Διαδικασία : 2014/2829(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0035/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0035/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 169kWORD 121k
12.1.2015
PE547.458v01-00
 
B8-0035/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP))


Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP))  
B8‑0035/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 με τίτλο «Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 – Νέο Ξεκίνημα» (COM(2014)0910),

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–       έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο πρόεδρος της Επιτροπής Juncker ενώπιον της συνεδρίασης της ολομέλειας στις 15 Ιουλίου 2014, καθώς και τις δεσμεύσεις όλων των ορισθέντων επιτρόπων στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών τους ακροάσεων,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιβληθείσα λιτότητα, την υψηλή και αυξανόμενη ανεργία, την άνοδο της ανισότητας και της φτώχειας και την υποβάθμιση των κοινωνικών προτύπων, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να περιέλθει σε μακροχρόνια παρακμή και να χάσει την αξιοπιστία της και την εμπιστοσύνη των πολιτών·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτικό σχέδιο βρίσκεται σε σημείο καμπής της ιστορίας της και ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει βυθίσει την ΕΕ σε πολιτική κρίση, ενώ παράλληλα σημειώνεται άνοδος του εξτρεμισμού σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ πρέπει να είναι, κατά συνέπεια, να αναθερμάνει τις ελπίδες των πολιτών της, να εξασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας ποιότητας και να θέσει τα θεμέλια για ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο μετά την κρίση, στο πλαίσιο του οποίου θα εξασφαλίζονται ισότιμα και θα αλληλοϋποστηρίζονται η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδος·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως θέμα αρχής, τα κοινωνικά δικαιώματα δεν μπορούν να υποτάσσονται στις οικονομικές ελευθερίες και η οικονομική και κοινωνική πρόοδος πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένες και να αλληλοϋποστηρίζονται·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, από πλευράς εταιρειών και μεμονωμένων ατόμων, καθώς και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός των κυβερνήσεων στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά και υπονομεύουν τη συνοχή και την αλληλεγγύη·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Γαλλία υπενθύμισαν με οδυνηρό τρόπο στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο τη σημασία της ανεκτικότητας, της ελευθερίας έκφρασης, της διαπολιτισμικής κατανόησης και των προσπαθειών για την πρόληψη κάθε μορφής ριζοσπαστικοποίησης·

Γενικές πολιτικές εκτιμήσεις

1.      επισημαίνει ότι το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για αλλαγή επικεντρώνεται στην απασχόληση και στην ανάπτυξη, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα εργασίας της δεν δίνει την κατάλληλη απάντηση στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση των εξουσιών της, να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να θέσει τις βάσεις για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με στόχο τη μείωση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει ευρεία διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, σε όλες τις διαστάσεις της, με σκοπό την επίτευξη πλήρους πολιτικής Ένωσης που θα αποκαταστήσει τη δημοκρατική νομιμοποίησή της·

2.      υποστηρίζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων προκειμένου να κλείσει το δραματικό επενδυτικό χάσμα της Ευρώπης και να αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα πραγματοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις και στις περιφέρειες της ΕΕ οι οποίες έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα από την οικονομική κρίση· υπενθυμίζει τη σημασία των φιλικών προς τις επενδύσεις δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των κρατών μελών στο μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), κυρίως με την εξασφάλιση του ουδέτερου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, του κεφαλαίου τους άμεσης εξόφλησης και της δημόσιας συγχρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, ακόμη και στις περιπτώσεις που παρέχεται χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία· εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται η διαμόρφωση μιας επενδυτικής στρατηγικής του EFSI που θα βασίζεται σε περισσότερο φιλόδοξα σχέδια και θα στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ποιότητας, συνοδεύοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και εξασφαλίζοντας την κοινωνική και εδαφική συνοχή εντός της ΕΕ·

3.      ζητεί για το EFSI διαχείριση σε επίπεδο κοινότητας και κατάλληλη διακυβέρνηση· ζητεί από την Επιτροπή να κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων περιθωρίων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να εξασφαλίσει επενδύσεις, ανάπτυξη και απασχόληση·

4.      εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη ουσιαστικής κοινωνικής διάστασης στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, γεγονός το οποίο καταδεικνύει σοβαρή αδυναμία κατανόησης των επιπτώσεων της κρίσης σε πολλά κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να διορθώσει την ανεπάρκεια αυτή με την ανάληψη δράσης και την υποβολή προτάσεων που θα συμπληρώσουν το πρόγραμμα εργασίας της εντός του 2015· λαμβάνει υπό σημείωση την αρχή της έλλειψης συνέχειας σε πολιτικό επίπεδο, αλλά εκφράζει ανησυχία διότι, εάν δεν εφαρμοστεί με ευαισθησία και ρεαλισμό, η αρχή αυτή μπορεί να οδηγήσει στην αποδυνάμωση ή την εγκατάλειψη ορισμένων καίριας σημασίας στόχων χωρίς πραγματική πολιτική συζήτηση· υπογραμμίζει ότι το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κεκτημένο δεν πρέπει να θυσιαστεί στον βωμό του προγράμματος REFIT·

5.      θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται πρέπει να έχουν ως γνώμονα ένα προοδευτικό όραμα (για παράδειγμα μέσω της αυξημένης μέριμνας για εκπαίδευση και διά βίου κατάρτιση, που δημιουργούν οικονομικές επιδόσεις, ή της κοινωνικής και υγειονομικής ασφάλειας που λειτουργεί ως κυματοθραύστης για τα άτομα που πλήττονται από την κρίση) και δεν πρέπει να επιδεινώνουν την οικονομική κατάσταση των ανθρώπων ή να αυξάνουν τις πιθανότητες αποπληθωρισμού· φρονεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να οδηγούν στη σύγκλιση των κοινωνικών και φορολογικών πολιτικών που έχουν ως στόχο τη μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων και των κρατών μελών της ΕΕ·

6.      ζητεί πραγματική αλλαγή της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ και προτρέπει την Επιτροπή να καταπολεμήσει τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο· επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει σχέδιο δράσης και αναμένει ότι σύντομα θα υπάρξουν τολμηρά και άμεσα μέτρα· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί πρόσθετες προτάσεις σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την εφαρμογή της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα για τις διασυνοριακές εταιρείες σε όλους τους τομείς και σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται·

7.      καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για μια ενεργειακή ένωση με κεντρικό άξονα την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις έξυπνες υποδομές και με ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενωσιακό βιομηχανικό τομέα·

8.      ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για μια περισσότερο προδραστική και ευέλικτη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, που θα εγγυάται την ανάπτυξη και την προστασία νόμιμων οδών πρόσβασης στην ΕΕ τόσο για τους πρόσφυγες και τους ζητούντες άσυλο, όσο και για τους οικονομικούς μετανάστες, και θα αντιμετωπίζει παράλληλα τις προκλήσεις που συνιστούν για την ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης τα εγκληματικά δίκτυα λαθρεμπορίας και εμπορίας ανθρώπων·

9.      είναι κατηγορηματικά αντίθετο στην εξαγγελθείσα πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει ορισμένες νομοθετικές προτάσεις, ιδίως της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα (με δεδομένο ότι 400.000 ευρωπαίοι πολίτες πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης) και για τη δέσμη για τα απόβλητα για την οποία οι συννομοθέτες μόλις πρόσφατα άρχισαν να εργάζονται· απορρίπτει αναφανδόν την ανάκληση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας

10.    δηλώνει ότι, εφόσον άλλες τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις υπό συζήτηση μελλοντικά ανακληθούν ή καθυστερήσουν, θα πρέπει να υποβληθούν σε αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας τους και διεξοδική πολιτική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν και να επακολουθήσουν εναλλακτικές προτάσεις εντός έξι μηνών· εκτιμά ότι η Επιτροπή, με την πρότασή της να ανακαλέσει και να αντικαταστήσει πρωτοβουλίες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος (όπως είναι, για παράδειγμα, η πρόταση κανονισμού για την παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και η πρόταση σχετικά με το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων και γάλακτος στα σχολεία), δεν συμμορφώνεται προς τη Συνθήκη·

11.    τονίζει την ανάγκη να συνδέονται οι εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ με τις παγκόσμιες προκλήσεις για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη (δεδομένου ότι το 2015 είναι το ευρωπαϊκό έτος για την ανάπτυξη) και να προαχθεί η δημόσια συζήτηση για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ (για τη Συμφωνία διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης (TTIP))· υπενθυμίζει ότι το 2015 θα πρέπει να είναι το έτος κατά το οποίο η ΕΕ θα αναλάβει ενεργό ρόλο για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή·

12.    εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις πρόσφατες τρομοκρατικές φρικαλεότητες στη Γαλλία και τις απειλές κατά της ελευθερίας της έκφρασης· εκφράζει την αλληλεγγύη του στα θύματα των επιθέσεων αυτών· εμμένει στην άποψη ότι οιεσδήποτε προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών πρέπει να αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία τους και να σέβονται την ανάγκη διατήρησης της ενότητας, όπως επίσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, με σκοπό την καλύτερη πρόληψη αυτών των εγκλημάτων, καθώς και μέτρα για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης κάθε μορφής και τη βελτίωση της διαπολιτισμικής κατανόησης και για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των μειονοτήτων στην Ευρώπη·

Κοινωνική διάσταση

13.    εκτιμά ότι βασική φιλοδοξία της νέας Επιτροπής θα πρέπει να είναι να ενισχύσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, έναν τρόπο ζωής για τον οποίο η ΕΕ μπορεί δικαίως να υπερηφανεύεται ότι κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως, και να το καταστήσει ισχυρότερο και βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση·

14.    υπενθυμίζει ότι 25 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένων πέντε εκατομμυρίων νέων, είναι άνεργοι και ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, προκαλώντας την εξαθλίωση των πλέον ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, ιδίως των γυναικών, των νέων, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει, κατά προτεραιότητα και επειγόντως, τα ζητήματα της αυξανόμενης ανισότητας στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών, των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, της επισφαλούς απασχόλησης, της αύξησης της φτώχειας στην εργασία και της φτώχειας των παιδιών και του κοινωνικού ντάμπινγκ, που έρχονται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες και υπονομεύουν το αναπτυξιακό δυναμικό και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

15.    καλεί τη νέα Επιτροπή να έχει ως βασικούς πυλώνες του προγράμματος εργασίας της τις αρχές των εργασιακών δικαιωμάτων, του κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνικής προστασίας, των αξιοπρεπών μισθών, της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, της δίκαιης φορολογίας και των ισότιμων όρων για όλους, ανεξαρτήτως φύλου ή την εθνοτικής καταγωγής· ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει υποχρεωτικές εκτιμήσεις κοινωνικού αντικτύπου για όλες τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το πρόγραμμα εργασίας δεν αναγνωρίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες και η ισότητα των φύλων έχουν καίρια σημασία στο πλαίσιο αυτό, ιδίως όσον αφορά την άδεια μητρότητας και τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών ως προς το φύλο·

16.    προειδοποιεί για τον κίνδυνο κοινωνικού ντάμπινγκ και ενός «ανταγωνισμού προς τα κάτω» μεταξύ ευρωπαίων εργαζομένων και κοινωνικών συστημάτων και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια συνεκτική και βιώσιμη ιδέα για το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ και να τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε κατά τη διάρκεια των ακροάσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την υποβολή πρότασης για την πλήρη αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων·

Οικονομικές, δημοσιονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις

17.    εκτιμά ότι, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη της νέας Επιτροπής (που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ως μία από τις απαιτούμενες απαντήσεις για την αντιμετώπιση της καταστροφικής οικονομικής κατάστασης στην ΕΕ), οι υποδομές στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, οι κλάδοι της ψηφιακής τεχνολογίας, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η έρευνα, η επιστήμη και η καινοτομία θα πρέπει να αποτελούν πρωταρχικούς στόχους αυτής της νέας επενδυτικής δέσμης, με μεγάλη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και στην απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα· αναμένει από την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τους συννομοθέτες, τον σχεδιασμό της λεπτομερούς αρχιτεκτονικής του προγράμματος, ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπός του στις έξυπνες επενδύσεις με ισχυρή κοινωνικοοικονομική προστιθέμενη αξία και να στηρίζονται η επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ποιότητας· ζητεί εξαμηνιαία αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου επενδύσεων·

18.    υπενθυμίζει τους φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και υπογραμμίζει την ανάγκη να υποβληθούν φιλόδοξες νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, ιδίως για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τη μετάβαση σε μια βιώσιμη και ενεργειακά αποδοτική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει τη νέα ενωσιακή επενδυτική ατζέντα με επίκεντρο τους στόχους αυτούς· αναμένει, ενόψει της προσεχούς ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής, ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες πολιτικής θα αποτυπώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό και θα εξισώνονται με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές και ότι θα επιτευχθεί πολιτική και επιχειρησιακή συνοχή μεταξύ της στρατηγικής και του νέου σχεδίου επενδύσεων· αναμένει από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις του Παρισιού για το κλίμα (COP 21) στα τέλη του 2015·

19.    αναμένει από την Επιτροπή να λάβει σύντομα απόφαση για μια υψηλότερη τιμή του άνθρακα στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών ΕΕ, προκειμένου να υποστηρίξει και να εξασφαλίσει ιδιωτικές επενδύσεις για την απεξάρτηση από τον άνθρακα σε μακροχρόνια βάση, και να περιορίσει τον κατάλογο των εξαιρέσεων στο σύστημα δωρεάν κατανομής για τους τομείς στους οποίους σημειώνεται διαρροή άνθρακα, προκειμένου να προωθήσει τις επενδύσεις σε ένα νέο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο·

20.    τονίζει το διορατικό ψήφισμά του σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα έως το 2030 και καλεί την Επιτροπή να διαρθρώσει τις νομοθετικές προτάσεις της με βάση τους τρεις δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπές CO2, την ενεργειακή απόδοση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

21.    ζητεί μια φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ που θα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την αναδιάρθρωση των βιομηχανικών διεργασιών μέσω της καινοτομίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας της ΕΕ και τη μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που θα βασίζεται στη γνώση· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα στήριξης για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, να μετατρέψει τα αποτελέσματα της έρευνας σε εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες και να προωθήσει τη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία·

22.    καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως περιγράφεται στις Συνθήκες και περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο του Α' Αντιπροέδρου της Επιτροπής, αποτυπώνεται δεόντως στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και συνοδεύεται από συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις·

23.    υπογραμμίζει τις τεράστιες δυνατότητες της δέσμης μέτρων για τα απόβλητα και της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα, που αναμένεται ότι θα έχουν εξαιρετικά σημαντικές και μακροχρόνιες θετικές συνέπειες στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης, καθώς και σημαντικά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι προτάσεις για την κυκλική οικονομία θα πρέπει να παραμείνουν ως προτεραιότητες στην ημερήσια διάταξη και να εφαρμοστούν περαιτέρω, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση δεσμευτικών στόχων για την αποδοτική χρήση των πόρων και τη με θέσπιση δεικτών για το αποτύπωμα άνθρακα και τη χρήση του εδάφους, του ύδατος και των υλών· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ολόκληρη η δέσμη μέτρων για την ποιότητα του αέρα, περιλαμβανομένης της πρότασης για νέα οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών, έχει τεράστια σημασία και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες όσον αφορά την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον·

24.    καλεί την Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας, όπου η κατάσταση του περιβάλλοντος επηρεάζει αρνητικά την υγεία των ανθρώπων, και να παρουσιάσει τις σχεδιαζόμενες στρατηγικές, ιδίως τη στρατηγική για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, που αναφέρονται στο έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον·

25.    αποδοκιμάζει την απουσία οιασδήποτε εκπαιδευτικής και πολιτιστικής διάστασης στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, η οποία θα έδινε έμφαση στη δημιουργική διάσταση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος και της βιομηχανίας· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ισχυρότερη, διατομεακή προσέγγιση για την προώθηση της ψηφιακής και της πολιτιστικής βιομηχανίας, με σκοπό την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημιουργικότητας, της κουλτούρας και της εκπαίδευσης των πολιτών της ΕΕ·

26.    θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Επιτροπή τις προτάσεις της και τις εργασίες που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο σχετικά με τον ρόλο και την αναγνώριση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ευρωπαϊκά καταστατικά για τα ταμεία αλληλασφάλισης και τα σωματεία και αναθεωρημένη πρόταση για το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, και να διατηρήσει την πρότασή της σχετικά με το καταστατικό του ευρωπαϊκού ιδρύματος·

27.    υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να σχεδιάσει ένα σύστημα σε επίπεδο ΕΕ το οποίο θα διασφαλίζει την καταβολή των φόρων στη χώρα όπου δημιουργούνται τα κέρδη· εκτιμά ότι η δίκαιη φορολογία θα τονώσει την πραγματική και βιώσιμη οικονομία, δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, και υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής θα πρέπει να συνδέεται με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και με τη συζήτηση για τους ίδιους πόρους της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να πρωτοστατήσει στη θέσπιση κοινών ενωσιακών μέτρων για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, περιλαμβανομένης πρότασης για την 14η οδηγία περί εταιρικού δικαίου που θα αποκλείει ρητά τη διαίρεση των εδρών της εταιρείας, θα ορίζει τους φορολογικούς παραδείσους, θα καθορίζει μαύρη λίστα της ΕΕ και θα εισάγει συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων·

28.    εμμένει στην άποψη ότι ένα νέο σύστημα φορολόγησης εταιρειών δεν αποτελεί μόνο μέτρο φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στη συλλογή νέων πόρων για να ενισχυθεί μια ευρωπαϊκή φορολογική ικανότητα· υπενθυμίζει ότι ο ισχύων περιορισμός και η αδυναμία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού οδηγούν κάθε χρόνο σε σημαντικές θυσίες όσον αφορά τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία χρειάζονται επαρκή κεφάλαια για ένα σχέδιο ώθησης της ΕΕ·

29.    εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ και το σταθερά αυξανόμενο επίπεδο ανεξόφλητων λογαριασμών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να τεθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ σε υγιή και βιώσιμη βάση, ιδίως μέσω της μεταρρύθμισης του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ με σκοπό να πάψουν τα οικονομικά της ΕΕ να είναι τόσο ευάλωτα στις εθνικές διαφορές·

30.    υπενθυμίζει ότι απαιτείται επειγόντως αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν πραγματικές μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλισθεί αύξηση των πόρων για την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου επενδύσεων, η οποία θα πρέπει να συμβαδίζει με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και με το σχέδιο επενδύσεων·

31.    καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων για τα δυνητικά οφέλη ενός συστήματος ασφάλισης κατά της ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και/ή σε επίπεδο ευρωζώνης·

32.    καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αναγκαία εμβάθυνση του οικονομικού και κοινωνικού συντονισμού στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), ιδίως προκειμένου να ξεπεράσει τις αυξανόμενες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης, οι οποίες υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της ΟΝΕ, και αναμένει την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενδεχομένως μέσω διοργανικής συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση της ΟΝΕ πρέπει επίσης να οδηγεί σε σημαντική ενίσχυση της δημοκρατικής διάστασης·

33.    υπογραμμίζει την ανάγκη επίτευξης της τραπεζικής ένωσης, συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής των κανόνων που έχουν ήδη θεσπιστεί για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, ιδίως με τη διαμόρφωση των αναγκαίων ρυθμίσεων ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής ικανότητα δανεισμού για το ενιαίο ταμείο εξυγίανσης· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, περαιτέρω πρωτοβουλίες, ιδίως για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό εγγύησης των καταθέσεων·

34.    τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές και τραπεζικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα·

35.    επιμένει ότι η απλούστευση των τεχνικών μέτρων για την προστασία των θαλάσσιων οργανισμών θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω της περιφερειοποίησης, αλλά προειδοποιεί ότι αυτό δεν θα πρέπει να συνεπάγεται ένα βήμα οπισθοδρόμησης προς την εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων· παροτρύνει την Επιτροπή όχι μόνο να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας στην πρόσφατα εγκριθείσα κοινή αλιευτική πολιτική, αλλά και να επιδιώξει αναδιατύπωση έως το τέλος του 2015·

36.    καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για τη διασφάλιση μιας ισόρροπης αγοράς γάλακτος κατά τη λήξη των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων στις 31 Μαρτίου 2015, ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες και κίνδυνοι για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα αυτό·

Μετανάστευση και δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα, καταναλωτές, ψηφιακή Ευρώπη

37.    ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για την πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο, με τη θέσπιση αξιόπιστων μηχανισμών για την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των δημοσιονομικών και άλλων αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· αναμένει από την Επιτροπή όχι μόνο να ενισχύσει τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά μέσα, αλλά και να διερευνήσει και να προτείνει νέα μέσα για την ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση στην ΕΕ· εκτιμά ότι η πολιτική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες για την υποστήριξη της ασφαλούς κινητικότητας, των διαδικασιών εκδημοκρατισμού, της κοινής διαχείρισης των συνόρων, της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και της από κοινού προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε απόγνωση·

38.    εκφράζει την ανησυχία του για την αποτυχία της Επιτροπής να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προκλήσεις όσον αφορά τη δημοκρατία και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί την ανάληψη δράσης στα πεδία αυτά και, ειδικότερα, την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ή ηλικίας·

39.    θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η κατάσταση της κοινότητας των Ρομά διαρκώς επιδεινώνεται· ζητεί ένα ειδικό σχέδιο δράσης για τους τρόπους περιορισμού του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά από την υπόλοιπη κοινωνία, με παράλληλη αύξηση της κοινωνικής τους ένταξης· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά που θα υπερβαίνει τις τρέχουσες εθνικές στρατηγικές· ζητεί εκ βάθρων αναθεώρηση των εθνικών στρατηγικών για τους Ρομά προκειμένου να εφαρμοστούν στόχοι αναφοράς και αποτελεσματικές παράμετροι για τη μέτρηση των επιπέδων αντιτσιγγανισμού και του αντίκτυπού του σε όλα τα κράτη μέλη·

40.    καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τρόπο συμβατό με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως ορίζονται στις Συνθήκες·

41.    θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής αναφέρεται ελάχιστα στους πολίτες της ΕΕ ως καταναλωτές· επιμένει ότι η ψηφιακή Ευρώπη είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια από την ψηφιακή ενιαία αγορά και ότι όλες οι προτάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών και των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική διάσταση, την καθολική πρόσβαση, την ένταξη όλων των πληθυσμιακών ομάδων, την ουδετερότητα του δικτύου και την πολιτιστική πολυμορφία· υπενθυμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός προσφυγής για τους καταναλωτές στην ΕΕ και να αντιμετωπισθούν τα θέματα της πρόληψης της απάτης και της φοροδιαφυγής στο πλαίσιο των ψηφιακών δραστηριοτήτων·

42.    καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει μια σφαιρική ευρωπαϊκή απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΔΜ όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, υπό τη μορφή ευρωπαϊκής στρατηγικής ή οδικού χάρτη της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, όπως έχουν ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη·

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, διεύρυνση, πολιτική γειτονίας

43.    σημειώνει τις προσπάθειες σε οργανωτικό επίπεδο που καταβάλλονται στο πλαίσιο της νέας Επιτροπής προκειμένου να δοθούν στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) αρμοδιότητες πέραν της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και να διασφαλιστεί καλύτερη ενσωμάτωση της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ με την εμπειρογνωσία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται καλύτερη διασύνδεση μεταξύ εμπορικής πολιτικής και πολιτικής γειτονίας και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η μεταναστευτική πολιτική δεν θα διαμορφώνεται πλέον χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναπτυξιακή πολιτική·

44.    πιστεύει ακράδαντα ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιδείξει τη δέσμευσή της να διατηρήσει την πολιτική διεύρυνσης ζωντανή, καταβάλλοντας προσπάθειες για το άνοιγμα ορισμένων κεφαλαίων διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία και αντιμετωπίζοντας καταλλήλως τις προκλήσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη FYROM, την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο, προκειμένου το 2015 να σημειωθεί χειροπιαστή πρόοδος στην πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ·

45.    σημειώνει ότι η Επιτροπή θα αρχίσει την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων οικονομικής μεταρρύθμισης των χωρών διεύρυνσης τον Ιανουάριο του 2015, με στόχο την προσαρμογή της οικονομικής τους διακυβέρνηση στο μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό μοντέλο· απευθύνει προειδοποίηση στην Επιτροπή να μην επαναλάβει με τις χώρες της διεύρυνσης το σφάλμα της κυβερνητικής λιτότητας που υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη·

46.    προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία της με τους ανατολικούς γείτονες και να βοηθήσει χώρες όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία να σταθεροποιηθούν διευρύνοντας τη σφαίρα της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης· τονίζει ότι μόνο οι δημοκρατικές και χωρίς αποκλεισμούς κυβερνήσεις μπορούν να αναπτύξουν την έννοια της ιθαγένειας που είναι απαραίτητη για να καταστούν ανθεκτικές στις απόπειρες υπονόμευσης της κυριαρχίας τους·

47.    ζητεί να εντείνει η ΕΕ τις προσπάθειες προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και στην επανεκκίνηση του διαλόγου με τη Μόσχα· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι στόχος των κυρώσεων είναι να υποχρεωθεί η ρωσική κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική· θεωρεί ότι η διατήρηση, η ενίσχυση ή η αναστρεψιμότητα των κυρώσεων εξαρτάται από τη στάση της Ρωσίας και από την κατάσταση στην Ουκρανία·

48.    εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στις προσπάθειες της ΑΠ/ΥΕ να διευκολύνει μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να φέρει εις πέρας τον ρόλο της ως παράγοντα επιρροής και να αναλάβει μια θαρραλέα και ολοκληρωμένη ειρηνευτική πρωτοβουλία για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, κυρίως με βάση την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία·

49.    καλεί την ΑΠ/ΎΕ να συνεργαστεί ενεργά με όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς φορείς (ιδίως το Ιράν και τη Ρωσία) που έχουν επιρροή στα εμπλεκόμενα μέρη της συριακής σύγκρουσης, προκειμένου να ηττηθούν οι τρομοκράτες του ισλαμικού κράτους τρομοκράτες και να τερματισθεί η σύγκρουση στη Συρία·

50.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της ΑΠ/ΥΕ να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στην περιοχή της νότιας Μεσογείου· υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο της πολιτικής για τις χώρες της νότιας γειτονίας· επαναλαμβάνει ότι η πολιτική πρέπει να βασίζεται στην από κοινού ανάπτυξη με στόχο την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή· εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις δημοκρατικές προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών·

51.    είναι πεπεισμένο ότι η ΑΠ/ΥΕ θα πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ στη Λατινική Αμερική και να βελτιώσει και να διευρύνει τις πολιτικές και εμπορικές συμφωνίες της με χώρες της Λατινικής Αμερικής, καθώς και τις διαδικασίες περιφερειακής και διαπεριφερειακής ολοκλήρωσης που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη·

52.    καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να αναπτύξει μια γνήσια εξωτερική πολιτική για την ασφάλεια και την άμυνα με στόχο την καταπολέμηση των συγκρούσεων, της πολιτικής αστάθειας και της διαφθοράς και την προώθηση της ασφάλειας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της σταθερότητας και της επίλυσης των συγκρούσεων·

Εμπόριο, ανθρώπινα δικαιώματα, αναπτυξιακή πολιτική

53.    συμμερίζεται τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη να γίνουν προσπάθειες για μία ισόρροπη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ως εργαλείο για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με παράλληλη διασφάλιση των προτύπων για την υγεία, τα κοινωνικά θέματα, το περιβάλλον και την προστασία των δεδομένων και την πολιτιστική πολυμορφία· πιστεύει ότι η TTIP πρέπει να διασφαλίζει ουσιαστική πρόσβαση στην αγορά και την προώθηση υψηλών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων· θεωρεί ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους·

54.    θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής δεν περιλαμβάνεται η μεταρρύθμιση του καθεστώτος της ΕΕ για τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έγγραφο στρατηγικής στο οποίο θα περιγράφονται οι στόχοι της ευρύτερης εμπορικής πολιτικής της ΕΕ πέραν της TTIP· επιμένει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεσμευτικές ρήτρες σχετικά με τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

55.    υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μία από τις καίριες προτεραιότητες για την ΑΠ/ΥΕ· επαναλαμβάνει την ανάγκη συνεργασίας με όλους τους Επιτρόπους για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλους τομείς πολιτικής, ιδίως τη μετανάστευση, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις·

56.    εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση των σύρων προσφύγων· υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές ασύλου και βοήθειας προς τους πρόσφυγες αποτελούν βασικά εργαλεία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τους ανθρώπους που φεύγουν για να γλυτώσουν από συγκρούσεις, και καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για να εξασφαλιστεί η αναγκαία βοήθεια προς τους σύρους πρόσφυγες μέσω ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για την παροχή καταλύματος και τη δικαιότερη κατανομή των προσφύγων μεταξύ των κρατών μελών σε αναλογική βάση·

57.    ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ευκαιρία που προσφέρεται λόγω της σπουδαιότητας που έχει το έτος 2015 για τη διεθνή ανάπτυξη προκειμένου να εξασφαλίσει πλήρη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη σε ολόκληρο το πρόγραμμα εργασίας της· ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει συνέπεια και σοβαρότητα ως προς τη δέσμευσή της να καταπολεμήσει την επιδημία του ιού Έμπολα, η οποία ανέδειξε την επείγουσα ανάγκη για την υποβολή και την εφαρμογή ενός προγράμματος δράσης για την παγκόσμια υγεία·

58.    εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τις δυσχέρειες, ιδίως δημοσιονομικής φύσεως, στις οποίες προσκρούει η Επιτροπή στην αντιμετώπιση του πρωτοφανούς αριθμού ταυτόχρονων ανθρωπιστικών κρίσεων και ζητεί να δοθεί άμεση συνέχεια στο ενωσιακό σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια·

Διαφάνεια και σχέσεις εργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής

59.    υπενθυμίζει στον πρόεδρο της Επιτροπής τη δέσμευσή του να εργαστεί σε πλαίσιο διαφάνειας με το Κοινοβούλιο και σε πνεύμα πίστης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας και να σεβαστεί την ισότητα των συννομοθετών της ΕΕ·

60.    εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο επικοινωνίας της Επιτροπής, ιδίως με την προοπτική της παρουσίασης του προγράμματος εργασίας της στη συνεδρίαση της ολομέλειας στις 16 Δεκεμβρίου 2014· θεωρεί θλιβερή την έλλειψη διαφάνειας της Επιτροπής και αποδοκιμάζει τη σύγχυση και την έλλειψη συναφούς ενημέρωσης πριν από τη δημοσίευση και την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου, η οποία δυστυχώς έχει τρωθεί·

61.    επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να καθιερώσει υποχρεωτικό μητρώο ομάδων συμφερόντων βάσει διοργανικής συμφωνίας και δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις· υπενθυμίζει, ωστόσο, το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την καθιέρωση υποχρεωτικού μητρώου ομάδων συμφερόντων με βάση το άρθρο 532 της ΣΛΕΕ και να συμπεριλάβει πρόταση προκειμένου το υποχρεωτικό μητρώο να θεσπισθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

62.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου