Διαδικασία : 2014/2829(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0034/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0034/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 181kWORD 106k
12.1.2015
PE547.457v01-00
 
B8-0034/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Pavel Telička, Dita Charanzová εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP))  
B8‑0034/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίως το παράρτημα 4,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να απαντήσει με ξεκάθαρο όραμα, κατεύθυνση, ηγετική συμπεριφορά, φιλοδοξία και θάρρος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, να καταδείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών μας, προσφέροντάς τους προοπτικές και δημιουργική εμπιστοσύνη, καθιστώντας την ΕΕ μια πραγματικά δημοκρατική, πολιτική ένωση, μια κοινοβουλευτική δημοκρατία και ένα πεδίο στο οποίο θα μπορούν οι πολίτες να κατευθύνουν και να διαμορφώνουν την ήπειρό τους με σκοπό τη διασφάλιση και ενοποίηση του επιπέδου διαβίωσής τους·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ρόλος της Επιτροπής είναι να προωθεί το γενικό συμφέρον της Ένωσης, να αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες προς τούτο, να διασφαλίζει την εφαρμογή των Συνθηκών, να επιβλέπει την υλοποίηση και επιβολή του ενωσιακού δικαίου, να ασκεί συντονιστικές, εκτελεστικές και διαχειριστικές λειτουργίες και να δρομολογεί το νομοθετικό έργο

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδεία και η ιδιότητα του πολίτη παίζουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή των βασικών αξιών της ΕΕ, η δε Ευρώπη πρέπει να παρουσιάσει αποτελέσματα και να λάβει μέρος σε πληρέστερο διάλογο πιο κοντά στους πολίτες της· λαμβάνοντας επομένως υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 ο ρόλος της παιδείας, του πολιτισμού και της ιδιότητας του πολίτη εν είδει άμυνας στην άνοδο του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού και ως μέσο για να επανασυνδεθεί η Ευρώπη με τους πολίτες της και να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος ο ρόλος των ευρωπαϊκών κοινών αξιών·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Επιτροπή, η οποία θα έχει σαφή εστίαση και ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας, με το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και οι πολίτες της·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υποστεί μια μακρά οικονομική κρίση με μικρή μεγέθυνση και χωρίς δημιουργία θέσεων απασχόλησης και επενδύσεις, πράγμα που δεν θα ξεπεραστεί χωρίς μια σημαντική περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπου αυτό δικαιολογείται, ιδίως στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, με ενισχυμένο δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη είναι μεταξύ τους συμβατά και αλληλοενισχύονται, επομένως το Κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη έμφασης στη βιώσιμη ανάπτυξη εντός του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής και προτρέπει την Επιτροπή να καταστήσει τη βιωσιμότητα ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματός της όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια οικονομία, η υψηλή ανεργία και ειδικότερα η απαράδεκτη υψηλή ανεργία στους νέους, η δημογραφική αλλαγή και ειδικότερα ο διαρκώς γηράσκων πληθυσμός και τα παρεπόμενα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία απορρέουν από τον οικονομικό μαρασμό, φέρνουν την ΕΕ αντιμέτωπη με προκλήσεις χωρίς προηγούμενο·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνονται στις πολιτικές της προτεραιότητες, όχι μόνο όσον αφορά τα ποσά αλλά και όσον αφορά την ευελιξία και την ισορροπία·

ΜΕΡΟΣ 1

1.      χαιρετίζει την εστίαση της Επιτροπής στα μείζονα θέματα και τη μετάβασή της στη βελτίωση της νομοθεσίας, ωστόσο επιμένει ότι ο προσδιορισμός των μειζόνων θεμάτων υπόκειται σε συζήτηση που πρέπει να προηγηθεί με το Κοινοβούλιο, ότι η απόσυρση των νομοθετικών φακέλων πρέπει να τηρεί αντικειμενικά κριτήρια και να στηρίζεται από μια αντίστοιχη εκτίμηση αντικτύπου καθώς και ότι η απόρριψη νομοθετικών προτάσεων επειδή τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν ευθύνες και ζητούν συναίνεση δεν πρέπει να δίνει στον έναν από τους συννομοθέτες τον ρόλο αυτού που μπλοκάρει τις διαδικασίες προβάλλοντας βέτο· υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της νομοθεσίας δε σημαίνει άκριτη απόσυρση ρυθμίσεων αλλά μάλλον περισσότερες ρυθμίσεις εκεί που χρειάζεται και λιγότερες εκεί που δεν χρειάζεται· καλεί τον Πρόεδρο και τον Πρώτο Αντιπρόεδρο να διασφαλίσουν ότι η διάρθρωση σε ομάδες με Επιτρόπους θα αποβεί αποτελεσματική· υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της νομοθεσίας δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα αλλά και τη διαδικασία, πράγμα που πρέπει να είναι πλήρως δημοκρατικό και διαφανές·

2.      προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της σε όλη του την έκταση, για να δώσει σαφή ηγετικό πολιτικό ρόλο στην Ένωση, και να επιμείνει ότι οι αρχηγοί των κυβερνήσεων πρέπει να στηρίζουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ειδικότερα δε να συντάξει στρατηγικό οδικό χάρτη για τη φορολογική ένωση, την οικονομική ένωση και την πολιτική ένωση καθώς και την εξωτερική δράση· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει ένα γενναίο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της δομής της νομισματικής ένωσης και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 48 των Συνθηκών, να καταθέτει προτάσεις για τροποποίηση των Συνθηκών·

3.      εκφράζει τη λύπη του που παρά τη ρητή υπόσχεση συμμετοχής τόσο του Συμβουλίου όσο και του Κοινοβουλίου στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, το Πρόγραμμα Εργασίας παραλείπει αυτή τη διοργανική συμμετοχή, η οποία θα μπορούσε να έχει καρπό ένα πρόγραμμα όπου θα αντανακλώνται καλύτερα οι προτεραιότητες και των τριών οργάνων μέσω διαφανούς διαδικασίας, η οποία θα επέτρεπε στο Κοινοβούλιο να εισαγάγει τις προτεραιότητές του σε αυτή τη διαδικασία·

4.      εκφράζει ομοίως τη λύπη του που, αντίθετα με το άρθρο 13 της ισχύουσας συμφωνίας πλαισίου, η Επιτροπή δεν ενημέρωσε το Κοινοβούλιο γραπτώς σχετικά με τις σημαντικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας πριν τη δημοσιοποίησή τους·

5.      χαιρετίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί βελτίωση της νομοθεσίας με σκοπό να μειωθεί ο νομοθετικός φόρτος και να αποφευχθεί ο κανονιστικός υπερθεματισμός· υπογραμμίζει ωστόσο ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα βελτίωσης της νομοθεσίας δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη βασική νομοθεσία σε σημαντικούς τομείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους οποίους θα επιτευχθεί πραγματική προστιθέμενη αξία ιδίως όσον αφορά μεταξύ άλλων την περιβαλλοντική και κοινωνική προστασία· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της νομοθεσίας στα τρία βασικά στάδια νομοθετικής διαδικασίας, στη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της·

6.      χαιρετίζει την ανανεωμένη δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει στην ΕΕ μια ώριμη πολιτική για το μεταναστευτικό· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο, ως μέρος της αρχής επί του προϋπολογισμού, τίθεται σταθερά υπέρ της πρότασης για ουσιαστική αύξηση του κονδυλίου της Frontex·

7.      προτρέπει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να βελτιώνει τη συνοχή του νομοθετικού προγράμματος, να αναβαθμίσει την ποιότητα του νομοθετικού σχεδιασμού, να ενισχύσει την εκτίμηση του αντικτύπου των νομοθετικών της σχεδίων, να κάνει χρήση πινάκων συσχέτισης για την καλύτερη μεταφορά του ενωσιακού δικαίου και να εισαγάγει ρήτρες λήξης ισχύος, για να διασφαλίσει την περιοδική αναθεώρηση των ενωσιακών νόμων·

8.      καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση που θα αντιμετωπίζει τα υπάρχοντα κενά και παραθυράκια όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 2 ΣΕΕ και τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία βασίζεται η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός δεσμευτικού μέσου, το οποίο θα βασίζεται σε μια δέσμη αντικειμενικών δεικτών και θα επιτρέπει την αυτόματη και βαθμιαία αντίδραση σε παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κράτους μέλους· υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει κατά συνέπεια να εφαρμόζεται αποτελεσματικά με την τήρηση όλων των διατάξεων της Συνθήκης, και ειδικότερα της λεγόμενης "δημοκρατικής ρήτρας"·

9.      καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη ως ακρογωνιαίο λίθο για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και τη στρατηγική της Ευρώπης για βιώσιμη ανάπτυξη·

10.    υπογραμμίζει την ανάγκη για σταθερή παρουσία της ΕΕ στον κόσμο μέσω μιας αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία θα είναι σε θέση να αντιδρά στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα·

11.    ζητεί να δοθούν νέα κίνητρα για την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη διαφάνειας και πρόσβασης στα επίσημα έγγραφα, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η πολιτική ένωση, βασισμένη σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία που διέπεται από διαφάνεια και λογοδοσία εντός της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί επίσης να διοριστεί αξιωματούχος με αρμοδιότητα να επιβλέπει το έργο που προωθεί τη διαφάνεια· υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο τα αιτήματα του Κοινοβουλίου να θεσπιστεί διοικητική νομοθεσία για την ΕΕ·

12.    καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ολόκληρη η μελλοντική νομοθεσία θα υπόκειται σε έλεγχο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να διεξαγάγει αναδρομικό έλεγχο ολόκληρης της ισχύουσας νομοθεσίας, ειδικότερα σε ότι αφορά όλα τα ενωσιακά συστήματα για τη μεγάλης κλίμακας συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων·

13.    εκφράζει τη λύπη του που, παρόλο που οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Juncker προβλέπουν ότι θα διατυπωθεί, κατά το πρώτο έτος της εντολής του, πρόταση για αποτελεσματικότερη εξωτερική εκπροσώπηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, το πρόγραμμα εργασίας δεν περιλαμβάνει σχετικές λεπτομέρειες· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 2 της Συνθήκης και να προτείνει κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ενιαία εκπροσώπηση της ευρωζώνης στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών οργανισμών και διασκέψεων·

14.    τονίζει ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η μεγέθυνση πρέπει επίσης να διευκολύνονται από μια φιλόδοξη ατζέντα εμπορίου με σκοπό το άνοιγμα αγορών τρίτων χωρών και τη διαφοροποίηση των εξαγωγών·

15.    καλεί την Επιτροπή να στοχεύσει σε μια φιλόδοξη και συνεκτική στρατηγική όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στον πυρήνα της, για να ενισχύσει το ρόλο της ΕΕ στον κόσμο όσον αφορά την ανάπτυξη, την εξασφάλιση και οικοδόμηση της ειρήνης, την ανθρωπιστική βοήθεια και την παγκόσμια προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

16.    προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως μετά τις αποκαλύψεις του ‘Lux Leaks’, και να προβεί σε φιλόδοξα βήματα όπως τη θέσπιση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιριών, αντί του να περιορίζεται στο να ζητεί διαφάνεια όσον αφορά τις φορολογικές αποφάσεις, καλεί δε τον Πρόεδρο Juncker να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση προτάσεις για την συμπλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης·

17.    επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να τηρεί αυστηρά τους όρους και τις προθεσμίες της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενεργοποίηση ενός σχεδίου εκκαθάρισης των απλήρωτων λογαριασμών, οι οποίοι αποτελούν κατ' ουσία ένα κρυμμένο χρέος·

18.    επικροτεί την προώθηση του επενδυτικού σχεδίου, ενώ σημειώνει παράλληλα ότι εξαρτάται από μια σειρά βασικών προϋποθέσεων, μεταξύ άλλων να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγορών εργασίας, των συνταξιοδοτικών συστημάτων και συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, να μην εξασθενίσει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να γίνει ένα μεγάλο άλμα προς την ελευθέρωση, το άνοιγμα και την ενοποίηση των αγορών του μέλλοντος οι οποίες παραμένουν σήμερα υπό εθνικό έλεγχο, όπως οι ενεργειακές αγορές, οι αγορές τηλεπικοινωνιών, η ψηφιακή αγορά και οι κεφαλαιαγορές, και τέλος, επιλεγμένα σχέδια έργων να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των σωστών προτεραιοτήτων· προτρέπει να υπάρξει μείζων συμμετοχή ιδιωτών εταίρων και επενδυτών· τονίζει το δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε αυτούς τους τομείς· ζητεί ταυτόχρονα να υπάρχει πλήρης δημοκρατικός έλεγχος του επενδυτικού σχεδίου, σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάθε κονδύλιο που εκτρέπεται από το "Ορίζων 2020" θα καταλήγει σε ίσο ή μεγαλύτερο ποσό επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία·

19.    στηρίζει σθεναρά την έγκριση της ανακοινωθείσας στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά· ζητεί να προετοιμάσει αυτή η δέσμη μέτρων το έδαφος για μια γρήγορη ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας· είναι πεπεισμένο ότι η Ευρώπη έχει σαφή προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη δραστηριοποίηση σε αυτό τον βασικό τομέα· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε νομοθετική δράση σε αυτόν τον τομέα πρέπει να κοιτά στο μέλλον και να στοχεύει στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, με βάση ένα ανοικτό διαδίκτυο· υπογραμμίζει ότι η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες·

20.    ζητεί να συμπληρωθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις με την εφαρμογή της στρατηγικής του χρηματοδοτικού μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη", με τις βελτιωμένες υποδομές και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στις μεταφορές, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες να αποτελούν βασικό στοιχείο για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

21.    διαφωνεί έντονα με την προτεινόμενη απόσυρση της οδηγίας για τη διαφάνεια στην τιμολόγηση και επιστροφή δαπανών για τα φάρμακα, σχετικά με την οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο τη θέση του το 2013, καθώς και των νομοθετικών προτάσεων για την αναθεώρηση της πολιτικής αποβλήτων και για την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς η ενωσιακή δράση σε αυτούς τους τομείς είναι επίκαιρη, αναγκαία και κάτι που αναμένουν οι πολίτες της ΕΕ· επιμένει να μην αποσυρθούν αυτές οι προτάσεις, προκειμένου το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξακολουθήσουν το έργο τους επί των υφιστάμενων προτάσεων·

22.    επαναλαμβάνει ότι το 7ο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης είναι νομικά δεσμευτική πράξη, η οποία υποχρεώνει την Επιτροπή να αναλάβει τη δέουσα δράση προκειμένου να ορίσει τους συμπεφωνημένους της στόχους προτεραιότητας, και συγκεκριμένα την προστασία και ενίσχυση του ευρωπαϊκού φυσικού κεφαλαίου, τη μετατροπή της Ένωσης σε μια οικονομία που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, είναι οικολογική, ανταγωνιστική και κάνει μειωμένη χρήση άνθρακα, και τέλος την προστασία των πολιτών από περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία και την ευεξία τους· αναμένει από την Επιτροπή να προβάλει πλήρως αυτούς τους στόχους στις προτεραιότητές της και να μην καθυστερεί άλλο τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξή τους·

23.    καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως γνώση των θέσεων του Κοινοβουλίου ανά τομέα, όπως αυτές εκτίθενται στο μέρος 2 του παρόντος ψηφίσματος·

ΜΕΡΟΣ 2

Νέα ώθηση για θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη και επενδύσεις

24.    ζητεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, η οποία συμβάλει όχι μόνο στην ανάπτυξη και την απασχόληση αλλά είναι και απαιτούμενο ώστε η υπάρχουσα ευρωπαϊκή Ε&Α&Κ να μετατρέψει τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα·

25.    χαιρετίζει την εισαγωγή δέσμης μέτρων που στοχεύουν στην ένταξη των νέων ανέργων και των επί μακρό ανέργων στην εργασία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να σχεδιάσουν και να καταβάλουν τις πιστώσεις που προβλέπονται το 2015 για την προώθηση της απασχόλησης των νέων·

26.    ζητεί να εφαρμοστεί πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 καθώς και το πρόγραμμα "Ορίζων 2020"·

27.    ζητεί να παρουσιαστεί η ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα·

28.    ζητεί προτάσεις για την ανάπτυξη του δυναμικού στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

29.    ζητεί να υπάρξουν πράσινες επενδύσεις και ένα μακρόπνοο και σταθερό πλαίσιο πολιτικής για την προώθηση μιας οικονομίας με αποδοτική χρήση πόρων και μειωμένη χρήση άνθρακα, ώστε να ενισχύονται οι στόχοι μας για μείωση των εκπομπών CO2, να αυξηθούν τα μερίδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αποδοτική κατανάλωση ενέργειας, πράγμα που προϋποθέτει επενδύσεις σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ευρύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

30.    τονίζει ότι οι θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξης μπορούν να αναζωογονηθούν μέσω του εμπορίου, του ανοίγματος ξένων αγορών και της διαφοροποίησης των εξαγωγών μας·

Μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά

31.    πιστεύει ότι η προστασία του καταναλωτή και η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι εξίσου ζωτικής σημασίας προκειμένου να έχουν οι ευρωπαίοι εμπιστοσύνη στη ψηφιακή ενιαία αγορά ως μέρος της ψηφιοποίησης της καθημερινής τους ζωής·

32.    πιστεύει ότι η στρατηγική της ψηφιακής ενιαίας αγοράς πρέπει να στοχεύσει στη δημιουργία ευκαιριών για τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές καθώς και στην καινοτομία·

 

33.    ζητεί να υπάρξει περαιτέρω εναρμόνιση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και της βελτιωμένης διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων, για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στο δημιουργικό περιεχόμενο·

34.    τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο μεταξύ τους ανταγωνισμός· τονίζει τη σημασία του να εξασφαλιστεί σε εταιρίες και καταναλωτές η ίδια προστασία στο διαδίκτυο με αυτήν της οποίας τυγχάνουν στις παραδοσιακές αγορές τους·

35.    θεωρεί ότι βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της επικείμενης στρατηγικής έχουν σχέση με:

•     το υπολογιστικό νέφος, και ιδίως την έλλειψη λογοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και την ασυνέπεια των διακρατικών νόμων και κανονισμών,

•     τις διακρίσεις εις βάρος των καταναλωτών στο διαδίκτυο, ιδίως πρακτικές διακρίσεων που βασίζονται στην εθνικότητα ή στον τόπο κατοικίας και ανακύπτουν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ,

•     ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς τα ευρωπαϊκά δημόσια θεσμικά όργανα και οι επιχειρήσεις εκτίθενται όλο και περισσότερο στο κυβερνοέγκλημα και δεν έχουν ενιαία προσέγγιση όσον αφορά αυτό το κρίσιμο ζήτημα,

•     περιορισμούς και φραγμούς ως προς τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την ηλεκτρονική επαλήθευση γνησιότητας, ιδίως στις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, και συγκεκριμένα την έλλειψη προδιαγραφών στους κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο,

•     την παράδοση δεμάτων,

•     το διαδίκτυο των πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό·

36.    ζητεί δίκαιη πρόσβαση στις διαδικτυακές πλατφόρμες και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

37.    ζητεί να υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική στην προώθηση της ενωσιακής βιομηχανίας στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, η οποία θα διασφαλίζει τον ελεύθερο και δίκαιο ανταγωνισμό και θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές εταιρίες να εκμεταλλεύονται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΕΕ στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημοκρατική διακυβέρνηση του διαδικτύου και τη διαδικτυακή ουδετερότητα, που θα είναι ενσωματωμένη στο δίκαιο της ΕΕ·

Μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση με πολιτική κλιματικής αλλαγής που θα κοιτά προς το μέλλον

38.    ζητεί την υποβολή αναθεώρησης των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την οικολογική σήμανση, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως αυτή η πολιτική και να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του οικολογικού σχεδιασμού στην αποδοτική χρήση πόρων·

39.    τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα, η ενεργειακή παρακολούθηση και η βιωσιμότητα σε μια πλήρως συσσωματωμένη ενεργειακή αγορά αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για τη δημιουργία μιας ανθεκτικής ενεργειακής ένωσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη διασύνδεση των δικτύων, τη συγκέντρωση των πόρων, με την γρήγορη απάλειψη των εναπομενόντων φραγμών στην εσωτερική αγορά ενέργειας και με τη διασφάλιση ενιαίων διαπραγματευτικών θέσεων της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών·

40.    ζητεί τον εξευρωπαϊσμό των ενεργειακών υποδομών της ΕΕ και όσον αφορά τις προδιαγραφές, την έρευνα και καινοτομία, ζητεί δε να υπάρξει ένα συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα βασισμένο σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για ένα έξυπνο ενεργειακό δίκτυο·

41.    θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βασισμένες στην αγορά λύσεις ως προς τις κοινές προκλήσεις, όπως την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ανάπτυξη ενός πραγματικά βιώσιμου αγροτικού και δασοκομικού τομέα μέσω των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και με την αύξηση της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να αποκτήσει η ΕΕ ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο·

42.    τονίζει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι βιώσιμοι τομείς γεωργίας και δασοκομίας·

Μια βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά με ενισχυμένη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

43.    θεωρεί ότι η στρατηγική της Επιτροπής για την ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών πρέπει να καταστήσει την Ενιαία Αγορά πραγματικότητα για όσους έχουν τις περισσότερες δυσκολίες να τη χρησιμοποιήσουν, δηλαδή τις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολουμένους· θεωρεί ότι, όταν οι οδηγίες και οι κανονισμοί αποδεικνύονται ακατάλληλοι για τις μικρές εταιρίες ή όταν το "τεστ ΜΜΕ" δεν διεξάχθηκε κατά τη στιγμή της έγκρισής τους, είναι ίσως αναγκαία η επανεξέτασή τους·

44.    χαιρετίζει την εισαγωγή μιας δέσμης μέτρων εργασιακής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης για την τροποποίηση των κανονισμών 883/2004 και 987/2009 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής·

45.    ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίζει τις εργασίες της προς την απλοποίηση της πληρωμής των φόρων στις διασυνοριακές μεταφορές τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, με την αυξημένη χρήση τυποποιημένων ευρωπαϊκών εντύπων για τον ΦΠΑ και άλλα τέλη και μέσω της ευρύτερης ψηφιοποίησης των απαιτήσεων κοινοποίησης·

Μια βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση

46.    ζητεί να κατατεθεί πρόταση για την ενιαία εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ στα διεθνή όργανα και φόρα·

47.    ζητεί τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού ταμείου απόσβεσης χρέους υπό προϋποθέσεις·

Μια λογική και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ

48.    προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει εκ του παραλλήλου τις εργασίες της προς νέες και αναθεωρημένες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με άλλες τρίτες χώρες και προς ένα ευρύτερο παγκοσμιοποιημένο ελεύθερο εμπόριο γενικά, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

Ένας χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη

49.    ζητεί να καταβληθούν νέες προσπάθειες για να συμπληρωθεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων και να διασφαλιστεί ότι η αναθεώρηση του συστήματος "Ασφαλής Λιμένας" θα συνδυασθεί με την επιτυχή λήψη δέσμης φιλόδοξων μέτρων για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ·

50.    ζητεί από την επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπαγώσει η οδηγία οριζόντιων μέτρων καταπολέμησης των διακρίσεων και να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στα προβλήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, υπό τη μορφή ενός ενωσιακού οδικού χάρτη κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου·

51.    καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια και να εντείνει τις πρωτοβουλίες της για τη διασφάλιση μέτρων βελτιωμένης ταυτοποίησης και προστασίας των ανηλίκων από τους παιδεραστές του διαδικτύου·

Προς μια νέα πολιτική για το μεταναστευτικό

52.    ζητεί ένα ολιστικό σχέδιο για τη μετανάστευση, ώστε να καταστεί η ΕΕ ελκυστικός προορισμός τόσο για τους καταρτισμένους όσο και για τους μη καταρτισμένους ξένους μετανάστες, και να ορίσει ασφαλείς και νόμιμες οδούς προς την ΕΕ για όσους ζητούν άσυλο καθώς και να διαμορφώσει μια συνεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης στη ρίζα του·

Μια στρατηγική για τη δημογραφική αλλαγή

53.    ζητεί μια διαρθρωμένη, μακρόπνοη στρατηγική της ΕΕ που να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις από τη δημογραφική αλλαγή, καθώς όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα το πρόβλημα ενός διαρκώς γηράσκοντος πληθυσμού·

Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας

54.    καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προορατική προσέγγιση για την προώθηση της ειρήνης και τη διευθέτηση των διαρκώς περισσότερων κρίσεων και βίαιων συγκρούσεων ανά τον κόσμο· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει την πολιτική γειτονίας, για να ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει τις σοβαρές γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε· υπογραμμίζει ότι το εμπόριο, οι οικονομικοί δεσμοί, η κινητικότητα, η μετανάστευση και η ενεργειακή ασφάλεια είναι μόνο μερικά από τα πολλά διατομεακά ζητήματα τα οποία πρέπει να καλύπτει μια νέα και ενισχυμένη πολιτική γειτονίας και ότι κοινός παρανομαστής πρέπει να είναι η προαγωγή και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών· επισημαίνει ομοίως την ανάγκη να συνεχιστεί η πρωτοβουλία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και να υπάρξει ενεργός συνεργασία με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ώστε να παραμένει στο επίκεντρο η μεταρρυθμιστική διαδικασία που αποσκοπεί στην ένταξη στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να δοθεί περαιτέρω τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες μέσω των συμφωνιών DCFTA για να διασφαλιστεί η πλήρης και ταχεία εφαρμογή τους και ο σεβασμός τους από όλα τα μέρη·

55.    τονίζει ότι για να είναι αξιόπιστος παράγοντας στη διεθνή σκηνή, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την αξιοσημείωτη ήπια δύναμή της με σκληρή δύναμη και ότι επομένως χρειάζεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, για να αυξηθεί η συσσωμάτωση και η αμοιβαία συμβατότητα των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων, μεταξύ άλλων και επειδή με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση κόστους·

Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

56.    προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει και να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και να συμπληρώσει την καθυστερούσα μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης·

Καλύτερη επικοινωνία

57.    ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου και εις βάθος την πολιτική της στον τομέα της επικοινωνία με τους πολίτες, ώστε να μπορεί μελλοντικά η πληροφόρηση να φθάνει άμεσα σε αυτούς αντί να αναμένουμε από τους πολίτες να αναζητούν οι ίδιοι την πληροφόρηση μέσω των ειδικευμένων ευρωπαϊκών ενημερωτικών διαύλων·

_____________________

58.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου