Procedură : 2014/2829(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0035/2015

Texte depuse :

B8-0035/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 157kWORD 118k
12.1.2015
PE547.458v01-00
 
B8-0035/2015

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul de procedură și cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană


referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2015 (2014/2829(RSP))


Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2015 (2014/2829(RSP))  
B8‑0035/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2014 intitulată „Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 - Un nou început” (COM(2014)0910),

–       având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie,

–       având în vedere angajamentele pe care și le-a asumat Președintele Comisiei, dl Juncker, în fața ședinței plenare a Parlamentului în data de 15 iulie 2014, precum și cele pe care și le-au asumat toți comisarii desemnați în timpul audierilor parlamentare,

–       având în vedere articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât după prea mulți ani de măsuri de austeritate impuse, șomaj ridicat și în continuă creștere, inegalități și sărăcie tot mai accentuate,precum și o scădere a standardelor sociale, UE se confruntă cu riscul de a intra în declin pe termen lung și de a pierde încrederea cetățenilor;

B.     întrucât UE, ca și concept politic, se află într-un moment de cotitură în istoria sa și întrucât criza economică și financiară a determinat o criză politică marcată de intensificarea extremismului în aproape toate statele membre;

C.     întrucât prioritatea maximă a UE ar trebui să fie, prin urmare, aceea de a le reda speranța cetățenilor săi, de a asigura o creștere sustenabilă și locuri de muncă de calitate și de a pune bazele unui model post-criză sustenabil în cadrul căruia progresul economic, social și ecologic să fie asigurate în măsură egală și să se consolideze reciproc;

D.     întrucât, în principiu, drepturile sociale nu pot fi subordonate libertăților economice, iar progresul economic și cel social trebuie să fie strâns legate între ele și să se completeze reciproc;

E.     întrucât frauda fiscală și evaziunea fiscală în rândul companiilor și al persoanelor și planificarea fiscală agresivă din partea guvernelor denaturează piața internă și subminează coeziunea și solidaritatea;

F.     întrucât atacurile teroriste recente din Franța i-au reamintit, într-un mod dureros, Europei și întregii lumi importanța pe care o au toleranța, libertatea de exprimare, înțelegerea interculturală și eforturile de prevenire a radicalizării de orice fel,

Considerente politice generale

1.      ia act de agenda de schimbări a Comisiei axată pe creștere și locuri de muncă, însă deplânge faptul că programul de lucru al acesteia nu a abordat în mod corespunzător preocupările Parlamentului; invită, prin urmare, Comisia să își folosească pe deplin competențele și să își asume rolul de lider și să pună bazele unei dezvoltări economice sustenabile pentru a reduce șomajul, mai ales în rândul tinerilor; invită Comisia să lanseze un proces de reflecție extins cu privire la viitorul Europei în toate dimensiunile sale, în vederea realizării unei uniuni politice depline care i-ar restabili legitimitatea democratică;

2.      sprijină un program de investiții masiv pentru eliminarea deficitului dramatic de investiții al Europei și pentru sporirea potențialului de creștere al acesteia; invită Comisia să se asigure că se realizează investiții private și în regiunile UE care au fost grav afectate de criza economică; reamintește importanța unor norme bugetare favorabile investițiilor care să încurajeze participarea statelor membre la viitorul Fond european pentru investiții strategice (FEIS), în special prin neutralizarea, în contextul Pactului de stabilitate și de creștere, a capitalului lor subscris și a cofinanțării publice a proiectelor de investiții, inclusiv în cazul în care se acordă finanțări din fondurile structurale; insistă asupra necesității de a dezvolta o strategie de investiții FEIS având la bază proiecte mai ambițioase și menită să creeze locuri de muncă de calitate, care să însoțească tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și să asigure coeziunea socială și teritorială în UE;

3.      solicită o gestionare la nivelul comunității și o guvernanță adecvată pentru FEIS; solicită Comisiei să folosească toate marjele existente disponibile în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere pentru a asigura investiții, creștere și locuri de muncă;

4.      își exprimă profunda preocupare cu privire la absența unei dimensiuni sociale substanțiale în programul de lucru al Comisiei, fapt care demonstrează în mod evident că nu se înțeleg efectele pe care criza le-a avut în multe state membre; invită Comisia să remedieze această deficiență prin acțiuni și prezentarea de propuneri care să completeze programul său de lucru pe parcursul anului 2015; ia act de principiul discontinuității politice, dar este îngrijorat de faptul că, în afara cazului în care este aplicat pragmatic și cu tact, acest principiu poate duce la o slăbire a unor obiective esențiale sau la abandonarea lor fără o dezbatere politică adecvată; subliniază că acquis-ul social și de mediu nu ar trebui să ajungă victima programului REFIT;

5.      consideră că reformele structurale necesare trebuie să se ghideze după o viziune progresistă (de exemplu prin furnizarea sporită a educației și formării pe întreg parcursul vieții, ceea ce duce la performanță economică, sau prin folosirea securității sociale și medicale pe post de amortizor pentru cei care au fost afectați de criză) și acestea nu trebuie să aducă oamenii într-o situație și mai precară sau să sporească riscul de deflație; este de opinie că aceste reforme ar trebui să ducă la convergența politicilor sociale și fiscale menite să reducă concurența neloială dintre lucrătorii UE și statele membre;

6.      solicită o modificare eficace a politicii fiscale a UE și îndeamnă Comisia să combată frauda fiscală și evaziunea fiscală, precum și planificarea fiscală agresivă la nivelul UE, dar și pe plan global; salută intenția Comisiei de a lansa un plan de acțiune și se așteaptă ca în scurt timp să fie luate măsuri ambițioase și rapide; invită Comisia să pregătească propuneri suplimentare în domenii-cheie, inclusiv legislație cu privire la aplicarea raportării defalcate pe țări în cazul companiilor transfrontaliere în toate sectoarele și în toate țările în care acestea își desfășoară activitatea;

7.      invită Comisia să prezinte propuneri legislative pentru o uniune energetică bazată pe eficiență energetică, surse de energie regenerabile și infrastructuri inteligente, cu un sector industrial al UE care să fie sustenabil și competitiv;

8.      solicită Comisiei să prezinte propuneri concrete pentru o politică mai proactivă și mai flexibilă a UE în domeniul migrației, care să dezvolte și să garanteze căi legale către UE pentru refugiați și solicitanți de azil, pe de o parte, dar și pentru migranții economici, pe de altă parte, și care să abordeze provocările cu care se confruntă UE în domeniul migrației din cauza călăuzelor ilegale și a traficanților de persoane;

9.      se opune ferm intenției anunțate a Comisiei de a retrage o serie de propuneri legislative, în special legislația privind calitatea aerului (având în vedere faptul că 400 000 de europeni mor în fiecare an din cauza poluării aerului) și pachetul privind deșeurile, la care colegiuitorii au început să lucreze abia de curând; respinge ferm retragerea Directivei privind concediul de maternitate;

10.    afirmă că dacă, în timp, orice alte propuneri legislative actuale aflate în discuție sunt retrase sau amânate, acestea ar trebui să fie prezentate pentru o evaluare a valorii lor adăugate europene și o analiză politică aprofundată a dificultăților întâmpinate, urmând să fie prezentate propuneri alternative în termen de șase luni; consideră că Comisia nu respectă dispozițiile tratatului atunci când propune retragerea și înlocuirea inițiativelor în cazul în care nu se ajunge la un acord într-un anumit interval de timp (exemple în acest sens fiind propunerea de regulament privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și propunerea privind programul pentru distribuirea de fructe, legume și lapte în școli);

11.    subliniază necesitatea creării unei legături între politicile interne ale UE și provocările globale în domeniul schimbărilor climatice și al dezvoltării durabile (2015 fiind Anul european pentru dezvoltare) și a promovării unei dezbateri publice cu privire la negocierile comerciale cu SUA (pe marginea Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții - TTIP); reamintește că 2015 ar trebui să fie anul în care UE își asumă un rol activ în relansarea procesului de pace în Orientul Mijlociu;

12.    își exprimă indignarea față de recentele atrocități teroriste din Franța și față de amenințările la adresa libertății de exprimare; își exprimă solidaritatea cu victimele acestor atacuri; insistă asupra faptului că orice propunere a Comisiei care urmărește consolidarea securității cetățenilor trebuie să demonstreze o valoare adăugată și să respecte necesitatea de a menține unitatea și de a susține drepturile fundamentale și valorile europene ale democrației, solidarității și toleranței; invită Comisia să propună măsuri prin care să fie îmbunătățită în continuare cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii, în scopul de a preveni mai bine astfel de infracțiuni, precum și măsuri pentru a împiedica radicalizarea de orice fel și pentru a îmbunătăți înțelegerea interculturală și integrarea socio-economică a minorităților din Europa;

Dimensiunea socială

13.    este de opinie că principala ambiție a noii Comisii ar trebui să fie consolidarea modelului social european, un mod de viață în privința căruia UE este mândra deținătoare a poziției de lider mondial, și să consolideze acesta și să îl facă sustenabil pe termen lung;

14.    reamintește că 25 de milioane de europeni, inclusiv 5 milioane de tineri, sunt șomeri și că sărăcia și excluziunea socială au crescut foarte mult, aducând într-o situație precară cele mai vulnerabile grupuri din societate, în special femeile, tinerii, copiii, persoanele în vârstă și persoanele cu handicap; invită Comisia să abordeze, de urgență și prioritar, inegalitățile tot mai accentuate dintre statele membre și dintre regiuni, dar și în interiorul acestora, discriminările de pe piața muncii, locurile de muncă precare, sărăcia tot mai mare în rândul persoanelor care au un loc de muncă și sărăcia în rândul copiilor, precum și dumpingul social, aspecte care contravin valorilor europene și subminează potențialul de creștere și competitivitatea Europei;

15.    invită noua Comisie să facă din principiile dreptului muncii, dialogul social, protecția socială, salariile decente, sănătatea și siguranța la locul de muncă, impozitarea echitabilă, precum și condițiile egale pentru toți, indiferent de sex sau origine etnică, piloni de bază ai programului de lucru al Comisiei; solicită Comisiei să introducă evaluări obligatorii ale impactului social pentru toate propunerile legislative viitoare; consideră regretabil faptul că în programul de lucru al Comisiei nu se admite că egalitatea de șanse și egalitatea de gen sunt esențiale în acest context, în special în ceea ce privește concediul de maternitate și componența pe sexe a consiliilor de administrație ale companiilor;

16.    avertizează că există riscul dumpingului social și al unei „uniformizări la nivel inferior” în rândul lucrătorilor europeni și al sistemelor sociale europene și solicită Comisiei să prezinte un concept coerent și sustenabil pentru dreptul societăților comerciale aplicabil în UE, precum și să își onoreze angajamentele asumate în timpul audierilor de confirmare în fața Parlamentului de a prezenta o propunere de revizuire integrală a Directivei privind detașarea lucrătorilor;

Provocări economice, bugetare și de mediu

17.    consideră că, în ceea ce privește noul Plan de investiții al Comisiei pentru Europa (care include Fondul european pentru investiții strategice drept unul dintre răspunsurile necesare pentru a remedia situația economică dezastruoasă din UE), infrastructura de transport, infrastructura energetică, industriile digitale, culturale și creative, infrastructura de telecomunicații, educația, formarea profesională, cercetarea, știința și inovarea ar trebui să fie obiectivele prioritare pentru acest nou pachet de investiții, cu un accent important pe eficiența energetică și decarbonizarea economiei; se așteaptă ca Comisia, în strânsă cooperare cu colegiuitorii, să conceapă arhitectura detaliată a planului de investiții astfel încât să maximizeze impactul acestuia asupra investițiilor inteligente cu o puternică valoare adăugată socio-economică și care sprijină antreprenoriatul, creșterea și crearea de locuri de muncă de calitate; solicită să se realizeze o evaluare bianuală a implementării planului de investiții;

18.    reamintește obiectivele ambițioase ale Strategiei Europa 2020 și subliniază necesitatea de a se prezenta propuneri legislative ambițioase pentru punerea în aplicare a pachetului pentru 2030 privind clima și energia, în special în ceea ce privește creșterea favorabilă incluziunii și tranziția către o economie sustenabilă și eficientă din punct de vedere energetic; invită Comisia să proiecteze noua agendă de investiții a UE în jurul acestor obiective; se așteaptă ca, în perspectiva următoarei revizuiri a strategiei la mijlocul perioadei, prioritățile politice sociale și de mediu să fie reflectate mai pe larg și să fie puse pe picior de egalitate cu considerentele de ordin economic și financiar, precum și să se realizeze o coerență politică și operațională între strategie și noul plan de investiții; dorește ca UE să joace un rol principal în cadrul negocierilor COP 21 privind clima care vor avea loc la sfârșitul anului 2015;

19.    se așteaptă ca Comisia să asigure rapid un preț mai ridicat al carbonului în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, cu scopul de a promova și garanta investiții private pe termen lung în decarbonizare, și să limiteze lista excepțiilor în cadrul schemei de alocare a certificatelor cu titlu gratuit pentru sectoarele cu risc de relocare a emisiilor de carbon, cu scopul de a promova investiții într-un nou model energetic sustenabil;

20.    scoate în evidență rezoluția sa anticipativă referitoare la pachetul pentru 2030 privind energia și clima și invită Comisia să își structureze propunerile legislative în jurul a trei obiective obligatorii pentru emisiile de CO2, eficiența energetică și producția de energie regenerabilă;

21.    solicită o politică industrială a UE ambițioasă, care să permită dezvoltarea de noi bunuri și servicii și restructurarea proceselor industriale prin inovare, în vederea modernizării industriei UE și a realizării tranziției către o economie bazată pe cunoaștere, digitală, cu emisii reduse de carbon și cu o utilizare eficientă a resurselor; solicită Comisiei să consolideze măsurile de sprijin pentru crearea unui spațiu european de cercetare, să transforme rezultatele cercetărilor în servicii și bunuri fabricate comercializate și să promoveze tranziția digitală;

22.    invită Comisia să se asigure că principiul dezvoltării sustenabile, astfel cum este prezentat în tratate și inclus în portofoliul prim-vicepreședintelui Comisiei, se reflectă în mod corespunzător în programul de lucru al Comisiei și este sprijinit prin propuneri legislative concrete;

23.    subliniază potențialul enorm al pachetului privind deșeurile și al directivei privind calitatea aerului de a determina efecte pozitive de anvergură și pe termen lung asupra dezvoltării durabile și a creării de locuri de muncă, precum și beneficii importante în ceea ce privește sănătatea și mediul; reamintește Comisiei că propunerile privind economia circulară ar trebui să rămână în topul agendei și să fie puse în aplicare în continuare, printre altele prin stabilirea unor obiective obligatorii pentru utilizarea eficientă a resurselor și introducerea unor indicatori pentru amprenta de carbon și utilizarea solului, apelor și materialelor; reamintește Comisiei că întregul pachet privind calitatea aerului, inclusiv propunerea referitoare la o nouă directivă privind plafoanele naționale de emisie, prezintă o importanță deosebită și va aduce importante beneficii pentru cetățeni în materie de sănătate, economie și mediu;

24.    invită Comisia să reflecteze asupra actualelor provocări în domeniul mediului și al sănătății, având în vedere faptul că starea mediului are o influență negativă asupra sănătății oamenilor, și să prezinte strategiile planificate, în special strategia privind perturbatorii endocrini, menționată în cel de al 7-lea program de acțiune pentru mediu;

25.    deplânge absența unei dimensiuni educaționale și culturale în programul de lucru al Comisiei, care ar pune accentul pe dimensiunea creativă a creșterii, ocupării forței de muncă și competitivității sistemului și industriei europene; invită Comisia să adopte o abordare mai fermă, transsectorială în ceea ce privește promovarea industriilor digitale și culturale, în vederea dezvoltării drepturilor omului și creativității, a culturii și educației în rândul cetățenilor UE;

26.    consideră că este esențial ca Comisia să își continue propunerile și lucrările din mandatul anterior cu privire la rolul și recunoașterea economiei sociale și a antreprenoriatului social în interiorul UE; îndeamnă Comisia să prezinte propuneri de statuturi europene pentru societățile și asociațiile mutuale și o propunere revizuită privind statutul societății cooperative europene, precum și să își mențină propunerea privind statutul unei fundații europene;

27.    sprijină intenția Comisiei de a proiecta un sistem la nivelul UE prin care s-ar asigura că impozitele sunt plătite în țara în care sunt generate profiturile; consideră că impozitarea echitabilă ar stimula economia reală și sustenabilă, generând creștere și creând locuri de muncă, și reamintește că lupta împotriva evaziunii fiscale ar trebui să fie corelată cu bugetele naționale, dar și cu dezbaterile privind resursele proprii ale UE; invită Comisia să preia conducerea în stabilirea unor măsuri comune ale UE pentru desființarea paradisurilor fiscale, inclusiv să prezinte o propunere privind a 14-a directivă în materie de drept al societăților comerciale prin care să excludă în mod explicit diviziunea sediilor societăților, să definească paradisurile fiscale, să stabilească o listă neagră a UE și să introducă măsuri concrete pentru eradicarea paradisurilor fiscale;

28.    insistă asupra faptului că un nou sistem de impozitare a societăților nu este doar o măsură de justiție fiscală, ci ar trebui să vizeze și colectarea de noi resurse pentru consolidarea capacității fiscale europene; reamintește că actualele limitări și puncte slabe ale bugetului european au avut drept rezultat sacrificii substanțiale în fiecare an în ceea ce privește prioritățile Parlamentului, într-un moment în care sunt necesare fonduri suficiente pentru un plan de stimulare la nivelul UE;

29.    este preocupat de criza persistentă a plăților din cadrul bugetului UE și de creșterea constantă a numărului de facturi neplătite; invită Comisia să prezinte o propunere concretă pentru a aduce bugetul UE într-o stare solidă și sustenabilă, prin care să se reformeze mai ales sistemul de resurse proprii ale UE, astfel încât să se reducă vulnerabilitatea sistemului financiar al UE la disputele naționale;

30.    reamintește că revizuirea cadrului financiar multianual este imperios necesară pentru a determina reforme reale și pentru a găsi resurse mai multe pentru punerea în aplicare a planului de investiții propus, și aceasta ar trebui să se facă în concordanță cu revizuirea la mijlocul perioadei a Strategiei Europa 2020 și cu planul de investiții;

31.    solicită Comisiei să realizeze o evaluare de impact privind potențialele beneficii asociate unui sistem de asigurări de șomaj la nivel european și/sau la nivelul zonei euro;

32.    invită Comisia să asigure aprofundarea necesară a coordonării economice și sociale în cadrul uniunii economice și monetare (UEM), nu în ultimul rând pentru a elimina decalajele tot mai mari dintre statele membre din zona euro, care subminează sustenabilitatea UEM, și se așteaptă la o participare deplină a Parlamentului, eventual prin intermediul unui acord interinstituțional; reamintește că finalizarea UEM trebuie să ducă și la o consolidare semnificativă a dimensiunii sale democratice;

33.    subliniază necesitatea realizării uniunii bancare, și anume prin punerea în aplicare a normelor adoptate deja cu privire la mecanismele unice de supraveghere și rezoluție, în special prin dezvoltarea procedurilor necesare care să asigure o capacitate de împrumut suficientă a fondului unic de rezoluție; așteaptă, în acest context, inițiative suplimentare, în special în privința unui mecanism european de garantare a depozitelor;

34.    subliniază că este important să se continue cadrul de reglementare a serviciilor financiare și bancare, punându-se accent mai ales pe sistemul bancar din umbră;

35.    insistă asupra faptului că simplificarea măsurilor tehnice pentru protecția organismelor marine ar trebui să se facă prin regionalizare, dar avertizează că acest lucru nu ar trebui să reprezinte un pas înapoi în procesul decizional național; îndeamnă Comisia nu doar să evalueze impactul Regulamentului privind controlul activităților de pescuit asupra proaspăt adoptatei politici comune în domeniul pescuitului, ci și să urmărească o reformare a acestuia până la sfârșitul anului 2015;

36.    invită Comisia să propună măsuri care să garanteze o piață echilibrată a laptelui odată ce cotele de lapte vor fi eliminate la 31 martie 2015, astfel încât să prevină consecințele sociale și economice negative, precum și riscurile la adresa investițiilor pe termen lung în sector;

Migrație și justiție, drepturi fundamentale, consumatori, Europa digitală

37.    invită Comisia să adopte o abordare holistică în ceea ce privește politica de migrație și azil, prin stabilirea unor mecanisme fiabile de solidaritate și partajarea responsabilităților de ordin financiar și de altă natură de către statele membre; se așteaptă ca Comisia să nu se rezume doar la îmbunătățirea instrumentelor europene existente, ci și să exploreze și să propună noi modalități de acces sigur și legal în UE; este de opinie că această politică trebuie să includă parteneriate cu țări terțe, care să sprijine mobilitatea în condiții de siguranță, procesele de democratizare, gestionarea în comun a frontierelor, lupta împotriva introducerii ilegale de migranți și a traficului de ființe umane, precum și protejarea în comun a persoanelor aflate în dificultate;

38.    este preocupat de faptul că Comisia nu a răspuns la provocările tot mai mari la adresa democrației și libertăților fundamentale în unele state membre; solicită acțiuni în legătură cu aceste aspecte, în special monitorizarea drepturilor fundamentale în statele membre, a libertății mass-media și a statului de drept pe întreg teritoriul UE; se așteaptă ca Comisia să prezinte inițiative pentru consolidarea luptei împotriva discriminărilor bazate pe sex, rasă sau origine etnică, orientare sau identitate sexuală, religie sau convingeri, handicap sau vârstă;

39.    consideră inacceptabil faptul că situația comunității rome din Europa se înrăutățește din ce în ce mai mult; solicită un plan de acțiune distinct privind modalitățile de diminuare a excluziunii sociale a romilor de către societatea largă, care să asigure totodată o mai bună incluziune socială a acestora; subliniază necesitatea unei strategii europene privind romii care să depășească limitele strategiilor naționale actuale; solicită o revizuire fundamentală a strategiilor naționale vizând romii, astfel încât să se aplice obiective de referință și parametri efectivi pentru măsurarea nivelului de discriminare față de romi și efectele acesteia în statele membre;

40.    invită Comisia să își intensifice eforturile sale menite să asigure o aderare rapidă la Convenția europeană a drepturilor omului într-un mod care să fie compatibil cu drepturile fundamentale și cu valorile europene, astfel cum sunt prevăzute în tratate;

41.    consideră regretabil faptul că programul de lucru al Comisiei nu prea are multe de spus despre cetățenii UE în calitatea lor de consumatori; insistă asupra faptului că Europa digitală este un concept mult mai amplu decât simpla piață unică digitală și că orice propunere în acest sens trebuie să garanteze protecția consumatorilor și protecția datelor, ținând seama de dimensiunea socială, de accesul universal, de includerea tuturor părților populației, de neutralitatea internetului și de diversitatea culturală; reamintește necesitatea de a crea un mecanism eficient de recurs pentru consumatorii din UE și de a aborda problema prevenirii fraudelor și evaziunii fiscale în contextul activităților digitale;

42.    invită Comisia să elaboreze un răspuns european cuprinzător la problemele legate de drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI, sub forma unei strategii sau foi de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen, după cum au solicitat în mod repetat Parlamentul și statele membre;

Serviciul European de Acțiune Externă, extinderea, politica de vecinătate

43.    ia act de eforturile organizaționale din cadrul noii Comisii, care ar trebui să îi confere Vicepreședintelui / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) competențe care să depășească sfera politicii externe și de securitate comune și să asigure o mai bună integrare a dimensiunii externe a politicilor UE cu expertiza Serviciului European de Acțiune Externă; insistă asupra nevoii unei mai bune comunicări între politica comercială și politica de vecinătate și solicită Comisiei să asigure faptul că, de acum încolo, politica în domeniul migrației nu este formulată fără a face referire la politica de dezvoltare;

44.    este ferm convins că Comisia ar trebui să își demonstreze angajamentul față de menținerea activă a politicii de extindere prin eforturi susținute vizând deschiderea anumitor capitole de negociere cu Turcia, Muntenegru și Serbia și prin abordarea corespunzătoare a provocărilor din Bosnia și Herțegovina, FYROM, Albania și Kosovo, pentru ca în 2015 să se înregistreze progrese concrete pe calea integrării în UE;

45.    ia act de faptul că Comisia va începe să evalueze programele naționale de reformă economică ale țărilor candidate începând din ianuarie 2015, cu scopul de a adapta guvernanța lor economică la modelul european în schimbare; avertizează Comisia să nu repete în țările candidate greșeala măsurilor de austeritate impuse de guvern care subminează creșterea economică;

46.    adresează Comisiei provocarea să își intensifice relațiile cu vecinii estici și să ajute țările precum Ucraina, Moldova și Georgia să se stabilizeze prin lărgirea sferei de democrație și justiție socială; subliniază că numai guvernele democratice și favorabile incluziunii pot dezvolta simțul civic necesar pentru a-și asigura rezistența în fața încercărilor de subminare a suveranității lor;

47.    solicită o intensificare a eforturilor UE de a oferi asistență pentru a se pune capăt conflictului din Ucraina și pentru a se relansa dialogul cu Moscova; este de opinie, în acest context, că sancțiunile vizează determinarea guvernului Rusiei să își modifice politica; consideră că menținerea, consolidarea sau reversibilitatea sancțiunilor depinde de atitudinea Rusiei și de situația din Ucraina;

48.    își exprimă sprijinul deplin pentru eforturile VP/ÎR de a facilita o abordare comună a UE față de recunoașterea statului palestinian; invită VP/ÎR să își onoreze responsabilitatea în calitate de actor influent și să lanseze o inițiativă ambițioasă și cuprinzătoare de pace în regiunea Orientului Mijlociu, pe baza, în special, a Inițiativei arabe pentru pace;

49.    invită VP/ÎR să colaboreze activ cu toți actorii regionali și internaționali (în special cu Iran și Rusia) care au o influență asupra părților la conflictul sirian, cu scopul de a înfrânge teroriștii Statului Islamic și de a pune capăt conflictului din Siria;

50.    salută angajamentul VP/ÎR de a acorda mai multă atenție regiunii mediteraneene sudice; reamintește dimensiunea esențială pe care o deține politica privind vecinătatea sudică; reafirmă faptul că politica trebuie să se bazeze pe codezvoltare, cu scopul de a se promova stabilitatea și prosperitatea în regiune; insistă asupra nevoii de a consolida cooperarea politică și economică; invită Comisia să sprijine aspirațiile democratice ale societății civile;

51.    este convins de faptul că VP/ÎR ar trebui să consolideze rolul UE în America Latină și să își îmbunătățească și să își extindă acordurile politice și comerciale cu țările din America Latină, precum și procesele de integrare regionale și biregionale care sunt în curs de desfășurare;

52.    invită Comisia să încurajeze și să dezvolte o veritabilă politică externă pentru securitate și apărare cu scopul de a combate conflictele, instabilitatea politică și corupția și de a promova securitatea, respectarea drepturilor omului, stabilitatea și soluționarea conflictelor;

Comerțul, drepturile omului, politica de dezvoltare

53.    împărtășește opiniile Comisiei în ceea ce privește necesitatea depunerii de eforturi pentru obținerea unui acord comercial echilibrat cu SUA, care să fie un instrument pentru stimularea creșterii și locurilor de muncă, dar care să garanteze totodată standardele UE în materie de sănătate, asistență socială și protecție a datelor, precum și diversitatea culturală a acesteia; consideră că TTIP ar trebui să asigure un acces la piață semnificativ și să promoveze standarde de mediu și sociale ridicate; consideră că acordul nu ar trebui să includă un mecanism de soluționare a litigiilor între investitori și stat;

54.    consideră regretabil faptul că programul de lucru al Comisiei nu include o reformă a regimului UE privind exporturile de produse cu dublă utilizare; invită Comisia să redacteze un document de strategie care să cuprindă obiectivele mai largi ale politicii comerciale a UE dincolo de TTIP; insistă ca toate acordurile comerciale să includă clauze obligatorii în privința standardelor muncii și de mediu;

55.    reamintește că drepturile omului reprezintă una dintre prioritățile globale ale VP/ÎR; reiterează nevoia cooperării cu toți comisarii pentru a integra drepturile omului în alte domenii de politică, în special migrație, dezvoltare, mediu, guvernarea internetului, comerț, investiții, tehnologie și afaceri;

56.    își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară a refugiaților sirieni; reamintește că politicile de azil și acordarea de asistență refugiaților sunt instrumente esențiale în domeniul drepturilor omului, în special în cazul persoanelor care fug din zone de conflict, și invită Comisia să lanseze o strategie europeană comună pentru garantarea asistenței necesare refugiaților sirieni prin intermediul unui plan european care să prevadă furnizarea de adăpost și repartizarea refugiaților între statele membre în mod proporțional;

57.    încurajează Comisia să profite de ocazia oferită de importanța anului 2015 pentru dezvoltarea internațională pentru a asigura o coerență totală a politicilor de dezvoltare în întregul său program de lucru; solicită ca Comisia să adopte o poziție coerentă și marcată de seriozitate în ceea ce privește angajamentul său de a combate epidemia de Ebola, care a scos în evidență necesitatea urgentă de a prezenta și pune în aplicare programul de acțiune pentru sănătate globală;

58.    rămâne în continuare profund îngrijorat de constrângerile, în special de ordin bugetar, cu care se confruntă Comisia în abordarea numărului record de crize umanitare simultane și solicită să se ia de îndată măsuri ulterioare Planului UE de acțiune pentru consensul european privind ajutorul umanitar;

Transparență și relațiile de colaborare dintre Parlament și Comisie

59.    reamintește Președintelui Comisiei angajamentul pe care și l-a asumat de a colabora în mod transparent cu Parlamentul în spiritul loialității, încrederii reciproce și cooperării, și de a respecta egalitatea dintre colegiuitorii UE;

60.    își exprimă dezamăgirea cu privire la modul în care a comunicat Comisia, în special înaintea prezentării programului său de lucru în fața ședinței plenare din 16 decembrie 2014; consideră regretabilă lipsa de transparență a Comisiei și deplânge confuziile și lipsa de informații relevante înaintea publicării și prezentării programului de lucru al Comisiei; invită Comisia, prin urmare, să reinstaureze încrederea dintre Comisie și Parlament care, din păcate, a avut de suferit;

61.    salută propunerea Comisiei de a crea un registru obligatoriu al reprezentanților de interese pe baza unui acord interinstituțional și își exprimă disponibilitatea de a începe negocierile, însă reamintește, de asemenea, solicitarea sa ca Comisia să prezinte o propunere legislativă privind crearea unui registru obligatoriu în temeiul articolului 352 din TFUE și să includă o propunere care să permită crearea unui registru obligatoriu în conformitate cu procedura legislativă ordinară;

62.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate