Процедура : 2014/2829(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0035/2015

Внесени текстове :

B8-0035/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2015 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 170kWORD 118k
12.1.2015
PE547.458v01-00
 
B8-0035/2015

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия


относно работната програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP))


Джани Питела, Енрике Гереро Салом от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно работната програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP))  
B8‑0035/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2014 г., озаглавено „Работна програма на Комисията за 2015 г. – Ново начало“ (COM(2014)0910),

–       като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия,

–       като взе предвид ангажимента, поет от председателя на Комисията Юнкер преди пленарното заседание на Парламента на 15 юли 2014 г., и ангажиментите, поети от кандидатите за членове на Комисията по време на изслушването им в Парламента,

–       като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

А.     като има предвид, след твърде много години на строги икономии, висока и увеличаваща се безработица, задълбочаващи се неравенство и бедност, както и на понижаване на социалните стандарти, че ЕС е изправен пред риска от траен упадък и загуба на доверието на гражданите;

Б.     като има предвид, че настоящият момент е повратен в историята на ЕС като политическа концепция; като има предвид, че вследствие на икономическата и финансовата криза той изпадна в политическа криза поради засилването на екстремизма в почти всички държави членки;

В.     като има предвид, че по тази причина най-висшият приоритет на ЕС следва да бъде да съживи надеждите на своите граждани, да осигури устойчив растеж и качествени работни места и да положи основите на нов следкризисен устойчив модел, в рамките на който се гарантират еднакво икономически и социален напредък и напредък в областта на околната среда, както и взаимното им укрепване;

Г.     като има предвид, че по принцип социалните права не могат да бъдат подчинени на икономическите свободи, и че икономическият и социалният напредък трябва да бъдат тясно свързани и взаимно да се подкрепят;

Д.     като има предвид, че данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци от дружества и физически лица, както и агресивното данъчно планиране от страна на правителствата, нарушават функционирането на вътрешния пазар и вредят на сближаването и солидарността;

Е.     като има предвид, че неотдавнашните терористични нападения във Франция болезнено напомниха на Европа и на целия свят колко са важни толерантността, свободата на изразяване, междукултурното разбирателство и усилията за предотвратяване на радикализацията във всичките ѝ форми;

Общи политически съображения

1.      отбелязва програмата за промяна на Комисията с акцент върху работните места и растежа, но изразява съжаление, че нейната работна програма не отдава надлежно внимание на въпросите, пораждащи загриженост в Парламента; призовава следователно Комисията да упражни пълноценно своите правомощия и да поеме инициативата, като положи основите на устойчиво икономическо развитие за намаляване на безработицата, особено сред младите хора; приканва Комисията да предприеме широкообхватен размисъл относно бъдещето на Европа във всичките му измерения с цел изграждането на пълноправен политически съюз, което ще възстанови нейната демократична легитимност;

2.      подкрепя изпълнението на мащабна инвестиционна програма с цел преодоляване на драматичния недостиг на инвестиции в Европа и увеличаване на нейния потенциал за растеж; призовава Комисията да гарантира приток на частни инвестиции и в регионите на ЕС, които са силно засегнати от икономическата криза; припомня значението на благоприятстващите инвестициите бюджетни правила за насърчаване на участието на държавите членки в бъдещия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), в частност чрез неутрализиране в контекста на Пакта за стабилност и растеж на внесения от тях капитал и публично съфинансиране на инвестиционни проекти, включително при наличие на финансиране от структурните фондове; подчертава необходимостта от разработване на стратегия за инвестиции на ЕФСИ, основана на по-амбициозни проекти и насочена към създаването на качествени работни места, която да подпомага прехода към нисковъглеродна икономика и да гарантира социално и териториално сближаване в рамките на ЕС;

3.      призовава за основано на принципите на общността управление и адекватна администрация на ЕФСИ; призовава Комисията да използва всички съществуващи резерви в рамките на Пакта за стабилност и растеж, за да гарантира инвестиции, растеж и работни места;

4.      изразява дълбоката си загриженост, че социалното измерение не е по-широко застъпено в работната програма на Комисията, което показва сериозно неразбиране на последиците от кризата в много държави членки; призовава Комисията да отстрани този пропуск, като предприеме действия и внесе предложения, които ще допълнят нейната работна програма през 2015 г.; отбелязва принципа на политическо прекъсване, но изразява загриженост, че, освен ако този принцип се прилага внимателно и прагматично, той може да доведе до отслабването или изоставянето на някои критично важни цели, без да е бил проведен надлежен политически дебат; подчертава, че достиженията на правото на Съюза в социалната сфера и в областта на околната среда не следва да стават жертва на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT);

5.      счита, че необходимите структурни реформи трябва да бъдат ръководени от прогресивна визия (например чрез увеличено предлагане в областта на образованието и обучението през целия живот, които пораждат икономически резултати, или чрез социална и здравна сигурност, които смекчават въздействието на кризата) и не трябва да съдействат за влошаването на положението на хората или за появата на дефлация; счита, че тези реформи следва да доведат до сближаването на социалните и фискалните политики, насочени към намаляване на нелоялната конкуренция между работниците от ЕС и държавите членки;

6.      призовава за ефективна промяна в данъчната политика на ЕС и настоятелно призовава Комисията да води борба срещу данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране на равнището на ЕС и на световно равнище; приветства намерението на Комисията да приведе в изпълнение план за действие и очаква скоро да бъдат предприети решителни и бързи мерки; призовава Комисията да подготви още предложения в основни области, в т.ч. законодателство относно прилагането на докладването по държави за трансграничните дружества във всички сектори и във всички държави, в които те осъществяват дейност;

7.      призовава Комисията да направи законодателни предложения за създаването на енергиен съюз, в основата на който да залегнат енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия и интелигентната инфраструктура, с устойчив и конкурентоспособен промишлен сектор на ЕС;

8.      изисква от Комисията да представи конкретни предложения за по-активна и гъвкава политика на ЕС в областта на миграцията, чрез която ще се развият и запазят законните пътища за достъп до ЕС за бежанците и търсещите убежище, от една страна, и за икономическите мигранти, от друга страна, а освен това ще се потърсят начини за преодоляване на предизвикателствата в областта на миграцията, които поставят пред ЕС занимаващите се с незаконно превеждане през граница престъпни организации и трафикантите на хора;

9.      се противопоставя решително на обявеното от Комисията намерение да оттегли редица законодателни предложения, и в частност законодателството относно качеството на атмосферния въздух (при положение, че всяка година в резултат на замърсяването на въздуха умират 400 000 европейци) и пакета за отпадъците, по който законодателите започнаха работа съвсем неотдавна; отхвърля решително оттеглянето на Директивата относно отпуска по майчинство;

10.    заявява, че ако в бъдеще бъдат изтеглени или забавени други текущи законодателни предложения в процес на обсъждане, те следва да бъдат подложени на оценка на тяхната европейска добавена стойност и на задълбочен политически анализ на възникналите трудности, както и да бъдат последвани от алтернативни предложения в срок от шест месеца; счита, че като предлага оттеглянето и замяната на инициативи, за които не е постигнато споразумение в рамките на определен период от време (например в случая с предложението за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и предложението относно схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата) Комисията не спазва Договора;

11.    подчертава необходимостта да се установи връзка между вътрешните политики на ЕС и световните предизвикателства в областта на изменението на климата и устойчивото развитие (2015 г. е Европейска година за развитие) и да се насърчава публично обсъждане на търговските преговори със Съединените щати (относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)); припомня, че 2015 г. следва да бъде годината, в която ЕС участва активно в подновяването на мирния процес в Близкия Изток;

12.    изразява своето възмущение от неотдавнашните терористични жестокости във Франция и заплахите срещу свободата на изразяване; изразява своята солидарност с жертвите на тези нападения; подчертава, че всички предложения на Комисията за повишаване на сигурността на гражданите трябва да притежават добавена стойност и да зачитат необходимостта от запазване на единството и отстояване на основните права и европейските ценности демокрация, солидарност и толерантност; призовава Комисията да предложи мерки за допълнително разширяване на сътрудничеството между правоприлагащите органи с цел по-успешно предотвратяване на такива престъпления, както и стъпки за предотвратяване на радикализацията във всичките ѝ форми и за подобряване на междукултурното разбирателство и социално-икономическата интеграция на малцинствата в Европа;

Социално измерение

13.    счита, че основната амбиция на новата Комисия следва да бъде укрепването на европейския социален модел – един начин на живот, за който ЕС е доказан световен лидер, и да го направи по-стабилен и устойчив в дългосрочен план;

14.    припомня, че 25 милиона европейци, включително 5 милиона млади хора, са безработни и че бедността и социалната изолация нараснаха драстично, като доведоха до нищета най-уязвимите групи в обществото, и по-специално жените, младите хора, децата, възрастните хора и хората с увреждания; призовава Комисията да разгледа приоритетно и по спешност проблемите, свързани с нарастващото неравенство в рамките на държавите членки и регионите и между тях, дискриминацията на пазара на труда, несигурната заетост, увеличаващата се бедност сред работещите и бедността сред децата, както и социалния дъмпинг, които противоречат на европейските ценности и подкопават потенциала на Европа за растеж и конкурентоспособност;

15.    приканва новата Комисия да възприеме като основни стълбове на своята работна програма принципите на трудовите права, социалния диалог, социалната защита, достойните заплати, здравето и безопасността на работното място, справедливото данъчно облагане и равните условия за всички, независимо от пол или етнически произход; призовава Комисията да въведе задължителни оценки на социалното въздействие за всички бъдещи законодателни предложения; изразява съжаление, че в работната програма на Комисията не се признава, че равните възможности и равенството между половете са от решаващо значение в този контекст, особено що се отнася до отпуска по майчинство и състава от гледна точка на съотношението между жените и мъжете на управителните съвети на дружествата;

16.    предупреждава за риска от социален дъмпинг и „надпревара към дъното“ сред европейските работници и социални системи и изисква Комисията да представи цялостна и устойчива концепция относно дружественото право на ЕС, както и да изпълни ангажимента, който пое по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията пред Парламента да представи предложение за пълно преразглеждане на Директивата относно командироването на работници;

Икономически и бюджетни предизвикателства и предизвикателства в областта на околната среда

17.    счита, че по отношение на Плана за инвестиции за Европа на новата Комисия (който включва Европейския фонд за стратегически инвестиции като един от отговорите, които са нужни за преодоляването на катастрофалното икономическо положение в ЕС) транспортната инфраструктура, енергийната инфраструктура, цифровият сектор, секторите на културата и творчеството, телекомуникационната инфраструктура, образованието, професионалното обучение, научните изследвания, науката и иновациите следва да бъдат приоритетни цели за този нов пакет за инвестиции, с общ акцент върху енергийната ефективност и декарбонизацията на икономиката; очаква Комисията, в тясно сътрудничество със съзаконодателите, да проектира подробната архитектура на инвестиционния план по такъв начин, че той да окаже възможно най-голямо въздействие върху интелигентните инвестиции с висока социално-икономическа добавена стойност и силна подкрепа за предприемачеството, растежа и създаването на качествени работни места; призовава на всеки две години да се прави оценка на изпълнението на инвестиционния план;

18.    припомня амбициозните цели на стратегията „Европа 2020“ и подчертава необходимостта от представянето на амбициозни законодателни предложения за изпълнение на пакета от мерки в областта на климата и енергетиката до 2030 г., в частност за приобщаващ растеж и прехода към устойчива и енергийно ефективна икономика; призовава Комисията да разработи новата инвестиционна програма на ЕС въз основа на тези цели; очаква, с оглед на предстоящия средносрочен преглед на стратегията, приоритетите на социалната политика и на политиката в областта на околната среда да бъдат по-широко отразени и поставени наравно с икономическите и финансовите съображения, както и да се постигне политическа и оперативна съгласуваност между стратегията и новия план за инвестиции; изразява желанието ЕС да има водеща роля в преговорите относно климата по време на Двадесет и първата конференция на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, която ще се проведе в Париж в края на 2015 г.;

19.    очаква Комисията да постигне бързо напредък по въвеждането на по-висока цена на въглерода в системата за търговия с емисии на ЕС, с цел да се насърчават и гарантират дългосрочните частни инвестиции в декарбонизация, и да ограничи списъка на изключенията в схемата за свободно разпределение в секторите, засегнати от изместване на въглеродните емисии, с цел да се насърчат инвестициите в нов устойчив енергиен модел;

20.    изтъква своята далновидна резолюция относно пакета за енергетиката и климата до 2030 г. и призовава Комисията да планира работата си по законодателни предложения съобразно три задължителни цели, свързани с емисиите на CO2, енергийната ефективност и производството на енергия от възобновяеми източници;

21.    призовава за амбициозна промишлена политика на ЕС, която създава условия за развитието на нови стоки и услуги и за преструктуриране на промишлените процеси чрез иновации, с оглед на модернизирането на промишлеността на ЕС и преминаването към основана на знанието, цифрова, нисковъглеродна, ресурсно ефективна икономика; призовава Комисията да подсили мерките в подкрепа на създаването на европейско изследователско пространство, да материализира резултатите от научните изследвания в предлагани на пазара стоки и услуги, както и да насърчава прехода към цифрови технологии;

22.    призовава Комисията да гарантира, че принципът на устойчивото развитие, посочен в Договорите и включен в портфейла на първия заместник-председател на Комисията, е правилно отразен в нейната работна програма и го подкрепят конкретни законодателни предложения;

23.    подчертава огромния потенциал на пакета за отпадъците и на Директивата относно качеството на атмосферния въздух за мащабно и дългосрочно положително въздействие върху устойчивото развитие и създаването на работни места, както и за генерирането на големи ползи в областта на здравето и околната среда; припомня на Комисията, че предложенията за кръговата икономика следва да бъдат на преден план в дневния ред и да продължат да се изпълняват, наред с другото чрез определянето на задължителни цели за ефективност на ресурсите и чрез въвеждането на показатели по отношение на въглеродния отпечатък и използването на земята, водите и суровините; припомня на Комисията, че целият пакет относно качеството на атмосферния въздух, включително предложението за нова директива относно националните тавани за емисии, е от изключителна важност и ще бъде източник на съществени ползи за гражданите в областта на здравето, икономиката и околната среда;

24.    призовава Комисията да разгледа настоящите предизвикателства в областта на околната среда и здравето, като се има предвид, че състоянието на околната среда се отразява отрицателно върху здравето на човека, и да представи планираните стратегии, и по-специално стратегията за нарушителя на функциите на ендокринната система, посочена в Седмата програма за действие за околната среда;

25.    изразява съжаление по повод липсата на образователно и културно измерение в работната програма на Комисията, които да наблегнат на творческото измерение на растежа, заетостта и конкурентоспособността на европейската система и европейската промишленост; призовава Комисията да възприеме по-силен, междусекторен подход за насърчаване на цифровия сектор и сектора на културата с оглед на развитието на правата на човека и творчеството, културата и образованието на гражданите на ЕС;

26.    счита, че е от първостепенно значение Комисията да осигури приемственост по отношение на предложенията и работата, свършена по време на предходния ѝ мандат, във връзка с ролята и признаването на социалната икономика и социалното предприемачество в рамките на ЕС; настоятелно призовава Комисията да представи предложения за европейски устав на взаимоспомагателните дружества и сдружения и преразгледано предложение относно устава на европейското кооперативно дружество, както и да продължи да отстоява предложението си относно устава на европейската фондация;

27.    подкрепя намерението на Комисията да разработи система на равнището на ЕС, чрез която да се гарантира, че данъците се плащат в страната, в която е реализирана печалбата; счита, че справедливото данъчно облагане ще стимулира реалната и устойчива икономика, като породи растеж и доведе до създаването на работни места, и припомня, че борбата срещу данъчните измами и отклонението от данъчно облагане следва да бъде свързана не само с националните бюджети, но и с дебата относно собствените ресурси на ЕС; призовава Комисията да поеме инициативата за установяване на общи мерки на ЕС за борба срещу данъчните убежища, включително предложение относно Четиринадесета директива в областта на дружественото право, в което изрично се изключва разделянето на седалища на дружества, дава се определение на данъчните убежища, съставя се черен списък на ЕС и се въвеждат конкретни мерки, насочени към премахване на данъчните убежища;

28.    настоява, че една нова система на корпоративно данъчно облагане е не само мярка за постигане на фискална справедливост, но следва да бъде насочена и към събирането на свежи средства за укрепване на европейския фискален капацитет; припомня, че настоящото ограничено равнище и слабост на европейския бюджет бяха причина всяка година за значителни жертви по отношение на приоритетите на Парламента, в момент, когато са необходими достатъчно средства за план за стимулиране на ЕС;

29.    изразява загриженост по повод на продължаващата криза на плащанията в бюджета на ЕС и на постоянно увеличаващото се равнище на неплатените сметки; призовава Комисията да излезе с конкретно предложение, с което да осигури здрава и устойчива основа на бюджета на ЕС, като предприеме по-специално реформа на системата на собствените ресурси на ЕС, с цел да се намали уязвимостта на финансите на ЕС на национални спорове;

30.    припомня, че е належащо да се преразгледа многогодишната финансова рамка, за да се предприемат действителни реформи и да се осигурят повече средства за изпълнението на предложения план за инвестиции; припомня също така, че преразглеждането следва да бъде в съответствие със средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“ и с плана за инвестиции;

31.    призовава Комисията да предприеме оценка на въздействието на потенциалните ползи, свързани със схемата на осигуряване срещу безработица на европейско равнище и/или в еврозоната;

32.    призовава Комисията да гарантира необходимото задълбочаване на икономическата и социалната координация в рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС), не на последно място, за да се преодолеят нарастващите различия между държавите – членки на еврозоната, които излагат на риск устойчивостта на ИПС, и очаква пълноценно участие на Парламента, евентуално посредством междуинституционално споразумение; припомня, че завършването на ИПС трябва също така да доведе до значително укрепване на неговото демократично измерение;

33.    подчертава необходимостта от създаването на банков съюз, а именно чрез прилагането на вече приетите правила относно единния надзорен механизъм и единния механизъм за преструктуриране, в частност чрез осигуряване на необходимите условия за обезпечаването на достатъчен заемен капацитет за Единния фонд за преобразуване; очаква при тези обстоятелства по-нататъшни инициативи, и по-специално за европейски механизъм за гарантиране на влоговете;

34.    подчертава, че е важно да продължи да се укрепва регулаторната рамка за финансови и банкови услуги, като се отдели особено внимание на банкирането в сянка;

35.    настоява, че опростяването на техническите мерки за защита на морските организми следва да се осъществява чрез регионализация, но предупреждава, че това не следва да означава крачка назад към вземането на решения на национално равнище; настоятелно призовава Комисията не само да направи оценка на въздействието на Регламента за контрол на рибарството върху новоприетата обща политика в областта на рибарството, но и да положи усилия за преработване на текста до края на 2015 г.;

36.    призовава Комисията да предложи мерки за гарантиране на равновесие на пазара на мляко, след като на 31 март 2015 г. приключи прилагането на квотите за мляко, така че да се предотвратят отрицателните социални и икономически последици, както и рисковете за дългосрочните инвестиции в сектора;

Миграция и правосъдие, основни права, потребители, цифрова Европа

37.    призовава Комисията да възприеме цялостен подход по отношение на политиката в областта на убежището и миграцията чрез създаването на надеждни механизми за солидарност и споделяне на финансовите и другите отговорности между държавите членки; очаква Комисията не само да укрепи съществуващите европейски инструменти, но и да проучи и да предложи нови средства за безопасен и законен достъп до ЕС; счита, че тази политика трябва да включва партньорства с трети държави в подкрепа на сигурната мобилност, процесите на демократизация, съвместното управление на границите, борбата срещу незаконното превеждане през граница и трафика на хора и съвместната защита на хората в беда;

38.    изразява загриженост във връзка с факта, че Комисията не беше в състояние да отговори на нарастващите предизвикателства, пред които са изправени демокрацията и основните свободи в някои държави членки; призовава за действия по тези въпроси, и по-специално за наблюдение на основните права в държавите членки, свободата на медиите и върховенството на закона в целия ЕС; очаква Комисията да представи инициативи за засилване на борбата срещу дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, сексуална ориентация или идентичност, религия или убеждения, увреждане или възраст;

39.    счита за неприемливо, че положението на европейската ромска общност постоянно се влошава; призовава за отделен план за действие за намиране на начини за намаляване на социалната изолация на ромите успоредно с увеличаване на тяхното социално приобщаване; подчертава необходимостта от европейска стратегия за ромите, която надхвърля рамките на действащите национални стратегии; призовава за основно преразглеждане на националните ромски стратегии, за да се пристъпи към прилагането на референтни цели и ефективни параметри за измерване на антиромските настроения и тяхното въздействие в държавите членки;

40.    призовава Комисията да засили усилията си за гарантиране на ранно присъединяване към Европейската конвенция за правата на човека по начин, който е съвместим с основните права и европейските ценности, както са определени в Договорите;

41.    изразява съжаление, че в работната програма на Комисията е отделено съвсем малко внимание на гражданите на ЕС като потребители; настоява, че концепцията за цифрова Европа е много по-широко понятие, отколкото цифровия единен пазар, и че всички предложения трябва да гарантират защитата на потребителите и на данните, като се вземат предвид социалното измерение, всеобщият достъп, включването на всички части на населението, мрежовата неутралност и културното многообразие; припомня необходимостта да се въведе ефективен механизъм за получаване на обезщетение за потребителите в ЕС и да се полагат усилия за предотвратяването на измами и отклонение от данъчно облагане в рамките на дейностите, свързани с цифровите технологии;

42.    призовава Комисията да подготви всеобхватни действия на европейско равнище в отговор на проблемите с основните права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица под формата на стратегия или пътна карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност, за което Парламентът и държавите членки многократно отправяха призив;

Европейска служба за външна дейност, разширяване, политика за съседство

43.    отбелязва организационните усилия в рамките на новата Комисия, която следва да предостави на своя заместник-председател и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност правомощия, простиращи се отвъд общата външна политика и политика на сигурност и да гарантира по-добра интеграция на външното измерение на политиките на ЕС с опита на Европейската служба за външна дейност; настоява, че е необходима по-добра комуникация между търговската политика и политиката за съседство и изисква от Комисията да гарантира, че политиката в областта на миграцията вече не се формулира без позоваване на политиката за развитие;

44.    изразява твърдо убеждение, че Комисията следва да покаже своята ангажираност за поддържане на активна политика на разширяване, като работи усилено върху отварянето на някои преговорни глави с Турция, Черна гора и Сърбия и върху преодоляването на предизвикателствата в Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Албания и Косово, за да се постигне конкретен напредък през 2015 г. по пътя към интеграция в ЕС;

45.    отбелязва, че от януари 2015 г. Комисията ще започне да прави оценка на националните програми за икономически реформи на присъединяващите се държави с цел приспособяване на тяхното икономическо управление към променящия се европейски модел; предупреждава Комисията да не повтаря в присъединяващите се държави грешката на прилагане на строги икономии, които възпрепятстват икономическия растеж;

46.    приканва Комисията да взаимодейства по-тясно с източните съседни страни и да подпомага държави като Украйна, Молдова и Грузия да се стабилизират чрез разширяване на сферата на демокрацията и социалната справедливост; подчертава, че само демократичните и приобщаващи правителства са способни да изграждат чувството за гражданство, което е необходимо, за да устояват на опитите за нарушаване на техния суверенитет;

47.    призовава за засилване на усилията на ЕС да съдейства за прекратяването на конфликта в Украйна и за възобновяване на диалога с Москва; счита във връзка с това, че санкциите целят да подтикнат руското правителство да промени своята политика; счита, че запазването, увеличаването или премахването на санкциите зависи от поведението на Русия и от положението в Украйна;

48.    изразява пълна подкрепа за усилията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията да способства за възприемането на общ подход на ЕС по отношение на признаването на държавата Палестина; призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията да изпълни своите отговорности като влиятелен участник и да предприеме решителна и всеобхватна инициатива за мир в региона на Близкия изток, в частност въз основа на Арабската инициатива за мир;

49.    призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията да взаимодейства активно с всички регионални и международни участници (и по-специално с Иран и Русия), които имат влияние върху страните по конфликта в Сирия, за да бъдат сразени терористите от Ислямската държава и да бъде приключен конфликтът в Сирия;

50.    приветства ангажимента на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията да отдели повече внимание на региона на Южното Средиземноморие; припомня изключително важното измерение на политиката за южното съседство; отново потвърждава, че политиката трябва да се основава на съвместното развитие с цел насърчаване на стабилността и просперитета в региона; настоява, че е необходимо да се задълбочат политическото и икономическото сътрудничество; призовава Комисията да подкрепя демократичните стремежи на гражданското общество;

51.    изразява убеждението, че върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията трябва да укрепи ролята на ЕС в Латинска Америка и да усъвършенства и разшири неговите политически и търговски споразумения с държавите от Латинска Америка, както и процесите на регионална и междурегионална интеграция, които протичат в момента;

52.    призовава Комисията да насърчава и изготвя истинска външна политика за сигурност и отбрана, за да се бори с конфликтите, политическата нестабилност и корупцията и да насърчава сигурността, зачитането на правата на човека, стабилността и разрешаването на конфликти;

Търговия, права на човека, политика за развитие

53.    споделя становището на Комисията относно необходимостта да се работи за постигането на балансирано търговско споразумение със САЩ като инструмент за стимулиране на растежа и заетостта, като същевременно се защитават стандартите на ЕС в областта на здравето, социалната сфера, околната среда и защитата на данните, както и неговото културно многообразие; счита, че ТПТИ следва да гарантира съществен достъп до пазара и да насърчава високи стандарти в областта на околната среда и в социалната сфера; счита, че в споразумението не следва да се включва механизъм за уреждане на спорове между инвеститорите и държавата;

54.    изразява съжаление, че работната програма на Комисията не включва реформа на режима на ЕС за износ на изделия и технологии с двойна употреба; призовава Комисията да изготви стратегически документ, очертаващ общите цели на търговската политика на ЕС отвъд рамките на ТПТИ; настоява, че всички търговски споразумения следва да включват задължителни клаузи относно трудовите стандарти и стандартите в областта на околната среда;

55.    припомня, че правата на човека са един от основните приоритети за върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията; подчертава отново необходимостта от работа с всички членове на Комисията за интегриране на правата на човека в други области на политиката, и по-специално в областта на миграцията, развитието, околната среда, управлението на интернет, търговията, инвестициите, технологиите и стопанската дейност;

56.    изразява сериозна загриженост във връзка с хуманитарната ситуация, в която се намират сирийските бежанци; припомня, че политиките в областта на убежището и подпомагането на бежанците са основни инструменти на правата на човека, особено за хора, които бягат от зони на конфликт, и призовава Комисията да въведе обща европейска стратегия за гарантиране на необходимата помощ на сирийските бежанци чрез европейски план за осигуряване на подслон на бежанците и за разпределянето им между държавите членки на пропорционална основа;

57.    насърчава Комисията да се възползва от възможността, предоставена от значението на 2015 г. за международното развитие, за да гарантира пълна съгласуваност на политиките с цел развитие в цялата си работна програма; изисква Комисията да има последователно и сериозно отношение към своя ангажимент за борба с епидемията от ебола, която подчерта спешната необходимост от представянето и изпълнението на програма за действие по въпросите на световното здраве;

58.    продължава да изразява сериозна загриженост по повод на ограниченията, в частност с бюджетен характер, с които трябва да се справя Комисията в работата си по такъв голям брой хуманитарни кризи, възникващи едновременно, и призовава за незабавни последващи мерки във връзка с плана за действие на ЕС в рамките на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ;

Прозрачност и работни отношения между Парламента и Комисията

59.    припомня на председателя на Комисията неговия ангажимент да работи с Парламента при пълна прозрачност и в дух на лоялност, взаимно доверие и сътрудничество, както и да зачита равенството между съзаконодателите на ЕС;

60.    изразява своето разочарование от начина, по който Комисията общува, в частност при подготовката за представянето на своята работна програма на пленарното заседание на 16 декември 2014 г.; изразява съжаление по повод липсата на прозрачност от страна на Комисията, както и във връзка с объркването и липсата на съответна информация преди публикуването и представянето на нейната работна програма; призовава следователно Комисията да възстанови доверието между Комисията и Парламента, което за съжаление беше нарушено;

61.    приветства предложението на Комисията за създаване на задължителен лоби регистър въз основа на междуинституционално споразумение и изразява своята готовност да започне преговори по този въпрос, но припомня също така искането си Комисията да представи законодателно предложение за създаването на задължителен регистър въз основа на член 352 от ДФЕС и да включи предложение, допускащо създаването на задължителен регистър в съответствие с обикновената законодателна процедура;

62.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

Правна информация - Политика за поверителност