Menetlus : 2014/3017(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0026/2015

Esitatud tekstid :

B8-0026/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 142kWORD 76k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.449v01-00
 
B8-0026/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Egiptuses (2014/3017(RSP))


Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Egiptuses (2014/3017(RSP))  
B8‑0026/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Egiptuses(1) ja 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni sõna- ja kogunemisvabaduse kohta Egiptuses(2),

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Navi Pillay 23. juuni 2014. aasta avaldusi mitme ajakirjaniku vanglakaristuse ja Moslemi Vennaskonna mitmele liikmele ja toetajale määratud surmanuhtluse kinnitamise kohta,

–       võttes arvesse ELi ja Egiptuse 2001. aasta assotsieerimislepingut, mis jõustus 2004. aastal ja mida täiendati 2007. aasta tegevuskavaga, ning komisjoni 20. märtsi 2013. aasta eduaruannet selle rakendamise kohta,

–       võttes arvesse Egiptuse põhiseadust, mis võeti vastu 14.–15. jaanuaril 2014 toimunud rahvahääletusel, eriti selle artikleid 65, 70, 73, 75 ja 155,

–       võttes arvesse Egiptuse 24. novembri 2013. aasta seadust nr 107, millega reguleeritakse avalike kogunemiste, rongkäikude ja rahumeelsete meeleavalduste õigust,

–       võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse vabaduse strateegia kohta ELi välispoliitikas(3),

–       võttes arvesse oma 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni ajakirjandus- ja meediavabaduse kohta maailmas(4),

–       võttes arvesse ELi 12. mai 2014. aasta suuniseid sõnavabaduse kohta internetis ja väljaspool internetti,

–       võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 2013. aasta eriaruannet „ELi ja Egiptuse valitsemistava alane koostöö”,

–       võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–       võttes arvesse 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Egiptus on ühinenud,

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et sõna- ja kogunemisvabadus on demokraatliku ja mitmeparteilise ühiskonna vältimatud alustalad; arvestades, et ajakirjandus- ja meediavabadus on demokraatia ja avatud ühiskonna elutähtsad osad; arvestades, et 2014. aastal vastuvõetud Egiptuse põhiseaduses on sätestatud põhivabadused, sh sõna- ja kogunemisvabadus;

B.     arvestades, et pärast sõjaväe sekkumist 2013. aasta juunis on Egiptuse valitsus viinud läbi meelevaldsete kinnipidamiste, tagakiusamise, hirmutamise ja tsensuuri laiaulatuslikku kampaaniat valitsuse kritiseerijate, sh ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate vastu ning poliitiliste vastaste vastu, kelle hulka kuuluvad ka Moslemi Vennaskonna liikmed; arvestades, et teadete kohaselt on alates 2013. aasta juunist enneolematult massiliste vahistamiste käigus kinni peetud rohkem kui 40 000 inimest ning julgeolekujõudude ülemäärase ja meelevaldse jõu kasutamise tagajärjel on tapetud hinnanguliselt 1400 meeleavaldajat; arvestades, et ühinemis-, kogunemis- ja sõnavabadus on alates 2013. aasta juulist olnud eriti murettekitavateks valdkondadeks; arvestades, et Freedom Houseʼi 2014. aasta aruandes, mis käsitleb vabadust maailmas, on Egiptus liigitatud mittevabaks riigiks;

C.     arvestades, et alates Egiptuse sõjaväe võimuhaaramisest 2013. aasta juulis on Egiptuses kinni peetud tuhandeid meeleavaldajaid ja süümevange; arvestades, et vahistamised ja meelevaldsed kinnipidamised on pärast president al-Sisi valimist 2014. aasta mais jätkunud; arvestades, et 11. juunil 2014 mõisteti 2011. aasta revolutsioonis juhtrolli etendanud väljapaistvale aktivistile Alla Abdel Fattah’le ja teistele isikutele viisteist aastat vangistust süüdistuse alusel, et nad rikkusid 2013. aasta seadust nr 107, millega reguleeritakse avalike kogunemiste, rongkäikude ja rahumeelsete meeleavalduste õigust (meeleavalduste seadus); arvestades, et teisi väljapaistvaid aktiviste, kelle hulgas on Mohamed Adel, Ahmed Douma ja Ahmed Maher, ning juhtivaid naisõiguslasi, nagu Yara Sallam ja Sana Seif, hoitakse ikka veel vahi all; arvestades, et Kairo kiireloomuliste asjade kohus tegi 28. aprillil 2014. otsuse 6. aprilli noorteliikumise keelustamise kohta;

D.     arvestades, et 10. jaanuaril 2015 mõistis Egiptuse kohus Niiluse delta Baheira provintsis 21-aastase üliõpilase Karim al-Banna kolmeks aastaks vangi Facebookis avaldatud teate eest, et ta on ateist, ning islamiusu solvamise eest;

E.     arvestades, et president al-Sisi on andnud sõjaväele loa kaitsta riiklikke rajatisi ja mõista kohut inimeste üle, keda kahtlustatakse riiklike rajatiste vastu suunatud rünnakute ettevalmistamises; arvestades, et seadus nr 136/2014 annab sõjaväekohtutele rohkem võimu; arvestades, et seda seadust hakatakse kasutama valitsusvastaste meeleavaldajate vastu ja see toob kaasa selle, et tsiviilisikute üle mõistetakse taas kohut sõjaväekohtutes;

F.     arvestades, et inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise käigus ÜROs on esitatud 300 soovitust, sealhulgas kutsutakse üles vabastama isikud, kes on vahistatud sõnavabaduse kasutamise eest; arvestades, et seitse inimõigusorganisatsiooni, mis asuvad Egiptuses, ei võtnud tagakiusamise hirmus osa ÜRO korraldatud Egiptuse inimõiguste olukorra läbivaatamisest;

G.     arvestades, et pressivabadus on Egiptuses endiselt suure surve all ja ajakirjanikke peetakse jätkuvalt kinni põhjendamatute väidete alusel; arvestades, et Egiptuse kõrgeima kohtuna tegutsev kassatsioonikohus leidis, et Al-Jazeera ajakirjanike Mohammed Fahmy, Peter Greste ja Baher Mohamedi kohtuprotsessis oli menetluslikke puudusi; arvestades, et sellele vaatamata toimub kolme ajakirjaniku üle uus kohtuprotsess ja loobutud pole neile esitatud „uudiste võltsimise” ja „Moslemi Vennaskonnaga koostöö tegemise” süüdistustest;

H.     arvestades, et alates 2014. aasta oktoobrist on Egiptuse ametivõimud vahistanud rohkem kui 110 üliõpilast ja 18 üliõpilast on ülikoolist välja heidetud, sest nad osalesid protestides, kus nõuti akadeemilist vabadust; arvestades, et neid vahistamisi peetakse ennetavateks löökideks sõnavabaduse ja kogunemisvabaduse vastu; arvestades, et üle 30 õppejõu ülikoolidest üle kogu Egiptuse on esitanud avalduse, milles mõistetakse hukka julgeolekujõudude kohalolek ülikoolilinnakutes;

I.      arvestades, et Egiptuse ametivõimud suruvad jätkuvalt maha Moslemi Vennaskonda, mida Egiptus on alates 21. detsembrist 2013 pidanud terroriorganisatsiooniks, ning sellega seotud organisatsioonid ja parteid on samuti keelustatud; arvestades, et 2. detsembril 2014 mõistis Egiptuse kriminaalkohus 188 süüdistatavale esialgselt karistuseks surmanuhtluse; arvestades, et tegemist on viimaste kohtuotsustega nende hagide ja kohtumenetluste pikas reas, mis kubisevad menetlusnormide rikkumisest ja millega rikutakse rahvusvahelist õigust; arvestades, et see oli 2014. aastal kolmas taoline massiline süüdimõistmine; arvestades, et kedagi ei ole vastutusele võetud ülemäärase vägivalla kasutamise eest 2013. aasta augustis, kui julgeolekujõud ajasid laiali protestilaagrid Rabaa al-Adawiya väljakul;

J.      arvestades, et endine president Mubarak, tema kunagine siseminister Habib al-Adly ja veel kuus nõunikku vabastati tehnilisele veale viidates 29. novembril 2014 pärast seda, kui oli loobutud mõrva- ja korruptsioonisüüdistusest;

K.     arvestades, et kohtute sõltumatus ning seaduste järgimine ja nende rakendamine on iga demokraatliku riigi oluline alustala; arvestades, et hiljutised kohtumenetlused on kohtusüsteemi sõltumatuse ja vastutuse tagamise võime tõsise kahtluse alla seadnud; arvestades, et just need otsused, millega mõisteti surmanuhtlus, võivad kahjustada Egiptuse pikaajalise stabiilsuse väljavaateid;

L.     arvestades, et Egiptusel tuleb hakkama saada tõsiste majandusraskustega, mille näidetena võib nimetada välisraha väljavoolu, inflatsiooni kasvu, tööpuudust ja riigivõla paisumist, aga ka julgeolekuprobleemidega, mis tulenevad ülemaailmsest terrorismiohust; arvestades, et julgeolekuolukord Siinais on kriitiline: seal piirkonnas tegutsevad džihaadi rühmitused on tapnud mitusada sõdurit; arvestades, et 24. oktoobril 2014 tapeti terrorirünnakus vähemalt 33 sõdurit; arvestades, et Siinai poolsaarel on alates 24. oktoobrist 2014 välja kuulutatud erakorraline seisukord;

M.    arvestades, et Egiptuse põhiseaduse artiklis 75 on sätestatud, et kõigil kodanikel on õigus moodustada demokraatlikul alusel valitsusväliseid liite ja sihtasutusi; arvestades, et ametivõimud seadsid kõigile kodanikuühiskonna organisatsioonidele tähtajaks 10. novembri 2014, mil nad pidid end registreerima Mubaraki-aegse, ülimalt repressiivse vabaühenduste seaduse 84/2002 alusel või vastasel korral esitatakse neile kriminaalsüüdistus; arvestades, et selle seaduse kohaldamise mõte on viia kõik kodanikuühiskonna organisatsioonid Egiptuses valitsuse otsese kontrolli alla, mistõttu on paljud Egiptuse inimõigusorganisatsioonid registreerinud end hoopis õigusbüroo või tsiviilõigusliku äriühinguna; arvestades, et praegu on arutusel ka ühendusi käsitleva seaduse läbivaatamine;

N.     arvestades, et õigusriik, põhivabadused ja inimõigused, aga ka sotsiaalne õiglus ja kodanike kõrgem elatustase on üliolulised tegurid üleminekul avatud, vabale, demokraatlikule ja jõukale ühiskonnakorraldusele Egiptuses; arvestades, et sõltumatud ametiühingud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid täidavad selles protsessis äärmiselt olulist rolli ning vaba meedia on igas demokraatlikus ühiskonnas määrava tähtsusega; arvestades, et Egiptuse naised on praegu riigis asetleidval poliitilisel ja sotsiaalsel üleminekuperioodil ikka veel eriti kaitsetus olukorras; arvestades, et viimastel kuudel on järjest rohkem vahistatud homoseksuaalseid mehi; arvestades, et politsei on korraldanud ridamisi vahistamisi homoseksuaalide oletatavates kohtumispaikades kogu Egiptuses; arvestades, et LGBT kogukonda kiustatakse taga ja häbistatakse avalikult;

O.     arvestades, et kuigi 2008. aastal võeti vastu seadus, mille kohaselt on naiste suguelundite moonutamine kriminaalkorras karistatav, on see endiselt laialt levinud tava ning süüdi ei ole mõistetud isikuid, kes tüdrukute suhtes sellist vägivalda on tarvitanud;

P.     arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja Euroopa – Vahemere piirkonna inimõiguste võrgustiku (EMHRN) andmetel on pagulaste ja varjupaigataotlejate olukord Egiptuses kriitiline ning seda mõjutavad keerulised sotsiaal-majanduslikud tingimused ja julgeolekukeskkonna üldine halvenemine poliitilise ebastabiilsuse tõttu; arvestades, et endiselt tegutsevad kuritelikud võrgustikud inimkaubanduse ja isikute üle piiri toimetamise salateedel, mis kulgevad Siinais ja Siinai suunas;

Q.     arvestades, et Egiptuse poliitiline tegevuskava määrati kindlaks 8. juuli 2013. aasta põhiseadusliku deklaratsiooniga; arvestades, et tegevuskava eirates on Egiptuse ajutine president Adly Mansour nõudnud esmajärjekorras presidendivalimiste korraldamist; arvestades, et ajutine valitsus kinnitas oma programmis lubadust teha jõupingutusi selle nimel, et luua demokraatlik süsteem, millega tagatakse kõikidele egiptlastele õigused ja vabadused, viia tegevuskava ellu kõikide poliitiliste toimijate täielikul osalusel, korraldada uue põhiseaduse üle rahvahääletus ning viia seejärel läbi vabad ja õiglased parlamendivalimised, mille toimumiskuupäevadena kuulutati välja 22. ja 23. märts 2015, ja presidendivalimised, mis korraldatakse õigeaegselt kooskõlas kõikide õigusnormidega;

R.     arvestades, et naftatööstus on läbi aegade pakkunud välisinvesteerijatele Egiptuses kõige enam huvi ning nafta on tooraine, mida Egiptus kõige suuremas koguses ekspordib; arvestades, et Pärsia lahe riigid on uue valitsuse toetuseks andnud Egiptusele tasuta naftasaadetisi; arvestades, et valitsus on vastu võtmas väljakuulutatud plaani, kuidas viie aasta jooksul alates 2014. aasta juulist ära kaotada energiatoetused, ühtlasi plaanitakse 2015. aasta aprillis rakendada kava, mis näeb ette kiipkaardiga kütusemüügi, et kontrollida nafta salakaubavedu naaberriikidesse ja selgitada välja täpne kütusevajadus;

S.     arvestades, et 22. juunil 2014 teatas USA, et ta on Egiptusele kättesaadavaks teinud 575 miljoni USA dollari väärtuses sõjalist abi, mis oli külmutatud pärast president Mohammed Morsi võimult kukutamist 2013. aastal; arvestades, et neid vahendeid kasutatakse peamiselt selleks, et maksta kehtivate kaitselepingute eest ning soetada kümme Apache-tüüpi ründekopterit, mida armee hakkab kasutama võitlejate vastu Siinai poolsaarel;

T.     arvestades, et Egiptus alustas pärast 2011. aasta jaanuaris toimunud revolutsiooni mitmel korral läbirääkimisi Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF), et taotleda 4,8 miljardi USA dollari suuruse laenu saamist, kuid läbirääkimised seiskusid pärast 30. juunit 2013; arvestades, et toimunud on mõned kontaktid ja IMFi eksperdid käisid 2014. aasta novembris Egiptuses, et viia läbi artikli IV kohaseid konsultatsioone, mille käigus IMFi eksperdid hindavad riigi rahanduslikku ja majanduslikku olukorda;

U.     arvestades, et kooskõlas läbivaadatud Euroopa naabruspoliitikaga ning eelkõige põhimõttega „rohkema eest rohkem” peaks ELi ja Egiptuse suhete tasand ja ulatus põhinema stiimulitel ning sõltuma seega riigi edusammudest demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse vallas;

V.     arvestades, et EL on traditsiooniliselt Egiptuse peamine kaubanduspartner, kelle arvele jäi 2013. aastal 22,9% Egiptuse kaubandusmahust ning kes on esikohal nii Egiptuse impordi- kui ka ekspordipartnerina; arvestades, et ELi ja Egiptuse rakkerühma sõnul on komisjon lubanud anda Egiptusele täiendavat finantsabi üldsummas ligi 800 miljonit eurot; arvestades, et see koosneb 303 miljonist eurost toetustest (90 miljonit eurot SPRING programmi raames, 50 miljonit mikromajanduslikku finantsabi toetusena ja ülejäänud summa tuleb naabruspoliitika investeerimisrahastust) ja 450 miljonist eurost laenuna (makromajanduslik finantsabi); arvestades siiski, et EL annab oma finantsabi üksnes siis, kui vajalikud poliitilised ja demokraatlikud tingimused on täidetud ning jätkatakse ja tugevdatakse kaasavat üleminekut demokraatiale, järgides seejuures inimõigusi ja naiste õigusi;

W.    arvestades, et 16. juunil 2014 tegi Kairosse visiidi Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja Lambrinidis, kes kohtus presidendi, Nõuandva Kogu ja kodanikuühiskonna esindajatega; arvestades, et aruteludel keskenduti vabaühendusi käsitleva uue seaduse ettevalmistustele ning rõhutati, et ELi peab väga oluliseks kodanikuühiskonna rolli Egiptuses;

1.      peab väga murettekitavaks praegust olukorda Egiptuses, kus piiratakse demokraatlikke põhiõigusi, eelkõige sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadust, poliitilist pluralismi ja õigusriiklust; nõuab, et ametivõimud, julgeolekujõud ja -teenistused ning muude rühmad Egiptuses lõpetaksid kõik vägivallaaktid, kihutustöö, vihkamist õhutavad avaldused, tagakiusamise, hirmutamise ja tsenseerimise, mis on suunatud poliitiliste vastaste, meeleavaldajate, ajakirjanike, blogipidajate, üliõpilaste, ametiühingutegelaste, naisõiguslaste, kodanikuühiskonna aktivistide ja vähemuste vastu; mõistab hukka ülemäärase vägivalla kasutamise meeleavaldajate vastu;

2.      rõhutab, et ajakirjandus-, teabe- ja arvamusvabaduse (internetis ja väljaspool internetti) austamine ning poliitiline pluralism on demokraatia põhialus; kutsub Egiptuse ametivõime tagama, et neid vabadusi saaks riigis kasutada meelevaldsete piirangute ja tsenseerimiseta, ning kutsub ametivõime üles tagama väljendusvabaduse;

3.      nõuab, et kohe ja tingimusteta vabastataks kõik isikud, kes on kinni peetud selle eest, et nad rahumeelselt kasutasid sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabadust, sealhulgas ajakirjanikud Mohammed Fahmy, Peter Greste ja Baher Mohamed, samuti isikud, kes on kinni peetud väidetava kuulumise eest Moslemi Vennaskonda; kutsub Egiptuse ametivõime üles tagama kooskõlas rahvusvaheliste normidega õiguse õiglasele kohtulikule arutamisele;

4.      nõuab, et Egiptuse ametivõimud viiksid kohe läbi erapooletud ja sõltumatud uurimised õiguskaitsejõudude poolt protestide ajal väidetavalt toime pandud ülemäärase jõu kasutamise, väärkohtlemise ja muude inimõigusrikkumiste, sh seksuaalse väärkohtlemise kohta ning karistaksid süüdlasi, tagaksid ohvritele õiguskaitse ja looksid sõltumatu mehhanismi julgeolekujõudude käitumise jälgimiseks ja uurimiseks; kutsub Egiptust üles ratifitseerima Rooma statuudi ja saama Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmeks;

5.      kutsub ametivõime üles tühistama 2014. aasta presidendi dekreedi ja seaduse 136 ning nõuab Egiptuse ametivõimudelt, et nad lõpetaksid tsiviilisikute üle kohtumõistmise sõjaväekohtutes ning tühistaksid kõik otsused, mis on sõjaväekohtutes alates 2013. aastast tsiviilisikute suhtes langetatud;

6.      kutsub Egiptuse ametivõime üles tühistama 2013. aasta novembris vastuvõetud meeleavalduste seaduse ja alustama tõelist dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonide ja õigusekspertidega, et jõustada rahvusvahelistele standarditele vastavad õigusaktid ühenduste ja kogunemise kohta, ning tagama Egiptuse põhiseaduses sätestatud õiguse moodustada ühendusi, kaasa arvatud õiguse saada ja pakkuda rahastamist;

7.      kutsub pädevaid ametiasutusi üles läbi vaatama sotsiaalse solidaarsuse ministeeriumi esitatud vabaühenduste seaduse uue eelnõu; nõuab, et uus esildatud seadus oleks kooskõlas Egiptuse põhiseaduse ja kõigi rahvusvaheliste lepingutega, millele Egiptus on alla kirjutanud;

8.      tuletab Egiptuse valitsusele meelde tema kohustust tagada kõigi kodanike julgeolek ja ohutus, olenemata nende poliitilistest vaadetest, kuuluvusest või usutunnistusest; rõhutab, et ainult arvamuste ja elustiilide mitmekesisust austava tõeliselt pluralistliku ühiskonna ülesehitamine võib tagada Egiptuse pikaajalise stabiilsuse ja julgeoleku, ning kutsub Egiptuse ametivõime üles dialoogile ja vägivalla mittekasutamisele ning kaasavale valitsemisele;

9.      rõhutab Egiptuse olulisust rahvusvahelise osalisena ning avaldab lootust, et riik täidab jätkuvalt aktiivset rolli ettevalmistustes alustada tõsiseid rahuläbirääkimisi, mis teeksid lõpu Araabia-Iisraeli konfliktile; rõhutab ühtlasi Egiptuse konstruktiivset panust püüdlustesse tagada stabiilsus Vahemere piirkonnas, praegu eriti Liibüas pärast seda, kui 3. jaanuaril 2015 rööviti 20 egiptlastest kopti, ja Lähis-Idas; kordab ELi tahet teha Egiptuse kui partneriga selles piirkonnas koostööd nende tõsiste ohtudega tegelemisel;

10.    väljendab täielikku solidaarsust Egiptuse rahvaga võitluses terrorismi ja vägivaldse äärmusluse vastu; mõistab hukka terroristide rünnakud Egiptuse tsiviilisikute ja sõjaväe vastu; avaldab siirast kaastunnet ohvrite perekondadele;

11.    peab murettekitavaks olukorda, kus õiguskaitsestandardeid ei järgita ja puudub sõltumatu kohtusüsteem, nagu see on määratletud riiklikes ja rahvusvahelistes õigusaktides; kutsub ELi üles pidama Egiptuses esmatähtsaks võimude lahususe küsimust; tuletab sellega seoses meelde, et võimude tõelise lahususe kehtestamiseks on ülioluline viia läbi kohtureform ja keelata täitevvõimu õigustamata sekkumine õigusküsimustesse;

12.    rõhutab, et mitmel kohtuprotsessil on süüdimõistva otsuse tegemisel lähtutud Egiptuse terrorismivastastest seadustest; nõuab, et president tegutseks viivitamata, sh kasutades oma põhiseaduslikku õigust anda armu, tagamaks, et täide ei viidaks ühtegi surmanuhtlust ja et mitte kedagi ei saaks Egiptuses kinni pidada kohtuotsuse alusel, mis tehakse nõuetele mittevastava kohtumenetluse käigus; kutsub ametivõime üles kehtestama kohe esimese sammuna surmanuhtluse kaotamise teel hukkamiste suhtes ametliku moratooriumi;

13.    kutsub ELi üles tegelema pikaajaliste struktuursete küsimustega, mis on seotud pagulaste kohtlemisega Egiptuses, nagu kinnipidamispoliitika ja pagulasstaatuse saanud isikute jaoks haridus- ja töövõimaluste puudumine; kutsub Egiptust üles tagama, et varjupaigaõigust käsitlevad regulatsioonid oleksid kooskõlas põhiseaduse ja rahvusvaheliste standarditega; nõuab tungivalt pagulaste kaitsmist vägivalla ja ärakasutamise eest, eriti seksuaalse ja soolpõhise vägivalla eest;

14.    märgib, et naftahindade langus toob otseselt kaasa madalamad energiatoetused, mis on suurimaks probleemiks, millega revolutsioonijärgsed režiimid on pärast 25. jaanuari revolutsiooni pidanud tegelema; on mures, et sellel langusel võib olla suur mõju paljudele valitsuse plaanidele, millest kõige tähtsam on hoida vajalikku välisvaluuta varu;

15.    nõuab, et Egiptuse valitsus võitleks vaesuse, riigipoolse hoolimatuse ja rahulolematusega kohalike beduiini hõimude seas Siinais, ning kutsub Egiptuse ametivõime üles tegema kõik endast oleneva, et peatada kuritegelikud võrgustikud, mis endiselt tegutsevad inimkaubanduse ja isikute üle piiri toimetamise salateedel, mis kulgevad Siinais ja Siinai suunas;

16.    nõuab tungivalt, et Egiptuse ametivõimud lõpetaksid LGBT inimeste kriminaliseerimise nn liiderlikkuse seaduse alusel selle eest, et nad väljendavad oma seksuaalset sättumust ja kogunevad, ning vabastaksid kõik selle seaduse alusel vahistatud ja vangistatud LGBT inimesed; nõuab, et Egiptuse valitsus võtaks vastu riiklikud strateegiad naiste ning LGBT inimeste vastase vägivallaga võitlemiseks ning kaotaks kõik diskrimineerimise vormid, tagades selles protsessis naiste ning LGBT inimeste rühmade ja muude kodanikuühiskonna organisatsioonide tulemusliku kaasamise ja nendega konsulteerimise;

17.    kordab, et Egiptuse 2014. aasta mai presidendivalimiste ELi vaatlusmissioon märkis oma esialgses avalduses, et kuigi uue põhiseadusega kehtestati suur hulk põhiõigusi, ei ole nende õiguste austamine kooskõlas põhiseaduslike põhimõtetega ning riigis võib täheldada üldist piiratud sõnavabaduse õhkkonda, mis toob kaasa ajakirjanike enesetsensuuri; kutsub Egiptuse ametivõime üles võtma 22. ja 23. märtsiks 2015 väljakuulutatud parlamendivalimiste ettevalmistamisel arvesse presidendivalimiste puudusi;

18.    väljendab praegusel keerulisel riigi üleminekuetapil taas tugevat solidaarsust Egiptuse rahvaga; nõuab liikmesriikidelt ühist strateegiat suhetes Egiptusega; nõuab taas, et nõukogu, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident ning komisjon tegutseksid aktiivselt vastavalt tingimuslikkuse põhimõttele („rohkema eest rohkem”) ja võtaksid oma kahepoolsetes suhetes Egiptusega ja talle finantsabi andmisel arvesse Egiptuse tõsiseid majandusprobleeme; kordab sellega seoses oma nõuet kehtestada selged ja ühiselt kokkulepitud võrdlusalused; kinnitab veel kord oma kohustust abistada Egiptuse rahvast demokraatlike ja majandusreformide suunas liikumisel;

19.    julgustab Kairos asuvate ELi delegatsioonide ja ELi liikmesriikide saatkondade esindajaid minema Egiptuses toimuvatele poliitiliselt tundlikele kohtuprotsessidele, kus süüpingis on egiptlastest ja välismaalastest ajakirjanikud, blogipidajd, ametiühingutegelased ja kodanikuühiskonna aktivistid;

20.    kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles selgitama erimeetmeid, mida võetakse reageeringuna välisasjade nõukogu otsusele läbi vaadata ELi abi Egiptusele, viidates ühtlasi kontrollikoja 2013. aasta aruandele; nõuab eelkõige selgitust, milline on seis seoses järgnevaga: (i) kavandatav kohtureformi programm; (ii) ELi eelarvetoetuse programmid; (iii) kaubanduse ja sisenõudluse elavdamise programm; ning iv) Egiptuse osalemine ELi piirkondlikes programmides, nt Euromed Police ja Euromed Justice;

21.    nõuab, et kogu ELis keelataks Egiptusesse eksportida sekkumis- ja jälitustehnikat, mida võidakse kasutada kodanike järele luuramiseks ja nende represseerimiseks; nõuab, et kooskõlas Wassenaari kokkuleppega keelustataks turvaseadmete eksport ja sõjaline abi, mida võidakse kasutada rahumeelsete meeleavalduste mahasurumiseks;

22.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Egiptuse Araabia Vabariigi presidendile ja ajutisele valitsusele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0100.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0007.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0470.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0274.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika