Resolutsiooni ettepanek - B8-0028/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0028/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Egiptuses

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2014/3017(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0028/2015
Esitatud tekstid :
B8-0028/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0028/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Egiptuses

(2014/3017(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Egiptuse kohta, eelkõige 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni hiljutiste sündmuste kohta Egiptuses[1], 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Siinai inimkaubanduse, eelkõige Solomon W. juhtumi kohta[2], 14. märtsi 2013. aasta resolutsiooni olukorra kohta Egiptuses[3], 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni kriisi kohta Egiptuses[4], 12. septembri 2013. aasta resolutsiooni olukorra kohta Egiptuses[5], 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni Egiptuse kohta[6] ning 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni sõna- ja kogunemisvabaduse kohta Egiptuses[7],

–       võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 21. septembri 2014. aasta avaldust Egiptuse välisministeeriumis toimunud pommirünnaku kohta ja 3. detsembri 2014. aasta avaldust kohtuotsuste kohta Egiptuses,

–       võttes arvesse nõukogu järeldusi Egiptuse kohta,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni pressiesindaja avaldusi Egiptuse kohta ja ÜRO kaheksanda eksperdirühma avaldust massiliste surmaotsuste kohta Egiptuses,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu valimisekspertide missiooni (EU EEM) 9. jaanuari 2014. aasta sisearuannet „Egiptuses 2014. aasta jaanuaris korraldatud põhiseaduse referendum” ja 29. mai 2014. aasta esialgset avaldust „Õiguspäraselt korraldatud presidendivalimised põhiseaduse põhimõtteid eiravas keskkonnas”,

–       võttes arvesse ELi ja Egiptuse 2001. aasta assotsieerimislepingut,

–       võttes arvesse Egiptust käsitleva üldise korrapärase läbivaatamise protsessi käigus avaldatud 300 soovitust ÜRO inimõiguste nõukogu 7. novembri 2014. aasta istungil,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et alates sõjaväelisest riigipöördest on Egiptus dekreedi alusel ja ilma parlamenti kaasamata vastu võtnud autoritaarseid seadusi, millega keelatakse näiteks meeleavaldused, laiendatakse sõjaväekohtute volitusi, kaotatakse mitmed piirangud eelvangistuse osas ning piiratakse võimalusi levitada sõjaväe tegevust puudutavaid ilma eelneva loata ilmuvaid meediakajastusi; arvestades, et 9. jaanuaril 2014. aastal tapsid julgeolekujõud valitsusevastasel meeleavaldusel neli osavõtjat;

B.     arvestades, et 2. detsembril 2014 mõistis Egiptuse kriminaalkohus Giza kubernerkonnas 188 süüdistatavale esialgselt karistuseks surmanuhtluse; arvestades, et enne seda juhtumit tegi kohtunik Al-Minyā kubernerkonnas 2014. aasta märtsis ja aprillis kahel kohtuprotsessil 1212 surmamõistvat kohtuotsust;

C.     arvestades, et nii kohalike kui ka rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonide väitel on viimastel kuudel Egiptuses vahistamisi, ülemäärase jõu kasutamist, meelevaldset kinnipidamist ja eelvangistusperioodi pikendamist esinenud peaaegu iga päev;

D.     arvestades, et Egiptuse ametivõimud on president Al-Sisi 2014. aasta oktoobri dekreedi alusel sõjaväekohtute ette toonud sadu tsiviilisikuid; arvestades, et sõjaväeprokuratuur on algatanud uurimise vähemalt 820 tsiviilisiku suhtes; arvestades, et tsiviilprokurörid kasutavad kõnealust dekreeti tagasiulatuvalt ning annavad tsiviilasjad sõjaväekohtute alluvusse;

E.     arvestades, et alates valitud president Morsi kukutamisest sõjaväelises riigipöördes 2013. aasta juulis on Egiptuse julgeolekujõud meeleavalduste laialiajamisel korduvalt meelevaldselt ülemäärast jõudu kasutanud, tappes vähemalt 1400 meeleavaldajat; arvestades, et Raba’a al-Adawiya väljakul toimunud protestilaagri vägivaldse laialiajamise käigus sai surma vähemalt 817 meeleavaldajat; arvestades, et nimetatud tapmiste ja eelmisel aastal toimunud muude tõsiste rikkumiste eest ei ole vastutusele võetud ühtki politseinikku ega sõjaväelast; arvestades, et ametlike andmete kohaselt on julgeolekujõud vahistanud vähemalt 22 000 inimest ning muude allikate kohaselt ulatub kinnipeetute arv 41 000 inimeseni; arvestades, et umbes 29 000 inimest on vahistatud oletatavate sidemete tõttu Moslemi Vennaskonnaga;

F.     arvestades, et 19-aastast Iiri kodanikku Ibrahim Halawat on Egiptuse kinnipidamisasutuses alates 2013. aasta augustist ilma kohtumõistmiseta ennetavalt vahi all hoitud;

G.     arvestades, et Egiptuse politsei on vahistanud sadu inimesi ettekäändel, et nad on rikkunud 2013. aasta novembri seadust, millega kriminaliseeritakse kümne või rohkema inimese sanktsioneerimata kogunemised; arvestades, et nimetatud seadus võimaldab siseministeeriumil meeleavaldusi oma äranägemise järgi keelustada ja sanktsioneerimata meeleavaldused jõudu kasutades laiali ajada;

H.     arvestades, et 21. aprillil 2015 peaks Egiptuse kohus tegema otsuse kukutatud president Morsi ja 14 inimese kohtuasjas, keda süüdistatakse selles, et nad õhutasid meeleavaldajaid tapma; arvestades, et Morsi suhtes on alustatud kaks teist kohtuasja spionaaži ja vanglast põgenemise asjus;

I.      arvestades, et Egiptuse prokurör nõustus 8. jaanuaril 2015 edasikaebusega Mubaraki kohtuasjas pärast seda, kui novembris tehtud kohtuotsusega tühistati tema vastu esitatud süüdistused meeleavaldajate tapmises;

J.      arvestades, et 11. jaanuaril 2015 vabastasid Egiptuse ametivõimud Khaled al-Qazzazi, ühe kukutatud president Morsi nõunikest, kes peeti koos Morsiga kinni 3. juulil 2013; arvestades, et al-Qazzazi on alates sellest kuupäevast vahi all hoitud ilma, et talle oleks süüdistust esitatud;

K.     arvestades, et 7. jaanuaril 2015 sai Al-Sisist esimene Egiptuse president, kes külastas Kairos kopti kirikus toimunud jõulujumalateenistust; arvestades, et Al-Sisi esitas Egiptuse moslemiliidritele hiljuti üleskutse astuda vastu ekstremismile;

L.     arvestades, et põhiseaduse referendum toimus 14.–15. jaanuaril 2014 ning 26.–27. mail 2014 pärast riigipööret toimunud presidendivalimised leidsid aset vägivaldses õhkkonnas ja teabevahendite tsensuuri tingimustes; arvestades, et parlamendivalimised on Egiptuses kavas korraldada 2015. aasta märtsi lõpus; arvestades, et Egiptus on olnud ilma parlamendi põhikojata alates 2012. aastast, kui kohus saatis laiali Rahvakogu;

M.    arvestades, et praeguseks on möödunud pea neli aastat Hosni Mubaraki tagasiastumisest, millele eelnesid Tahriri väljakul toimunud meeleavaldused ja kogu Egiptust haaranud ülestõus, mille käigus nõuti riigi poliitilise, majandus- ja sotsiaalsüsteemi põhjalikku reformimist, korrumpeerunud režiimi kukutamist, demokraatiat, inimõiguste austamist ja paremaid elamistingimusi;

N.     arvestades, et üle 80 miljoni elanikuga on Egiptus suurima rahvaarvuga araabia riik ning Vahemere lõunakalda riikide seas määrava tähtsusega; arvestades, et Egiptus seisab naaberriikides, eelkõige Liibüas valitseva olukorra tõttu silmitsi tõsiste julgeolekuprobleemidega; arvestades, et Egiptuse poliitilistel, majanduslikel ja sotsiaalsetel arengusuundadel on oluline mõju kogu piirkonnas ja kaugemalgi;

O.     arvestades, et 2014. aasta juunis eraldas USA Egiptusele 575 miljoni USA dollari ulatuses sõjalist abi, mis külmutati pärast Morsi kukutamist sõjaväelises riigipöördes;

P.     arvates, et 2014. aasta detsembris tegi EL Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna riikidele, sealhulgas Egiptusele ettepaneku sõlmida uus kaubandusleping;

Q.     arvestades, et ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuuri 2013. aasta aruande kohaselt on 99% Egiptuse naistest kogenud teatavat liiki seksuaalset ahistamist ning rohkem kui üks kolmandik naistest on koduvägivalla ohvrid; arvestades, et 2008. aasta andmete kohaselt on 91% Egiptuse 15–49aastastest naistest suguelundite moonutamise ohvrid; arvestades, et Egiptuses esineb endiselt laste abielusid ja naiste suguelundite moonutamist, ehkki on olemas neid keelustavad seadused;

R.     arvestades, et pärast Egiptuse ajutise valitsuse otsust kuulutada Moslemi Vennaskond terrorirühmituseks on kinni peetud ja kohtu alla antud sadu vennaskonna liidreid ja liikmeid ning tuhandeid väidetavaid toetajaid; arvestades, et vennaskonna poliitiline tiib, Vabadus- ja Õigluspartei, saadeti 2014. aasta augusti kohtuotsusega laiali, mis välistab erakonna osalemise tulevastel valimistel; arvestades, et üleüldised repressioonid ei mõjuta mitte ainult kõnealuse rühmituse toetajaid, vaid ka ilmaliku meelsusega aktiviste, ajakirjanikke, inimõiguste kaitsjaid, üliõpilasi ja ametiühingutegelasi;

S.     arvestades, et 7. detsembril 2014 vahistati Kairo kümblusasutuses umbes 30 mehest koosnev rühm liiderliku käitumise ettekäändel, mis on ulatuslikum väidetavalt homoseksuaalsete meeste vahistamine alates 2001. aastast Mubaraki režiimi ajal toimunud vahistamistest; arvestades, et kinnipidamist jäädvustas valitsusmeelne telekanal; arvestades, et selline avalik alandamine on üks märke tugevnevast valitsusepoolsest survest lesbide, geide, biseksuaalide ja transsooliste inimeste (LGBT inimesed) vastu;

T.     arvestades, et 24. novembril 2013 võeti presidendi dekreediga vastu seadus nr 107, milles käsitletakse rahumeelsete avalike kogunemiste, rongkäikude ja protestide korraldamise õigust; arvestades, et nn meeleavalduste seadus näeb seaduse mittejärgimise korral ette kontrollimeetmed ja sanktsioonid, mida võib rahvusvaheliste normide kohaselt ebaproportsionaalseks pidada, kuna sellega antakse julgeolekujõududele õigus laiali ajada mis tahes kogunemised, mille korraldamiseks ei ole eelnevalt väljastatud valitsuse luba, ning lubatakse meeleavaldajate vastu kasutada surmavat jõudu; arvestades, et ÜRO peasekretär on korranud ÜRO inimõiguste ülemvoliniku väljendatud muret, et vastuvõetud seadus võib viia rahumeelse kogunemise õiguse tõsiste rikkumisteni;

U.     arvestades, et mitu al-Jazeera ajakirjanikku anti kohtu alla süüdistatuna ebaõigete uudiste eetrisselaskmises ja terrorismirühmituse abistamises; arvestades, et Kairo kohus mõistis kohut 20 inimese, sealhulgas Al-Jazeera töötajate üle ning määras mitmeaastase vanglakaristuse Austraalia korrespondent Peter Greste’ile (7 aastat), Al-Jazeera Kairo filiaali direktorile Mohamed Fahmmyle (7 aastat) ja Egiptuse produtsent Baher Mohammedile (10 aastat), pärast seda, kui nad mõisteti süüdi ebaõigete uudiste levitamises, riikliku ühtsuse ja sotsiaalse rahu õõnestamises ning terroriorganisatsiooni kuulumises; arvestades, et kohus määras veel 11 ajakirjanikule ja opositsiooniliikmele tagaselja 10-aastase vanglakaristuse;

V.     arvestades, et pärast Morsi kukutamist toimunud meeleavalduste ja kokkupõrgete käigus on kinni peetud ja väärkohtlemist kogenud sajad üliõpilased; arvestades, et 2013/2014. õppeaasta jooksul hukkus vähemalt 14 üliõpilast;

W.    arvestades, et Egiptuse kohus on määranud ühele üliõpilasele kolmeaastase vanglakaristuse selle eest, et ta teatas Facebookis, et on ateist; arvestades, et 2012. aasta detsembris määrati ühele blogijale pühaduseteotuse eest kolmeaastane vanglakaristus; arvestades, et 2014. aasta juunis määrati kopti kristlasele kuueaastane vanglakaristus islamiusu solvamise eest;

X.     arvestades, et Gaza sektori ja Egiptuse vaheline piiripunkt on suurema osa ajast suletud; arvestades, et Egiptuse ametivõimud on alustanud 2000 perekonnaga asustatud Rafah’ ulatuslike maa-alade tasandamise teist etappi ning Egiptuse piirilinna ja Gaza sektori vahelise puhvertsooni laiendamist; arvestades, et lisaks on piirkonnas asetleidva sõjalise tegevuse tõttu sajad perekonnad ümber asustatud ning need, kes ei ole valitsuselt mingit hüvitist saanud, elavad Al-‘Arīshist läänes asuvates laagrites;

1.      tunneb tõsist muret demokraatlike õiguste, nagu sõna- ja kogunemisvabadus, üldise mahasurumise pärast Egiptuses; on arvamusel, et poliitilise ühinemise õigus peab olema tagatud juhul, kui austatakse demokraatlikke põhimõtteid; tuletab meelde, et osalemine rahumeelsetel meeleavaldustel või valitsuse kritiseerimine ei tohiks olla kinnipidamise või süüdistuse esitamise aluseks;

2.      kutsub Egiptuse ametivõime üles lõpetama igasuguse aktivistide, ajakirjanike, poliitilise opositsiooni, inimõiguste kaitsjate ja ametiühingutegelaste ahistamise ja represseerimise, sealhulgas kohtu tasandil; nõuab tungivalt meelsusvangide, nagu Ibrahim Halawa vabastamist;

3.      tunneb muret meeleavaldusi piirava seaduse pärast; kutsub Egiptust üles täitma selles suhtes rahvusvahelisi inimõiguste alaseid kohustusi;

4.      väljendab sügavat muret surmaotsuste tahtliku ja massilise langetamise pärast, mis on riigipoolne meelevaldne ja poliitiliselt motiveeritud vastutusele võtmine, et suruda maha poliitilist opositsiooni; on samuti mures jätkuvate julgeolekujõudude teostatavate meelevaldsete vahistamiste ja inimõiguste rikkumiste pärast, sealhulgas meediatöötajate ja aktivistide vahistamine ja väärkohtlemine kinnipidamisasutustes;

5.      kordab, et on kindlalt vastu surmanuhtluse kasutamisele mis tahes oludes ja juhtudel, ning kutsub Egiptuse pädevaid asutusi üles tegema esimese sammu surmanuhtluse keelustamise teel, kehtestades hukkamistele moratooriumi;

6.      kutsub Egiptuse kohtuorganeid üles, et nad tagaksid süüdistatavate õiguse õiglasele kohtumõistmisele, mis põhineb selgel süüdistusel ning nõuetekohasel ja sõltumatul uurimisel, samuti õiguse kohtuda advokaadi ja pereliikmetega, kooskõlas rahvusvaheliste normidega;

7.      mõistab jätkuvalt hukka sõjalise riigipöörde ja Egiptuse sõjaväe jõhkrad repressioonid; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Kairos ja mujal Egiptuses on inimesi surma ja haavata saanud ning tekitatud purustusi; kordab veel kord oma seisukohta, et Egiptuse sõjaväe juhid ja kindralid ei suuda teha midagi Egiptuse rahva õigustatud nõudmiste täitmiseks, kuna sõjaväe juhtkonnal on Egiptuses võimas majanduslik positsioon ning nad esindavad majanduslikke ja poliitilisi huve, mis erinevad sotsiaalset õiglust ja kõrgemat elatustaset nõudvate tööliste, vaeste ja noorte huvidest;

8.      kordab taas, et toetab Egiptuse rahva nõudmisi vabaduse, inimväärikuse, sotsiaalse õigluse, demokraatia, inimõiguste järgimise, paremate elamistingimuste ja ilmaliku riigi osas ning eeskätt nõudmisi, mis on seotud palkade tõstmisega vastavalt hinnatõusule, eluasemega, tervishoiuga ja töökohtade loomisega;

9.      rõhutab, et Egiptuse tulevik peab sõltuma Egiptuse rahva tahtest ning välisjõud ei tohi sellesse sekkuda; on vastu igasugusele välissekkumisele eeskätt USA, Iisraeli või Saudi Araabia poolt;

10.    mõistab hukka ELi ja mõne liikmesriigi valitsuse aastakümneid kestnud toetuse eelkõige Hosni Mubaraki režiimile; kordab, et ELi ja iga Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riigi vahelised majanduslikud, poliitilised, sotsiaalsed, kultuurilised ja kõik muud suhted peavad põhinema võrdsel kohtlemisel, mittesekkumisel, solidaarsusel, dialoogil ning iga riigi konkreetsete eripärade ja omaduste austamisel;

11.    nõuab sõltumatu ja erapooletu uurimiskomisjoni moodustamist, et uurida Mubaraki valitsuse ajal toime pandud inimõiguste rikkumisi, samuti Morsi presidendiks olemise ajal ja pärast sõjaväelist riigipööret toime pandud rikkumisi, eelkõige rohkem kui 800 inimese tapmist Raba’a al-Adawiya väljakul toimunud protestilaagri laialiajamisel, ning Al-Sisi presidendiks olemise ajal toime pandud rikkumisi, sealhulgas kohtuväliste hukkamiste ja meelevaldsete vahistamiste juhtumeid, ning nõuab vastutavate isikute kindlakstegemist ja vajadusel nende kohtu ette toomist ning hüvituse maksmist ohvritele ja nende perekondadele;

12.    kutsub liikmesriike üles keelama Egiptusesse eksportida julgeolekutehnikat ja sõjalist abi, mida võidakse kasutada rahumeelsete meeleavalduste mahasurumiseks;

13.    kordab Egiptuse ametivõimudele esitatud üleskutset taasavada Rafah’ piiripunkt, et leevendada Palestiina rahva kannatusi, mida süvendavad Iisraeli sõjaväe hiljutised tapatalgud;

14.    tunneb kahetsust asjaolu pärast, et hoolimata uuest seksuaalse ahistamise vastasest seadusest on naistevastane vägivald suurenenud, seda eriti avalikus ruumis – meeleavalduste käigus oli mitukümmend vägistamise ja seksuaalse vägivalla juhtumit; nõuab tungivalt, et Egiptuse ametivõimud lõpetaksid LGBT inimeste nn liiderlikkuse seaduse alusel kriminaliseerimise selle eest, et nad väljendavad oma seksuaalset sättumust ja kasutavad ära kogunemisõigust, ning vabastaksid kõik selle seaduse alusel vahistatud ja vangistatud LGBT inimesed;

15.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Vahemere Liidu parlamentaarsele assambleele, Aafrika Liidule ning Egiptuse valitsusele ja parlamendile.