Ontwerpresolutie - B8-0027/2015Ontwerpresolutie
B8-0027/2015

  ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Oekraïne

  12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

  naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
  ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

  Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos namens de GUE/NGL-Fractie

  Procedure : 2014/2965(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B8-0027/2015
  Ingediende teksten :
  B8-0027/2015
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  B8‑0027/2015

  Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Oekraïne

  (2014/2965(RSP))

  Het Europees Parlement,

  –       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

  A.     overwegende dat de vervroegde parlementsverkiezingen plaatsvonden in een moeilijk politiek en veiligheidsklimaat; overwegende dat het voor kiezers in delen van Oekraïne niet mogelijk was om aan de verkiezingen deel te nemen; overwegende dat er volgens het rapport van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) bewijs bestond voor "gevallen van intimidatie en obstructie die van invloed waren op hun campagnestrategieën. Tijdens de laatste tien dagen van de campagne bemerkten de waarnemers een duidelijke toename van geweld jegens belanghebbenden bij de verkiezingen, intimidatie van en bedreigingen jegens kandidaten en campagnemedewerkers, en gevallen van gerichte vernieling van campagnemateriaal en -burelen; Er was een aantal geloofwaardige aantijgingen betreffende het kopen van stemmen…"; overwegende dat er meldingen waren van ernstige spanningen in de kiescommissies van enkele districten, waar zowel rondom als in de stembureaus gewapende leden van een vrijwilligersbataljon aanwezig waren; overwegende dat het burgernetwerk OPORA en het "Comité van kiezers van Oekraïne" herhaaldelijk diverse schendingen bij stembureaus hebben gemeld, met inbegrip van "pogingen om stembiljetten te verstrekken zonder paspoortcontrole, de aanwezigheid van niet-geautoriseerde personen in de stembureaus, pogingen tot het niet gewettigd uitbrengen van stemmen, pogingen om een stembiljet uit een stembureau weg te nemen, schendingen van het stemgeheim, het fotograferen van een stembiljet, evenals pogingen om stembussen te vullen met valse stembiljetten"; overwegende dat de OVSE niettemin heeft geconcludeerd dat de "vervroegde parlementsverkiezingen van 26 oktober een belangrijke stap markeren in de aspiraties van Oekraïne om democratische verkiezingen te bestendigen overeenkomstig zijn internationale verplichtingen";

  B.     overwegende dat het politieke proces in Oekraïne wordt overheerst door de voortdurende burgeroorlog in de regio´s Donetsk en Loehansk; overwegende dat de politieke agenda nog steeds wordt gedomineerd door thema´s als nationale eenheid, territoriale integriteit en defensie; overwegende dat anderzijds, de problemen die in 2012 tot de onrust in Oekraïne hebben geleid onopgelost blijven, met inbegrip van corruptie, de economische en sociale crisis, wantrouwen jegens de politiek en ontgoocheling over het politieke systeem in Oekraïne als gevolg van de voortdurende politieke invloed van oligarchische structuren; overwegende dat er geen vooruitgang is geboekt bij de tenuitvoerlegging van de hervormingsagenda; overwegende dat het onvermogen van de nieuwe regering en het parlement om een begin te maken met de corruptiebestrijding het vertrouwen van de Oekraïense bevolking en de internationale gemeenschap in het politieke proces in Oekraïne heeft ondermijnd;

  C.     overwegende dat Oekraïne zich op de rand van een economische en sociale ineenstorting bevindt; overwegende dat het bbp van Oekraïne tussen januari en november 2014 met 7,5 % is gekrompen, terwijl de inflatie tegen november met 21 % was gestegen; overwegende dat het risico dat Oekraïne in gebreke blijft toeneemt en dat het land, naast de steun die via de reeds bestaande internationale steunprogramma´s wordt verstrekt, nog eens 15 miljard USD nodig heeft;

  D.     overwegende dat de sociaaleconomische eisen van de Maidan-beweging grotendeels zijn vervangen door de neoliberale en nationalistische agenda van de nieuwe regering; overwegende dat de begroting voor 2015 voorziet in drastische bezuinigingen op sociale uitgaven, terwijl de defensie-uitgaven toenemen tot 5,2 % van het bbp; overwegende dat tot deze bezuinigingen is besloten onder zeer moeilijke economische en sociale omstandigheden; overwegende dat de prijzen in de eerste negen maanden van 2014 met 16,2 % zijn gestegen, terwijl de tarieven voor openbare voorzieningen gemiddeld met 24,3 % toenamen; overwegende dat 1,7 miljoen mensen werkloos zijn (8,4 % van de beroepsbevolking) en dat velen van degenen die wel een baan hebben geen salaris ontvangen; overwegende dat de situatie van de naar schatting 5,2 miljoen mensen die in de conflict- en post-conflict-gebieden leven, uiterst moeilijk is als gevolg van de aanzienlijke ineenstorting en ontwrichting van de economische infrastructuur en de sociale voorzieningen; overwegende dat de beschikbaarheid van gezondheidszorg in deze gebieden uiterst beperkt is;

  E.     overwegende dat de paramilitaire eenheden van de oligarchen en extreemrechts niet zijn ontbonden en hun gewelddadige activiteiten in het land voortzetten; overwegende dat de Oekraïense Minister van Binnenlandse Zaken, Arsen Avakov, deze paramilitaire eenheden nieuwe zware wapens heeft verstrekt, met inbegrip van tanks en gepantserde personeelsvoertuigen, en hun de versterkte status van brigade heeft verleend; overwegende dat Vadim Troyan, de tweede bevelhebber van het rechtse Azov-bataljon en actief lid van de paramilitaire organisatie "Patriot van Oekraïne", door de Oekraïense Minister van Binnenlandse Zaken is benoemd tot hoofd van de politie van Kiev; overwegende dat Joeri Mychaltsjysjyn, die openlijk de ideologie van Joseph Goebbels heeft gepromoot, aan het hoofd komt te staan van de afdeling propaganda en analyse van de veiligheidsdienst van Oekraïne;

  F.     overwegende dat de Europese en internationale vrede en stabiliteit in gevaar worden gebracht door de groeiende spanningen tussen de EU, Oekraïne, de VS en andere westerse landen enerzijds, en de Russische Federatie anderzijds; overwegende dat er een uiterst gevaarlijke politieke en militaire escalatie tussen het Westen en Rusland plaatsvindt; overwegende dat er het afgelopen jaar tientallen gevoelige militaire schendingen tussen Rusland en de NAVO-lidstaten hebben plaatsgevonden, die in sommige gevallen bijna tot vijandigheden leidden;

  G.     overwegende dat het onvermogen om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing voor de crisis in Oekraïne te komen ernstige gevolgen heeft gehad voor de Russische economie; overwegende dat de door de VS en de EU opgelegde sancties de financiële en economische problemen in Rusland, die voortvloeien uit de daling van de olieprijzen en andere problemen in de Russische economie, verergeren;

  H.     overwegende dat de oorlog in het oosten van Oekraïne, ondanks de inspanningen van de internationale gemeenschap om de strijdende partijen rond de onderhandelingstafel te krijgen, nog steeds voortduurt; overwegende dat de strijdende partijen een gebrek aan politieke wil tonen om tot een compromis te komen en de overeengekomen akkoorden ten uitvoer te leggen;

  I.      overwegende dat het Oekraïense parlement zijn steun heeft gegeven aan een voorstel van president Porosjenko om de niet-gebonden status van het land op te heffen slechts enkele uren na de aankondiging van nieuwe onderhandelingen over een oplossing van het militaire conflict in het oosten van Oekraïne; overwegende dat de aankondiging van een referendum over de toetreding van Oekraïne tot de NAVO de politieke spanningen in de Oekraïense betrekkingen met Rusland verergert, daar Rusland een potentiële toetreding van Oekraïne tot de NAVO opvat als een directe bedreiging van zijn veiligheid en van de strategische militaire balans tussen Rusland en de NAVO;

  1.      roept met klem op tot een dialoog en onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen en om politieke oplossingen te vinden voor de problemen die tot de Oekraïense crisis hebben geleid; herhaalt zijn oproep om de eenheid onder de Oekraïense bevolking en de territoriale integriteit van Oekraïne te bewaren; spreekt zijn krachtige steun uit voor het Minsk-proces en roept alle partijen op de reeds bereikte akkoorden na te leven en deze akkoorden in nieuwe onderhandelingen uit te werken tot een transparantere en duidelijke routekaart met concrete criteria waar door alle onderhandelende partijen aan moeten worden voldaan; ondersteunt de versterking van de rol van de OVSE bij de oplossing van de crisis in Oekraïne;

  2.      roept alle partijen bij het conflict in het oosten van Oekraïne dringend op het geweld te beëindigen; dringt er bij de VS, Canada, de lidstaten en Rusland op aan een wapenembargo in te stellen jegens alle bij het conflict betrokken partijen en dit strikt te handhaven, en roept op tot terugtrekking uit Oekraïne van alle buitenlandse militaire adviseurs en militair en paramilitair personeel; roept zowel de Russische Federatie als Oekraïne dringend op om effectieve controle over hun grens uit te oefenen teneinde een vreedzame oplossing voor het conflict te bewerkstelligen en de invallen in Oekraïne door gewapend personeel en de instroom van militair materieel vanuit enig ander land, te beëindigen;

  3.      keurt de uitbreiding van de NAVO tot aan de grenzen van de Russische Federatie af; verwerpt met klem de plannen van de nieuwe Oekraïense regering om het NAVO-lidmaatschap aan te vragen en beschouwt deze plannen als een aanvullend element van een confrontatiebeleid ten aanzien van de Russische Federatie dat de regio en het internationale veiligheidssysteem als geheel verder zou destabiliseren;

  4.      dringt er met klem bij Rusland, de VS en de NAVO op aan het beleid van militaire druk te beëindigen en roept op tot een onmiddellijke beëindiging van de spiraal van militaire escalatie, stopzetting van militaire manoeuvres en provocatieve acties en beperking van de militaire aanwezigheid in de conflictregio´s; verwerpt met klem de inzet van extra militaire eenheden en middelen van de NAVO in het oosten van Oekraïne; waarschuwt bij voorbaat voor het feit dat het niet-heropenen van een resultaatgerichte dialoog met Rusland gevaarlijke gevolgen kan hebben voor de vrede en veiligheid in Europa en in de wereld;

  5.      dringt er bij de EU op aan een resultaatgerichte politieke dialoog met Rusland te heropenen teneinde het vertrouwen te herstellen en oplossingen te vinden voor alle openstaande vraagstukken en controversiële kwesties; dringt aan op herinvoering van de dialoogstructuren die tussen de EU en Rusland bestonden voor het begin van de crisis in Oekraïne op alle niveaus van de EU-instellingen; verzoekt de EU met klem een einde te maken aan haar tegen Rusland gerichte sanctiemaatregelen die hebben geleid tot een handelsoorlog tussen beide strategische partners, negatieve gevolgen hebben voor met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo´s), boeren en consumenten in Rusland, de EU en de landen van het oostelijk nabuurschap van de EU, en waarvan bovenal bewezen is dat zij politiek ineffectief en contraproductief zijn;

  6.      pleit ervoor de 40e verjaardag van de Slotakte van Helsinki in 2015 aan te grijpen om de waarden en beginselen ervan te bevestigen en volledig ten uitvoer te leggen, het vertrouwen te herstellen en onderhandelingen te beginnen over een effectief coöperatief veiligheidssysteem in Europa gebaseerd op het VN-Handvest en de waarden van de OVSE, waarin rekening wordt gehouden met de belangen van alle landen in Europa; onderstreept dat het dringend noodzakelijk is om beheersing van conventionele wapens te hervatten en na te streven, de doeltreffendheid van bestaande vertrouwenwekkende en veiligheidsbevorderende maatregelen te verbeteren, en transparantiemechanismen te versterken door deze te moderniseren en hun toepassingsgebied te verbreden; dringt aan op de ontwikkeling van nieuwe vertrouwenwekkende en veiligheidsbevorderende maatregelen teneinde de uitbraak van soortgelijke conflicten in de toekomst te voorkomen;

  7.      neemt kennis van de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oekraïne; spreekt nogmaals zijn veroordeling uit over het proces tegen de Communistische Partij dat tijdens de verkiezingscampagne van start ging; dringt er bij het nieuw gekozen parlement en de desbetreffende autoriteiten op aan de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken door, onder meer, effectieve onderzoeken te verrichten naar de door nationale en internationale waarnemers vastgestelde onregelmatigheden tijdens de verkiezingen en de noodzakelijke juridische stappen te nemen tegen degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, het kiesstelsel te hervormen door de regionale vertegenwoordiging te verbeteren en de invloed van kiezers op hun vertegenwoordigers in het parlement te vergroten, de aanbevelingen van zowel de OVSE als de Commissie van Venetië volledig ten uitvoer te leggen teneinde de transparantie inzake de financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes te verbeteren, en ervoor te zorgen dat de kieswetgeving in overeenstemming is met de internationale normen;

  8.      dringt er bij de regering van Oekraïne op aan haar bezuinigingsbeleid te herzien om te kunnen voorzien in de dringende sociale behoeften van de bevolking, met name op het gebied van verwarming, energievoorziening en gezondheidszorg;

  9.      verzoekt de regering van Oekraïne en de Verchovna Rada (het Oekraïense parlement) te beantwoorden aan de verwachtingen van de bevolking omtrent daadwerkelijke, diepgaande hervormingen teneinde de huidige crisis te beëindigen en het land politieke, economische en maatschappelijke stabiliteit te brengen door middel van, onder meer:

  •  consistente corruptiebestrijding;

  •  totstandbrenging van de rechtsstaat;

  •  decentralisatie en krachtige garanties ten aanzien van de democratische deelname van de bevolking in de regio´s aan alle belangrijke besluitvormingsprocessen, met name op het gebied van sociale en economische ontwikkeling;

  •  definitieve ontkoppeling van de oligarchen van onder democratische controle bedreven politiek;

  •  eerbiediging van mensenrechten en democratische rechten, met inbegrip van taalrechten;

  •  ontbinding van de paramilitaire eenheden en herstel van strikte overheidscontrole over de politie en het leger;

  •  directe transparante, democratische en wettelijke parlementaire controle over alle veiligheidstroepen in het land en ontwapening van alle paramilitaire en private zogenaamde veiligheidstroepen;

  10.    dringt er met klem bij de EU op aan verdere financiële steun en economische bijstand voor Oekraïne te koppelen aan de tenuitvoerlegging van een dergelijke hervormingsagenda;

  11.    uit zijn bezorgdheid over het feit dat Oekraïense politici en autoriteiten een onaanvaardbare onwetendheid tentoon blijven spreiden over het gevaar van extreemrechts en zelfs openlijke neonazisympathisanten, dat zij tijdens de verkiezingen met hen hebben samengewerkt en hen toestaan rechtshandhavingsposities in te nemen; benadrukt dat de benoeming van mensen met extreemrechtse overtuigingen op posities met aanzienlijke handhavingsmiddelen een onmiskenbaar gevaar voor de democratie vormt; dringt er met klem bij de Oekraïense regering en de democratische politieke krachten op aan alle banden met extreemrechtse groeperingen en/of milities te verbreken;

  12.    wijst er nogmaals op dat een oostelijk nabuurschapsbeleid waarin geen rekening wordt gehouden met de belangen van alle actoren, met inbegrip van Rusland, is mislukt; onderstreept dat het oostelijk nabuurschapsbeleid opnieuw moet worden vormgegeven met het oog op de ontwikkeling van regionale samenwerking waarbij geen enkel land wordt uitgesloten; verzoekt Rusland proactief deel te nemen aan een dergelijk proces en zich bereid te tonen om aan een goed nabuurschapsbeleid mee te werken;

  13.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de parlementen en regeringen van de lidstaten, Oekraïne en Rusland, en de parlementaire vergaderingen van de OVSE en de Raad van Europa.