Propunere de rezoluţie - B8-0034/2015Propunere de rezoluţie
B8-0034/2015

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la prioritățile Parlamentului European privind programul de lucru al Comisiei pentru 2015

  12.1.2015 - (2014/2829(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul de procedură și cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

  Sophia in ‘t Veld, Pavel Telička, Dita Charanzová în numele Grupului ALDE

  Procedură : 2014/2829(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0034/2015
  Texte depuse :
  B8-0034/2015
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0034/2015

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile Parlamentului European privind programul de lucru al Comisiei pentru 2015

  (2014/2829(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Programul de lucru al Comisiei pentru 2015”,

  –       având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie, în special anexa IV la acesta,

  –       având în vedere articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât Europa trebuie să răspundă cu o viziune și o orientare clare, cu spirit de inițiativă, ambiție și curaj la provocările cu care ne confruntăm, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, pentru a demonstra că este capabilă să răspundă așteptărilor cetățenilor săi, oferindu-le perspective și instaurând un climat de încredere prin transformarea UE într-o uniune politică cu adevărat democratică, într-o democrație parlamentară și un spațiu în care cetățenii pot decide direcția în care merge continentul lor și pot contribui la modelarea acestuia, în favoarea menținerii și consolidării standardului lor de viață;

  B.     întrucât rolul Comisiei este acela de a promova interesul general al Uniunii, de a lua inițiativele corespunzătoare în acest scop, de a asigura aplicarea tratatelor, de a supraveghea punerea în aplicare și respectarea dreptului Uniunii, de a exercita funcții de coordonare, de execuție și de management și de a iniția legislație;

  C.     întrucât educația și cetățenia joacă un rol esențial în promovarea valorilor centrale ale UE, iar Europa trebuie să obțină rezultate și să se implice într-un dialog mai strâns și cuprinzător cu cetățenii săi; întrucât, prin urmare, este esențial ca în cadrul programului de lucru al Comisiei pentru 2015 să fie consolidat rolul educației, culturii și cetățeniei, ca mijloc de apărare împotriva intensificării populismului și euroscepticismului și ca instrument pentru reconectarea Europei cu cetățenii ei și pentru consolidarea rolului valorilor comune europene;

  D.     întrucât Europa are nevoie de o Comisie puternică, care să aibă un program de lucru bine orientat și suficient de ambițios, cu care să poată soluționa adevăratele nevoi cu care se confruntă UE și cetățenii ei;

  E.     întrucât UE a trecut printr-o criză economică de durată, cu o creștere economică redusă, fără locuri de muncă nou create și fără investiții, criză care nu va fi depășită fără o accentuare substanțială a integrării europene ori de câte ori aceasta se justifică, în special în cadrul uniunii economice și monetare, cu un control democratic și o asumare a răspunderii consolidate;

  F.     întrucât sustenabilitatea și creșterea economică sunt compatibile și se pot consolida reciproc, iar Parlamentul își exprimă, prin urmare, îngrijorarea cu privire la faptul că în programul de lucru al Comisiei nu se pune accentul pe creșterea sustenabilă și îndeamnă Comisia să facă din sustenabilitate un element fundamental al agendei sale pentru creștere economică și locuri de muncă;

  G.     întrucât scăderea competitivității europene în cadrul economiei mondiale, rata ridicată a șomajului și în special rata inacceptabil de ridicată a șomajului în rândul tinerilor, schimbările demografice și în special îmbătrânirea din ce în ce mai accentuată a populației și dificultățile de ordin social aferente generate de declinul economic implică provocări fără precedent pentru UE;

  H.     întrucât deciziile bugetare la nivelul UE trebuie să corespundă priorităților sale politice, nu numai în ceea ce privește sumele, ci și în ceea ce privește flexibilitatea și echilibrul,

  PARTEA 1

  1.      salută concentrarea Comisiei asupra „marilor teme” și orientarea către o mai bună reglementare, dar insistă ca identificarea „marilor teme” să facă obiectul unei dezbateri prealabile împreună cu Parlamentul și asupra faptului că retragerea dosarelor legislative trebuie să respecte criterii obiective și să se bazeze pe o evaluare corespunzătoare a impactului și că abandonarea unor propuneri legislative deoarece statele membre nu își asumă responsabilitatea și nu încearcă să ajungă la un consens nu ar trebui să-i acorde unuia dintre colegiuitori un adevărat drept de veto prin intermediul blocării procedurii; reamintește că o mai bună reglementare nu înseamnă pur și simplu retragerea, ci mai degrabă un nivel mai ridicat al reglementării acolo unde este cazul și un nivel mai scăzut unde nu este cazul; invită președintele și prim-vicepreședintele să se asigure că structura bazată pe grupuri a Colegiului se dovedește eficientă; reamintește faptul că o mai bună legiferare nu se referă numai la rezultate, ci și la proces, care trebuie să fie pe deplin democratic și transparent;

  2.      îndeamnă Comisia să-și folosească la maximum dreptul de inițiativă pentru a-i asigura Uniunii o conducere clară și să insiste ca șefii de guverne să sprijine deciziile pe care le iau în cadrul Consiliului European și, în special, să prezinte foaia de parcurs strategică pentru uniunea fiscală, uniunea economică și uniunea politică și pentru acțiunea externă; invită Comisia să urmărească o agendă îndrăzneață a reformei structurii uniunii monetare și reamintește faptul că, în temeiul articolului 48 din tratate, Comisia are dreptul de a înainta propuneri de modificare a tratatelor;

  3.      regretă faptul că, deși existase promisiunea implicării atât a Consiliului, cât și a Parlamentului în definirea priorităților, programul de lucru nu are acest caracter integrator interinstituțional care ar fi putut asigura un program care să reflecte mai bine prioritățile celor trei instituții, prin intermediul unei proceduri transparente care i-ar permite Parlamentului să își includă prioritățile în acest proces;

  4.      de asemenea, regretă faptul că, contrar prevederilor articolului 13 din actualul acord-cadru, Comisia nu a informat în scris Parlamentul cu privire la inițiativele semnificative privind propunerile legislative în cadrul programului de lucru înainte ca acesta să fie făcut public;

  5.      salută nevoia de a asigura o mai bună reglementare în vederea reducerii constrângerilor legislative și a evitării suprareglementării; subliniază, totuși, faptul că agenda propusă pentru o mai bună reglementare nu ar trebui să pună în pericol legislația esențială din domenii importante la nivel european, unde se va obține o adevărată valoare adăugată, și anume protecția mediului și protecția socială, printre altele; invită comisia să instaureze un sistem cuprinzător pentru monitorizarea legislației în trei etape esențiale ale procesului legislativ: transpunerea, implementarea și asigurarea aplicării;

  6.      salută reînnoirea angajamentului Comisiei de a oferi UE o politică de sine stătătoare în domeniul migrației; reamintește faptul că Parlamentul, în calitate de componentă a autorității bugetare, susține ferm propunerea unei creșteri semnificative a bugetului Frontex;

  7.      îndeamnă Comisia să continue asigurarea unei coerențe sporite a programului său legislativ, să îmbunătățească calitatea elaborării actelor legislative, să consolideze evaluarea de impact a proiectelor de acte legislative, să utilizeze tabelele de corespondență pentru o mai bună transpunere a legislației UE și să introducă clauzele de caducitate pentru a se asigura că legislația UE este revizuită periodic;

  8.      invită Comisia să prezinte o propunere care să abordeze decalajele și lacunele actuale în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 2 din TUE și valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, pe care se întemeiază UE, propunere care să includă un instrument obligatoriu care să se bazeze pe o serie de indicatori obiectivi și să permită un răspuns automat și progresiv la încălcări ale statului de drept și ale drepturilor fundamentale atât la nivelul UE, cât și al statelor membre; reamintește faptul că, drept urmare, respectarea drepturilor omului va trebui pusă efectiv în aplicare prin intermediul respectării tuturor prevederilor tratatelor, în special a așa-numitei „clauze democratice”;

  9.      invită Comisia să sublinieze faptul că responsabilitatea socială a întreprinderilor este un element de bază al modelului social european și al strategiei europene de dezvoltare durabilă;

  10.    subliniază faptul că este necesară o prezență puternică a UE în lume, printr-o politică externă eficientă, capabilă să răspundă noilor provocări cu care ne confruntăm în prezent;

  11.    solicită un nou impuls pentru realizarea unei foi de parcurs privind transparența și accesul la documente, care să asigure o uniune politică bazată pe democrație parlamentară în cadrul căreia se acționează transparent și responsabilitatea este asumată la nivelul UE și al statelor membre, precum și numirea unui responsabil cu transparența, care să supravegheze acest proces; reamintește, în acest sens, solicitările Parlamentului privind introducerea dreptului administrativ pentru UE;

  12.    invită Comisia să se asigure că toate actele legislative viitoare sunt supuse unei verificări privind drepturile fundamentale și solicită o verificare ex ante a întregii legislații existente, în special a celei aplicabile tuturor sistemelor UE de colectare la scară largă, prelucrare, transfer și stocare a datelor;

  13.    regretă faptul că, deși orientările politice ale președintelui Juncker prevăd prezentarea „unei propuneri privind o reprezentare mai eficientă pe plan extern a uniunii noastre economice și monetare” „pe parcursul primului an al mandatului”, programul de lucru nu oferă detalii referitoare la aceasta; invită Comisia să-și utilizeze dreptul de inițiativă în conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din tratat și să propună „măsurile corespunzătoare pentru a asigura o reprezentare unificată în cadrul instituțiilor și al conferințelor financiare internaționale”;

  14.    subliniază faptul că crearea de locuri de muncă și creșterea trebuie facilitate și cu ajutorul unei agende comerciale ambițioase pentru deschiderea piețelor din țările terțe și diversificarea exportului;

  15.    invită Comisia să aibă ca obiectiv o strategie de politică externă și de securitate ambițioasă și coerentă, care să aibă în centru drepturile omului și libertățile fundamentale, să consolideze rolul UE în lume în ceea ce privește dezvoltarea, restabilirea și consolidarea păcii, ajutorul umanitar și promovarea drepturilor omului în întreaga lume;

  16.    îndeamnă Comisia să modifice legislația fiscală, mai ales în urma așa-numitelor dezvăluiri „Lux Leaks”, și să ia măsuri ambițioase, cum ar fi o bază fiscală consolidată comună a societăților, nu doar să solicite transparență în ceea ce privește deciziile fiscale, și îl invită pe președintele Juncker să prezinte fără întârziere propuneri în vederea finalizării uniunii economice și monetare;

  17.    insistă ca Comisia să respecte cu scrupulozitate condițiile și termenele limită ale acordului încheiat între Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a planului de reducere a facturilor neplătite acumulate, care constituie, de fapt, o datorie ascunsă;

  18.    salută orientarea Planului de investiții, observând totodată că acesta depinde de o serie de condiții-cheie, în special de punerea în aplicare de către statele membre a reformelor structurale, inclusiv pe piața muncii și în sistemele de pensii și de sănătate, de menținerea fermității Pactului de stabilitate și de creștere, de realizarea unui salt semnificativ pe calea liberalizării, deschiderii și unificării în viitor a piețelor care se află încă sub control național, cum ar fi piața energiei, a telecomunicațiilor, piața digitală și piețele de capital, și de contribuția pe care o vor avea proiectele selecționate la finanțarea priorităților corecte; solicită implicarea esențială a partenerilor privați și a investitorilor privați; subliniază potențialul de creare de locuri de muncă în aceste sectoare; solicită, în același timp, un control democratic deplin, la nivelul UE, al Planului de investiții; invită Comisia să se asigure că toate fondurile redirecționate dinspre programul Orizont 2020 au ca rezultat un nivel egal sau mai mare de investiții în cercetare și inovare;

  19.    sprijină ferm adoptarea anunțatei strategii a pieței unice digitale; solicită ca acest pachet să deschidă calea către o dezvoltare rapidă a economiei digitale; este convins că Europa beneficiază de o valoare adăugată clară dacă este activă în acest sector-cheie; reamintește faptul că orice măsură legislativă în acest sector trebuie să fie orientată spre viitor și să vizeze crearea de noi oportunități pentru cetățenii, întreprinderile și consumatorii europeni, pe baza unui internet deschis; subliniază faptul că progresele în acest domeniu vor avea un impact direct asupra cetățenilor;

  20.    solicită ca aceste reforme să fie completate de punerea în aplicare a strategiei Mecanismul pentru interconectarea Europei, cu infrastructuri îmbunătățite și proiecte cu valoare adăugată europeană în domeniile transportului, energiei și telecomunicațiilor, elemente esențiale pentru funcționarea pieței unice;

  21.    nu este deloc de acord cu propunerea de retragere a directivei privind transparența în contextul stabilirii prețurilor și rambursării costului medicamentelor, cu privire la care Parlamentul și-a adoptat poziția în 2013, precum și a propunerilor legislative privind revizuirea politicii în domeniul deșeurilor și poluarea atmosferică, întrucât luarea de măsuri de către Uniune în aceste domenii este oportună, necesară și așteptată de cetățenii UE; insistă ca aceste propuneri să nu fie retrase, pentru ca Parlamentul și Consiliul să își continue activitatea în ceea ce privește propunerile actuale;

  22.    reamintește faptul că cel de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu este un document obligatoriu din punct de vedere juridic, care obligă Comisia să ia măsuri adecvate pentru a îndeplini obiectivele prioritare convenite, și anume protejarea și valorificarea capitalului natural al Europei, trecerea Uniunii la o economie verde și competitivă cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și protejarea cetățenilor de presiuni și riscuri legate de mediu la adresa sănătății și a calității vieții; se așteaptă ca aceste obiective să fie reflectate pe deplin în prioritățile Comisiei și ca aceasta să nu amâne nicio măsură necesară îndeplinirii lor;

  23.    invită Comisia să ia act în mod corespunzător de pozițiile Parlamentului, specifice fiecărui sector, astfel cum sunt menționate în partea a 2-a a prezentei rezoluții;

  PARTEA 2

  Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

  24.    solicită o politică industrială europeană solidă, care nu numai să contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă, ci să fie și o condiție prealabilă pentru ca C & D & I europene la cel mai avansat nivel să transforme problemele economice, sociale și de mediu în avantaje competitive;

  25.    salută introducerea unui pachet de măsuri care vizează încadrarea pe piața muncii a șomerilor tineri și a persoanelor aflate în șomaj de mult timp; invită Comisia să se asigure că statele membre vor putea, în 2015, să aloce anticipat și să cheltuiască fondurile prevăzute pentru stimularea încadrării tinerilor pe piața muncii;

  26.    solicită punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 și a programului Orizont 2020;

  27.    solicită prezentarea unei evaluări la jumătatea perioadei a strategiei UE în domeniul biodiversității;

  28.    solicită înaintarea de propuneri în vederea dezvoltării potențialului sectoarele culturale și creative;

  29.    solicită realizarea de investiții ecologice și un cadru de politică stabil și pe termen lung care să promoveze o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, consolidând obiectivele de reducere a emisiilor de CO2, mărind cota energiei din surse regenerabile și eficiența energetică, fapt care implică investiții într-o rețea paneuropeană de energie electrică și valorificarea într-o mai mare măsură a surselor regenerabile de energie;

  30.    subliniază faptul că crearea de locuri de muncă și creșterea economică pot fi stimulate prin schimburi comerciale, prin deschiderea piețelor străine și diversificarea exportului;

  O piață unică digitală conectată

  31.    consideră că protecția consumatorilor și a drepturilor fundamentale este vitală dacă dorim ca europenii să aibă încredere în piața unică digitală, ca parte a digitalizării vieții de zi cu zi a acestora;

  32.    consideră că strategia privind piața unică digitală trebuie să vizeze crearea de oportunități pentru cetățeni, consumatori, întreprinderi și autoritățile publice, precum și inovarea;

  33.    solicită o armonizare și mai accentuată a legislației privind drepturile de autor și îmbunătățirea gestionării drepturilor de autor, în vederea facilitării accesului transfrontalier la conținutul creativ;

  34.    subliniază necesitatea de a asigura condiții concurențiale echitabile pentru societățile care își desfășoară activitatea pe piața unică digitală, pentru ca acestea să poată face față concurenței; accentuează importanța acordării aceluiași nivel de protecție societăților și consumatorilor în mediul online ca cel de care beneficiază pe piețele tradiționale;

  35.    consideră că problemele esențiale care trebuie rezolvate în strategia viitoare sunt legate de:

  •     tehnologia de tip cloud computing, și anume lipsa de răspundere a furnizorilor de servicii de tip cloud computing și inconsecvența legislației și reglementărilor transnaționale;

  •     discriminarea consumatorilor online, și anume practicile discriminatorii pe baza cetățeniei sau a reședinței, întâlnite în multe domenii diferite ale legislației UE;

  •     securitatea cibernetică, întrucât instituțiile publice și întreprinderile europene sunt din ce în ce mai expuse criminalității informatice și nu există o abordare unitară a acestei probleme presante;

  •     restricțiile și obstacolele în ceea ce privește plățile online și autentificarea electronică, în special în cazul plăților cu telefonul mobil, și anume lipsa standardelor referitoare la normele privind drepturile de autor în comerțul electronic;

  •     livrarea de colete;

  •     internetul obiectelor, inclusiv respectarea vieți private începând cu momentul conceperii („privacy by design”);

  36.    solicită un acces echitabil la platformele de internet și la comunicarea electronică;

  37.    solicită o strategie europeană care să stimuleze industria TIC din UE, asigurând o concurență liberă și echitabilă și permițând societăților europene să valorifice avantajul competitiv al UE în ceea ce privește respectarea vieții private, o strategie europeană pentru guvernanța democratică a internetului și neutralitatea rețelei consacrate în legislația UE;

  O uniune a energiei rezistentă și cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor

  38.    solicită prezentarea unei revizuiri a Directivelor privind proiectarea ecologică și etichetarea ecologică, care să valorifice pe deplin beneficiile acestei politici și să lărgească domeniul de aplicare al proiectării ecologice pentru a cuprinde și utilizarea eficientă a resurselor;

  39.    subliniază faptul că competitivitatea, securitatea energetică și sustenabilitatea într-o piață a energiei complet integrată constituie principalii piloni pentru crearea unei uniuni a energiei rezistente, care poate fi obținută prin conectarea rețelelor, punerea în comun a resurselor, înlăturarea rapidă a obstacolelor care persistă în cadrul pieței interne a energiei și asigurarea unor poziții unitare de negociere ale UE în raport cu țările terțe;

  40.    solicită europenizarea infrastructurii energetice a UE și în ceea ce privește standardele, cercetarea și inovarea și solicită elaborarea unui program specific de investiții, bazat pe finanțare publică și privată, în vederea realizării unei rețele energetice inteligente;

  41.    consideră că trebuie acordată prioritate soluțiilor bazate pe piață pentru provocările comune, de exemplu creșterea eficienței energetice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea unui sector agricol și forestier cu adevărat sustenabil prin intermediul investițiilor în cercetare și dezvoltare și utilizarea surselor de energie regenerabile, astfel încât UE să devină lider mondial;

  42.    subliniază rolul important pe care îl pot juca sectoarele agricol și forestier dacă sunt sustenabile;

  O piață unică mai solidă și mai echitabilă, cu o mobilitate consolidată a forței de muncă

  43.    consideră că strategia Comisiei pentru piața unică de mărfuri și servicii ar trebui să transforme piața unică într-o realitate pentru cei cărora le este cel mai greu să o folosească, și anume IMM-urile și lucrătorii care desfășoară activități independente; consideră că, atunci când se dovedesc nepotrivite pentru societățile mici, sau când la momentul adoptării lor nu a fost efectuat testul IMM, directivele și regulamentele ar putea necesita o revizuire;

  44.    salută introducerea unui pachet privind mobilitatea forței de muncă, care include o propunere de modificare a Regulamentelor 883/2004 și 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

  45.    solicită Comisiei să-și continue eforturile în vederea simplificării plății taxelor pe transferurile transfrontaliere, atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi, printr-o folosire mai extinsă a formularelor europene standardizate pentru TVA și alte taxe și printr-o digitalizare mai accentuată a cerințelor privind depunerea;

  O uniune economică și monetară mai solidă și mai echitabilă

  46.    solicită o propunere privind o reprezentare unică pe plan extern a zonei euro în cadrul instituțiilor și forurilor internaționale;

  47.    solicită instituirea unui fond european de rambursare a datoriei bazat pe condiționalitate;

  Un acord de liber schimb cu SUA care să fie rezonabil și echilibrat

  48.    îndeamnă Comisia să-și continue, în paralel, eforturile în vederea încheierii de acorduri de liber schimb noi și revizuite cu alte țări terțe și către un comerț mondial liber mai extins în general, în special în cadrul OMC;

  Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă

  49.    solicită reînnoirea eforturilor în vederea finalizării unui acord cuprinzător între UE și SUA privind protecția datelor și pentru a garanta că revizuirea Acordului privind sfera de securitate este combinată cu încheierea cu succes a unui pachet ambițios al UE privind protecția datelor;

  50.    invită Comisia să depună toate eforturile pentru a debloca directiva orizontală privind combaterea discriminării și a elabora un răspuns european cuprinzător la problemele legate de drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI, sub forma unei foi de parcurs a UE împotriva homofobiei și a discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen;

  51.    invită Comisia să-și continue și să-și intensifice inițiativele în vederea asigurării unei mai bune identificări și protecții a minorilor împotriva infractorilor cibernetici;

  Către o nouă politică privind migrația

  52.    solicită un plan exhaustiv privind migrația, pentru ca UE să devină o destinație atractivă atât pentru migranții calificați, cât și pentru cei necalificați, pentru a se institui rute sigure și legale către UE pentru solicitanții de azil și pentru a se asigura o abordare coerentă în ceea ce privește cauzele profunde ale migrației ilegale;

  O strategie privind schimbările demografice

  53.    solicită o strategie structurată, pe termen lung a UE care să încerce să găsească soluții pentru provocările generate de schimbările demografice, întrucât toate statele membre se confruntă în prezent cu îmbătrânirea din ce în ce mai accentuată a populației;

  Un actor mai puternic pe plan mondial

  54.    invită Comisia să aibă o abordare proactivă în ceea ce privește promovarea păcii și soluționarea numărului din ce în ce mai mare de crize și conflicte violente din toată lumea; salută intenția Comisiei de a revizui politica de vecinătate pentru a consolida posibilitatea UE de a face față gravelor provocări geopolitice cu care ne confruntăm; subliniază faptul că schimburile comerciale, legăturile economice, mobilitatea, migrația și securitatea energetică sunt doar câteva dintre multele elemente transsectoriale pe care trebuie să le cuprindă o politică de vecinătate nouă și consolidată și că promovarea și respectarea drepturilor omului, a dreptului internațional și a libertăților fundamentale trebuie să fie un numitor comun în toate etapele; semnalează, de asemenea, necesitatea continuării inițiativei Parteneriatului estic și a cooperării intense cu țările din Balcanii de Vest, astfel încât procesul de reformă determinat de dorința de aderare să rămână o prioritate; subliniază necesitatea acordării în continuare de sprijin tehnic statelor membre și țărilor vecine cu care s-au încheiat acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, pentru a se asigura punerea în aplicare integrală și rapidă și respectarea sa de către toate părțile;

  55.    subliniază faptul că, pentru a fi un actor credibil pe scena mondială, UE trebuie să-și sprijine puterea necoercitivă considerabilă pe care o are pe puterea coercitivă și că, prin urmare, este nevoie de o agendă ambițioasă în vederea unei mai bune integrări și compatibilități a armatelor europene, mai ales având în vedere că acest lucru ar putea, de asemenea, să reducă în mod substanțial costurile;

  O Uniune a schimbărilor democratice

  56.    îndeamnă Comisia să își intensifice și să își consolideze eforturile pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să prezinte o propunere privind instituirea Parchetului European și să finalizeze reforma întârziată a Oficiului European de Luptă Antifraudă;

  O mai bună comunicare

  57.    solicită Comisiei să-și revizuiască în mod fundamental politica de comunicare în raport cu cetățenii, pentru ca pe viitor aceștia să poată primi informațiile direct și să nu mai fie nevoiți să le caute ei înșiși pe canalele europene specializate de informații;

  _____________________

  58.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.