Návrh usnesení - B8-0027/2015Návrh usnesení
B8-0027/2015

  NÁVRH USNESENÍ o situaci na Ukrajině

  12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos za skupinu GUE/NGL

  Postup : 2014/2965(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0027/2015
  Předložené texty :
  B8-0027/2015
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑0027/2015

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině

  (2014/2965(RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.     vzhledem k tomu, že v obtížné politické a bezpečnostní situaci proběhly předčasné parlamentní volby; vzhledem k tomu, že v některých částech Ukrajiny se voliči těchto voleb nemohli zúčastnit; vzhledem k tomu, že se ve zprávě Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě uvádí, že existují důkazy o „případech zastrašování a narušování průběhu voleb, které měly vliv na strategii volební kampaně. Posledních deset dní kampaně pozorovatelé sledovali značný nárůst násilí, které se zaměřovalo na hlavní postavy voleb, případy zastrašování a hrozeb vůči kandidátům a pracovníkům kampaně a případy cíleného ničení volebních materiálů a kanceláří. Vyskytla se řada důvěryhodných podezření na obchodování s volebními hlasy...“; vzhledem k tomu, že existují zprávy o silném napětí mezi některými obvodními volebními komisemi, kde byly kolem a uvnitř volebních okrsků přítomni ozbrojení členové dobrovolnického praporu; vzhledem k tomu, že ukrajinská „občanská síť OPORA“ a „Výbor voličů Ukrajiny“ společně uváděly mnohočetné zprávy o narušování průběhu voleb ve volebních místnostech, mj. o „pokusech vydávat volební lístky bez ověření občanského průkazu, přítomnosti nepovolaných osob ve volebních místnostech, pokusech o nezákonné odevzdání volebního hlasu, pokusech odnášet volební lístky z volební místnosti, porušování zásady o tajném hlasování, fotografování volebních lístků a o případech ucpávání volebních uren“; vzhledem k tomu, že organizace OBSE přesto dospěla k závěru, že „předčasné parlamentní volby konané dne 26. října jsou důležitým krokem na cestě Ukrajiny k upevnění demokratických voleb v souladu s jejími mezinárodními závazky“;

  B.     vzhledem k tomu, že politickému procesu na Ukrajině vévodí probíhající občanská válka v Doněcké a Luhanské oblasti; vzhledem k tomu, že politickou agendu stále ovládají témata jako národní jednota, územní celistvost a obrana; vzhledem k tomu, že problémy, které vedly v roce 2012 k neklidu na Ukrajině, včetně korupce, hospodářské a sociální krize, nedůvěry v politiku a rozčarování z politického systému na Ukrajině v důsledku pokračujícího politického vlivu oligarchických struktur, nebyly na druhé straně dosud vyřešeny; vzhledem k tomu, že při uplatňování programu reforem nebylo dosaženo žádného pokroku; vzhledem k tomu, že neschopnost nové vlády a parlamentu zahájit boj s korupcí podkopala důvěru ukrajinského lidu a mezinárodního společenství v politický proces na Ukrajině;

  C.     vzhledem k tomu, že Ukrajina se nachází na pokraji hospodářského kolapsu a sociálního rozvratu; vzhledem k tomu, že mezi lednem a listopadem 2014 došlo k 7,5% snížení HDP Ukrajiny a do listopadu k prudkému 21% nárůstu inflace; vzhledem ke stoupajícímu riziku státního bankrotu a k tomu, že tato země potřebuje dalších 15 miliard USD navíc k finančním prostředkům, které jí jsou poskytovány v rámci stávajících mezinárodních podpůrných programů;

  D.     vzhledem k tomu, že sociálně-ekonomické požadavky hnutí Majdan byly do značné míry nahrazeny neoliberální a nacionalistickou agendou nové vlády; vzhledem k tomu, že v rozpočtu na rok 2015 jsou plánovány zásadní škrty v sociální oblasti, zatímco výdaje na obranu mají být zvýšeny na 5,2 % HDP; vzhledem k tomu, že o těchto škrtech se rozhodovalo v mimořádně obtížné hospodářské a sociální situaci; vzhledem k tomu, že v prvních pěti měsících roku 2014 došlo k 16,2% nárůstu cen, zatímco poplatky za poskytování technických služeb se zvýšily průměrně o 24,3 %; vzhledem k tomu, že 1,7 milionu lidí je nezaměstnaných (8,4 % ekonomicky aktivního obyvatelstva) a mnoho z těch, kteří jsou zaměstnaní, nedostávají výplatu; vzhledem k tomu, že situace přibližně 5,2 milionu lidí žijících v oblasti konfliktu a oblastech, kde konflikt probíhal, je obzvláště obtížná, a to v důsledku závažného narušení a poškození hospodářské infrastruktury a sociálních služeb; vzhledem k neustále se zhoršující dostupnosti zdravotní péče v těchto oblastech;

  E.     vzhledem k tomu, že nedošlo k rozpuštění polovojenských jednotek oligarchů a extrémní pravice, které pokračují v násilné činnosti v zemi; vzhledem k tomu, že ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov nabídl těmto polovojenským jednotkám těžké zbraně, včetně tanků a obrněných vozidel, a udělil jim vyšší status vojenských brigád; vzhledem k tomu, že ukrajinský ministr vnitra jmenoval velitelem policie v Kyjevě zástupce velitele pravicového batalionu Azov a aktivního člena polovojenské organizace Vlastenci Ukrajiny Vadima Trojana; vzhledem k tomu, že vedoucím propagandy a analýzy Bezpečnostní služby Ukrajiny se stane Jurij Michalčisin, který otevřeně propaguje ideologii Josepha Goebbelse;

  F.     vzhledem k tomu, že evropský a mezinárodní mír a stabilitu ohrožuje rostoucí napětí mezi EU, Ukrajinou, USA a západními zeměmi na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé; vzhledem k tomu, že mezi Západem a Ruskem dochází k velmi nebezpečné politické a vojenské eskalaci; vzhledem k tomu, že v posledním roce došlo mezi Ruskem a členskými státy NATO k desítkám případů vojenských provokací, z nichž některé mohly velmi snadno vést k ozbrojenému střetu;

  G.     vzhledem k tomu, že neschopnost dojednat vzájemně přijatelné řešení ukrajinské krize má pro ruské hospodářství závažné důsledky; vzhledem k tomu, že sankce, které na Rusko uvalily USA a EU, zhoršují finanční a hospodářské problémy Ruska, které vyplývají ze snižujících se cen ropy a dalších problémů ruské ekonomiky;

  H.     vzhledem k tomu, že nehledě na snahy mezinárodního společenství přimět strany konfliktu, aby zasedly k jednacímu stolu, válka na východě Ukrajiny pokračuje; vzhledem k tomu, že strany konfliktu neprojevují dostatek politické vůle nalézt kompromis a uplatňovat dosažené dohody;

  I.      vzhledem k tomu, že ukrajinský parlament podpořil návrh prezidenta Porošenka na zrušení neutrálního statusu země pouze několik hodin poté, co byla ohlášena nová jednání o urovnání vojenského konfliktu na východě Ukrajiny; vzhledem k tomu, že vyhlášení referenda o přistoupení Ukrajiny k NATO jen dále zhoršuje politické napětí ve vztazích této země s Ruskem, které vnímá případný vstup Ukrajiny do NATO jako přímé ohrožení své bezpečnosti a narušení strategické vojenské rovnováhy mezi Ruskem a NATO;

  1.      naléhavě vyzývá k dialogu a jednání o ukončení války na Ukrajině a k nalezení politických řešení problémů, které vedly ke krizi na Ukrajině; opakuje svou výzvu k zachování jednoty ukrajinského národa a územní celistvosti Ukrajiny; vyjadřuje zásadní podporu Minskému procesu a naléhavě vyzývá strany, aby dodržovaly dohody, kterých bylo dosaženo, a v rámci nových jednání navázaly na tyto dohody, jež by se mohly stát základem transparentnějšího a jasnějšího plánu s konkrétními cíli, které by musely plnit všechny jednající strany; podporuje posílení úlohy OBSE při urovnání ukrajinské krize;

  2.      naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu na východě Ukrajiny, aby ukončily násilí; vyzývá USA, Kanadu, členské státy a Rusko, aby na všechny strany konfliktu uvalily zbrojní embargo a aby jej přísně dodržovaly, a vyzývá ke stažení všech zahraničních vojenských poradců a vojenského a polovojenského personálu z Ukrajiny; důrazně vyzývá Ruskou federaci a Ukrajinu ke kontrole svých hranic s cílem dosáhnout mírového urovnání konfliktu a ukončit vpády ozbrojených osob a pronikání vojenského vybavení z kterékoli země na Ukrajinu;

  3.      odsuzuje rozšiřování NATO k hranicím Ruské federace; důrazně odmítá plány nové ukrajinské vlády požádat o členství v NATO coby další prvek politiky konfrontace s Ruskou federací, který by dále destabilizoval tento region a mezinárodní bezpečnostní systém jako celek;

  4.      naléhavě vyzývá Rusko, USA a NATO, aby ukončily politiku vojenského nátlaku, a vyzývá k okamžitému ukončení spirály vojenské eskalace, k ukončení vojenských manévrů a provokativních akcí a k omezení vojenské přítomnosti v konfliktním regionu; důrazně odmítá rozmístění dalších vojenských jednotek a zařízení NATO ve východní Evropě; předem varuje, že nebude-li zahájen znovu dialog s Ruskem, který by se zaměřil na dosažení konkrétních výsledků, mohlo by to mít nebezpečné důsledky pro mír a bezpečnost v Evropě a ve světě;

  5.      vyzývá EU, aby znovu zahájila politický dialog s Ruskem, který by se snažil dosáhnout hmatatelných výsledků, s cílem obnovit důvěru a nalézt řešení všech nevyřešených a kontroverzních otázek; vyzývá k opětovnému zahájení dialogu ve formátu, který mezi EU a Ruskem existoval před krizí na Ukrajině, na všech úrovních orgánů EU; naléhavě vyzývá EU, aby ukončila svou politiku sankcí vůči Rusku, které vyústily v obchodní válku mezi dvěma strategickými partnery, mají negativní vliv zejména na malé a střední podniky, zemědělce a spotřebitele v Rusku, EU a v zemích východního partnerství EU a které jsou především, jak se ukázalo, politicky neúčinné a kontraproduktivní;

  6.      vyzývá k tomu, aby bylo v roce 2015 využito 40. výročí Helsinského aktu k potvrzení a důslednému uplatňování všech norem a zásad tohoto aktu, k opětovnému vybudování důvěry a zahájení jednání o účinném bezpečnostním systému v Evropě, který by se zakládal na spolupráci, Chartě OSN a normách OBSE a který by přihlížel k zájmům všech zemí v Evropě; poukazuje na potřebu znovu přikročit ke kontrole šíření konvenčních zbraní a soustavně ji uplatňovat, zvýšit účinnost stávajících opatření zaměřených na budování důvěry a bezpečnosti a na základě modernizace a rozšíření jejich působnosti posílit transparentní mechanismy; vyzývá k vypracování nových opatření zaměřených na budování důvěry a zvýšení transparentnosti s cílem zabránit vzniku podobných konfliktů v budoucnu;

  7.      bere na vědomí výsledky parlamentních voleb na Ukrajině; opakovaně odsuzuje soudní řízení proti komunistické straně, které bylo zahájeno v průběhu volební kampaně; vyzývá nově zvolený parlament a příslušné orgány, aby řešily nedostatky, které byly zjištěny mj. při šetření nesrovnalostí odhalených místními i mezinárodními organizacemi sledujícími volby v jejich průběhu, a aby podnikly nezbytné právní kroky proti osobám odpovědným za nesrovnalosti v průběhu voleb, zreformovaly volební systém na základě lepšího regionálního zastoupení a zvyšování vlivu voličů na své zástupce v parlamentu schválením poměrného systému zastoupení zahrnujícího celou řadu voleních okrsků, plnily veškerá doporučení OBSE a Benátské komise s cílem zvýšit transparentnost financování politických stran a volebních kampaní a zajistily, aby byly volební zákony v souladu s mezinárodními normami;

  8.      vyzývá vládu Ukrajiny, aby přehodnotila svou politiku úspor s cílem zabezpečit naléhavě sociální potřeby obyvatel, zejména pokud jde o topení, dodávky energie a zdravotní péči;

  9.      vyzývá vládu a parlament Ukrajiny, aby splnily očekávání obyvatel této země, pokud jde o skutečné a hluboké reformy zaměřené na ukončení stávající krize, a aby zajistily politickou, hospodářskou a sociální stabilitu země, mj. na základě:

  •  důsledného potírání korupce;

  •  vybudování právního státu;

  •  decentralizace a jednoznačných záruk, pokud jde o demokratickou účast obyvatel regionů ve všech důležitých rozhodovacích procesech, zejména v oblasti sociálního a hospodářského rozvoje;

  •  definitivního zpřetrhání vazeb oligarchů na politiku, která bude podřízena demokratické kontrole;

  •  dodržování lidských a demokratických práv, včetně jazykových práv;

  •  rozpuštění polovojenských jednotek a opětovného zavedení přísné státní kontroly nad policií a armádou;

  •  okamžité transparentní demokratické a zákonné parlamentní kontroly nad všemi bezpečnostními složkami v zemi a odzbrojení všech polovojenských a soukromých tzv. bezpečnostních složek;

  10.    naléhavě vyzývá EU, aby propojila další finanční a hospodářskou pomoc Ukrajině s prováděním tohoto reformního programu;

  11.    vyjadřuje znepokojení nad tím, že ukrajinští politici a ukrajinské orgány stále nechápou nebezpečí krajně pravicových či dokonce otevřeně neonacistických sil, když s nimi spolupracují v průběhu voleb a umožňují jim zaujímat funkce v orgánech zaměřených na prosazování práva; zdůrazňuje, že umožnění osobám s extrémně pravicovými názory převzít funkce v důležitých orgánech prosazujících právo představuje jasné ohrožení demokracie; naléhavě vyzývá ukrajinskou vládu a demokratické politické síly, aby přerušily veškeré vazby na extrémně pravicové skupiny, příp. milice;

  12.    znovu zdůrazňuje, že politika východního sousedství, která nepřihlíží k zájmům všech zapojených aktérů, včetně Ruska, ztroskotala; poukazuje na to, že je třeba přepracovat politiku východního sousedství s cílem rozvíjet regionální spolupráci nevylučující žádnou zemi; vyzývá Rusko, aby se do tohoto procesu aktivně zapojilo a aby prokázalo ochotu stát se součástí politiky dobrého sousedství;

  13.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, Ukrajině a Rusku a parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy.