Postopek : 2014/2829(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0034/2015

Predložena besedila :

B8-0034/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 157kWORD 93k
12.1.2015
PE547.457v01-00
 
B8-0034/2015

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 37(3) Poslovnika in z okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo


o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta v delovnem programu Komisije za leto 2015 (2014/2829(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Pavel Telička, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta v delovnem programu Komisije za leto 2015 (2014/2829(RSP))  
B8-0034/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sporočila o delovnem programu Komisije za leto 2015,

–       ob upoštevanju okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, zlasti priloge 4,

–       ob upoštevanju člena 37(3) Poslovnika,

A.     ker se mora Evropa na notranje in zunanje izzive odzvati z jasno vizijo, usmeritvijo, vodenjem, odločnostjo in pogumom ter dokazati, da je sposobna izpolniti pričakovanja državljanov, jim ponuditi obete za prihodnost in jim vliti zaupanje ter zagotoviti, da bo EU postala resnično demokratična politična unija, parlamentarna demokracija in prostor, kjer bodo lahko državljani usmerjali in oblikovali svojo celino, da bi ohranili in izboljševali svoj življenjski standard,

B.     ker je vloga Komisije braniti splošne interese Unije, sprejemati ustrezne pobude s tem namenom, zagotoviti izvajanje pogodb, nadzorovati izvrševanje in uveljavljanje prava Unije, izvajati usklajevalne, izvršilne in upravljavske funkcije ter začenjati zakonodajne postopke;

C.     ker izobraževanje in državljanstvo igrata bistveno vlogo pri zavzemanju za osrednje vrednote EU in ker mora Evropa dosegati rezultate in sodelovati v tesnejšem in obširnejšem dialogu z državljani; ker je zato odločilnega pomena, da Komisija v delovnem programu za leto 2015 izobraževanju, kulturi in državljanstvu posveti večjo pozornost, v obrambo pred razmahom populizma in evroskepticizma in kot instrument za ponovno povezovanje Evrope z državljani in utrditev skupnih evropskih vrednot;

D.     ker Evropa potrebuje vplivno Komisijo z osredotočenim in primerno ambicioznim delovnim programom, ki ji bo omogočil zadostiti dejanskim potrebam EU in njenih državljanov;

E.     ker se Evropska unija sooča z dolgotrajno gospodarsko krizo z nizko rastjo in maloštevilnimi novimi delovnimi mesti in naložbami, ki je ne bo mogoče premagati brez tesnejšega evropskega povezovanja, kjer je upravičeno, zlasti pa na področju ekonomske in monetarne unije, pospremljenega s strožjim demokratičnim nadzorom in večjo odgovornostjo;

F.     ker sta trajnostnost in gospodarska rast združljivi in se lahko vzajemno krepita, zato je skrb zbujajoče, da ima trajnostna rast v delovnem programu Komisije postransko vlogo, namesto da bi bila trajnostnost temeljni kamen programa za nova delovna mesta in rast;

G.     ker so zmanjševanje evropske konkurenčnosti v svetovnem gospodarstvu, velika brezposelnost, zlasti med mladimi, demografske spremembe, predvsem staranje prebivalstva, in socialna stiska, ki je posledica gospodarske recesije, izzivi, s kakršnimi se Evropska unija doslej še nikoli ni soočila,

H.     ker morajo biti proračunske odločitve na ravni Evropske unije skladne s političnimi prednostnimi nalogami, ne le v smislu zneskov, temveč tudi v smislu prožnosti in ravnovesja;

1. DEL

1.      odobrava dejstvo, da se je Komisija osredotočila na pomembne teme in boljše predpise, vendar vztraja, da je treba te pomembne teme opredeliti šele po razpravi v Parlamentu; prav tako meni, da zakonodajnih predlogov ne bi smeli umikati brez objektivnih razlogov in ustrezne ocene vpliva ter da njihovo opuščanje samo zato, ker države članice ne želijo prevzeti odgovornosti in hočejo doseči soglasje, enemu od sozakonodajalcev ne bi smelo dopustiti, da zavlačuje z odločitvijo in tako dejansko uveljavlja veto; meni, da boljša zakonodajna ureditev ne pomeni umikanja zakonodajnih predlogov, temveč strožje oziroma ohlapnejše predpise, kjer je to potrebno; poziva predsednika in prvega podpredsednika, naj zagotovita, da bo struktura podskupin s kolegijem učinkovita; meni, da se boljša zakonodajna ureditev ne nanaša samo na rezultat, temveč tudi na postopek priprave, ki mora biti povsem demokratičen in pregleden;

2.      poziva Komisijo, naj v polni meri uveljavlja svojo pravico do pobude, da bo lahko prevzela jasno politično vodstvo Unije in vztrajala, naj predsedniki vlad stojijo za odločitvami, ki so jih sprejeli v Evropskem svetu, še zlasti pa oblikovala strateški načrt za fiskalno, ekonomsko in politično unijo ter zunanje odnose; poziva jo tudi, naj se zavzame za odločno reformo strukture monetarne unije, in jo opominja, da ima po členu 48 ustanovnih pogodb pravico, da predlaga spremembe teh pogodb;

3.      obžaluje, da delovni program kljub obljubi, da bosta Svet in Parlament imela besedo pri opredeljevanju prednostnih nalog, ni bil sestavljen v sodelovanju z njima; meni, da bi medinstitucionalno sodelovanje omogočilo, da bi bil ta program bolj usklajen s prednostnimi nalogami vseh treh institucij, Parlament pa bi lahko v preglednem postopku v ta proces vključil svoje prednostne naloge;

4.      prav tako obžaluje, da Komisija ni spoštovala člena 13 obstoječega okvirnega sporazuma in Parlamenta ni pisno obveščala o pomembnih pobudah v zvezi z zakonodajnimi predlogi v okviru delovnega programa, preden jih je objavila;

5.      meni, da je treba poskrbeti za boljšo ureditev, ki bo zmanjšala zakonodajno breme, in se izogniti pretiranemu urejanju s predpisi; vseeno poudarja, da predlagani program za pripravo boljše zakonodaje ne bi smel ogroziti ključne zakonodaje na pomembnih področjih na evropski ravni, kjer bo dosežena resnična dodana vrednost, med drugim pri varstvu okolja in socialnem varstvu; poziva Komisijo, naj uvede celovit sistem za preverjanje zakonodaje v treh odločilnih fazah zakonodajnega postopka, namreč pri prenosu, izvrševanju in uveljavljanju;

6.      pozdravlja vnovično zavezo Komisije, da bo oblikovala celovito migracijsko politiko Evropske unije; znova poudarja, da Parlament kot veja proračunskega organa odločno podpira predlog, da se proračun agencije Frontex občutno poveča;

7.      poziva Komisijo, naj še naprej izboljšuje skladnost svojega zakonodajnega programa, kakovost svojih zakonodajnih predlogov in ocenjevanje učinkov osnutkov zakonov, uporablja korelacijske tabele za boljši prenos zakonodaje EU ter s klavzulami o časovni omejitvi veljavnosti poskrbi, da se bo zakonodaja EU redno pregledovala;

8.      poziva Komisijo, naj pripravi predlog za odpravo vrzeli in nejasnosti pri uporabi člena 2 PEU in uveljavljanju vrednot, na katerih temelji Evropska unija, in sicer človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in človekovih pravic, med drugim z zavezujočim instrumentom na osnovi niza objektivnih kazalnikov, ki bo omogočil samodejno in postopno odzivanje na kršitve vladavine prava in temeljnih pravic na ravni EU in držav članic; opominja, da bo tako treba dejansko spoštovati človekove pravice z upoštevanjem vseh določb ustanovne pogodbe, zlasti tako imenovane demokratične klavzule;

9.      poziva Komisijo, naj posebno pozornost posveti družbeni odgovornosti kot temelju za evropski socialni model in evropsko strategijo trajnostnega razvoja;

10.    poudarja, da mora Evropska unija prek učinkovite zunanje politike, ki ji bo omogočila odzivanje na nove izzive, s katerimi smo soočeni dandanes, utrjevati svoj položaj v svetu;

11.    poziva k oživitvi pobude za časovni načrt preglednosti in dostopa do dokumentov, da se bo oblikovala politična unija, temelječa na parlamentarni demokraciji, ki bo delovala transparentno in z odgovornostjo na ravni EU in v državah članicah, pa tudi k imenovanju uradnika za preglednost, ki bo to delo nadzoroval; v zvezi s tem spominja na zahteve Parlamenta, da je treba sprejeti upravno zakonodajo za EU;

12.    poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo za vso novo zakonodajo preučene posledice za temeljne pravice in da bo za vso obstoječo zakonodajo opravljeno predhodno preverjanje, zlasti za vse programe EU za množično zbiranje, obdelovanje, prenos in hrambo podatkov;

13.    ugotavlja, da politične smernice predsednika Junckerja predvidevajo, da bo v prvem letu mandata predstavljen predlog za „učinkovitejše zunanje zastopanje ekonomske in monetarne unije“, vendar obžaluje, da delovni program ne vsebuje podrobnosti o tem; poziva Komisijo, naj uveljavi svojo pravico do pobude iz člena 138(2) ustanovne pogodbe in predlaga ustrezne ukrepe za enotno zastopanje evroobmočja v mednarodnih finančnih ustanovah in na konferencah;

14.    poudarja, da je treba ustvarjanje novih delovnih mest in rast olajšati tudi z velikopoteznim trgovinskim programom, ki bo odprl trge tretjih držav in diverzificiral izvoz;

15.    poziva Komisijo, naj oblikuje ambiciozno in skladno strategijo za zunanjo in varnostno politiko, osredotočeno na človekove pravice in temeljne svoboščine, da bo okrepila svetovno vlogo EU v razvoju, mirovnih prizadevanjih, pri humanitarni pomoči in zavzemanju za človekove pravice po svetu;

16.    poziva Komisijo, naj spremeni zakonodajo o javnih financah, zlasti po aferi Lux Leaks, in naredi odločen korak naprej, na primer v obliki skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, namesto da samo zahteva preglednost v zvezi davčnimi odločbami, in poziva predsednika Junckerja, naj nemudoma predstavi predloge za dokončno vzpostavitev ekonomske in monetarne unije;

17.    zahteva, naj Komisija strogo spoštuje pogoje in roke iz dogovora med Parlamentom in Svetom o izvajanju načrta za plačilo neporavnanih računov, ki so v bistvu prikrit dolg;

18.    odobrava namen naložbenega načrta, vendar ugotavlja, da je odvisen od številnih odločilnih dejavnikov, zlasti tega, ali bodo države članice izvedle strukturne reforme, med drugim na trgu dela, v pokojninskih sistemih in zdravstvenem varstvu, tega, ali bo pakt za stabilnost in rast oslabljen, ali bo dosežen občuten napredek pri liberalizaciji, odpiranju in poenotenju trgov, ki so še vedno pod nadzorom držav, na primer trgov energije, telekomunikacij, digitalnih storitev in kapitala, in tega, ali bodo izbrani projekti prispevali k financiranju pravih prednostnih nalog; poziva h ključni udeležbi zasebnih partnerjev in vlagateljev; opozarja na zaposlovalni potencial v teh sektorjih; hkrati poziva k demokratičnemu nadzoru naložbenega načrta na ravni EU; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vsa finančna sredstva, preusmerjena iz proračuna za Obzorje 2020, nadomeščena z naložbami v raziskave in razvoj v enakem ali višjem znesku;

19.    odločno podpira sprejetje napovedane strategije za digitalni enotni trg; poziva, naj ta sveženj tlakuje pot za hiter razvoj digitalnega gospodarstva; je prepričan, da ima Evropa nedvoumno dodano vrednost pri ukrepanju v tem sektorju; opominja, da morajo biti vsi zakonodajni ukrepi v tem sektorju usmerjeni v prihodnost in ustvariti nove priložnosti za evropske državljane, podjetja in potrošnike na osnovi odprtega interneta; poudarja, da bo imel napredek na tem področju neposreden vpliv na državljane;

20.    poziva, da se te reforme dopolnijo z izvajanjem strategije za povezovanje Evrope, ki bo prinesla boljšo infrastrukturo in projekte z evropsko dodano vrednostjo v prometnem, energetskem in telekomunikacijskem sektorju, bistvene za delovanje enotnega trga;

21.    odločno nasprotuje predlaganemu umiku direktive o preglednosti pri oblikovanju cen in povračilu stroškov za zdravila, o kateri je Parlament sprejel stališče leta 2013, in umiku zakonodajnih predlogov o pregledu politike o odpadkih in o onesnaženju zraka, saj so ukrepi Unije na tem področju pravočasni, potrebni in jih državljani EU pričakujejo; vztraja, da se ti predlogi ne umaknejo, da jih bosta lahko Parlament in Svet še naprej preučevala;

22.    znova poudarja, da je sedmi okoljski akcijski program pravno zavezujoč akt, ki Komisijo zavezuje k ustreznemu ukrepanju, da bo lahko izpolnila dogovorjene prednostne cilje, namreč zaščitila in povečala naravni kapital Evrope, Unijo preoblikovala v zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, ki učinkovito izrablja vire, državljane pa zavarovala pred okoljskimi pritiski in tveganji za zdravje in dobro počutje; pričakuje, da bo Komisija temeljito pretehtala te cilje, opredeljene v prednostnih nalogah, in da ne bo odlašala z ukrepi, ki so potrebni za njihovo uresničitev;

23.    poziva Komisijo, naj ustrezno upošteva stališča Parlamenta glede različnih sektorjev, navedena v drugem delu te resolucije;

2. DEL

Nova spodbuda za delovna mesta, rast in naložbe

24.    poziva k odločni evropski industrijski politiki, ki ne bo prispevala samo k rasti in delovnim mestom, temveč je tudi nujno potrebna za prebojne evropske raziskave, razvoj in naložbe, ki bodo gospodarske, socialne in okoljske probleme preobrazili v primerjalne prednosti;

25.    odobrava sveženj ukrepov za zaposlovanje mladih in dolgoročno brezposelnih ljudi; poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo lahko države članice v letu 2015 vnaprej dodelile in porabile sredstva, predvidena za zaposlovanje mladih;

26.    poziva k izvajanju kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in programa Obzorje 2020;

27.    poziva k predstavitvi vmesnega pregleda strategije EU za biotsko raznovrstnost;

28.    poziva k pripravi predlogov, ki bodo razvili potencial kulturnega in ustvarjalnega sektorja;

29.    poziva k zelenim naložbam ter dolgoročnemu in trdnemu političnemu okviru za spodbujanje nizkoogljičnega gospodarstva, varčnega z viri, še višje cilje glede zmanjšanja izpustov CO2, povečanje deleža obnovljivih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti, kar zajema tudi naložbe v vseevropsko električno omrežje in preusmeritev v obnovljive vire energije;

30.    poudarja, da je mogoče zaposlovanje in rast spodbuditi s trgovino, odpiranjem tujih trgov in diverzifikacijo izvoza;

Povezan digitalni enotni trg

31.    meni, da je varstvo potrošnikov in temeljnih pravic bistveno za to, da bodo Evropejci zaupali v digitalni enotni trg kot del digitalizacije njihovega vsakdanjika;

32.    je prepričan, da mora biti strategija za digitalni enotni trg usmerjena v ustvarjanje priložnosti za državljane, potrošnike, podjetja in javne organe, pa tudi v inovacije;

33.    poziva k nadaljnji harmonizaciji zakonodaje o avtorskih pravicah in k boljšemu upravljanju teh pravic, da bo čezmejni dostop do avtorske vsebine lažji;

34.    poudarja, da je treba zagotoviti enake konkurenčne pogoje za podjetja, ki poslujejo na digitalnem enotnem trgu, da bi lahko bila konkurenčna; opozarja, da je treba podjetjem in potrošnikom v spletu zagotoviti enako zaščito, kot jo uživajo na tradicionalnih trgih;

35.    meni, da se osrednja vprašanja, na katera bo treba odgovoriti v novi strategiji, nanašajo na:

•     računalništvo v oblaku, natančneje premajhno odgovornost ponudnikov storitev računalništva v oblaku ter neskladnost nadnacionalnih zakonov in predpisov;

•     diskriminacijo potrošnikov v spletu, zlasti na osnovi državljanstva ali prebivališča, do katere prihaja na različnih področjih prava EU,

•     kibernetsko varnost, saj so evropske javne institucije in podjetja vse bolj izpostavljena kibernetskemu kriminalu, in neenoten pristop k reševanju tega perečega vprašanja,

•     omejitve in ovire pri e-plačilih in elektronskem preverjanju pristnosti, zlasti z mobilnimi napravami, predvsem neobstoj standardov za pravila o avtorskih pravicah pri e-trgovanju,

•     dostavo paketov,

•     internet stvari, vključno z vgrajeno zasebnostjo;

36.    poziva k pravičnemu dostopu do internetnih platform in elektronske komunikacije;

37.    poziva k evropski strategiji, ki bo okrepila industrijo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v EU in ji zagotovila svobodno in pošteno konkurenco, evropskim podjetjem pa omogočila izkoristiti konkurenčne prednosti EU na področju zasebnosti, ter k evropski strategiji za demokratično upravljanje interneta in omrežno nevtralnost, ki jo predvideva zakonodaja EU;

Odporna energetska unija s politiko podnebnih sprememb, usmerjeno v prihodnost

38.    poziva k predstavitvi pregleda direktiv o okoljsko primerni zasnovi in okoljskih oznakah, k izkoristku vseh prednosti te politike in razširitvi okoljskega označevanja na učinkovitost z viri;

39.    poudarja, da so konkurenčnost, zanesljiva oskrba z energijo in trajnostnost na tesno povezanem energetskem trgu glavni stebri odporne energetske unije, ki jo bo mogoče vzpostaviti s povezovanjem omrežij, združevanjem virov, hitro odstranitvijo preostalih ovir na notranjem trgu energije in z oblikovanjem enotnega pogajalskega stališča EU v odnosih s tretjimi državami;

40.    poziva k evropeizaciji energetske infrastrukture EU, tudi kar zadeva standarde, raziskave in inovacije, in k posebnemu naložbenemu programu za pametna energetska omrežja, ki bo združeval javna in zasebna sredstva;

41.    meni, da je treba dati prednost tržnim rešitvam za skupne izzive, kot so povečanje energetske učinkovitosti z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov, nastanek resnično trajnostnega kmetijstva in gozdarstva z naložbami v raziskave in razvoj ter obsežnejša raba obnovljivih virov energije, da bo EU na tem področju postala vodilna v svetu;

42.    opozarja na pomembno vlogo, ki jo lahko odigrata trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo;

Bolj povezan in pravičnejši enotni trg z večjo mobilnostjo delovne sile

43.    meni, da bi morala strategija Komisije za enotni trg blaga in storitev omogočiti, da bodo lahko ta trg dejansko izkoristili tisti, ki imajo na njem največ težav, namreč mala in srednja podjetja ter samozaposleni; meni, da bo morda treba direktive in uredbe, če se izkažejo kot neprimerne za mala podjetja oziroma če ob njihovem sprejetju ni bil opravljen test za mala in srednja podjetja, znova pregledati;

44.    pozdravlja pripravo svežnja za delovno mobilnost, ki vključuje predlog za spremembo uredb št. 883/2004 in št. 987/2009 o uskladitvi sistemov socialne politike;

45.    poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za poenostavitve pri plačevanju davkov za čezmejne posle, tako za potrošnike kot za podjetja, in sicer z bolj razširjeno uporabo standardiziranih evropskih obrazcev za DDV in druge pristojbine ter z obsežnejšo digitalizacijo vlog;

Poglobljena in pravičnejša ekonomska in monetarna unija

46.    poziva, naj se oblikuje predlog za enotno zastopanje evroobmočja v mednarodnih ustanovah in forumih;

47.    poziva k oblikovanju evropskega sklada za odkup dolga, ki bo deloval na osnovi pogojenosti;

Razumen in uravnotežen prostotrgovinski sporazum z ZDA

48.    poziva Komisijo, naj sočasno pripravlja nove obstoječe prostotrgovinske sporazume s preostalimi tretjimi državami in predlaga spremembe obstoječih sporazumov ter si prizadeva za večji obseg svetovne proste trgovine nasploh, predvsem pa v okviru STO;

Območje pravice in temeljnih svoboščin, zasnovano na medsebojnem zaupanju

49.    poziva, da se znova začnejo prizadevanja za sklenitev celovitega sporazuma med EU in ZDA o varstvu podatkov, in meni, da mora biti pregled sporazuma o varnem pristanu pospremljen z uspešnim sprejetjem ambicioznega svežnja EU za varstvo podatkov;

50.    poziva Komisijo, naj naredi vse, kar je v njeni moči, da bi odpravila blokado horizontalne direktive proti diskriminaciji in pripravila celovit evropski odgovor na vprašanje temeljnih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev, in sicer v obliki časovnega načrta EU proti homofobiji in diskriminaciji zaradi spolne usmerjenosti in identitete;

51.    poziva Komisijo, naj si še odločneje prizadeva, da bi izboljšala postopke za identifikacijo tistih, ki prežijo na otroke v spletu, slednje pa ustrezno zavarovala;

Novi migracijski politiki naproti

52.    poziva k celostnemu načrtu za priseljevanje, v katerem bo EU privlačna destinacija za kvalificirane in nekvalificirane priseljence iz tujine in ki bo iskalcem azila ponudil varne in zakonite poti v EU ter predvidel celovit pristop k odpravljanju vzrokov za nezakonito priseljevanje;

Strategija za demografske spremembe

53.    poziva k strukturirani dolgoročni strategiji EU, ki bo obravnavala izzive demografskih sprememb, saj se prebivalstvo v vseh državah članicah čedalje hitreje stara;

Vplivnejši svetovni akter

54.    poziva Komisijo, naj se proaktivno zavzema za mir in rešuje vse številnejše krize in nasilne konflikte po svetu; odobrava njeno namero, da bo pregledala sosedsko politiko, da bi izboljšala zmogljivosti EU za reševanje hudih geopolitičnih izzivov, s katerimi smo soočeni; poudarja, da so trgovina, gospodarske vezi, mobilnost, preseljevanje in zanesljiva oskrba z energijo samo nekatera od številnih medsektorskih vprašanj, ki jih mora obravnavati nova, izboljšana sosedska politika, in da mora biti spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic, mednarodnega prava in temeljnih svoboščin skupni imenovalec na vseh področjih; opozarja tudi, da je treba ohraniti pobudo vzhodnega partnerstva in tesno sodelovati z državami zahodnega Balkana, tako da bodo reformi procesi s ciljem pridružitve ostali v središču pozornosti; poudarja, da je treba državam članicam in sosednjim državam, s katerimi so bili sklenjeni sporazumi o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine, nameniti dodatno tehnično pomoč, da se zagotovi polno in takojšnje izvajanje teh sporazumov in njihovo spoštovanje s strani vseh pogodbenic;

55.    poudarja, da mora Evropska unija svojo „mehko“, diplomatsko moč podkrepiti s „trdo“, vojaško, če želi biti verodostojen akter na svetovnem prizorišču, zato je treba oblikovati ambiciozen program za tesnejšo povezanost in združljivost evropskih vojsk, zlasti če se lahko s tem močno zmanjšajo stroški;

Unija demokratičnih sprememb

56.    poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja za zaščito finančnih interesov Unije, predstavi predlog za ustanovitev evropskega javnega tožilstva in izpelje preloženo reformo Evropskega urada za boj proti goljufijam;

Boljša komunikacija

57.    poziva Komisijo, naj izvede izčrpen pregled svoje komunikacijske politike, da bo v prihodnje javnost obveščena neposredno, ne pa da mora informacije iskati po posebnih kanalih z evropskimi temami;

_____________________

58.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov