Menettely : 2014/2829(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0034/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0034/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 73k
12.1.2015
PE547.457v01-00
 
B8-0034/2015

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti


komission vuoden 2015 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2014/2829(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Pavel Telička, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2015 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2014/2829(RSP))  
B8‑0034/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon tiedonannon komission työohjelmasta 2015,

–       ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista ja erityisesti sen liitteen 4,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan,

A.     katsoo, että Euroopan unionin on vastattava edessään oleviin sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin kunnianhimoisesti ja rohkeasti selkeän näkemyksen ja suunnanmäärityksen mukaisesti johtajuutta osoittaen, jotta voidaan osoittaa, että unioni pystyy vastaamaan kansalaisten odotuksiin ja tarjoaa heille mahdollisuuksia ja luo luottamusta kehittymällä aidosti demokraattiseksi poliittiseksi unioniksi ja parlamentaariseksi demokratiaksi sekä foorumiksi, jolla kansalaiset voivat vaikuttaa maanosansa kehittämisen suuntaan ja sisältöön edistäen elintasonsa säilymistä ja vahvistumista;

B.     toteaa, että komission tehtävä on edistää unionin yleistä etua, tehdä tätä koskevia aloitteita, varmistaa perussopimusten noudattaminen, valvoa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa, hoitaa yhteensovitus-, täytäntöönpano- ja hallinnointitehtäviä ja tehdä lainsäädäntöaloitteita;

 

C.     katsoo, että koulutus ja kansalaisuus ovat tärkeässä asemassa Euroopan unionin perusarvojen edistämisessä ja että unionissa on saatava aikaan tuloksia ja käytävä läheisempää ja laajempaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa; toteaa, että komission työohjelmassa 2015 on sen vuoksi tärkeää korostaa koulutusta, kulttuuria ja kansalaisuutta keinoina vastustaa populismin ja euroskeptisyyden lisääntymistä ja vahvistaa unionin ja sen kansalaisten välisiä yhteyksiä sekä painottaa yhteisten eurooppalaisten arvojen merkitystä;

D.     katsoo, että Euroopan unioni tarvitsee vahvan komission, jolla on hyvin kohdennettu ja riittävän kunnianhimoinen työohjelma, jonka avulla se pystyy vastaamaan unionin ja sen kansalaisten todellisiin tarpeisiin;

E.     toteaa, että EU on kärsinyt pitkästä talouskriisistä ja siihen liittyvästä hitaasta kasvusta sekä uusien työpaikkojen ja investointien puutteesta ja että kriisistä ei päästä eroon, jos Euroopan integraatiota ei syvennetä merkittävästi aina kun se on perusteltua, mikä koskee erityisesti talous- ja rahaliittoa ja sen demokraattisen valvonnan ja vastuullisuuden lisäämistä;

F.     katsoo, että kestävä kehitys ja talouskasvu ovat sovitettavissa yhteen ja että ne voivat vahvistaa toisiaan, ja on sen vuoksi huolissaan siitä, että komission työohjelmassa ei korosteta kestävää kasvua, ja kehottaa komissiota tekemään kestävästä kehityksestä työllisyyttä ja kasvua koskevan ohjelmansa kulmakiven;

G.     toteaa, että Euroopan unionilla on edessään ennenkuulumattomia haasteita, kuten Euroopan kilpailukyvyn huononeminen maailmantaloudessa, laaja työttömyys ja erityisesti hälyttävän suuri nuorisotyöttömyys, väestön yhä nopeampi ikääntyminen ja muut väestörakenteen muutokset sekä talouslaman aiheuttama sosiaalinen ahdinko;

H.     katsoo, että EU:n tason talousarviovalintojen on vastattava ensisijaisia poliittisia tavoitteita sekä määrällisesti että joustavuuden ja tasapainon suhteen;

OSA 1

1.      pitää myönteisenä, että komissio keskittyy tärkeisiin asioihin ja pyrkii kohti parempaa sääntelyä, mutta on sitä mieltä, että tällaisten tärkeiden asioiden määritteleminen edellyttäisi, että Euroopan parlamentin kanssa keskustellaan ennakolta siitä, mitä nämä tärkeät asiat ovat, ja katsoo myös, että lainsäädäntömenettelyjen perumisen on perustuttava objektiivisiin kriteereihin ja niitä koskeviin vaikutustenarviointeihin ja että lainsäädäntöehdotusten hylkääminen sen vuoksi, että jäsenvaltiot eivät kanna vastuutaan ja pääse yhteisymmärrykseen, ei saisi antaa yhdelle lainsäädäntövallan käyttäjälle tosiasiallista mahdollisuutta käyttää vetoa pysäyttämällä asian käsittely; muistuttaa, että sääntelyn parantaminen ei tarkoita ylimalkaista ehdotusten perumista vaan pikemminkin sääntelyn lisäämistä tarvittaessa ja tarpeettoman sääntelyn vähentämistä; kehottaa puheenjohtajaa ja ensimmäistä varapuheenjohtajaa varmistamaan, että komission klusterirakenne osoittautuu tehokkaaksi; muistuttaa, että paremmassa sääntelyssä ei ole kyse ainoastaan lopputuloksesta vaan myös prosessista, jonka on oltava täysin demokraattinen ja avoin;

2.      kehottaa komissiota käyttämään aloiteoikeuttaan täysimääräisesti, jotta EU:lla olisi selkeä poliittinen johto, ja pitämään kiinni siitä, että hallitusten päämiehet seisovat Eurooppa-neuvostossa tekemiensä päätösten takana, ja kehottaa sitä lisäksi esittämään finanssivakausunionia, talousunionia ja poliittista unionia koskevan strategisen suunnitelman; kehottaa komissiota edistämään rohkeasti rahaliiton rakenteellisia uudistuksia ja muistuttaa, että komissiolla on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan mukaisesti oikeus tehdä ehdotuksia perussopimusten muuttamisesta;

3.      pitää valitettavana, että vaikka työohjelmassa on nimenomaisesti luvattu antaa sekä neuvostolle että Euroopan parlamentille mahdollisuus osallistua painopisteiden määrittelyyn, siinä ei ole toteutettu tällaista muiden toimielinten osallistumista, joka olisi voinut tehdä ohjelmasta paremmin kaikkien kolmen toimielimen painopisteitä vastaavan, soveltamalla avointa menettelyä, joka olisi antanut parlamentille mahdollisuuden tuoda omat painopisteensä tähän prosessiin;

4.      pitää valitettavana myös sitä, että voimassa olevan puitesopimuksen 13 artiklan vastaisesti komissio ei ole ilmoittanut parlamentille kirjallisesti työohjelmaan kuuluvista merkittävistä lainsäädäntöaloitteista ennen niiden julkistamista;

5.      on yhtä mieltä paremman sääntelyn tarpeesta ja pyrkimyksestä vähentää lainsäädännöllisiä rasitteita ja ylisääntelyä; korostaa kuitenkin, että ehdotettu sääntelyn parantamiseen tähtäävä suunnitelma ei saisi vaarantaa sellaisten tärkeiden alojen kuin ympäristönsuojelun ja sosiaaliturvan keskeistä lainsäädäntöä unionin tasolla, sillä juuri unionin tasolla näissä saavutetaan todellista lisäarvoa; kehottaa komissiota luomaan kokonaisvaltaisen järjestelmän, jolla tarkastellaan säädöksiä lainsäädäntöprosessin kolmessa tärkeässä vaiheessa eli silloin kun ne saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, kun ne pannaan täytäntöön ja kun niiden täytäntöönpanoa valvotaan;

6.      pitää myönteisenä, että komissio on uudelleen sitoutunut tuottamaan EU:lle täysimittaisen maahanmuuttopolitiikan; toteaa budjettivallan käyttäjänä puoltavansa voimakkaasti Frontexin määrärahojen tuntuvaa lisäämistä koskevaa ehdotusta;

7.      kehottaa komissiota edelleen johdonmukaistamaan lainsäädäntöohjelmaansa, parantamaan lainsäädännön valmistelun laatua, tehostamaan lainsäädäntöehdotusten vaikutustenarviointia, käyttämään vastaavuustaulukoita tehostaakseen EU:n lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja käyttämään tarkistus- tai päättymislausekkeita (sunset clauses), jotta unionin säädöksiä tarkasteltaisiin määräajoin uudelleen;

8.      kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen, jolla puututaan puutteisiin ja epäkohtiin, joita nykyään ilmenee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan soveltamisessa sekä unionin perustana olevien arvojen eli ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen toteutumisessa, sekä ottamaan käyttöön sitovan, objektiivisiin indikaattoreihin perustuvan välineen, jonka avulla voitaisiin reagoida automaattisesti ja portaittaisesti oikeusvaltio- ja perusoikeusrikkomuksiin sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla; katsoo, että ihmisoikeuksien toteutuminen on turvattava tehokkaasti noudattaen kaikkia perussopimusten määräyksiä ja erityisesti nk. demokratialauseketta;

9.      kehottaa komissiota korostamaan yritysten yhteiskuntavastuuta Euroopan sosiaalisen mallin ja Euroopan unionin kestävän kehityksen strategian kulmakivenä;

10.    korostaa, että EU:n on oltava vankasti läsnä maailman tapahtumissa toteuttamalla vaikuttavaa ulkopolitiikkaa, jolla voidaan vastata nykyhetken uusiin haasteisiin;

11.    pitää tärkeänä, että avoimuutta ja asiakirjojen saatavuutta koskeviin suunnitelmiin saadaan uutta pontta, jotta voidaan luoda poliittinen unioni, joka perustuu parlamentaariseen demokratiaan noudattaen avoimuutta ja vastuullisuutta EU:ssa ja jäsenvaltioissa, ja että joudutetaan avoimuudesta vastaavan, tätä työtä valvovan virkamiehen nimittämistä; muistuttaa vaatineensa useasti hallintolain käyttöönottoa EU:ssa;

12.    kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikelle tulevalle lainsäädännölle tehdään perusoikeustarkastus ja että koko voimassa oleva lainsäädäntö tarkastetaan, mikä koskee erityisesti kaikkea EU:n suunnittelemaan laajamittaiseen tietojen keräämiseen, käsittelyyn, siirtoon ja säilyttämiseen liittyvää lainsäädäntöä;

13.    ottaa huomioon, että puheenjohtaja Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa mainitaan, että toimikauden ensimmäisen vuoden aikana annettaisiin ehdotus talous- ja rahaunionin ulkoisen edustuksen tehostamiseksi, mutta pitää valitettavana, että komission työohjelmassa ei ole tätä koskevia yksityiskohtia; kehottaa komissiota käyttämään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 138 artiklan 2 kohdan mukaista aloiteoikeuttaan ja ehdottamaan aiheellisia toimenpiteitä euroalueen ”yhtenäisen edustuksen varmistamiseksi kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja -konferensseissa”;

14.    korostaa, että työpaikkojen luomista ja kasvua on edistettävä myös kunnianhimoisilla kaupan alan aloitteilla, joilla voidaan avata kolmansien maiden markkinoita ja monipuolistaa vientiä;

15.    kehottaa komissiota ottamaan tavoitteekseen kunnianhimoisen ja johdonmukaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen strategian, jonka keskiössä ovat ihmisoikeudet ja perusvapaudet, jotta vahvistetaan EU:n kansainvälistä roolia kehitysasioissa, rauhan palauttamisessa ja rakentamisessa, humanitaarisessa avussa ja ihmisoikeuksien turvaamisessa yleismaailmallisesti;

16.    kehottaa komissiota muuttamaan verolainsäädäntöä erityisesti LuxLeaks-paljastusten johdosta ja toteuttamaan kunnianhimoisia toimia kuten yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan sen sijaan, että se pelkästään vaatisi veropäätösten avoimuutta, ja vaatii puheenjohtaja Junckeria esittämään viipymättä ehdotuksia talous- ja rahaliiton täydentämiseksi;

17.    vaatii, että komissio noudattaa tarkoin ehtoja ja määräaikoja, jotka on esitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä tehdyssä sopimuksessa, jonka mukaisesti toteutetaan suunnitelma vähentää maksamattomia laskuja, jotka käytännössä ovat piilovelkaa;

18.    pitää myönteisenä investointisuunnitelman lupaamaa työntöapua mutta huomauttaa, että se riippuu useista tärkeistä edellytyksistä, joita ovat erityisesti, että jäsenvaltiot toteuttavat rakenteellisia uudistuksia muun muassa työmarkkinoilla, eläkejärjestelmissä ja terveydenhuollossa, vakaus- ja kasvusopimusta ei heikennetä ja kansallisessa valvonnassa yhä olevien tulevaisuuden markkinoiden, kuten energia- ja televiestintä-, digitaali- ja pääomamarkkinoiden, liberalisoimisessa, avaamisesta ja yhdentymisessä edistytään merkittävästi ja valitut hankkeet johtavat oikeiden painopisteiden mukaiseen rahoitukseen; pitää välttämättömänä yksityissektorin kumppaneiden ja investoijien osallistumista; korostaa näiden sektoreiden työllistämispotentiaalia; kehottaa samalla huolehtimaan investointisuunnitelman täydestä demokraattisesta valvonnasta EU:n tasolla; kehottaa komissiota varmistamaan, että Horisontti 2020 -ohjelmasta mahdollisesti otettavan rahoituksen tuloksena on yhtä suuri tai suurempi määrä investointeja tutkimukseen ja innovointiin;

19.    tukee voimakkaasti ilmoitetun digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian hyväksymistä; kehottaa edistämään tämän paketin avulla digitaalitalouden nopeaa kehitystä; on vakuuttunut, että toiminta tällä alalla tuo Euroopalle selvää lisäarvoa; toteaa, että kaikkien tämän alan lainsäädäntötoimien on oltava eteenpäin katsovia ja niissä on pyrittävä luomaan uusia mahdollisuuksia EU:n kansalaisille, yrityksille ja kuluttajille avoimen internetin pohjalta; korostaa, että edistyminen tällä alalla vaikuttaa suoraan kansalaisiin;

20.    kehottaa toteuttamaan nämä uudistukset panemalla täytäntöön Verkkojen Eurooppa - välineeseen liittyvän strategian, jolla edistetään eurooppalaista lisäarvoa tuottavaa liikenteen, energian ja televiestinnän alan infrastruktuurien parantamista ja hanketoteutusta sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeinä asioina;

21.    on jyrkästi eri mieltä ehdotuksesta perua lääkkeiden hinnoittelua ja korvaamista koskeva avoimuusdirektiivi, jota koskeva parlamentin kanta hyväksyttiin vuonna 2013, ja lainsäädäntöehdotukset, jotka koskevat jätehuoltopolitiikan uudelleentarkastelua ja ilmansaasteita, koska unionin toimet näillä aloilla ovat oikea-aikaisia ja välttämättömiä ja koska ne ovat unionin kansalaisten odotusten mukaisia; vaatii, että näitä ehdotuksia ei peruta, jotta parlamentti ja neuvosto voivat jatkaa nykyisten ehdotusten käsittelyä;

22.    toteaa, että seitsemäs ympäristöalan toimintaohjelma on oikeudellisesti sitova säädös, joka velvoittaa komission toteuttamaan tarvittavia toimia, jotta saavutettaisiin ohjelman yhteisesti sovitut ensisijaiset tavoitteet, joita ovat Euroopan luonnonpääoman suojelu ja parantaminen, unioni muuttaminen resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi taloudeksi sekä unionin kansalaisten suojeleminen ympäristöpaineilta sekä terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvilta riskeiltä; odottaa, että komissio ottaa painopisteiden puitteissa nämä tavoitteet täysimääräisesti huomioon eikä viivytä mitään niiden saavuttamisen kannalta välttämättömiä toimia;

23.    kehottaa komissiota panemaan asianmukaisesti merkille parlamentin alakohtaiset kannat sellaisina kuin ne on esitetty tämän päätöslauselman osassa 2;

OSA 2

Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

24.    vaatii tehokasta eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, jolla voidaan vaikuttaa kasvuun ja työllisyyteen ja joka tämän lisäksi on edellytys sille, että uusimman tekniikan mukaisten eurooppalaisen tutkimuksen, kehittämisen ja investointien avulla taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöongelmat saadaan muutettua kilpailueduiksi;

25.    pitää myönteisenä toimenpidepakettia, jonka avulla työttömät nuoret ja pitkäaikaistyöttömät on tarkoitus saada työhön; kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot voivat vuonna 2015 käyttää etupainotteisesti varoja, jotka on tarkoitettu nuorisotyöllisyyden edistämiseen;

26.    kehottaa panemaan täytäntöön vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 -ohjelman;

27.    pyytää väliarviointia biologista monimuotoisuutta koskevasta Euroopan unionin strategiasta;

28.    pyytää ehdotuksia kulttuuri- ja luovien alojen potentiaalin kehittämiseksi;

29.    kehottaa edistämään vihreillä investoinneilla ja vakaalla pitkän aikavälin toimintakehyksellä resurssitehokasta ja vähähiilistä taloutta, jonka avulla voitaisiin viedä eteenpäin hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita ja lisätä uusiutuvan energian osuutta ja parantaa energiatehokkuutta, mikä puolestaan edellyttää investointeja yleiseurooppalaiseen energiaverkkoon, sekä tukeutua enemmän uusiutuviin energialähteisiin;

30.    korostaa, että työllisyyttä ja kasvua voidaan edistää kaupan avulla avaamalla uusia ulkomaan markkinoita ja monipuolistamalla vientiä;

”Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat”

31.    katsoo, että kuluttajansuojelu ja perusoikeuksien turvaaminen ovat molemmat ratkaisevan tärkeitä, jotta eurooppalaiset voisivat luottaa digitaalisiin sisämarkkinoihin osana digitalisoituvaa arkielämäänsä;

32.    katsoo, että digitaaliset sisämarkkinat olisi suunnattava mahdollisuuksien luomiseen kansalaisille, kuluttajille, yrityksille ja viranomaisille sekä innovointiin;

33.    kehottaa jatkamaan tekijänoikeuslainsäädännön yhdenmukaistamista ja tekijänoikeuksien hallinnoinnin parantamista, jotta voidaan edistää luovan sisällön saatavuutta yli rajojen;

34.    korostaa, että on tarpeen varmistaa digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivien yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset, jotta niiden on mahdollista kilpailla keskenään; korostaa, että on tärkeää huolehtia siitä, että yritysten ja kuluttajien suojelu on saman tasoista verkossa ja perinteisillä markkinoilla;

35.    katsoo, että tulevassa strategiassa on käsiteltävä seuraavia keskeisiä asioita:

•     pilvipalvelut ja erityisesti pilvipalveluiden tuottajien puutteellinen vastuullisuus ja ylikansallisten lakien ja asetusten epäyhtenäisyys

•     kuluttajien syrjintä verkossa ja erityisesti kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvat syrjivät käytännöt, joita ilmenee useilla EU-oikeuden aloilla

•     tietoverkkoturvallisuus ja Euroopan julkisiin elimiin ja yrityksiin yhä enemmän kohdistuva verkkorikollisuus ja yhtenäisten toimintatapojen puuttuminen tässä kiireellisesti ratkaistavassa asiassa

•     verkkomaksujen ja verkkotunnistuksen rajoitukset ja esteet erityisesti mobiililaitteilla maksettaessa ja varsinkin verkkokaupan tekijänoikeussääntöjen yhtenäistämisen puute

•     pakettien jakelu

•     esineiden internet, mukaan lukien sisäänrakennettu yksityisyyden suoja;

36.    vaatii yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille käyttää verkkoalustoja ja sähköistä viestintää;

37.    kehottaa laatimaan eurooppalaisen strategian EU:n tieto- ja viestintätekniikka-alan kehityksen vauhdittamiseksi siten, että turvataan alan vapaa ja oikeudenmukainen kilpailu ja annetaan eurooppalaisille yrityksille mahdollisuus hyödyntää EU:n yksityisyyden suojan luomia kilpailuetuja, ja katsoo, että eurooppalaisen strategian tavoitteeksi on otettava internetin demokraattinen hallinta ja EU:n lainsäädännössä vahvistettu tietoverkon neutraalius;

Joustava energiaunioni ja kauaskantoinen ilmastonmuutospolitiikka

38.    kehottaa laatimaan selvityksen ekosuunnittelu- ja ympäristömerkintädirektiiveistä, jotta näistä politiikkatoimista saadaan paras mahdollinen hyöty ja jotta ekosuunnittelu voidaan ulottaa koskemaan myös resurssitehokkuutta;

39.    korostaa, että täysin yhdennettyjen energiamarkkinoiden kilpailukyky, energiaturvallisuus ja kestävyys ovat joustavan energiaunionin luomisen peruspilareita ja että energiaunioni voidaan muodostaa kytkemällä verkot yhteen, yhdistämällä resurssit, hankkiutumalla pikaisesti eroon energian sisämarkkinoiden jäljellä olevista esteistä ja varmistamalla, että EU:lla on yhtenäinen kanta neuvotteluissa kolmansien maiden kanssa;

40.    kehottaa eurooppalaistamaan EU:n energiainfrastruktuuria ja ottamaan tämän huomioon myös standardien, tutkimuksen ja innovoinnin alalla; vaatii julkiseen ja yksityiseen rahoitukseen perustuvaa investointiohjelmaa älykästä energiaverkkoa varten;

41.    katsoo, että etusijalle olisi asetettava yhteisten ongelmien markkinaperusteiset ratkaisut, kuten energiatehokkuuden parantaminen vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä, aidosti kestävän maa- ja metsätalousalan kehittäminen investoimalla tutkimukseen ja kehittämiseen sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen vieden EU johtoasemaan maailmassa tällä saralla;

42.    korostaa, että kestävällä maa- ja metsätalousalalla voi olla merkittävä rooli;

Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja työvoiman suurempi liikkuvuus

43.    katsoo, että komission tavaroita ja palveluja koskevan sisämarkkinastrategian avulla olisi saatava sisämarkkinat toimiviksi niiden kannalta, joilla on eniten ongelmia niiden hyödyntämisessä, eli pienten ja keskisuurten yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta; toteaa, että saattaa olla tarpeen tarkastella uudelleen sellaisia direktiivejä ja asetuksia, jotka osoittautuvat pienten yritysten kannalta sopimattomiksi tai joille aikanaan hyväksymisen yhteydessä ei ole suoritettu pk-yritystestiä;

44.    suhtautuu myönteisesti työvoiman liikkuvuutta koskevan paketin esittämiseen ja panee merkille, että siihen sisältyy muun muassa ehdotus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettujen asetusten N:o 883/2004 ja 987/2009 muuttamiseksi;

45.    pyytää komissiota jatkamaan työtään, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa verojen maksua rajojen yli siirtymisen yhteydessä sekä kuluttajien että yritysten kannalta hyödyntämällä enemmän vakiomallisia eurooppalaisia lomakkeita arvonlisäveroa ja muita maksuja suoritettaessa ja lisäämällä kirjaamisvaatimusten digitalisointia;

Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto

46.    kehottaa antamaan ehdotuksen euroalueen yhteisestä ulkoisesta edustuksesta kansainvälisissä elimissä ja foorumeilla;

47.    kehottaa perustamaan eurooppalaisen velanlunastusrahaston, joka perustuu ehdollisuuteen;

Kohtuullinen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa

48.    kehottaa komissiota myös jatkamaan työtään uusien tarkistettujen vapaakauppasopimusten aikaansaamiseksi muiden kolmansien maiden kanssa ja yleisesti vapaakaupan laajentamiseksi maailmanlaajuisesti;

Luottamukseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva oikeusalue

49.    kehottaa komissiota tekemään uuden yrityksen kattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojasopimuksen aikaansaamiseksi ja varmistamaan, että safe harbour -sopimuksen uudelleentarkastelun lisäksi pyritään saamaan valmiiksi kunnianhimoinen EU:n tietosuojapaketti;

50.    kehottaa komissiota tekemään parhaansa horisontaalisen syrjinnän torjuntaa koskevan direktiivin käsittelyn jatkamiseksi ja esittämään kokonaisvaltaisen EU:n kannanoton homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten perusoikeuksiin liittyviin ongelmiin laatimalla homofobian sekä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisen EU:n toimintasuunnitelman;

51.    kehottaa komissiota jatkamaan ja tehostamaan pyrkimyksiään parantaa menetelmiä, joiden avulla voidaan paljastaa verkossa toimivat hyväksikäyttäjät ja suojella lapsia heiltä;

Kohti uudenlaista maahanmuuttopolitiikkaa

52.    kehottaa laatimaan kokonaisvaltaisen maahanmuuttoa koskevan suunnitelman, jotta EU:sta voidaan tehdä houkutteleva muuttokohde sekä ammattitaitoisille maahanmuuttajille että niille ulkomaalaisille, joilla ei ole ammattitaitoa, sekä luomaan turvallisia ja laillisia reittejä EU:hun turvapaikanhakijoita varten ja tarkastelemaan johdonmukaisesti laittoman maahanmuuton perimmäisiä syitä;

Väestörakenteen muutosta koskeva strategia

53.    kehottaa laatimaan jäsennellyn, pitkän aikavälin EU:n strategian, jossa käsitellään väestörakenteen muutoksen luomia haasteita, sillä kaikissa jäsenvaltioissa väestö ikääntyy yhä nopeammin;

Vahvempi maailmanlaajuinen toimija

54.    kehottaa komissiota omaksumaan aktiivisen asenteen rauhan edistämiseen ja yhä lukuisempien kriisien ja väkivaltaisten konfliktien ratkaisemiseen eri puolilla maailmaa; pitää myönteisenä komission aikomusta tarkastella uudelleen naapuruuspolitiikkaa, jotta voidaan parantaa EU:n kykyä kohdata nykyiset vakavat geopoliittiset haasteet; korostaa, että kauppa, taloudelliset yhteydet, muuttoliike ja energiaturvallisuus ovat vain esimerkkejä monista monialaisista kysymyksistä, joita uudessa paremmassa naapuruuspolitiikassa olisi käsiteltävä, ja että ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja perusvapauksien edistämisen on oltava kaiken toiminnan yhteisenä nimittäjänä; huomauttaa, että yhtä tärkeää on jatkaa itäisen kumppanuuden aloitetta ja määrätietoista toimintaa yhdessä Länsi-Balkanin maiden kanssa, jotta unioniin liittymiseen suuntautuva uudistusprosessi säilyy keskeisessä asemassa; korostaa, että jäsenvaltioille ja niille naapurimaille, joiden kanssa on tehty pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus, on edelleen annettava teknistä tukea, jotta varmistetaan sopimusten täysi ja pikainen täytäntöönpano ja noudattaminen;

55.    korostaa, että ollakseen uskottava toimija maailmannäyttämöllä EU:n on täydennettävä merkittävää pehmeää valtaansa kovalla vallalla ja että siksi tarvitaan kunnianhimoista suunnitelmaa, jotta voidaan lisätä eurooppalaisten armeijojen integroitumista ja yhteensopivuutta erityisesti koska näin kustannuksiakin saadaan pienennettyä huomattavasti;

Demokraattisen muutoksen unioni

56.    kehottaa komissiota tehostamaan ja vahvistamaan ponnistelujaan EU:n taloudellisten etujen suojelemiseksi, tekemään ehdotuksen Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta ja saattamaan päätökseen Euroopan petostentorjuntaviraston viivästynyt uudistaminen;

Viestinnän parantaminen

57.    vaatii komissiota arvioimaan perusteellisesti uudelleen kansalaisille suunnattua viestintäänsä ja uudistamaan sitä niin, että tulevaisuudessa kansalaiset saavat tietonsa suoraan eikä heidän odoteta etsivän sitä itse erikoistuneiden eurooppalaisten tietokanavien kautta;

_____________________

58.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö