Procedūra : 2014/2829(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0035/2015

Pateikti tekstai :

B8-0035/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 159kWORD 112k
12.1.2015
PE547.458v01-00
 
B8-0035/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių


dėl Komisijos 2015 m. darbo programos (2014/2829(RSP))


Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu

B8‑0035/2015 Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos 2015 m. darbo programos (2014/2829(RSP))  

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Komisijos 2015 m. darbo programa. Nauja pradžia“ (COM(2012)0910),

–       atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko J. C. Junckerio prieš 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento plenarinį posėdį duotus įsipareigojimus ir įsipareigojimus, kuriuos per parlamentinius klausymus davė visi paskirtieji Komisijos nariai,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį,

A.     kadangi privalomos griežto taupymo priemonės, aukštas ir augantis nedarbas, didėjanti nelygybė ir skurdas bei prastėjantys socialiniai standartai per ilgai kamuoja ES ir todėl ji susiduria su ilgalaikio nuosmukio ir piliečių pasitikėjimo praradimo rizika;

B.     kadangi ES, kaip politinė struktūra netrukus patirs istorinį lūžį ir kadangi dėl ekonomikos ir finansų krizės ES ištiko ir politinė krizė, kuriai būdingas ekstremizmas beveik visose valstybėse narėse;

C.     kadangi dėl šios priežasties svarbiausias ES prioritetas turėtų būti susijęs su jos piliečių vilčių atgaivinimu, tvaraus augimo užtikrinimu, kokybiškomis darbo vietomis naujo tvaraus modelio, kuris būtų pagrįstas vienoda ir viena kitą stiprinančia ekonomine, socialine ir aplinkosaugos pažanga, sukūrimu įveikus krizę;

D.     kadangi ekonominės laisvės iš esmės neturėtų nusverti socialinių ir ekonomikos teisių, be to, ekonominė ir socialinė pažanga turėtų būti glaudžiai tarpusavyje susijusios ir viena kitą paremti;

E.     kadangi įmonių ir fizinių asmenų mokestinis sukčiavimas, mokesčių slėpimas ir vengimas, ir agresyvi vyriausybių mokestinė politika iškraipo vidaus rinką ir pažeidžia sanglaudą ir solidarumą;

F.     kadangi neseniai įvykę teroristiniai išpuoliai Prancūzijoje skaudžiai priminė Europai ir visam pasauliui apie tolerancijos, žodžio laisvės, kultūrų tarpusavio supratimo ir pastangų užkirsti kelią bet kokios rūšies radikalizmui svarbą;

Bendros politinės aplinkybės

1.      pažymi, kad Komisijos pokyčių darbotvarkėje daugiausia dėmesio skiriama darbo vietų kūrimui ir augimui, tačiau apgailestauja, kad jos darbo programoje tinkamai neaptariami Europos Parlamento nurodyti susirūpinimą keliantys klausimai; todėl ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti savo įgaliojimais ir imtis lyderio vaidmens kuriant tvarios ekonominės plėtros pagrindus siekiant mažinti nedarbą, visų pirma jaunimo tarpe; ragina Komisiją pradėti plataus masto diskusijas, kuriose būtų aptariami visi ES ateities aspektai, siekiant visapusiško politinio sutarimo, padėsiančio atkurti Europos demokratinį teisėtumą;

2.      pritaria masinių investicijų programai, kurios tikslas – panaikinti milžinišką investicijų atotrūkį Europoje ir padidinti jos augimo potencialą; ragina Komisiją užtikrinti, kad ES regionuose, kurie ypač nukentėjo dėl ekonomikos krizės, taip pat būtų užtikrinamos privačios investicijos; dar kartą primena investicijoms palankių biudžeto taisyklių svarbą, nes jos skatina valstybes nares dalyvauti būsimame Europos strateginių investicijų fonde (EFSI), visų pirma sušvelninant Stabilumo ir augimo pakto reikalavimus, susijusius su apmokėtu kapitalu ir bendru investicinių projektų finansavimu valstybės lėšomis, įskaitant tuos atvejus, kai skiriamas struktūrinių fondų finansavimas; primygtinai pabrėžia poreikį kurti daugiau nei vienu plataus užmojo projektu pagrįstą EFSI investavimo strategiją, kuria siekiama kurti kokybiškas darbo vietas, padedančias pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir užtikrinti ES socialinę ir teritorinę sanglaudą;

3.      ragina sukurti tinkamą bendruomenių vykdomu administravimu pagrįstą EFSI valdymo struktūrą; prašo Komisijos pasinaudoti visais Stabilumo ir augimo pakte numatytais įgaliojimais, kad būtų užtikrintos investicijos, augimas ir darbo vietų kūrimas;

4.      išreiškia savo didelį susirūpinimą dėl to, kad Komisijos darbo programoje (CWP) nenumatytas esminis socialinis aspektas, o tai rodo, kad iš esmės nesuprantami daugumoje valstybių narių krizės sukelti padariniai; ragina Komisiją 2015 m. imtis veiksmų ir pateikti pasiūlymus, kuriais bus papildyta jos darbo programa ir taip ištaisyti šį trūkumą; atkreipia dėmesį į politinio netolygumo principą, tačiau nerimauja, kad dėl šio principo, išskyrus atvejus, kai jis taikomas kruopščiai ir pragmatiškai, gali būti pakenkta kai kuriems esminiams tikslams arba jie apskritai gali būti pamiršti, jei nebus vykdomos tinkamos politinės diskusijos; pažymi, kad socialinis ir aplinkosaugos acquis neturėtų būti aukojamas dėl REFIT programos įgyvendinimo;

5.      mano, kad reikalingos struktūrinės reformos turi būti įgyvendinamos vadovaujantis pažangia vizija (pvz., skatinant aktyvesnį švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, nes tai padeda gerinti ekonominės veiklos rezultatus, arba gerinant socialinę ir sveikatos apsaugą, kuri padeda išlaikyti socialinę rimtį nuo krizės nukentėjusiose valstybėse narėse), be to, dėl jos neturėtų pablogėti žmonių padėtis ir atsirasti didesnė defliacijos tikimybė; mano, kad įgyvendinant šias reformas turėtų padidėti socialinės ir fiskalinės politikos, kurios tikslas – sumažinti nesąžiningą ES darbuotojų ir valstybių narių konkurenciją, konvergencija;

6.      ragina veiksmingai pakeisti ES apmokestinimo politiką ir primygtinai prašo, kad Komisija kovotų su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir vengimu ir agresyvia mokestine politika ES ir pasauliniu lygmeniu; palankiai vertina Komisijos ketinimą įgyvendinti veiksmų planą ir tikisi, kad netrukus bus priimtos ryžtingos ir skubios priemonės; ragina Komisiją parengti papildomus pasiūlymus pagrindinėse srityse, įskaitant teisės aktus dėl visuose sektoriuose veikiančių tarpvalstybinių įmonių finansinių ataskaitų teikimo pagal kiekvieną šalį, kurioje jos vykdo veiklą;

7.      ragina Komisiją priimti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusius su energetine sąjunga, pagrįstą energijos vartojimo efektyvumu, atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir pažangia infrastruktūra, tvariu ir konkurencingu ES pramonės sektoriumi;

8.      prašo Komisijos pateikti konkrečius pasiūlymus dėl aktyvesnės ir lankstesnės ES migracijos politikos, kuri padėtų ne tik tobulinti ir apsaugoti tiek pabėgėlių ir prieglobsčio ieškančių asmenų, tiek ekonominių migrantų teisėtus migracijos į ES būdus, bet ir spręsti uždavinius, su kuriais ES susiduria migracijos srityje dėl kontrabandininkų ir prekiautojų žmonėmis migracijos;

9.      tvirtai prieštarauja Komisijos paskelbtam ketinimui atsiimti daugybę pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, visų pirma susijusių su oro kokybės teisės aktais (atsižvelgiant į tai, kad kasmet dėl oro taršos miršta 400 000 europiečių) ir atliekų tvarkymo dokumentų rinkiniu, kurį visai neseniai pradėjo nagrinėti teisėkūros institucijos; griežtai nepritaria Motinystės atostogų direktyvos atsiėmimui;

10.    prognozuoja, kad jeigu laiku bus atsiimti bet kurie kiti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų arba juos bus vėluojama pateikti, reikėtų atlikti jų Europos pridėtinės vertės vertinimą ir išsamią politinę trūkumų analizę, ir per šešis mėnesius pateikti alternatyvius pasiūlymus; mano, kad Komisija, siūlydama atsiimti iniciatyvas ir jas pakeisti, jeigu per tam terminą nepavyksta susitarti (pvz., pasiūlymas dėl reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir pasiūlymas dėl vaisių, daržovių ir pieno mokykloms tiekimo schemos), pažeidžia Sutartį;

11.    pabrėžia poreikį susieti ES vidaus politiką su pasauliniais klimato kaitos ir tvaraus vystymosi uždaviniais (2015 m. Europos vystymosi metai) ir skatinti viešas diskusijas dėl prekybos derybų su Jungtinėmis Valstijomis (dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TTIP)); primena, kad 2015 m. ES turėtų atlikti aktyvų vaidmenį iš naujo pradėdama taikos procesą Artimuosiuose Rytuose;

12.    išreiškia savo nepasitenkinimą dėl paskutiniųjų žiaurių teroristinių išpuolių Prancūzijoje ir žodžio laisvei kylančių grėsmių; išreiškia solidarumą su šių išpuolių aukomis; primygtinai prašo, kad bet kokie Komisijos pasiūlymai, kuriais siekiama didinti piliečių saugumą, turėtų turėti aiškią pridėtinę vertę atsižvelgiant į poreikį išlaikyti vienybę ir apsaugoti pagrindines teises ir Europos demokratines, solidarumo ir tolerancijos vertybes; ragina Komisiją pasiūlyti priemones, kuriomis toliau būtų skatinamas teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas siekiant veiksmingiau užkirsti kelią tokiems nusikaltimams, taip pat imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias bet kokios rūšies radikalizmui ir pagerintas skirtingų kultūrų tarpusavio supratimas bei Europos mažumų socialinė ir ekonominė integracija;

Socialinis aspektas

13.    mano, kad pagrindinis naujos sudėties Komisijos tikslas turėtų būti susijęs su Europos socialinio modelio, kuris reiškia išskirtinį istorinį ES pirmavimą gyvenimo kokybės srityje, stiprinimu ir jo pastovumo bei tvarumo ilgalaikiu laikotarpiu užtikrinimu;

14.    primena, kad 25 mln. europiečių, įskaitant 5 mln. jaunų žmonių, neturi darbo ir kad dėl ypač padidėjusio skurdo ir socialinės atskirties prastoje padėtyje atsidūrė labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės, visų pirma moterys, jaunimas, vaikai, pagyvenę ir neįgalūs asmenys; ragina Komisiją prioritetine tvarka skubiai spręsti didėjančios nelygybės pačiose valstybėse narėse ir regionuose ir tarp jų, darbo rinkos diskriminacijos, mažų garantijų darbo, darbe didėjančio skurdo ir vaikų skurdo, ir socialinio dempingo klausimus, kurie kelia pavojų Europos vertybėms ir kenkia Europos augimo galimybėms ir konkurencingumui;

15.    ragina Komisiją darbo teisių, socialinio dialogo, socialinės apsaugos, deramo darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos, sąžiningo apmokestinimo ir vienodų sąlygų visiems, nepaisant lyties ar etninės kilmės, principus įtvirtinti CWP; prašo Komisijos numatyti privalomą visų būsimų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų socialinio poveikio įvertinimo atlikimo tvarką; apgailestauja, kad CWP nepripažįstama, kad vienodos galimybės ir lyčių lygybė yra esminiai aspektai šiomis aplinkybėmis, visų pirma atsižvelgiant į motinystės atostogas ir lyčių pusiausvyrą įmonių valdymo organuose;

16.    įspėja apie socialinio dempingo ir Europos darbuotojų ir socialinės apsaugos sąlygų suprastėjimo riziką, ir reikalauja, kad Komisija pateiktų išsamią ir tvarią ES įmonių teisės viziją bei gerbtų įsipareigojimą, kurį ji davė per Europos Parlamente surengtus patvirtinamuosius posėdžius svarstant pasiūlymą dėl išsamaus Darbuotojų komandiravimo direktyvos persvarstymo;

Ekonominiai, biudžeto ir aplinkosaugos uždaviniai

17.    mano, kad Komisijos parengtame naujame Europos investicijų plane (kuriame, reaguojant į poreikį spręsti katastrofiškos ES ekonomikos padėties problemą, be kita ko, numatyta įsteigti Europos strateginių investicijų fondą) transporto infrastruktūrą, energetikos infrastruktūrą, skaitmenines, kultūros ir kūrybines pramonės šakas, telekomunikacijų infrastruktūrą, švietimą, profesinį mokymą mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas reikėtų įvardyti kaip prioritetinius šio naujo investicinio dokumentų rinkinio tikslus, be to, ypatingą dėmesį reikėtų skirti energijos vartojimo efektyvumui ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui; tikisi, kad Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis teisėkūros institucijomis, parengs išsamią investicijų plano infrastruktūrą, kad užtikrintų kuo didesnį jo poveikį pažangioms investicijoms, turinčioms didelę socialinę ir ekonominę pridėtinę vertę, ir paramą verslininkams, augimui ir kokybiškų darbo vietų kūrimui; ragina kas dvejus metus atlikti investicijų plano įgyvendinimo vertinimą;

18.    primena plataus užmojo strategijos „Europa 2020“ uždavinius ir pabrėžia poreikį pateikti plataus užmojo pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų siekiant įgyvendinti 2030 m. klimato ir energetikos dokumentų rinkinį, visų pirma susijusius su integraciniu augimu ir perėjimu prie tvarios ir efektyvaus energijos vartojimo ekonomikos; ragina Komisiją parengti naują šiais uždaviniais pagrįstą ES investavimo darbotvarkę; atsižvelgdamas į artėjančią laikotarpio vidurio strategijos peržiūrą, tikisi, kad didesnis dėmesys bus skirtas socialinės ir aplinkosaugos politikos prioritetams, kuriuos nagrinėjant bus paisoma ekonominių ir finansinių aplinkybių, ir kad strategija ir naujas investicijų planas politiniu ir įgyvendinimo požiūriu bus suderintas; nori, kad 2015 m. pabaigoje Paryžiuje vyksiančiose COP 21 derybose dėl klimato kaitos ES imtųsi lyderio vaidmens;

19.    tikisi, kad Komisija ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje greitai priims sprendimą dėl didesnių anglies dioksido kainų, kad skatintų ir užtikrintų ilgalaikes privačias investicijas priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityje ir ribotų nemokamų leidimų sistemos, taikomos sektoriuose, kuriuose vyksta anglies dioksido nutekėjimas, išimčių skaičių, kad skatintų investicijas į naują tvarų energijos modelį;

20.    atkreipia dėmesį į savo ateities įžvalgomis pagrįstą rezoliuciją dėl 2030 m. energetikos ir klimato dokumentų rinkinio, ir ragina Komisiją savo pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų grįsti trimis privalomais tikslais, susijusiais su išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimu, energijos vartojimo efektyvumu ir energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių;

21.    ragina suformuoti plataus užmojo ES pramonės politiką, kuri leistų kurti naujas prekes ir paslaugas, diegiant inovacijas pertvarkyti pramonines gamybos technologijas ir taip atnaujinti ES pramonę, ir pereiti prie žiniomis pagrįstos, skaitmeninės, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir efektyviai išteklius naudojančios ekonomikos; prašo Komisijos sustiprinti priemones, kuriomis kuriama Europos mokslinių tyrimų erdvė, kad mokslinių tyrimų rezultatai taptų komerciniu pagrindu gaminamomis prekėmis ir teikiamomis paslaugomis ir būtų skatinama pereiti prie skaitmeninės ekonomikos;

22.    ragina Komisiją užtikrinti, kad tvaraus vystymosi principas, kaip nurodyta Sutartyse ir Komisijos pirmojo pirmininko pavaduotojo portfelyje, tinkamai atsispindėtų CWP ir būtų pagrįstas konkrečiais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

23.    pabrėžia didelį atliekų tvarkymo dokumentų rinkinio ir Direktyvos dėl oro kokybės potencialą siekiant plataus užmojo ilgalaikių teigiamų padarinių tvariam vystymuisi ir darbo vietų kūrimui, ir didelę naudą sveikatos ir aplinkosaugos srityje; primena Komisijai, kad su žiedine ekonomika susijusiems pasiūlymams jos darbotvarkėje ir toliau turėtų būti skiriamas didelis dėmesys, ir ragina tęsti šių pasiūlymų įgyvendinimą, be kita ko, nustatant privalomus tikslus efektyvaus išteklių naudojimo srityje ir sukuriant anglies dioksido išmetimo ir žemės, vandens ir medžiagų naudojimo rodiklius; primena Komisijai, kad visas oro kokybės dokumentų rinkinys, įskaitant pasiūlymą dėl naujos nacionalinių išmetamų teršalų lubų direktyvos, yra labai svarbus ir jis piliečiams bus naudingas sveikatos, ekonomine ir aplinkos apsaugos požiūriu;

24.    ragina Komisiją apsvarstyti dabartinius uždavinius aplinkos ir sveikatos srityse, kadangi aplinkos būklė daro neigiamą poveikį žmonių sveikatai, ir pateikti suplanuotas strategijas, visų pirma strategiją dėl endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų, kuri nurodyta 7-oje aplinkosaugos veiksmų programoje;

25.    apgailestauja, kad CWP nenumatyti su švietimu ir kultūra susiję aspektai, kurie padėtų išryškinti kūrybinę Europos sistemos ir pramonės augimo, užimtumo ir konkurencingumo dimensiją; ragina Komisiją patvirtinti griežtesnį įvairius sektorius apimantį požiūrį, kuriuo būtų remiamos skaitmeninės ir kultūrinės pramonės šakos siekiant plėtoti žmogaus teises ir ES piliečių kūrybiškumą, kultūrą ir švietimą;

26.    mano, kad labai svarbu, jog Komisija toliau tobulintų anksčiau priimtus pasiūlymus ir pradėtą darbą, susijusį su socialinės ekonomikos ir socialinio verslumo vaidmeniu ir pripažinimu ES; primygtinai ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl Europos savidraudos draugijų ir asociacijų įstatų, persvarstytą pasiūlymą dėl Europos kooperatinės bendrovės statuto ir toliau remti savo pasiūlymą dėl Europos fondų statuto;

27.    remia Komisijos ketinimą sukurti ES lygmens sistemą, padedančią užtikrinti, kad mokesčiai būtų mokami toje šalyje, kurioje gaunamas pelnas; mano, kad sąžiningas apmokestinimas padės kurti tikrą ir tvarią ekonomiką, kurioje bus skatinamas augimas ir darbo vietų kūrimas, ir primena, kad kova su mokesčių slėpimu ir vengimu turėtų būti vykdoma atsižvelgiant ne tik į nacionalinį biudžetą, bet ir į diskusijas dėl ES nuosavų išteklių; ragina Komisiją imtis vadovaujamojo vaidmens kuriant bendras ES kovos su mokesčių rojaus šalimis priemones, įskaitant pasiūlymą dėl 14-osios Bendrovių teisės direktyvos, kurioje aiškiai panaikinama galimybė įmonės buveinę įkurti keliose vietose, pateikiama mokesčių rojaus šalių apibrėžtis, numatoma galimybė skelbti ES juodąjį sąrašą ir nustatomos konkrečios priemonės, kurių paskirtis – panaikinti mokesčių rojaus sąlygas;

28.    primygtinai reikalauja, kad nauja bendrovių apmokestinimo sistema būtų ne tik teisinga fiskalinė priemonė, bet ir padėtų rinkti naujas lėšas, kuriomis būtų stiprinami Europos fiskaliniai pajėgumai; primena, kad dėl dabartinių silpno Europos biudžeto apribojimų kasmet nukenčia Europos Parlamento prioritetai ir taip atsitinka būtent tuo metu, kai ES skatinimo planui reikia skirti pakankamą kiekį lėšų;

29.    nerimauja dėl besitęsiančios mokėjimų krizės ES biudžete ir nuolat didėjančio neapmokėtų sąskaitų skaičiaus; ragina Komisiją pateikti konkretų pasiūlymą, kuriame būtų numatytas patikimas ir tvarus ES biudžeto pagrindas ir kuris būtų pagrįstas visų pirma ES nuosavų išteklių sistemos reforma siekiant sumažinti nacionalinių ginčų poveikį ES finansų sistemai ir taip sumažinti jos pažeidžiamumą;

30.    primena, kad būtina kuo skubiau persvarstyti daugiametę finansinę programą, kad būtų įvykdytos realios reformos ir rasti daugiau lėšų siūlomam investicijų planui įgyvendinti, be to, ši programa turėtų atitikti strategijos „Europa 2020“ laikotarpio vidurio peržiūrą ir investicijų planą;

31.    prašo Komisijos Europos ir (arba) euro zonos lygmeniu atlikti poveikio vertinimą, susijusį su nedarbo draudimo schemos teikiama nauda;

32.    ragina Komisiją Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) užtikrinti būtiną geresnį ekonomikos ir socialinį koordinavimą visų pirma siekiant sumažinti didėjančius euro zonos valstybių narių skirtumus, kurie kenkia EPS tvarumui, ir šiuo atžvilgiu tikisi visapusiško Europos Parlamento dalyvavimo, kuris gali būti užtikrinamas sudarant tarpinstitucinį susitarimą; primena, kad baigus kurti EPS taip pat turi būti iš esmės sustiprintas ekonominės ir pinigų sąjungos demokratinis aspektas;

33.    pabrėžia poreikį sukurti bankų sąjungą, t. y. įgyvendinti jau priimtas bendras taisykles dėl bankų priežiūros ir pertvarkymo mechanizmų, visų pirma parengiant reikalingus susitarimus kuriais būtų užtikrinami pakankami vieno bankų problemų sprendimo fondo skolinimosi pajėgumai; šiomis aplinkybėmis tikisi sulaukti tolesnių iniciatyvų, visų pirma susijusių su Europos indėlių garantijų sistema;

34.    atkreipia dėmesį į nuolatinio finansinių ir banko paslaugų reguliavimo sistemos stiprinimo svarbą, visų pirma atsižvelgiant į šešėlinę bankininkystę;

35.    primygtinai reikalauja supaprastinti jūrų gyvūnų apsaugai taikomus techninius reikalavimus, visų pirma sukuriant regioninę reguliavimo sistemą, tačiau perspėja, kad tokia sistema neturėtų reikšti grįžimo prie sprendimų priėmimo nacionaliniu lygmeniu; primygtinai ragina Komisiją ne tik įvertinti Žuvininkystės kontrolės reglamento poveikį naujai patvirtintai bendrai žuvininkystės politikai, bet ir siekti jį persvarstyti iki 2015 m. pabaigos;

36.    ragina Komisiją pasiūlyti priemones, kuriomis būtų užtikrinama subalansuota pieno rinka, kurioje pieno kvotos bus panaikintos 2015 m. kovo 15 d., siekiant užkirsti kelią neigiamoms socialinėms ir ekonominėms pasekmėms ir su ilgalaikėmis investicijomis į sektorių susijusiai rizikai;

Migracija ir teisingumas, pagrindinės teisės, vartotojai, skaitmeninė Europa

37.    ragina Komisiją sukurti patikimas valstybių narių solidarumo ir dalijimosi finansinėmis ir kitomis pareigomis priemones ir taip užtikrinti, kad būtų laikomasi holistinio požiūrio į migracijos ir prieglobsčio politiką; tikisi, kad Komisija ne tik tobulins galiojančias Europos priemones, bet ir ieškos ir siūlys naujas saugias ir teisėtas prisijungimo prie ES priemones; mano, kad ši politika turi būti pagrįsta partnerystėmis su trečiosiomis šalimis saugaus judumo, demokratijos kūrimo proceso, bendro sienų valdymo, kovos su kontrabanda ir prekyba žmonėmis ir bendros į nelaimes patekusių žmonių apsaugos srityse;

38.    nerimauja, kad Komisija nesugebėjo reaguoti į vis sudėtingesnius su demokratija ir pagrindinėmis teisėmis susijusius uždavinius kai kuriose valstybėse narėse; ragina imtis veiksmų šiais klausimais, visų pirma atliekant pagrindinių teisių valstybėse narėse, žiniasklaidos laisvės ir teisinės valstybės principo laikymosi visoje ES stebėseną; tikisi, kad Komisija pateiks iniciatyvas, skirtas kovai su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, lytinės orientacijos ar tapatumo, religijos ar tikėjimo, negalios ar amžiaus stiprinti;

39.    mano esant nepriimtina, kad Europos romų padėtis nuolat blogėja; ragina parengti aiškų veiksmų planą, kuriame būtų numatyti romų socialinės atskirties nuo pagrindinės visuomenės dalies mažinimo būdai ir kartu didinama jų socialinė įtrauktis; atkreipia dėmesį į poreikį priimti Europos romų strategiją, kuri būtų platesnio pobūdžio, palyginti su dabartinėmis nacionalinėmis strategijomis; ragina iš esmės persvarstyti nacionalines romų strategijas siekiant nustatyti orientacinius tikslus, veiksmingus priešiškumo čigonams lygio ir šio priešiškumo padarinių valstybėse narėse išmatavimo rodiklius;

40.    ragina Komisiją imtis aktyvesnių veiksmų siekiant užtikrinti ankstyvą prisijungimą prie Europos žmogaus teisių konvencijos tokiu būdu, kuris būtų suderinamas su Sutartyse įtvirtintomis pagrindinėmis teisėmis ir Europos vertybėmis;

41.    apgailestauja, kad CWP nedaug užsiminta apie ES piliečius ir vartotojus; dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad skaitmeninės Europos sąvoka apima ne vien bendrąją skaitmeninę rinką, ir kad bet kokiuose pasiūlymuose turi būti garantuojama vartotojų ir duomenų apsauga ir atsižvelgiama į socialinį aspektą, visuotinę prieigą, visų gyventojų sluoksnių įtraukimą, tinklo neutralumą ir kultūros įvairovę; primena poreikį nustatyti veiksmingą ES vartotojų teisių gynimo priemonių mechanizmą ir užtikrinti veiksmingą sukčiavimo ir mokesčių slėpimo prevenciją skaitmeninės veiklos srityje;

42.    ragina Komisiją parengti visapusišką ES atsaką į LGBTI asmenų problemas, susijusias su pagrindinėmis teisėmis, ir parengti ES strategiją ar veiksmų planą dėl kovos su homofobija ir diskriminacija dėl lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės, kaip jau ne kartą reikalavo Europos Parlamentas ir valstybės narės;

Europos išorės veiksmų tarnyba, plėtra, kaimynystės politika

43.    atkreipia dėmesį į tai, kad naujos sudėties Komisijos organizacinės pastangos, turėtų būti susijusios su didesniais Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos įgaliojimais, apimančiais ne vien bendrą užsienio ir saugumo politiką, ir padėti užtikrinti geresnę ES politikos išorės aspekto ir Europos išorės veiksmų tarnybos kompetencijos integraciją; primygtinai reikalauja užtikrinti geresnį prekybos ir kaimynystės politikos koordinavimą ir prašo Komisijos užtikrinti, kad migracijos politika visada būtų formuojama atsižvelgiant į vystymosi politiką;

44.    tvirtai mano, kad Komisija turėtų rodyti savo įsipareigojimą aktyviai įgyvendinti plėtros politiką ir daug dirbti pradėdama tam tikrus derybų etapus su Turkija, Juodkalnija ir Serbija, ir tinkamai spręsti Bosnijoje ir Hercegovinoje, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Albanijoje ir Kosove kylančius uždavinius, kad ES integracijos srityje 2015 m. būtų pasiekti konkretūs rezultatai;

45.    atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija nuo 2015 m. sausio mėn. pradės vertinti dėl narystės besiderančių šalių nacionalines ekonomikos reformų programas, kad jų ekonomikos valdymo struktūrą suderintų su besikeičiančių Europos modeliu; įspėja Komisiją nekartoti dėl narystės besiderančiose šalyse klaidų, susijusių su vyriausybės taupymo priemonėmis, kurios kenkia ekonomikos augimui;

46.    ragina Komisiją pradėti dialogą su rytų kaimynėmis ir padėti tokioms šalims kaip Ukraina, Moldova ir Gruzija, ir siekiant jose didesnės demokratijos ir socialinio teisingumo užtikrinti jų stabilumą; pabrėžia, kad tik demokratinės ir stabilios vyriausybės gali ugdyti pilietiškumą, kuris yra būtinas siekiant didesnio tokių vyriausybių atsparumo bandymams pažeisti jų suverenitetą;

47.    ragina ES imtis veiksmų ir padėti užbaigti konfliktą Ukrainoje ir pradėti naują dialogą su Maskva; mano, kad šiuo atžvilgiu sankcijomis siekiama pakeisti Rusijos vyriausybės vykdomą politiką; mano, kad sankcijų palaikymas, sugriežtinimas arba panaikinimas priklauso nuo pačios Rusijos požiūrio ir padėties Ukrainoje;

48.    išreiškia visapusišką paramą Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pastangoms padėti kurti bendrą ES požiūrį į Palestinos valstybės pripažinimą; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją vykdyti savo, kaip įtakingos veikėjos, įsipareigojimus ir priimti drąsią ir išsamią taikos iniciatyvą regione, visų pirma remiantis Arabų taikos iniciatyva;

49.    ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją aktyviai bendrauti su regionų ir tarptautiniais subjektais (visų pirma Iranu ir Rusija), kurie daro įtaką Sirijos konflikto šalims, siekiant nugalėti Islamo valstybės teroristus ir užbaigti konfliktą Sirijoje;

50.    palankiai vertina Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos įsipareigojimą daugiau dėmesio skirti pietų Viduržemio jūros regionui; primena esminį pietų kaimynystės politikos aspektą; dar kartą patvirtina, kad siekiant didinti stabilumą ir gerovę regione, politika turi būti grindžiama bendrais vystymosi tikslais; atkreipia dėmesį į poreikį stiprinti politinį ir ekonominį bendradarbiavimą; ragina Komisiją remti demokratines pilietinės visuomenės iniciatyvas;

51.    laikosi nuomonės, kad Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja turėtų stiprinti ES vaidmenį Lotynų Amerikoje ir tobulinti ir plėsti ES politinius ir prekybinius susitarimus su Lotynų Amerikos šalimis ir aktyviau vykdyti dabartinius regioninius ir regionų dvišalius integracijos procesus;

52.    prašo Komisijos aktyviau formuoti tikrą užsienio saugumo ir gynybos politiką siekiant kovoti su konfliktais, politiniu nestabilumu ir korupcija ir didinti saugumą, pagarbą žmogaus teisėms, stabilumą ir konfliktų sprendimą;

Prekyba, žmogaus teisės, vystymosi politika

53.    pritaria Komisijos nuomonei dėl poreikio dirbti siekiant sudaryti deramą prekybos susitarimą su JAV, kuris padėtų skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą ir kuriame būtų užtikrinami ES sveikatos, socialinė, aplinkos ir duomenų apsaugos standartai ir jos kultūrinė įvairovė; mano, kad TTIP turėtų būti užtikrinama prasminga prieiga prie rinkos ir skatinama laikytis aukštų aplinkos apsaugos ir socialinių standartų; mano, kad susitarime nereikėtų numatyti investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo tvarkos;

54.    apgailestauja, kad CWP nenumatyta ES dvejopo naudojimo prekių eksporto tvarkos reforma; ragina Komisiją pateikti strateginį dokumentą, kuriame būtų nustatyti platesnio pobūdžio ES prekybos uždaviniai, palyginti su TTIP; primygtinai prašo, kad visuose susitarimuose būtų numatytos imperatyvios nuostatos dėl darbo ir aplinkos apsaugos standartų;

55.    primena, kad žmogaus teisės yra vienas iš pagrindinių Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos veiklos prioritetų; dar kartą atkreipia dėmesį į poreikį dirbti su visais Komisijos nariais siekiant integruoti žmogaus teises į kitas politikos sritis, visų pirma migracijos, vystymosi, aplinkos, interneto valdymo, prekybos, investicijų, technologijų ir verslo politiką;

56.    išreiškia didelį susirūpinimą dėl humanitarinės Sirijos pabėgėlių padėties; primena, kad prieglobsčio politika ir pagalba pabėgėliams yra pagrindinės žmogaus teisių priemonės, visų pirma naudojamos tais atvejais, kai žmonės pabėga iš konflikto kamuojamos šalies, ir ragina Komisiją pradėti kurti bendrą Europos strategiją, kuria būtų užtikrinama reikalinga pagalba Sirijos pabėgėliams ir šiuo tikslu parengti Europos planą dėl pastogės suteikimo ir proporcingo pabėgėlių paskirstymo valstybėse narėse;

57.    ragina Komisiją pasinaudoti galimybe, kurią suteikia reikšmingi 2015 tarptautinio vystymosi metai, ir savo darbo programoje suformuoti visapusiškai nuoseklią vystymosi politiką; reikalauja, kad Komisija nuosekliai ir rimtai laikytųsi savo įsipareigojimo kovoti su Ebolos viruso epidemija, dėl kurios reikėjo skubiai priimti ir įgyvendinti visuotinės sveikatos veiksmų programą;

58.    toliau išlieka sunerimęs dėl apribojimų, visų pirma biudžeto srityje, su kuriais Komisija susiduria spręsdama kaip niekad daug vienu metu kilusių humanitarinių krizių, ir ragina skubiai imtis tolesnių veiksmų dėl Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos ES veiksmų plano;

Skaidrumas ir Europos Parlamento ir Europos Komisijos darbo santykiai

59.    primena Komisijos pirmininkui apie jo įsipareigojimą dirbti su Europos Parlamentu skaidriai, laikantis lojalumo, tarpusavio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principų ir paisyti ES teisėkūros institucijų lygybės;

60.    išreiškia savo nusivylimą dėl to, kaip Komisija palaikė ryšius, visų pirma rengdamasi pristatyti savo darbo programą 2014 m. gruodžio 16 d. plenariniame posėdyje; apgailestauja, kad Komisijai trūksta skaidrumo ir smerkia painiavą ir svarbios informacijos trūkumą prieš paskelbiant ir pristatant CWP; todėl ragina Komisiją atkurti Komisijos ir Europos Parlamento tarpusavio pasitikėjimą, kuriam, deja, buvo pakenkta;

61.    palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, remiantis tarpinstituciniu susitarimu, sukurti privalomą lobistų registrą ir išreiškia savo norą pradėti derybas, tačiau kartu primena savo reikalavimą Komisijai, remiantis SESV 352 straipsniu, pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų sukuriamas privalomas registras, ir taip pat pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų leidžiama sukurti privalomą registrą pagal įprastą teisėkūros procedūrą;

62.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.

Teisinė informacija - Privatumo politika