Förfarande : 2014/2829(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0034/2015

Ingivna texter :

B8-0034/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 74k
12.1.2015
PE547.457v01-00
 
B8-0034/2015

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen


om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2015 (2014/2829(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Pavel Telička, Dita Charanzová för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2015 (2014/2829(RSP))  
B8‑0034/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av meddelandet om kommissionens arbetsprogram för 2015,

–       med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, särskilt bilaga IV,

–       med beaktande av artikel 37.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europa måste svara med en tydlig vision, riktning, ledarskap, ambitioner och mod på de utmaningar som vi står inför både internt och externt för att visa att Europa kan leva upp till förväntningarna hos sina medborgare, erbjuda dem framtidsutsikter och skapa förtroende genom att göra EU till en verkligt demokratisk, politisk union, en parlamentarisk demokrati, och en arena där medborgarna kan styra och forma sin kontinent så att de kan bevara och befästa sin levnadsstandard.

B.     Kommissionens roll är att arbeta för EU:s allmänna intresse, ta lämpliga initiativ i detta syfte, säkerställa en korrekt tillämpning av fördragen, övervaka tillämpning och genomdrivande av unionslagstiftningen, utöva en samordnande, verkställande och förvaltande funktion samt föreslå lagstiftning.

C.     Utbildning och medborgarskap spelar en grundläggande roll för att främja EU:s centrala värden och Europa måste visa resultat och engagera sig i en närmare och heltäckande dialog med sina medborgare. Därför är det avgörande att man i kommissionens arbetsprogram för 2015 framhäver utbildningens, kulturens och medborgarskapets roll som försvar mot populism och euroskepticism, och som instrument för att återknyta kontakten mellan Europa och dess medborgare och fördjupa den roll som de gemensamma europeiska värdena spelar.

D.     Europa behöver en stark kommission med ett tydligt fokuserat och tillräckligt ambitiöst arbetsprogram, som gör det möjligt att ta itu med de verkliga behov som EU och dess medborgare möter.

E.     EU har gått igenom en långvarig ekonomisk kris med låg tillväxt och brist på nya arbetstillfällen och investeringar, vilket inte kommer att förbättras om man inte ytterligare fördjupar den europeiska integrationen, där det är motiverat, särskilt Ekonomiska och monetära unionen med förstärkt demokratisk kontroll och redovisningsskyldighet.

F.     Hållbarhet och ekonomisk tillväxt är förenliga och kan ömsesidigt förstärka varandra, varför parlamentet uttrycker sin oro över att inte hållbar tillväxt betonas tillräckligt i kommissionens arbetsprogram. Hållbarhet bör vara en hörnsten i kommissionens agenda för sysselsättning och tillväxt.

G.     Minskande europeisk konkurrenskraft i den globala ekonomin, hög arbetslöshet, särskilt oacceptabelt hög ungdomsarbetslöshet, demografiska förändringar, särskilt en allt äldre befolkning, och de därav följande sociala problemen som beror på ekonomisk tillbakagång, ställer EU inför aldrig tidigare skådade utmaningar.

H.     Budgetval på EU-nivå måste svara mot EU:s politiska prioriteringar, inte bara vad gäller belopp utan även i fråga om flexibilitet och jämvikt.

DEL 1

1.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens fokus på ”stora teman” och förskjutningen mot bättre lagstiftning, men insisterar på att identifieringen av ”stora teman” måste föregås av en debatt med Europaparlamentet, och att tillbakadragandet av lagstiftningsärenden måste ske enligt objektiva kriterier och stödjas av en åtföljande konsekvensutvärdering. Att överge lagstiftningsförslag för att medlemsstaterna inte tar ansvar och söker samförstånd bör inte ge den ena av medlagstiftarna en faktisk vetorätt genom blockering. Parlamentet påminner om att bättre lagstiftning inte innebär simpelt tillbakadragande, utan snarare mer lagstiftning när så krävs, och mindre när så krävs. Ordföranden och förste vice ordföranden uppmanas att se till att klusterstrukturen inom kommissionskollegiet blir effektiv. Bättre lagstiftning handlar inte bara om resultat utan också om processen som måste vara helt demokratisk och transparent.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut använda sig av sin initiativrätt för att visa tydligt politiskt ledarskap i unionen och att insistera på att regeringscheferna ska stå bakom de beslut som de fattar i Europeiska rådet, och särskilt att presentera den strategiska färdplanen för en finanspolitisk union, en ekonomisk union och en politisk union samt för externa åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med en djärv reformagenda för den monetära unionens uppbyggnad, och påminner om att kommissionen enligt artikel 48 i EU-fördraget har rätt att föreslå fördragsändringar.

3.      Europaparlamentet beklagar att arbetsprogrammet – trots utfästelser att engagera både rådet och parlamentet i fastställandet av prioriteringarna – saknar den interinstitutionella samling som kunde ha resulterat i ett program som bättre återspeglar alla tre institutionernas prioriteringar via ett transparent förfarande som skulle låta parlamentet få med sina prioriteringar i denna process.

4.      Europaparlamentet beklagar också att kommissionen, i strid med artikel 13 i det gällande ramavtalet, inte meddelade parlamentet skriftligen vilka viktiga initiativ avseende lagstiftningsförslag som ingår i arbetsprogrammet innan man gick ut offentligt.

5.      Europaparlamentet välkomnar behovet av att få till stånd bättre lagstiftning med syftet att minska lagstiftningsbördan och undvika överbyråkratisering. Parlamentet understryker dock att den föreslagna agendan för att få till stånd bättre lagstiftning inte får äventyra central lagstiftning inom viktiga områden på unionsnivå där verkligt mervärde kommer att uppnås, bl.a. miljöskydd och socialt skydd. Kommissionen uppmanas att införa ett heltäckande system för utvärdering av lagstiftningen vid tre avgörande faser i lagstiftningsprocessen – införlivande, tillämpning och genomdrivande.

6.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens förnyade åtagande att förse EU med en fullt utvecklad migrationspolitik. Parlamentet upprepar att man, såsom en av budgetmyndighetens båda parter, ställer sig orubbligt bakom förslaget att väsentligt öka Frontex budget.

7.      Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fortsätta att göra sitt lagstiftningsprogram mer konsekvent, förbättra kvaliteten på sitt lagberedningsarbete, förstärka konsekvensbedömningarna av lagförslagen, använda jämförelsetabeller för att förbättra införlivandet av EU-lagstiftningen och införa tidsfristklausuler för att försäkra sig om att EU-lagstiftningen blir utvärderad med jämna mellanrum.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera ett förslag avseende nuvarande luckor och kryphål i tillämpningen av artikel 2 i EU-fördraget och respekten för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter, som är de värden på vilka EU vilar, inklusive ett bindande instrument som baseras på en uppsättning objektiva indikatorer som gör det möjligt att agera med automatik och stegvis vid brott mot rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå. Europaparlamentet påminner om att respekten för mänskliga rättigheter följaktligen måste tillämpas i verkligheten genom efterlevnad av samtliga bestämmelser i fördragen, särskilt den s.k. demokratiklausulen.

9.      Europaparlamentet uppmanar kommissonen att betona företagens sociala ansvar som en hörnsten i den europeiska sociala modellen och Europas strategi för hållbar utveckling.

10.    Parlamentet understryker att det finns behov av en solid EU-närvaro i världen, genom en effektiv utrikespolitik som kan hantera de nya utmaningar som vi står inför i dagsläget.

11.    Europaparlamentet efterlyser förnyad satsning på en färdplan för transparens och tillgång till handlingar, som garanterar en politisk union baserad på parlamentarisk demokrati och som verkar med transparens och ansvarstagande i EU och i medlemsstaterna, samt utnämning av en transparensansvarig tjänsteman som ska övervaka detta arbete. I detta sammanhang påminner parlamentet om att man begärt att en administrativ lag ska införas i EU.

12.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att all framtida lagstiftning blir föremål för en kontroll av hur den förhåller sig till de grundläggande rättigheterna samt en kontroll i efterhand av all gällande lagstiftning, särskilt den som avser EU:s program för omfattande insamling, behandling, överföring och lagring av personuppgifter.

13.    Europaparlamentet beklagar att, trots att det i ordförande Junckers politiska riktlinjer aviseras ett förslag om en effektivare extern representation av vår ekonomiska och monetära union, som ska utarbetas under mandatets första år, innehåller arbetsprogrammet ingen information om detta. Kommissionen uppmanas att utnyttja sin initiativrätt enligt artikel 138.2 i EUF-fördraget och föreslå ”lämpliga åtgärder för att säkerställa en enad representation [för euroområdet] inom de [...] internationella finansinstitutionerna och finanskonferenserna”.

14.    Europaparlamentet betonar att skapandet av arbetstillfällen och tillväxt också måste underlättas av en ambitiös handelsagenda för att öppna marknader i tredjeländer och diversifiera exporten.

15.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter en ambitiös och sammanhållen utrikes- och säkerhetspolitisk strategi med mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i centrum, att stärka EU:s roll i världen inom utvecklingssamarbete, fredsskapande, fredsbyggande och humanitär hjälp samt att främja mänskliga rättigheter i hela världen.

16.    Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att ändra skattelagstiftningen, särskilt efter Luxleaks-avslöjandena, och att vidta ambitiösa framåtsyftande åtgärder som t.ex. en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, snarare än att bara kräva transparens i samband med skatteavtal, och uppmanar ordförande Juncker att utan dröjsmål presentera förslag för att fullborda den ekonomiska och monetära unionen.

17.    Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att strikt iaktta villkoren och tidsfristerna i överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om genomförandet av planen för att betala de utestående fordringarna, vilka i praktiken utgör en dold skuld.

18.    Europaparlamentet välkomnar huvudinriktningen i investeringspaketet, men noterar att det beror på ett antal avgörande villkor, särskilt att medlemsstaterna genomför strukturreformer, om stabilitets- och tillväxtpakten inte ska försvagas, däribland avseende arbetsmarknaden, pensionssystemen och sjuk- och hälsovården, och att liberaliseringen, öppnande och enandet av framtidens marknader, t.ex. energimarknaderna, telekommarknaderna, de digitala marknaderna och kapitalmarknaderna utgör ett stort steg framåt, och att utvalda projekt bidrar till att finansiera de rätta prioriteringarna. Parlamentet framhåller hur avgörande det är att privata partner och investerare deltar, och understryker vilken potential för nya arbetstillfällen som finns inom dessa sektorer. Samtidigt efterlyser parlamentet full demokratisk kontroll på EU-nivå av investeringspaketet, och uppmanar kommissionen att se till att eventuell finansiering som tas från Horisont 2020 leder till lika stor eller större investering i forskning och utveckling.

19.    Europaparlamentet stöder helhjärtat antagandet av den annonserade strategin för den digitala inre marknaden, som bör bana väg för en snabb utveckling av den digitala ekonomin. Det innebär ett klart mervärde för Europa att vara verksam inom denna nyckelsektor. Eventuella lagstiftningsåtgärder inom denna sektor måste vara framåtblickande och syfta till att skapa nya möjligheter för Europas medborgare, näringsliv och konsumenter via ett öppet internet. Framgångar inom detta område kommer att få direkta följder för medborgarna.

20.    Europaparlamentet förespråkar att dessa reformer kompletteras med genomförandet av strategin för fonden för ett sammanlänkat Europa, med bättre infrastruktur och projekt med europeiskt mervärde inom transporter, energi och telekommunikationer, vilket är grundläggande för att den inre marknaden ska kunna fungera väl.

21.    Europaparlamentet motsätter sig bestämt förslaget att dra tillbaka transparensdirektivet om prissättning och ersättning av läkemedel, för vilket parlamentet antog sin ståndpunkt 2013 samt lagstiftningsförslagen om översyn av avfallspolitiken och om luftföroreningar, eftersom unionsåtgärder inom dessa områden ligger rätt i tiden, är nödvändigt och något som EU-medborgarna förväntar sig. Parlamentet insisterar på att dessa förslag inte dras tillbaka, så att parlamentet och rådet kan fortsätta sitt arbete med de föreliggande förslagen.

22.    Europaparlamentet upprepar att det sjunde miljöhandlingsprogrammet är rättsligt bindande, vilket gör att kommissionen måste vidta lämpliga åtgärder för att uppnå sina överenskomna prioriterade mål, nämligen att skydda och främja Europas naturkapital, omvandla unionen till en resurseffektiv, grön och konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp samt skydda medborgarna från miljörelaterade påfrestningar och hot mot hälsa och välbefinnande. Parlamentet förväntar sig att kommissionen fullt ut återspeglar dessa mål i sina prioriteringar och inte förhalar några nödvändiga åtgärder för att uppnå dem.

23.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vederbörligen ta del av parlamentets sektorsspecifika ståndpunkter enligt del 2 i denna resolution.

DEL 2

En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar

24.    Europaparlamentet uppmanar till en kraftfull europeisk näringslivspolitik som inte bara bidrar till tillväxt och sysselsättning, utan är en förutsättning för den senaste utvecklingen inom europeisk forskning, utveckling och innovation för att kunna vända ekonomiska, sociala och miljömässiga problem till konkurrensfördelar.

25.    Europaparlamentet välkomnar införandet av ett åtgärdspaket som syftar till att få arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa i arbete. Kommissionen uppmanas se till att medlemsstaterna tidigare kan utnyttja och under 2015 spendera de medel som är avsedda att främja anställningen av ungdomar.

26.    Europaparlamentet uppmanar till genomförande av sammanhållningspolitiken för 2014-2020 och programmet Horisont 2020.

27.    Europaparlamentet efterlyser en presentation av halvtidsöversynen av EU:s strategi för biologisk mångfald.

28.    Europaparlamentet efterlyser förslag om att utveckla den kulturella och kreativa sektorns potential.

29.    Europaparlamentet efterlyser gröna investeringar och en långsiktig och stabil politisk ram för främjande av en resurssnål ekonomi med låga koldioxidutsläpp som förstärker våra mål att minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten, vilket medför investeringar i ett Europatäckande energinät och ett större utnyttjande av förnybara energikällor.

30.    Europaparlamentet betonar att arbetstillfällen och tillväxt kan stimuleras genom handel, öppnandet av främmande marknader och diversifiering av vår export.

En sammankopplad digital inre marknad

31.    Europaparlamentet anser att konsumentskydd och skydd av de grundläggande rättigheterna båda är mycket viktiga för att Europas medborgare ska kunna känna förtroende för den digitala inre marknaden som en del av digitaliseringen av deras dagliga liv.

32.    Europaparlamentet anser att strategin för den digitala inre marknaden måste syfta till att skapa möjligheter för medborgare, konsumenter, företag och myndigheterna samt för innovationer.

33.    Europaparlamentet efterlyser ytterligare harmonisering av upphovsrättslagstiftningen och en bättre förvaltning av upphovsrätten för att underlätta gränsöverskridande tillgång till kreativt innehåll.

34.    Europaparlamentet betonar att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden måste garanteras lika villkor så att de kan konkurrera, Det är viktigt att företag och konsumenter erbjuds samma skydd online som de har på sina traditionella marknader.

35.    Europaparlamentet anser att följande centrala områden måste behandlas i den kommande strategin:

•     molnbaserade datortjänster, särskilt den bristande ansvarsskyldigheten för leverantörer av molnbaserade datortjänster och de inkonsekventa nationsöverskridande lagarna och förordningarna,

•     diskrimineringen av online-konsumenter, särskilt diskriminerande praxis baserad på nationalitet eller bostadsort, vilket är fallet i många delar av EU-lagstiftningen,

•     it-säkerhet, eftersom Europas offentliga institutioner och företag i allt högre grad utsätts för it-brott och saknar en enhetlig strategi för att hantera denna angelägna fråga,

•     restriktioner och hinder i samband med e-betalningar och e-autentisering, särskilt avseende betalningar via mobiltelefon, i synnerhet avsaknaden av upphovsrättsstandarder inom e-handeln,

•     paketleveranser,

•     sakernas internet, inklusive inbyggd integritet.

36.    Europaparlamentet efterlyser rättvis tillgång till internetplattformar och elektronisk kommunikation.

37.    Europaparlamentet efterlyser en europeisk strategi för att få fart på EU:s IKT-industri, som garanterar den en fri och sund konkurrens och låter europeiska företag utnyttja de konkurrensfördelar som skyddet för privatlivet innebär, en europeisk strategi för demokratiskt styre av internet samt nätneutralitet som fastställs i unionslagstiftningen.

En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik

38.    Europaparlamentet efterlyser en presentation av översynen av direktiven om ekodesign och miljömärkning, som tar till vara alla fördelar med denna politik och låter ekodesign omfatta även resurseffektivitet.

39.    Europaparlamentet betonar att konkurrenskraft, energitrygghet och hållbarhet på en fullt integrerad energimarknad är de viktigaste pelarna för att få till stånd en motståndskraftig energiunion, vilken kan skapas genom sammankoppling av nät och sammanslagning av resurser, och genom att snabbt avlägsna de kvarvarande hindren på den inre energimarknaden och garantera en gemensam EU-ståndpunkt i förhandlingar med tredjeländer.

40.    Europaparlamentet uppmanar till en europeisering av EU:s energiinfrastruktur, även vad gäller standarder, forskning och innovation, och efterlyser ett specifikt investeringsprogram, baserat på offentliga och privata medel, för ett smart energinät.

41.    Europaparlamentet anser att man måste prioritera marknadsbaserade lösningar på gemensamma problem, t.ex. förbättrad energieffektivitet genom minskade utsläpp av växthusgaser, utveckling av en verkligt hållbar jordbruks- och skogssektor genom investeringar i forskning och utveckling samt ökat utnyttjande av förnybara energikällor som gör EU värdsledande.

42.    Europaparlamentet betonar den viktiga roll som hållbart jord- och skogsbruk kan spela.

En fördjupad och mer rättvis inre marknad med förbättrad rörlighet för arbetskraften

43.    Europaparlamentet anser att kommissionens inremarknadsstrategi för varor och tjänster bör förverkliga den inre marknaden för dem som har störst problem med att utnyttja den, dvs. små och medelstora företag och egenföretagare. Om direktiv och förordningar visar sig olämpliga för mindre företag eller om testet för små och medelstora företag inte genomfördes vid tidpunkten för deras antagande, kan de behöva ses över.

44.    Europaparlamentet välkomnar införandet av paketet om arbetstagares rörlighet som innehåller ett förslag till ändring av förordningarna 883/2004 och 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

45.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt arbete med att förenkla inbetalning av skatt på gränsöverskridande transaktioner, för både konsumenter och företag, genom utökad användning av standardiserade EU-blanketter för moms och andra avgifter och genom att i ökad utsträckning digitalisera registrering.

En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union

46.    Europaparlamentet efterlyser ett förslag till gemensam extern euroområdesrepresentation i internationella institutioner och forum.

47.    Europaparlamentet uppmanar till inrättande av en europeisk villkorsbaserad skuldinlösenfond.

Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA

48.    Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att parallellt fortsätta sitt arbete med nya och reviderade frihandelsavtal med andra tredjeländer och med mer omfattande frihandel globalt, särskilt inom ramen för WTO.

Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende

49.    Europaparlamentet uppmanar till förnyade ansträngningar att slutföra ett heltäckande avtal mellan EU och USA om uppgiftsskydd, och se till att översynen av Safe Harbour-överenskommelsen kombineras med ett framgångsrikt slutförande av ett ambitiöst EU-paket för uppgiftsskydd.

50.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla tänkbara åtgärder för att häva blockeringen av det övergripande antidiskrimineringsdirektivet, och att utveckla en omfattande EU-hantering av de grundläggande rättigheterna för lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner, i form av en EU-strategi mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

51.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta och utöka sina ansträngningar att förbättra metoderna för att identifiera personer som i olovligt syfte söker kontakt på internet och skydda barn mot dem.

Mot en ny migrationspolitik

52.    Europaparlamentet efterlyser en holistisk migrationsplan för att göra EU till en attraktiv destination för både utbildade och outbildade utländska migranter, och etablera säkra och legala vägar till EU för asylsökare samt få till stånd ett samordnat angreppssätt för att angripa grundorsakerna till den olagliga migrationen.

En strategi för demografisk förändring

53.    Europaparlamentet efterlyser en långsiktig EU-strategi för att ta itu med de utmaningar som de demografiska förändringarna innebär, eftersom alla medlemsstater i dagsläget har allt äldre befolkningar.

En starkare global aktör

54.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett proaktivt sätt främja freden och lösa de allt talrikare kriserna och våldsamma konflikterna runt om i världen. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att se över grannskapspolitiken för att förstärka EU:s kapacitet att hantera de allvarliga geopolitiska utmaningar som vi står inför. Handel, ekonomiska förbindelser, rörlighet, migration och energitrygghet är bara några få av de många sektorsöverskridande frågor som en ny och förstärkt grannskapspolitik måste omfatta, och i vilken främjandet av och respekten för mänskliga rättigheter, internationell rätt och grundläggande friheter genomgående måste vara minsta gemensamma nämnare. Parlamentet framhåller också att initiativet Östliga partnerskapet måste fortsätta och att stort engagemang måste ägnas länderna i västra Balkan så att den medlemskapsdrivna reformprocessen står i fokus även i fortsättningen. Man måste ge ytterligare tekniskt stöd till medlemsstaterna och de grannländer med vilka EU har ett djupgående och omfattande frihandelsavtal så att dessa avtal kan genomföras snabbt och fullständigt och respekteras av samtliga parter.

55.    Europaparlamentet betonar att EU, för att vara en trovärdig aktör på världsscenen, måste backa upp sin avsevärda mjuka makt med hård makt, och att det därför krävs en ambitiös agenda för att förbättra integration och kompatibilitet vad gäller EU:s militära styrkor, särskilt som detta också avsevärt kan sänka kostnaderna.

En union i demokratisk förändring

56.    Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att intensifiera och öka ansträngningarna att skydda unionens finansiella intressen, lägga fram ett förslag om inrättande av en europeisk åklagarmyndighet och slutföra den försenade reformen av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Bättre kommunikation

57.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en djupgående översyn av sin kommunikationspolitik med syftet att i framtiden ge allmänheten information direkt, snarare än att förvänta sig att människor på egen hand ska söka upp den via specialiserade EU-informationskanaler.

_____________________

58.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy