Menettely : 2014/2829(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0035/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0035/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 142kWORD 82k
12.1.2015
PE547.458v01-00
 
B8-0035/2015

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti


komission vuoden 2015 työohjelmasta (2014/2829(RSP))


Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2015 työohjelmasta (2014/2829(RSP))  
B8‑0035/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission tiedonannon ”Komission työohjelma 2015 – Uusi alku” (COM(2014)0910),

–       ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista,

–       ottaa huomioon komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ennen 15. heinäkuuta 2014 pidettyä parlamentin täysistuntoa tekemän sitoumuksen sekä kaikkien komission jäsenehdokkaiden parlamentin kuulemistilaisuuksien yhteydessä tekemät sitoumukset,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että säästötoimenpiteiden määrääminen, korkea ja jatkuvasti kasvava työttömyys, lisääntyvä eriarvoisuus ja köyhyys sekä sosiaalisten normien heikentäminen on jatkunut liian monta vuotta ja sen seurauksena unioni on vaarassa liukua pitkän aikavälin laskusuhdanteeseen ja menettää kansalaistensa uskon ja luottamuksen;

B.     toteaa, että poliittisena käsitteenä EU on nyt historiansa käännekohdassa ja että talous- ja rahoituskriisi on syössyt EU:n poliittiseen kriisiin, johon liittyy ääriliikkeiden suosion kasvu lähes kaikissa jäsenvaltioissa;

C.     katsoo, että sen vuoksi EU:n olisi nyt ensisijaisesti pyrittävä elvyttämään kansalaistensa toivoa, luomaan kestävää kasvua ja laadukkaita työpaikkoja ja rakentamaan perusta uudelle kriisinjälkeiselle kestävälle mallille, jossa taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä edistys turvataan yhtäläisesti ja ne vahvistavat toisiaan;

D.     toteaa, että periaatteellisesti sosiaalisia oikeuksia ei voida alistaa taloudellisille vapauksille ja että taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen välillä on oltava tiivis yhteys ja niiden on tuettava toisiaan;

E.     toteaa, että veropetokset ja veronkierto, joihin yritykset ja yksityishenkilöt syyllistyvät, sekä hallitusten aggressiivinen verosuunnittelu vääristävät sisämarkkinoita ja heikentävät yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta;

F.     korostaa, että Ranskan viimeaikaiset terrori-iskut ovat tuskallisesti muistuttaneet Eurooppaa ja koko maailmaa suvaitsevaisuuden, sananvapauden, kulttuurienvälisen ymmärryksen sekä kaikenlaisen radikalisoitumisen estämiseen tähtäävien toimien merkityksestä;

Yleiset poliittiset näkökohdat

1.      panee merkille, että komission muutosohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota työpaikkoihin ja kasvuun, mutta pitää valitettavana, että siinä ei ole otettu riittävällä tavalla huomioon parlamentin huolenaiheita; kehottaa siksi komissiota käyttämään kaikki valtuutensa, ottamaan johtoasema ja luomaan perusta kestävälle talouskehitykselle työttömyyden ja etenkin nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi; pyytää komissiota pohtimaan laajasti Euroopan tulevaisuutta kaikista sen näkökulmista, jotta voidaan saavuttaa täysimittainen poliittinen unioni, joka lunastaa takaisin demokraattisen oikeutuksensa;

2.      kannattaa laajamittaista investointiohjelmaa, jolla paikataan Euroopan valtava investointivaje ja lisätään sen kasvumahdollisuuksia; kehottaa komissiota varmistamaan, että yksityisiä investointeja kohdistetaan myös talouskriisin ankarasti koettelemiin unionin alueisiin; muistuttaa, että investoinneille suopeat budjettisäännöt ovat tärkeitä, sillä ne kannustavat jäsenvaltioita osallistumaan tulevaan Euroopan strategisten investointien rahastoon erityisesti niiden maksaman pääoman neutraloinnin kautta vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä sekä investointihankkeiden yhteisrahoituksen kautta, myös kun kyseessä on rakennerahastoista tuleva rahoitus; korostaa tarvetta laatia Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) koskeva investointistrategia, joka perustuu nykyistä kunnianhimoisemmille hankkeille ja jonka tavoitteena on luoda laadukkaita työpaikkoja, täydentää siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja varmistaa EU:n sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus;

3.      kehottaa johtamaan ESIRiä unioniperusteisesti ja huolehtimaan sen riittävästä hallinnosta; pyytää komissiota hyödyntämään koko vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti käytössä olevaa liikkumavaraa investointien, kasvun ja työpaikkojen varmistamiseksi;

4.      on erittäin huolissaan siitä, että komission työohjelmasta puuttuu tyystin mittava sosiaalinen ulottuvuus, mikä osoittaa suurta kyvyttömyyttä ymmärtää, miten kriisi on vaikuttanut moniin jäsenvaltioihin; kehottaa komissiota paikkaamaan tämän puutteen toteuttamalla toimia ja esittämällä ehdotuksia, joilla sen työohjelmaa täydennetään vuoden 2015 kuluessa; panee merkille politiikan suunnanmuutoksen periaatteen mutta on huolissaan, että ilman poliittista keskustelua tämä periaate voi johtaa tiettyjen keskeisten tavoitteiden heikkenemiseen tai jopa hylkäämiseen, jollei tätä periaatetta sovelleta varoen ja pragmaattisesti; korostaa, että sosiaalialan säännöstö ja ympäristösäännöstö eivät saa kärsiä sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevasta ohjelmasta (REFIT);

 

5.      katsoo, että tarvittavia rakennemuutoksia on ohjattava edistyksellisesti (esimerkiksi lisäämällä koulutusta ja elinikäistä oppimista, joiden avulla edistetään talouden suorituskykyä, tai lisäämällä sosiaali- ja terveysturvaa, joka toimii ikään kuin iskunvaimentimena kriisistä kärsineille), eikä niiden pidä heikentää ihmisten tilannetta tai lisätä deflaation todennäköisyyttä; katsoo, että näiden uudistusten olisi johdettava sosiaali- ja finanssipolitiikan lähenemiseen ja näin vähennettävä EU:n työntekijöiden ja jäsenvaltioiden välistä epäreilua kilpailua;

6.      kehottaa tekemään todellisia muutoksia EU:n veropolitiikkaan ja vaatii, että komissio torjuu veropetoksia ja veronkiertoa sekä aggressiivista verosuunnittelua sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti; pitää myönteisenä komission aikomusta julkistaa toimintasuunnitelma ja odottaa rohkeiden ja pikaisten toimien toteuttamista lähiaikoina; kehottaa komissiota laatimaan tärkeitä aloja koskevia lisäehdotuksia, myös ehdotuksia kansainvälisesti toimivien yritysten maakohtaisesta raportoinnista, joka koskee kaikkia aloja ja kaikkia maita, joissa tällaisia yrityksiä toimii;

7.      kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksia energiaunionista, joka on energiatehokas, jonka perustana ovat uusiutuvat energialähteet ja älykäs infrastruktuuri ja jossa EU:n teollisuus on kestävää ja kilpailukykyistä;

8.      pyytää komissiota esittämään konkreettisia ehdotuksia sellaisen nykyistä ennakoitavamman ja joustavamman EU:n maahanmuuttopolitiikan laatimiseksi, jonka avulla voidaan luoda pakolaisille ja turvapaikanhakijoille sekä taloudellisista syistä maahan muuttaville laillisia reittejä EU:hun ja myös turvata ne ja jolla EU voi vastata maahanmuuton haasteisiin, jotka koskevat salakuljettajia ja ihmiskaupan harjoittajia;

9.      vastustaa jyrkästi komission aikomusta peruuttaa monia lainsäädäntöehdotuksia, kuten ilman laatua koskeva lainsäädäntö (ottaen huomioon, että 400 000 eurooppalaista menehtyy vuosittain ilmansaasteiden seurauksena) ja jätepaketti, jota koskevia toimia lainsäädäntövallan käyttäjät pääsivät vasta hiljattain aloittelemaan; vastustaa jyrkästi äitiyslomadirektiivin peruuttamista;

10.    vahvistaa, että jos parhaillaan neuvoteltavia lainsäädäntöehdotuksia aikanaan peruutetaan tai jos ne myöhästyvät, niiden eurooppalaista lisäarvoa on arvioitava ja on tehtävä perusteellinen poliittinen selvitys niihin liittyneistä sudenkuopista, ja tähdentää, että vaihtoehtoisia ehdotuksia on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa; on sitä mieltä, että komissio toimii perussopimusten vastaisesti ehdottaessaan aloitteiden peruuttamista ja korvaamista, jos sopimukseen ei päästä tietyn ajan kuluessa (esimerkkinä mainittakoon luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa ja merkitsemistä koskeva asetusehdotus sekä ehdotus suunnitelmasta hedelmien, vihannesten ja maidon toimittamiseksi kouluihin);

11.    korostaa, että EU:n sisäpoliittiset toimet on kytkettävä ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä koskeviin maailmanlaajuisiin haasteisiin (sillä vuosi 2015 on kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi), ja katsoo, että Yhdysvaltojen kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja (transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuussopimusta (TTIP)) koskevaa julkista keskustelua on edistettävä; palauttaa mieliin, että vuonna 2015 EU:n olisi omaksuttava aktiivinen rooli Lähi-idän rauhanprosessin käynnistämiseksi uudelleen;

12.    on järkyttynyt äskettäisistä terroristien hirmuteoista Ranskassa ja sananvapauteen kohdistuvista uhista; ilmaisee solidaarisuutensa terrori-iskujen uhreille; vaatii, että kaikkien kansalaisten turvallisuuden parantamiseen tähtäävien komission ehdotusten lisäarvo on voitava osoittaa ja niissä on otettava huomioon tarve säilyttää yhtenäisyys ja perusoikeudet sekä demokratian, yhteisvastuun ja suvaitsevaisuuden eurooppalaiset arvot; kehottaa komissiota ehdottamaan lainvalvontaviranomaisten keskinäisen yhteistyön lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä, jotta tällaiset rikokset voidaan estää tehokkaammin, ja ehdottamaan myös toimia, joilla kaikenlaista radikalisoitumista ehkäistään ja joilla parannetaan kulttuurien välistä ymmärrystä sekä vähemmistöjen sosiaalis-taloudellista integroitumista Euroopassa;

Sosiaalinen ulottuvuus

13.    katsoo, että vastavalitun komission olisi ensisijaisesti pyrittävä Euroopan sosiaalisen mallin lujittamiseen, sillä sen varassa on luotu elämäntapa, josta EU on voinut olla ylpeä ja jossa se on saavuttanut johtavan aseman maailmassa, ja korostaa, että komission olisi pyrittävä sen vahvistamiseen ja sen kestävyyden varmistamiseen pitkällä aikavälillä;

14.    palauttaa mieliin, että 25 miljoonaa eurooppalaista, joista viisi miljoonaa on nuoria, on työttömänä ja että köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat huippulukemissa, mikä on aiheuttanut yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja erityisesti naisten, nuorten, lasten sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden kurjistumista; kehottaa komissiota puuttumaan ensisijaisesti ja kiireellisesti jäsenvaltioiden ja alueiden sisällä ja niiden välillä kasvavan eroarvoisuuden ongelmaan samoin kuin työmarkkinoilla tapahtuvaan syrjintään, epävarmoihin työsuhteisiin, työssäkäyvien lisääntyvään köyhyyteen ja kasvavaan lapsiköyhyyteen sekä sosiaaliseen polkumyyntiin, joka on vastoin eurooppalaisia arvoja ja heikentää unionin kasvumahdollisuuksia ja kilpailukykyä;

15.    kehottaa vastavalittua komissiota tekemään periaatteista, jotka koskevat työoikeuksia, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, sosiaaliturvaa, kunnollisia palkkoja, työterveyttä ja ‑turvallisuutta, oikeudenmukaista verotusta ja yhtäläisiä ehtoja kaikille sukupuolesta ja etnisestä alkuperästä riippumatta, komission työohjelman peruspilareita; pyytää komissiota ottamaan käyttöön sosiaalisten vaikutusten pakolliset arvioinnit, joita on sovellettava kaikkiin tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin; pitää valitettavana, että komission työohjelmassa ei oteta huomioon, että yhdenvertaiset mahdollisuudet ja sukupuolten tasa-arvo ovat keskeisiä tässä yhteydessä ja että ne ovat erityisen tärkeitä äitiyslomaa sekä yritysten johtokuntien sukupuolijakaumaa koskevien kysymysten yhteydessä;

16.    varoittaa uhasta, joka liittyy sosiaaliseen polkumyyntiin ja kilpailuun mahdollisimman alhaisesta sääntelytasosta eli siitä, kuka onnistuu laskemaan eniten unionin työehtojen ja sosiaaliturvajärjestelmien vaatimustasoa, ja vaatii, että komissio esittää ajatuksia johdonmukaisesta ja kestävästä EU:n yhtiöoikeudesta ja että se noudattaa sitoumusta, jonka se teki parlamentin edessä valintaa koskevien kuulemisten yhteydessä ja jonka nojalla se lupasi esittää ehdotuksen lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin täydellisestä uudelleentarkastelusta;

Talouteen, talousarvioon ja ympäristöön liittyvät haasteet

17.    toteaa, että vastavalitun komission laatimassa Euroopan investointisuunnitelmassa (johon sisältyy myös Euroopan strategisten investointien rahasto, joka on yksi EU:n tuhoisan taloustilanteen ratkaisemiseen tarvittavista keinoista) ensisijaisiksi tavoitteiksi olisi asetettava liikenne-, energia- ja televiestintäinfrastruktuuri, digitaali- ja kulttuuriala sekä luovat alat, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, tutkimus, tiede ja innovointi ja että tässä uudessa investointipaketissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota myös energiatehokkuuteen sekä talouden irrottamiseen hiilestä; odottaa, että komissio suunnittelee yhteistyössä lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa investointisuunnitelman tarkan rakenteen siten, että sen vaikutus älykkäisiin investointeihin on mahdollisimman suuri ja että sen sosiaalis-taloudellinen lisäarvo sekä yrittäjyyteen, kasvuun ja laadukkaiden työpaikkojen luomiseen kohdistuva tuki on erittäin suuri; kehottaa arvioimaan investointisuunnitelman täytäntöönpanoa kahden vuoden välein;

18.    palauttaa mieliin Eurooppa 2020 -strategian kunnianhimoiset tavoitteet ja korostaa, että on esitettävä kunnianhimoisia lainsäädäntöehdotuksia, joilla vuoteen 2030 ulottuva energia- ja ilmastopaketti pannaan täytäntöön ja jotka koskevat erityisesti osallistavaa kasvua sekä siirtymistä kestävään ja energiatehokkaaseen talouteen; kehottaa komissiota ottamaan nämä tavoitteet keskeisesti huomioon EU:n uutta investointiohjelmaa koskevassa suunnitelmassaan; ottaa huomioon strategian tulevan välitarkistuksen ja odottaa näin ollen, että sosiaali- ja ympäristöpolitiikan ensisijaiset tavoitteet otetaan laajemmin huomioon tässä yhteydessä ja että ne asetetaan tasaveroiseen asemaan taloutta ja rahoitusta koskevien näkökohtien kanssa; odottaa myös, että poliittinen ja toiminnallinen yhdenmukaisuus saadaan aikaan strategian ja uuden investointisuunnitelman välille; haluaa, että EU ottaa johtavan roolin vuoden 2015 loppupuolella järjestettävän Pariisin ilmastokokouksen (COP 21) ympäristöneuvotteluissa;

19.    odottaa, että komissio esittää viipymättä ehdotuksia polttoainehinnan korotuksesta EU:n päästökauppajärjestelmässä, jotta voidaan edistää hiilestä irtautumiseen tähtääviä pitkän aikavälin yksityisiä investointeja ja myös taata ne, ja odottaa myös, että komissio vähentää hiilivuodolle alttiisiin aloihin sovellettavaan ilmaisjakojärjestelmään sisältyvien poikkeusten määrää, jotta voidaan edistää investointeja uuteen kestävään energiamalliin;

20.    korostaa vuoteen 2030 ulottuvaa energia- ja ilmastopakettia koskevaa kauaskantoista päätöstään ja kehottaa komissiota muotoilemaan lainsäädäntöehdotuksensa hiilidioksidipäästöjä, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa tuotantoa koskevan kolmen tavoitteen nojaan;

21.    kehottaa laatimaan EU:lle kunnianhimoisen teollisuuspolitiikan, jonka avulla voidaan kehittää uusia tavaroita ja palveluita ja uudistaa teollisuusprosesseja innovoinnin kautta, jotta voidaan uudistaa EU:n teollisuutta ja siirtyä tietoon perustuvaan, digitaaliseen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen; pyytää komissiota vahvistamaan tukitoimenpiteitä eurooppalaisen tutkimusalueen perustamiseksi, muuttaman tutkimustulokset kaupallisiksi teollisuustuotteiksi ja palveluiksi ja edistämään siirtymistä digiaikaan;

22.    kehottaa komissiota varmistamaan, että kestävän kehityksen periaate, sellaisena kuin se on määriteltynä perussopimuksissa ja sisällytettynä komission ensimmäisen varapuheenjohtajan vastuualueeseen, otetaan asianmukaisesti huomioon komission työohjelmassa, ja kehottaa tukemaan sitä konkreettisilla lainsäädäntöehdotuksilla;

23.    korostaa, että jätepakettiin ja ilmanlaatua koskevaan direktiiviin sisältyy valtavia mahdollisuuksia, joilla voi olla kauaskantoisia pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia kestävään kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen ja joista voi koitua huomattavia terveys- ja ympäristöetuja; palauttaa komission mieleen, että kiertotaloutta koskevat ehdotukset on pidettävä asialistan kärjessä ja niiden täytäntöönpanoa on jatkettava muun muassa asettamalla resurssitehokkuutta koskevia sitovia tavoitteita ja ottamalla käyttöön hiilijalanjälkiä sekä maan, veden ja materiaalin käyttöä koskevia indikaattoreita; muistuttaa komissiota, että ilmanlaatua koskeva paketti, myös ehdotus uudesta kansallisten päästörajojen direktiivistä, on kokonaisuudessaan erittäin tärkeä ja tuottaa merkittäviä terveyteen, talouteen ja ympäristöön liittyviä etuja kansalaisille;

24.    kehottaa komissiota pohtimaan ympäristö- ja terveydenhoitoalaa koskevia haasteita, siltä osin kuin ympäristön tila vaikuttaa kielteisesti ihmisten terveyteen, ja pyytää sitä esittämään kaavaillut strategiat ja erityisesti hormonaalisia haitta-aineita koskevan strategian, johon viitataan ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa;

25.    pitää valitettavana, että komission työohjelmassa ei viitata lainkaan koulutukseen ja kulttuuriin, joilla korostettaisiin kasvun, työllisyyden ja eurooppalaisen järjestelmän ja toimialojen kilpailukyvyn luovaa ulottuvuutta; kehottaa komissiota hyväksymään päättäväisemmän monialaisen linjauksen kulttuuri- ja digitaaliteollisuuden edistämiseksi, jotta EU:n kansalaisten ihmisoikeuksia, luovuutta, kulttuuria ja koulutusta voidaan edistää;

26.    pitää erittäin tärkeänä, että komissio jatkaa viime kaudella alulle panemiaan ehdotuksia ja toimia, jotka koskevat yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden asemaa ja tunnustamista EU:ssa; vaatii, että komissio esittää keskinäisten yhtiöiden ja yhdistysten eurooppalaisen peruskirjan laatimista koskevia ehdotuksia sekä eurooppaosuuskuntaa koskevan tarkistetun ehdotuksen, ja kehottaa komissiota pitämään voimassa eurooppalaisen säätiön perussääntöä koskevan ehdotuksensa;

27.    kannattaa komission aikomusta suunnitella EU:n tason järjestelmä, jolla varmistetaan, että verot maksetaan siihen maahan, josta voitot ovat peräisin; on sitä mieltä, että oikeudenmukaisella verotuksella edistetään reaalitaloutta ja talouden kestävyyttä, joiden avulla saadaan aikaan kasvua ja luodaan työpaikkoja, ja palauttaa mieliin, että veronkierron ja veropetosten torjuminen olisi yhdistettävä kansallisiin talousarvioihin ja että se olisi sisällytettävä myös EU:n omia varoja koskevaan keskusteluun; vaatii, että komissio ottaa johdon veroparatiisien torjumiseen tähtäävien yhteisten EU-toimien käyttöönotossa ja että se tekee myös 14. yhtiöoikeusdirektiiviä koskevan ehdotuksen, jonka ulkopuolelle se yksiselitteisesti jättää yhtiöiden toimipaikkojen jakautumisen ja jossa se määrittää veroparatiisit ja ottaa käyttöön EU:n mustan listan sekä veroparatiisien kitkemiseen tähtääviä konkreettisia toimia;

28.    korostaa, että yhtiöverotusta koskevan uuden järjestelmän ei pidä olla ainoastaan vero-oikeustoimi vaan sen avulla on myös pyrittävä kokoamaan uusia varoja, joilla vahvistetaan eurooppalaista rahoituskapasiteettia; muistuttaa, että unionin talousarvion nykyiset rajoitukset ja heikkoudet ovat johtaneet siihen, että parlamentin tavoitteissa on jouduttu tekemään vuosittain huomattavia uhrauksia aikana, jona varoja tarvittaisiin riittävästi EU:n elvytyssuunnitelma toteuttamiseksi;

29.    on huolissaan edelleen jatkuvasta EU:n talousarvion maksukriisistä sekä maksamattomien laskujen tasaisesti kasvavasta määrästä; kehottaa komissiota esittämään konkreettisen ehdotuksen, jolla EU:n talousarvio saada terveelle ja kestävälle pohjalle uudistamalla erityisesti unionin omien varojen järjestelmää, jotta voidaan vähentää EU:n rahoituksen haavoittuvuutta kansallisten kiistojen edessä;

30.    muistuttaa, että monivuotista rahoituskehystä on pikaisesti tarkasteltava uudelleen, jotta voidaan tehdä todellisia uudistuksia ja löytää lisäresursseja, joiden avulla ehdotettu investointisuunnitelma voidaan panna täytäntöön, ja tähdentää, että sen olisi oltava yhdenmukainen Eurooppa 2020 -strategian välitarkastuksen ja investointisuunnitelman kanssa;

31.    pyytää komissiota tekemään vaikutustenarvioinnin EU:n ja/tai euroalueen laajuisen työttömyysvakuutusjärjestelmän mahdollisista eduista;

32.    kehottaa komissiota varmistamaan, että välttämätöntä taloudellista ja sosiaalista koordinointia syvennetään talous- ja rahaliiton (EMU) yhteydessä erityisesti, jotta euroalueen jäsenvaltioiden kasvavat erot voidaan kuroa umpeen, sillä ne heikentävät EMUn kestävyyttä, ja odottaa, että parlamentti otetaan kaikilta osin mukaan tähän toimintaan mahdollisesti toimielintenvälisellä sopimuksella; muistuttaa, että EMUn valmiiksi saattamisen on myös johdettava sen demokraattisen ulottuvuuden vahvistamiseen;

33.    korostaa, että pankkiunioni on toteutettava nimenomaan siten, että noudatetaan yhtenäisiä valvonta- ja kriisinratkaisumekanismeja koskevia jo hyväksyttyjä sääntöjä ja kehittämällä erityisesti tarvittavat järjestelyt, joilla varmistetaan, että yhteisellä kriisinratkaisurahastolla on riittävä lainanottokapasiteetti; odottaa siksi erityisesti Euroopan talletussuojamekanismia koskevia lisäaloitteita;

34.    korostaa, että rahoitus- ja pankkipalveluiden sääntelykehyksen vahvistaminen myös jatkossa on tärkeää, ja katsoo, että erityistä huomiota on kiinnitettävä varjopankkitoimintaan;

35.    korostaa, että meren eliöiden suojelua koskevien teknisten toimenpiteiden yksinkertaistaminen olisi toteutettava alueellistamisen avulla, mutta varoittaa, että tämä ei saa heikentää kansallista päätöksentekoa; vaatii ensiksi, että komissio arvioi kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen vaikutusta hiljattain hyväksyttyyn yhteiseen kalastuspolitiikkaan ja toiseksi, että se pyrkii tekemään siitä uudelleenlaadinnan vuoden 2015 loppuun mennessä;

36.    kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä, joiden avulla taataan tasapainoiset maitomarkkinat, kun maitokiintiöt poistuvat 31. maaliskuuta 2015, jotta estetään kielteiset sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset ja alaan kohdistuvien pitkän aikavälin investointeihin liittyvät riskit;

Muuttoliike sekä oikeus, perusoikeudet, kuluttajat ja digitaalinen Eurooppa

37.    kehottaa komissiota omaksumaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskevan kokonaisvaltaisen tarkastelutavan ottamalla käyttöön luotettavia järjestelmiä solidaarisuuden varmistamiseksi sekä taloudellisten ja muiden velvollisuuksien jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken; odottaa, että komissio tehostaa käytössä olevia unionin välineitä ja että se myös tutkii ja ehdottaa uusia keinoja, joilla varmistetaan turvallinen ja laillinen pääsy EU:hun; katsoo, että näihin toimenpiteisiin on sisällytettävä kolmansien maiden kanssa solmittavia kumppanuuksia, joilla tuetaan turvallista liikkumista, demokraattisia prosesseja, yhteistä rajaturvallisuutta, salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumista sekä hädässä olevien henkilöiden yhteistä suojelua;

38.    on huolissaan siitä, että komissio ei ole kyennyt ratkaisemaan kasvavia ongelmia, jotka uhkaavat demokratiaa ja perusoikeuksia tietyissä jäsenvaltioissa; kehottaa toimimaan näiden asioiden hyväksi ja valvomaan erityisesti perusoikeuksien toteutumista jäsenvaltioissa, tiedotusvälineiden vapautta sekä oikeusvaltioperiaatteen toteutumista koko EU:ssa; odottaa, että komissio esittää aloitteita, joilla torjutaan nykyistä tehokkaammin sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen tai identiteettiin, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen tai ikään perustuvaa syrjintää;

39.    ei hyväksy Euroopan romanien tilanteen jatkuvaa heikkenemistä; kehottaa laatimaan erillisen toimintasuunnitelman keinoista, joilla voidaan vähentää romanien sosiaalista syrjäytymistä yhteiskunnan valtavirrasta ja samalla edistää heidän sosiaalista osallisuuttaan; korostaa, että on laadittava Euroopan romaneja koskeva strategia, joka menee voimassa olevia kansallisia strategioita pidemmälle; kehottaa tarkistamaan perusteellisesti romaneja koskevia kansallisia strategioita, jotta voidaan soveltaa vertailuperusteisia tavoitteita ja tehokkaita parametrejä, joilla mitataan romanivastaisuuden tasoa ja sen vaikutusta kaikissa jäsenvaltioissa;

40.    kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan, joilla varmistetaan nopea liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen tavalla, joka on yhteensopiva perusoikeuksien ja perussopimusten mukaisten eurooppalaisten arvojen kanssa;

41.    pitää valitettavana, että komission työohjelmassa viitataan vain ohimennen EU:n kansalaisiin kuluttajina; korostaa, että digitaalinen Eurooppa on paljon laajempi käsite kuin digitaaliset sisämarkkinat, ja katsoo, että kaikissa ehdotuksissa on varmistettava kuluttajan- ja tietosuoja siten, että otetaan huomioon sosiaalinen ulottuvuus, yleinen saatavuus, kaikkien väestönosien osallistaminen, tietoverkon neutraalius ja kulttuurinen moninaisuus; muistuttaa tarpeesta ottaa käyttöön EU:n kuluttajien saatavilla oleva tehokas oikeussuojamekanismi ja ehkäistä petoksia ja veronkiertoa digitaalisten toimintojen yhteydessä;

42.    kehottaa komissiota laatimaan homofobian sekä sukupuoliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisen EU:n strategian tai etenemissuunnitelman ja vastaamaan näin kattavasti LHBTI-henkilöiden perusoikeuksia koskevaan ongelmaan, mitä parlamentti ja jäsenvaltiot ovat toistuvasti pyytäneet;

Euroopan ulkosuhdehallinto, laajeneminen ja naapuruuspolitiikka

43.    ottaa huomioon vastavalitun komission sisällä toteutetut organisointitoimet, joiden avulla unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ja komission varapuheenjohtajalle annettaneen toimivaltuuksia, jotka ulottuvat ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa pidemmälle ja joiden avulla voidaan varmistaa unionin toimien ulkoisen ulottuvuuden parempi yhdistäminen Euroopan ulkosuhdehallinnon asiantuntemukseen; korostaa, että kauppa- ja naapuruuspolitiikan välistä viestintää on parannettava, ja pyytää komissiota varmistamaan, että maahanmuuttopolitiikkaa ei enää muotoilla ilman viittausta kehityspolitiikkaan;

44.    on vakaasti sitä mieltä, että komission olisi osoitettava sitoumuksensa pitää laajentumispolitiikka elinvoimaisena tekemällä lujasti töitä tiettyjä lukuja koskevien neuvottelujen käynnistämiseksi Turkin, Montenegron ja Serbian kanssa ja vastaamalla riittävällä tavalla haasteisiin, jotka koskevat Bosniaa ja Hertsegovinaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedonia (EJTM), Albaniaa ja Kosovoa, jotta vuoden 2015 aikana voidaan saavuttaa konkreettista edistystä niiden yhdentymisessä EU:hun;

45.    panee merkille, että komissio aloittaa laajentumismaiden talouden kansallisten uudistusohjelmien arvioinnit tammikuussa 2015, ja toteaa, että arviointien tavoitteena on mukauttaa näiden maiden taloushallinnot muuttuvaan eurooppalaiseen malliin; varoittaa komissiota toistamasta virhettään ja olemaan toteuttamatta laajentumismaissa hallituksiin kohdistuvia säästöohjelmia, joilla on talouskasvua heikentävä vaikutus;

46.    kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan itäisten naapurien suhteen ja auttamaan Ukrainan, Moldovan ja Georgian kaltaisten maiden vakauttamista laajentamalla demokratian ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden alaa; korostaa, että ainoastaan demokraattiset ja osallistavat hallinnot voivat rakentaa kansalaisuuden tunnetta, joka on edellytys sille, että kansalaiset pystyvät vastustamaan pyrkimyksiä, joiden tavoitteena on heikentää heidän itsemääräämisoikeuttaan;

47.    kehottaa tehostamaan EU:n toimia, joiden tavoitteena on auttaa ratkaisemaan Ukrainan konflikti ja käynnistämään uudelleen vuoropuhelu Venäjän johdon kanssa; toteaa tässä yhteydessä, että pakotteiden tavoitteena on saada Venäjän hallitus muuttamaan politiikkaansa; katsoo, että pakotteiden jatkaminen, lisääminen tai peruuttaminen riippuu Venäjän omasta asenteesta ja Ukrainan tilanteesta;

 

48.    antaa täyden tukensa korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan toimille, joiden päämääränä on helpottaa Palestiinan valtion tunnustamista koskevan unionin linjauksen laatimista; kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa vaikutusvaltaisena toimijana täyttämään velvollisuutensa ja tekemään rohkean ja kattavan Lähi-idän aluetta koskevan rauhanaloitteen, joka perustuu erityisesti arabien rauhanaloitteeseen;

49.    kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa tekemään aktiivista yhteistyötä kaikkien sellaisten alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden (erityisesti Iranin ja Venäjän) kanssa, joilla on vaikutusvaltaa Syyrian konfliktin osapuoliin islamilaisen valtion terroristien kukistamiseksi ja Syyrian konfliktin ratkaisemiseksi;

50.    pitää tervetulleena korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan sitoumusta kiinnittää nykyistä enemmän huomiota Välimeren eteläpuoliseen alueeseen; muistuttaa eteläisen naapuruuspolitiikan tärkeästä ulottuvuudesta; vahvistaa, että politiikkatoimien on perustuttava yhteiseen kehittämiseen, jonka avulla voidaan edistää alueen vakautta ja vaurautta; korostaa, että poliittista ja taloudellista yhteistyötä on vahvistettava; kehottaa komissiota antamaan tukensa kansalaisyhteiskunnan demokratiapyrkimyksille;

51.    on vakaasti sitä mieltä, että korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan olisi vahvistettava EU:n roolia Latinalaisessa Amerikassa sekä parannettava ja laajennettava unionin poliittisia ja kaupallisia sopimuksia Latinalaisen Amerikan maiden kanssa samoin kuin parhaillaan käynnissä olevaa alueellista ja kahden alueen välistä yhdentymisprosessia;

52.    kehottaa komissiota kannustamaan turvallisuutta ja puolustusta koskevan aidon ulkopolitiikan laatimista ja sen kehittämistä, jotta voidaan torjua konflikteja, poliittista epävakautta ja korruptiota sekä edistää turvallisuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista, vakautta ja konfliktien ratkaisua;

Kauppa, ihmisoikeudet ja kehityspolitiikka

53.    yhtyy komission näkemyksiin, joiden mukaan on toteutettava toimia tasapainoisen kauppasopimuksen aikaansaamiseksi Yhdysvaltojen kanssa keinona edistää kasvua ja työpaikkojen luomista siten, että samalla turvataan terveyttä, sosiaaliturvaa ja tietosuojaa koskevat unionin vaatimukset ja sen kulttuurinen moninaisuus; katsoo, että TTIP:llä olisi varmistettava mielekäs markkinoille pääsy ja edistettävä korkeita ympäristö- ja sosiaalinormeja; katsoo, että sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisumekanismia ei pidä sisällyttää sopimukseen;

 

54.    pitää valitettavana, että komission työohjelmaan ei ole sisällytetty kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan unionin järjestelmän uudistusta; kehottaa komissiota laatimaan strategia-asiakirjan, jossa määritellään EU:n laajemmat TTIP:tä pidemmälle ulottuvat kauppapoliittiset tavoitteet; korostaa, että kaikkiin kauppasopimuksiin on sisällytettävä työ- ja ympäristönormeja koskevia sitovia lausekkeita;

55.    palauttaa mieliin, että unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja pitää ihmisoikeuksia yhtenä ensisijaisista tavoitteistaan; muistuttaa, että yhteistyötä on tehtävä kaikkien komission jäsenien kesken, jotta ihmisoikeudet otetaan huomioon myös muilla politiikan aloilla, kuten maahanmuutto-, kehitys-, ympäristö-, kauppa- ja investointipolitiikan sekä internetin hallinnon, tekniikan ja liike-elämän politiikka-aloilla;

56.    on erittäin huolissaan Syyrian pakolaisten humanitaarisesta tilanteesta; muistuttaa, että turvapaikkapolitiikka ja pakolaisille annettava apu ovat keskeisiä ihmisoikeusvälineitä erityisesti ihmisten paetessa konfliktialueilta, ja kehottaa komissiota käynnistämään yhteisen eurooppalaisen strategian, jolla varmistetaan Syyrian pakolaisten tarvitsema apu, ja kehottaa sitä hyödyntämään siinä eurooppalaista suunnitelmaa, jonka turvin tarjotaan majoitusta ja pakolaiset jaetaan jäsenvaltioiden kesken suhteellisuusperiaatetta noudattaen;

57.    toteaa, että 2015 on kansainvälisen kehityksen kannalta merkittävä vuosi, ja kehottaa komissiota tarttumaan sen tarjoamaan tilaisuuteen ja varmistamaan, että kehityspolitiikan johdonmukaisuus täyttyy kaikilta osin työohjelmassa; vaatii, että komissio toimii johdonmukaisesti ja suhtautuu asian vaatimalla vakavuudella ebola-epidemia torjumiseen; toteaa, että epidemian myötä tarve esitellä maailmanlaajuista terveyttä koskeva toimintaohjelma ja panna se täytäntöön on korostunut;

58.    on yhä erittäin huolissaan rajoituksista ja etenkin budjettirajoituksista, joita komissiolla on vastassaan sen pyrkiessä reagoimaan samanaikaisten humanitaaristen kriisien historialliseen ennätysmäärään, ja kehottaa ryhtymään välittömiin jatkotoimiin EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti, joka liittyy eurooppalaiseen konsensukseen humanitaarisesta avusta;

 

Avoimuus sekä parlamentin ja komission keskinäiset työsuhteet

59.    muistuttaa komission puheenjohtajaa tämän sitoumuksesta tehdä avointa yhteistyötä parlamentin kanssa lojaaliuden, molemminpuolisen luottamuksen ja yhteistyön hengessä ja sitoumuksesta kunnioittaa EU:n lainsäädäntövallan käyttäjien tasa-arvoisuutta;

60.    on pettynyt komission viestintätapaan erityisesti sen valmistautuessa esittämään työohjelmansa 16. joulukuuta 2014 pidetyssä täysistunnossa; pitää valitettavana komission toiminnan avoimuuden puutetta ja pitää valitettavana komission työohjelman julkaisemista ja esittelyä edeltänyttä sekasortoa ja selkeiden tietojen puutetta; kehottaa siksi komissiota palauttamaan komission ja parlamentin välisen luottamuksen, joka on valitettavasti kärsinyt;

61.    pitää myönteisenä komission ehdotusta perustaa toimielinten väliseen sopimukseen perustuva pakollinen edunvalvontaryhmien rekisteri ja ilmoittaa olevansa halukas aloittamaan neuvottelut mutta muistuttaa tässä yhteydessä myös komissiolle esittämästään vaatimuksesta toimittaa pakollisen edunvalvontaryhmien rekisterin perustamista koskeva lainsäädäntöehdotus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklan mukaisesti ja sisällyttää siihen ehdotus, jonka mukaan pakollinen rekisteri voidaan perustaa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti;

62.    kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö