse af kvinderettighedsgrupper og rettighedsgrupper for LGBT-personer samt andre civilsamfundsorganisationer i hele processen;

17.    gentager, at EU's valgobservationsmission til præsidentvalget i Egypten i maj 2014 i sin foreløbige redegørelse fastslår, at selv om den nye forfatning garanterer en række grundlæggende rettigheder, så lever respekten for disse rettigheder ikke op til de forfatningsmæssige principper, og at der kunne konstateres en generel begrænsning af ytringsfriheden i landet, der fører til selvcensur blandt journalister; opfordrer de egyptiske myndigheder til at afhjælpe præsidentvalgets mangler under forberedelserne til parlamentsvalget, der er udskrevet til den 22.-23. marts 2015;

18.    giver endnu en gang udtryk for sin solidaritet med det egyptiske folk i denne problemfyldte overgangsperiode i landet; opfordrer til, at der blandt medlemsstaterne fastlægges en fælles strategi for Egypten; opfordrer endnu en gang indtrængende Rådet, den højtstående repræsentant og Kommissionen til at arbejde aktivt i overensstemmelse med konditionalitetsprincippet ("mere for mere") og tage højde for de alvorlige økonomiske udfordringer, som Egypten står overfor, i sine bilaterale forbindelser med og sin finansielle støtte til landet; gentager sin opfordring til klare og i fællesskab aftalte benchmarks i denne forbindelse; bekræfter sit tilsagn om at bistå det egyptiske folk i processen hen imod demokratiske og økonomiske reformer;

19.    tilskynder repræsentanter for EU-delegationen og EU-medlemsstaternes ambassader i Kairo til at deltage i politisk følsomme retssager mod egyptiske og udenlandske journalister, bloggere, fagforeningsfolk og aktivister fra civilsamfundet i landet;

20.    opfordrer den højtstående repræsentant til at afklare de særlige foranstaltninger, der blev truffet efter Udenrigsrådet beslutning om at tage EU's bistand til Egypten op til fornyet overvejelse, også under henvisning til Revisionsrettens beretning fra 2013; anmoder navnlig om en afklaring af status for: i) den planlagte reform af retssystemet; ii) EU's budgetstøtteprogrammer; iii) programmet for national handelsudvikling; og iv) Egyptens deltagelse i EU's regionale programmer såsom Euromed Police og Euromed Justice;

21.    opfordrer til et EU-dækkende forbud mod eksport til Egypten af indtrængnings- og overvågningsteknologier, som kan anvendes til at udspionere og undertrykke borgerne; opfordrer til et forbud mod eksport af sikkerhedsudstyr eller militærhjælp i overensstemmelse med Wassenaararrangementet, der kan anvendes i forbindelse med undertrykkelse af fredelige protester;

22.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Arabiske Republik Egyptens præsident og overgangsregering.