Procedura : 2014/2829(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0034/2015

Teksty złożone :

B8-0034/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 176kWORD 103k
12.1.2015
PE547.457v01-00
 
B8-0034/2015

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 37 ust. 3 Regulaminu i z porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską


w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2015 r. (2014/2829(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Pavel Telička, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2015 r. (2014/2829(RSP))  
B8‑0034/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając komunikat Komisji w sprawie programu prac Komisji na rok 2015,

–       uwzględniając porozumienie ramowe dotyczące stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją, w szczególności załącznik 4 do niego,

–       uwzględniając art. 37 ust. 3 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Europa musi wykazać jasną wizję, ukierunkowanie, przywództwo, ambicję i odwagę, podejmując wyzwania, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, przed którymi stoimy, aby pokazać, że jest zdolna do spełniania oczekiwań jej obywateli, oferując im perspektywy i wzbudzając zaufanie oraz działając w taki sposób, aby uczynić z UE prawdziwie demokratyczną unię polityczną i demokrację parlamentarną, w ramach której obywatele mogą wpływać na kierunki działania i kształtować swój kontynent, mając na względzie ochronę i utrwalenie swojego poziomu życia;

B.     mając na uwadze, że rolą Komisji jest wspieranie ogólnego interesu Unii, podejmowanie właściwych inicjatyw w tym celu, czuwanie nad stosowaniem traktatów, nadzorowanie wdrażania i egzekwowania prawa Unii, pełnienie funkcji koordynacyjnych, wykonawczych i zarządczych oraz występowanie z inicjatywą ustawodawczą;

C.     mając na uwadze, że edukacja i obywatelstwo odgrywają istotną rolę w propagowaniu najważniejszych wartości UE, a Europa musi skutecznie działać i angażować się w ściślejszy i wszechstronny dialog z obywatelami; mając zatem na uwadze, że konieczne jest zwiększenie w programie prac Komisji na 2015 r. roli edukacji, kultury i obywatelstwa, ponieważ służą one do obrony przed narastającym populizmem i eurosceptycyzmem oraz są instrumentami umożliwiającymi Europie odnowienie stosunków z obywatelami i zwiększenie roli wspólnych wartości europejskich;

D.     mając na uwadze, że Europa potrzebuje silnej Komisji, mającej solidnie ukierunkowany i odpowiednio ambitny program prac, w oparciu o który będzie mogła zaspokoić realne potrzeby UE i jej obywateli;

E.     mając na uwadze, że w UE utrzymuje się długotrwały kryzys gospodarczy, podczas którego wzrost gospodarczy jest niski, nie są tworzone miejsca pracy i brakuje inwestycji i którego nie da się przezwyciężyć bez dalszego znacznego pogłębienia integracji europejskiej we wszystkich uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza pogłębienia unii gospodarczej i walutowej, przy zapewnieniu wzmocnionej kontroli demokratycznej i rozliczalności;

F.     mając na uwadze, że zasada zrównoważoności i wzrost gospodarczy są kompatybilne i mogą wzajemnie się wzmacniać, w związku z czym Parlament ubolewa nad tym, że w programie prac Komisji nie położono nacisku na zrównoważony wzrost gospodarczy, i wzywa Komisję, aby uczyniła zasadę zrównoważoności podstawą jej programu na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

G.     mając na uwadze, że utrata konkurencyjności Europy w gospodarce światowej, wysokie bezrobocie, a zwłaszcza wysokie bezrobocie młodzieży, którego nie można zaakceptować, zmiany demograficzne, a zwłaszcza postępujące starzenie się społeczeństwa oraz związane z nim problemy społeczne wynikające z pogorszenia się sytuacji gospodarczej, są zupełnie nowymi wyzwaniami dla UE;

H.     mając na uwadze, że decyzje budżetowe na szczeblu UE muszą odpowiadać jej priorytetom politycznym nie tylko pod względem ilości, ale także pod względem elastyczności i równowagi;

CZĘŚĆ 1

1.      z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja skupiła się na „najważniejszych tematach” i podjęła działania w kierunku lepszego stanowienia prawa, lecz nalega na to, by przed określeniem „najważniejszych tematów” odbyła się debata z udziałem Parlamentu, by wycofanie aktów legislacyjnych odbywało się na podstawie obiektywnych kryteriów i było poparte odpowiednią oceną skutków oraz by odstępowanie od wniosków ustawodawczych spowodowane tym, że państwa członkowskie nie biorą na siebie odpowiedzialności i dążą do konsensusu, nie dawało jednemu ze współprawodawców faktycznej możliwości weta poprzez grę na zwłokę; przypomina, że zasada lepszego stanowienia prawa nie oznacza nieudolnego wycofywania się, lecz raczej zakłada przyjmowanie większej liczby przepisów prawnych w dziedzinach, gdzie są one potrzebne, oraz ograniczenie przepisów w dziedzinach, gdzie nie są one potrzebne; wzywa przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego do dopilnowania, by struktura organizacyjna kolegium komisarzy w formie zespołów okazała się skuteczna; przypomina, że zasada lepszego stanowienia prawa nie dotyczy wyłącznie wyników, lecz również procesu, który musi być w pełni demokratyczny i przejrzysty;

2.      wzywa Komisję do wykorzystania w pełni jej prawa do inicjatywy ustawodawczej, aby wykazać się wyraźnym przywództwem politycznym w Unii, a także do wymagania od szefów rządów, by przestrzegali decyzji podjętych na posiedzeniu Rady Europejskiej, a w szczególności by realizowali strategiczny plan działania na rzecz unii fiskalnej, gospodarczej i politycznej oraz działania zewnętrzne; zwraca się do Komisji o realizację odważnego programu reform struktury unii walutowej i przypomina, że Komisja ma na mocy art. 48 traktatu prawo do przedkładania propozycji zmiany traktatów;

3.      ubolewa, że pomimo obietnicy zaangażowania Rady i Parlamentu w określanie priorytetów, w programie prac nie przewidziano takiego procesu uczestnictwa międzyinstytucjonalnego, dzięki któremu można by opracować program, który lepiej odzwierciedlałby priorytety wszystkich trzech instytucji, dzięki przejrzystej procedurze, która pozwoliłaby na włączenie do tego procesu priorytetów Parlamentu;

4.      ubolewa również, że wbrew postanowieniom art. 13 obowiązującego porozumienia ramowego, Komisja nie poinformowała Parlamentu na piśmie o istotnych inicjatywach dotyczących wniosków ustawodawczych będących częścią programu prac, przed ich upublicznieniem;

5.      z zadowoleniem przyjmuje konieczność zapewnienia lepszego prawa służącego ograniczeniu obciążenia administracyjnego oraz konieczność unikania nadmiernie rygorystycznego wdrażania; podkreśla jednak, że proponowany program działań na rzecz lepszego stanowienia prawa nie powinien zagrażać kluczowym przepisom w ważnych dziedzinach na szczeblu europejskim, w przypadku których osiągnięta zostanie realna wartość dodana, w szczególności m.in. w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony socjalnej; wzywa Komisję do wprowadzenia kompleksowego systemu kontroli prawodawstwa na trzech kluczowych etapach procesu legislacyjnego, tj. transpozycji, wdrażania i egzekwowania prawa;

6.      z zadowoleniem przyjmuje odnowione zobowiązanie Komisji do wprowadzenia w UE kompleksowej polityki migracyjnej; powtarza, że Parlament jako organ władzy budżetowej zdecydowanie popiera wniosek w sprawie znacznego zwiększenia budżetu FRONTEX-u;

7.      wzywa Komisję do dalszego zwiększania spójności jej programu legislacyjnego, do podniesienia jakości jej wniosków ustawodawczych, do wzmocnienia jej ocen skutków wniosków ustawodawczych, do stosowania tabel korelacji w celu lepszej transpozycji prawa UE oraz do wprowadzenia klauzul wygaśnięcia, aby dopilnować, by prawo UE było okresowo poddawane przeglądowi;

8.      wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego obecnych luk i furtek prawnych w zakresie stosowania art. 2 TUE oraz wartości, jakimi są poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, na których opiera się UE, w tym do zaproponowania wiążącego instrumentu opartego na zestawie obiektywnych wskaźników i umożliwiającego automatyczne i stopniowe reagowanie na przypadki nieprzestrzegania praworządności i podstawowych praw człowieka zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich; przypomina, że w związku z tym poszanowanie praw człowieka należy skutecznie egzekwować za pomocą przestrzegania wszystkich postanowień traktatu, w szczególności tzw. klauzuli demokratycznej;

9.      wzywa Komisję do uczynienia ze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw podstawy europejskiego modelu społecznego i europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu;

10.    podkreśla konieczność zdecydowanej obecności UE na arenie światowej dzięki prowadzeniu skutecznej polityki zagranicznej, zdolnej reagować na nowe wyzwania, przed którymi obecnie stoimy;

11.    apeluje o nowy impuls dla planu działania na rzecz przejrzystości i dostępu do dokumentów, zapewniającego unię polityczną opartą na demokracji parlamentarnej, która funkcjonuje w sposób przejrzysty i rozliczalny w UE i państwach członkowskich, a także apeluje o powołanie urzędnika ds. przejrzystości odpowiedzialnego za nadzorowanie tych prac; przypomina w związku z tym żądania Parlamentu dotyczące wprowadzenia prawa administracyjnego UE;

12.    wzywa Komisję do dopilnowania, by całe przyszłe prawodawstwo UE podlegało kontroli pod kątem przestrzegania praw podstawowych, a także wzywa do przeprowadzenia kontroli ex ante obowiązującego już prawodawstwa, w szczególności tego dotyczącego wszystkich unijnych systemów gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i przechowywania danych na szeroką skalę;

13.    ubolewa, że pomimo faktu, iż wytyczne polityczne przewodniczącego J.C. Junckera przewidują, że w pierwszym roku kadencji przedstawiony zostanie wniosek dotyczący skuteczniejszej zewnętrznej reprezentacji unii gospodarczej i walutowej, w programie prac nie uwzględniono szczegółów tego wniosku; wzywa Komisję do skorzystania z przysługującego jej na mocy art. 138 ust. 2 traktatu prawa do inicjatywy ustawodawczej i wystąpienia z wnioskiem w sprawie „odpowiednich środków w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji [strefy euro] w międzynarodowych instytucjach i konferencjach finansowych”;

14.    podkreśla, że tworzeniu miejsc pracy i wzrostu gospodarczego musi sprzyjać ambitny plan w dziedzinie handlu, aby otworzyć rynki w państwach trzecich i zdywersyfikować wywóz;

15.    wzywa Komisję do dążenia do ambitnej i spójnej strategii w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, której podstawą są prawa człowieka i podstawowe wolności, oraz do zwiększenia roli UE na świecie w kwestiach rozwoju, zaprowadzania i budowania pokoju, pomocy humanitarnej i propagowania praw człowieka na świecie;

16.    wzywa Komisję do wprowadzenia zmian w prawie podatkowym, w szczególności w następstwie ujawnionych faktów tzw. afery Lux Leaks, oraz do podjęcia ambitnych postępowych działań, dotyczących m.in. wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, zamiast ograniczania się do wymogu przejrzystości w dziedzinie prawa podatkowego, a także wzywa przewodniczącego J.C. Junckera do niezwłocznego przedstawienia propozycji w celu ukończenia budowy unii gospodarczej i walutowej;

17.    domaga się, by Komisja ściśle przestrzegała warunków i terminów przewidzianych w porozumieniu między Parlamentem a Radą w sprawie realizacji planu rozliczania niezapłaconych faktur, które stanowią w rzeczywistości ukryte zadłużenie;

18.    z zadowoleniem przyjmuje główną ideę planu inwestycyjnego, choć zauważa, że jego realizacja zależy od szeregu kluczowych warunków, zwłaszcza tego, czy państwa członkowskie wdrożą reformy strukturalne, w tym rynku pracy, systemów emerytalno-rentowych i służby zdrowia, czy pakt stabilności i wzrostu nie zostanie osłabiony, czy dokonane zostaną znaczne postępy w dziedzinie liberalizacji, otwarcia i ujednolicenia rynków przyszłościowych (takich jak rynek energii, rynek telekomunikacyjny, cyfrowy i kapitałowy, które znajdują się nadal pod kontrolą państw członkowskich, oraz czy wybrane projekty przyczynią się do finansowania właściwych priorytetów; apeluje o istotne zaangażowanie partnerów i inwestorów prywatnych; podkreśla potencjał tych sektorów w dziedzinie tworzenia miejsc pracy; apeluje jednocześnie o prowadzenie na szczeblu UE pełnej kontroli demokratycznej planu inwestycyjnego; wzywa Komisję do dopilnowania, by wszystkie środki finansowe przekierowane z programu „Horyzont 2020” skutkowały inwestycjami o równej lub większej wartości w działalność badawczo-rozwojową;

19.    zdecydowanie popiera przyjęcie zapowiadanej strategii dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego; domaga się, by pakiet ten utorował drogę szybkiemu rozwojowi gospodarki cyfrowej; jest przekonany, że Europa, działając w tym kluczowym sektorze, przynosi wyraźną wartość dodaną; przypomina, że wszelkie działania legislacyjne w tym sektorze muszą być zorientowane na przyszłość i muszą służyć tworzeniu nowych możliwości dla europejskich obywateli, przedsiębiorców i konsumentów, w oparciu o otwarty internet; podkreśla, że postęp w tej dziedzinie będzie miał bezpośredni wpływ na obywateli;

20.    domaga się, by reformy te zostały uzupełnione wdrożeniem strategii dotyczącej instrumentu „Łącząc Europę”, zakładającej, że lepsza infrastruktura i projekty o europejskiej wartości dodanej w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji odgrywają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu jednolitego rynku;

21.    zdecydowanie opowiada się przeciwko proponowanemu uchyleniu dyrektywy w sprawie przejrzystości dotyczącej ustalania cen i refundacji produktów leczniczych, w sprawie której Parlament przyjął stanowisko w 2013 r., a także wycofaniu wniosków ustawodawczych w sprawie przeglądu polityki dotyczącej odpadów i w sprawie zanieczyszczenia powietrza, ponieważ działania Unii w tych dziedzinach są terminowe i konieczne, a obywatele UE na nie oczekują; domaga się, by nie wycofywać tych wniosków, tak aby Parlament i Rada mogły kontynuować prace nad aktualnymi wnioskami;

22.    powtarza, że 7. program działań w zakresie środowiska jest aktem prawnie wiążącym, który zobowiązuje Komisję do podjęcia odpowiednich działań w celu osiągnięcia uzgodnionych celów priorytetowych, tj. ochrony i zwiększenia kapitału naturalnego Europy, przekształcenia unijnej gospodarki w zasobooszczędną, ekologiczną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną oraz ochrony obywateli przed presją związaną ze środowiskiem i przed zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu; oczekuje, że Komisja w pełni odzwierciedli te cele w swoich priorytetach i nie będzie zwlekać z niezbędnymi działaniami w celu ich osiągnięcia;

23.    wzywa Komisję do należytego odnotowania stanowiska Parlamentu dotyczącego poszczególnych sektorów, przedstawionego w części 2 niniejszej rezolucji;

CZĘŚĆ 2

Nowy impuls dla zatrudnienia, wzrostu i inwestycji

24.    apeluje o silną europejską politykę przemysłową, która przyczynia się nie tylko do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, lecz jest również warunkiem powstania najnowocześniejszego sektora badań i rozwoju oraz innowacji, dzięki któremu będzie można przekształcić problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe w przewagę konkurencyjną;

25.    z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie pakietu środków, których celem jest spowodowanie, by bezrobotna młodzież i osoby długotrwale bezrobotne wróciły na rynek pracy; wzywa Komisję do dopilnowania, by państwa członkowskie mogły skoncentrować wydatki na wstępie i wydać w 2015 r. środki finansowe przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia ludzi młodych;

26.    apeluje o realizację polityki spójności na okres 2014–2020 oraz programu Horyzont 2020;

27.    apeluje o przedstawienie przeglądu śródokresowego wspólnotowej strategii ochrony różnorodności biologicznej;

28.    oczekuje na przedstawienie wniosków w sprawie rozwijania potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego;

29.    apeluje o ekologiczne inwestycje oraz o ustanowienie długoterminowych ram polityki w celu promowania zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki, wspomożenia realizacji celów UE w zakresie redukcji emisji CO2, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej, co wiąże się z inwestycjami w ogólnoeuropejską sieć elektroenergetyczną i szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii;

30.    podkreśla, że tworzenie miejsc pracy i wzrost można pobudzać poprzez handel, otwarcie rynków zagranicznych i dywersyfikację wywozu z UE;

Połączony jednolity rynek cyfrowy

31.    uważa, że aby Europejczycy mieli zaufanie do jednolitego rynku cyfrowego w związku z cyfryzacją ich codziennego życia, niezbędna jest ochrona konsumentów i ochrona praw podstawowych;

32.    jest zdania, że celem strategii jednolitego rynku cyfrowego musi być stworzenie możliwości dla obywateli, konsumentów, przedsiębiorców i władz publicznych, jak też możliwości innowacji;

33.    apeluje o dalszą harmonizację prawa autorskiego oraz o lepsze zarządzanie prawem autorskim, aby ułatwić transgraniczny dostęp do treści kreatywnych;

34.    podkreśla konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom równych warunków działania na jednolitym rynku cyfrowym z myślą o ich konkurencyjności; podkreśla znaczenie zapewnienia przedsiębiorstwom i konsumentom takiej samej ochrony w środowisku internetowym, jaką mają na tradycyjnych rynkach;

35.    uważa, że kluczowe problemy, na które opracowywana strategia powinna znaleźć odpowiedź, dotyczą następujących dziedzin:

•     chmury obliczeniowe, zwłaszcza brak odpowiedzialności ze strony dostawców usług przetwarzania w chmurze oraz niespójność ponadnarodowego prawa i przepisów wykonawczych,

•     dyskryminacja konsumentów online, zwłaszcza pojawiające się w wielu różnych dziedzinach prawa UE praktyki dyskryminacyjne oparte na narodowości lub miejscu zamieszkania,

•     bezpieczeństwo cybernetyczne, jako że europejskie instytucje publiczne i przedsiębiorstwa są coraz bardziej narażone na cyberprzestępczość i nie przyjęły jednolitego podejścia do tej pilnej kwestii,

•     ograniczenia i bariery dotyczące płatności elektronicznych i uwierzytelniania elektronicznego, zwłaszcza w przypadku płatności telefonem komórkowym, a w szczególności brak standardów dotyczących przepisów prawa autorskiego w handlu elektronicznym,

•     dostawa przesyłek,

•     internet przedmiotów, w tym uwzględnienie ochrony prywatności już w fazie projektowania;

36.    apeluje o zapewnienie sprawiedliwego dostępu do platform internetowych i łączności elektronicznej;

37.    apeluje o opracowanie europejskiej strategii w celu pobudzenia unijnego sektora teleinformatycznego, przy zapewnieniu swobodnej i uczciwej konkurencji oraz umożliwieniu europejskim przedsiębiorstwom korzystania z przewagi konkurencyjnej UE w dziedzinie ochrony prywatności, a także apeluje o opracowanie europejskiej strategii na rzecz demokratycznego zarządzania internetem i zapisania neutralności sieci w prawie unijnym;

Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu

38.    apeluje o przedstawienie przeglądu dyrektywy w sprawie ekoprojektu i dyrektywy w sprawie oznakowania ekologicznego, który pozwoli na czerpanie maksymalnych korzyści z tej polityki oraz na rozszerzenie zakresu ekoprojektu na zasobooszczędność;

39.    podkreśla, że konkurencyjność, bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważoność na w pełni zintegrowanym rynku energii stanowią główne filary tworzenia stabilnej unii energetycznej, którą można osiągnąć dzięki łączeniu sieci, łączeniu zasobów, sprawnemu usunięciu pozostałych barier na wewnętrznym rynku energii oraz zapewnieniu jednolitego stanowiska negocjacyjnego UE wobec państw trzecich;

40.    apeluje o europeizację unijnej infrastruktury energetycznej, również w odniesieniu do norm, badań i innowacji, a także apeluje o przedstawienie szczegółowego, opartego na funduszach publicznych i prywatnych programu inwestycyjnego na rzecz inteligentnej sieci energetycznej;

41.    jest zdania, że należy priorytetowo traktować rynkowe rozwiązania wspólnych problemów, jak np. zwiększenie efektywności energetycznej dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i szerszemu stosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz rozwój faktycznie zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa dzięki inwestycjom w badania i rozwój, przez co UE stanie się liderem światowym;

42.    podkreśla, że zrównoważone rolnictwo i leśnictwo mogą odgrywać istotną rolę;

Bardziej rozwinięty i bardziej sprawiedliwy jednolity rynek z większą mobilnością pracowników

43.    jest zdania, że strategia Komisji dotycząca jednolitego rynku towarów i usług powinna umożliwić realne korzystanie z jednolitego rynku podmiotom, które mają z tym największe trudności, tj. MŚP i osobom samozatrudnionym; jest zdania, że być może będzie należało przeprowadzić przegląd dyrektyw i rozporządzeń, które okazały się nieodpowiednie dla małych przedsiębiorstw, lub w przypadku gdy nie przeprowadzono testu MŚP przy ich przyjmowaniu;

44.    z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie pakietu dotyczącego mobilności pracowników, który zawiera wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia 883/2004 i rozporządzenia 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

45.    zwraca się do Komisji o kontynuowanie prac nad uproszczeniem uiszczania przez konsumentów i przedsiębiorców podatków w transakcjach transgranicznych, dzięki szerszemu zastosowaniu znormalizowanych formularzy europejskich dotyczących podatku VAT i innych płatności oraz dzięki dopuszczeniu w wymogach dokumentacyjnych większej cyfryzacji;

Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa

46.    apeluje o przedstawienie wniosku w sprawie jednolitej reprezentacji zewnętrznej strefy euro w instytucjach i na forach międzynarodowych;

47.    apeluje o ustanowienie obwarowanego warunkami europejskiego funduszu amortyzacji zadłużenia;

Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi

48.    wzywa Komisję do kontynuacji prowadzonych równolegle prac nad nowymi i zmienionymi umowami o wolnym handlu z innymi państwami trzecimi oraz nad ogólnym rozszerzeniem wolnego handlu na świecie, zwłaszcza w ramach WTO;

Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie

49.    apeluje o wznowienie starań w celu doprowadzenia do zawarcia kompleksowej umowy między UE a USA o ochronie danych oraz w celu dopilnowania, by przegląd umowy o tzw. bezpiecznej przystani zbiegł się z pomyślnym przyjęciem ambitnego unijnego pakietu dotyczącego ochrony danych;

50.    wzywa Komisję do dołożenia wszelkich starań, aby odblokować horyzontalną dyrektywę antydyskryminacyjną oraz opracować kompleksową reakcję europejską na problemy osób LGBTI dotyczące praw podstawowych, która to reakcja miałaby formę planu działań UE przeciwko homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;

51.    wzywa Komisję do kontynuacji i zwiększenia wysiłków w celu zapewnienia lepszego wykrywania cyberprześladowców oraz ochrony przed nimi małoletnich;

W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji

52.    apeluje o opracowanie całościowego planu w dziedzinie migracji, tak aby UE stała się atrakcyjnym miejscem zarówno dla wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych zagranicznych migrantów, apeluje o ustanowienie bezpiecznych i legalnych dróg dla osób ubiegających się o azyl w UE, a także o przyjęcie spójnego podejścia do eliminowania przyczyn nielegalnej migracji;

Strategia dotycząca zmian demograficznych

53.    apeluje o uporządkowaną długoterminową strategię UE w odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami demograficznymi, ponieważ wszystkie państwa członkowskie borykają się z problemem postępującego starzenia się społeczeństwa;

Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej

54.    wzywa Komisję do przyjęcia proaktywnego podejścia w zakresie propagowania pokoju i rozwiązywania coraz większej liczby kryzysów i brutalnych konfliktów na świecie; z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar dokonania przeglądu polityki sąsiedztwa, aby wzmocnić zdolność UE do stawiania czoła poważnych wyzwaniom geopolitycznym, które przed nami stoją; podkreśla, że handel, powiązania gospodarcze, mobilność, migracja i bezpieczeństwo energetyczne to tylko niektóre z wielu kwestii przekrojowych, które musi uwzględniać nowa i wzmocniona polityka sąsiedztwa, oraz że propagowanie i poszanowanie praw człowieka, prawa międzynarodowego i podstawowych wolności musi być wspólnym mianownikiem; zauważa ponadto, że należy kontynuować inicjatywę Partnerstwa Wschodniego i aktywne zaangażowanie w krajach Bałkanów Zachodnich, tak aby proces reform w związku z perspektywą przystąpienia do UE pozostawał w centrum zainteresowania; podkreśla potrzebę udzielenia dalszego wsparcia technicznego państwom członkowskim i krajom sąsiedzkim, które zawarły pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu, tak aby zapewnić pełne i sprawne wdrożenie tych umów oraz ich przestrzeganie przez wszystkie strony;

55.    podkreśla, że UE, aby być wiarygodnym podmiotem na forum światowym, musi wspierać swoją znaczną „miękką siłę” (ang. soft power) „twardą siłą” (ang. hard power), a w związku z tym konieczny jest ambitny program działań w celu zwiększenia integracji i kompatybilności armii europejskich, ponieważ może to w szczególności przynieść istotne obniżenie kosztów;

Unia demokratycznych zmian

56.    wzywa Komisję do nasilenia i wzmocnienia działań w celu ochrony interesów finansowych Unii, do przedstawienia wniosku w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej oraz do ukończenia opóźnionej reformy Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;

Lepsza komunikacja

57.    zwraca się do Komisji o gruntowny przegląd jej polityki informacyjnej skierowanej do obywateli, tak aby w przyszłości informacje docierały do nich bezpośrednio i nie musieli oni sami ich wyszukiwać w wyspecjalizowanych europejskich środkach przekazu;

_____________________

58.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności