Postup : 2014/2829(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0035/2015

Predkladané texty :

B8-0035/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 105k
12.1.2015
PE547.458v01-00
 
B8-0035/2015

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou


o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP))


Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP))  
B8‑0035/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2014 s názvom Pracovný program Komisie na rok 2015 – Nový začiatok (COM(2014)0910),

–       so zreteľom na Rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou,

–       – so zreteľom na záväzky predsedu Komisie Junckera, ktoré prijal na plenárnej schôdzi Parlamentu 15. júla 2014, a na záväzky prijaté všetkými kandidátmi na členov Komisie počas ich vypočutí v Parlamente,

–       so zreteľom na článok 37 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.     keďže po príliš veľa rokoch nútených úsporných opatrení, vysokej a rastúcej nezamestnanosti, zvyšovania nerovnosti a chudoby a znižovania sociálnych noriem čelí EÚ riziku dlhodobého úpadku a straty dôvery občanov;

B.     keďže EÚ ako politická koncepcia sa nachádza v zlomovom bode svojej histórie a keďže hospodárska a finančná kríza ju uvrhla do politickej krízy a rastúceho extrémizmu v takmer všetkých členských štátoch;

C.     keďže v dôsledku toho by najvyššou prioritou EÚ malo byť oživenie nádeje jej občanov, zabezpečenie udržateľného rastu a kvalitných pracovných miest a položenie základu nového, pokrízového udržateľného modelu, v rámci ktorého sú rovnako zabezpečené a vzájomne sa posilňujú hospodársky, sociálny a environmentálny pokrok;

D.     keďže sociálne práva v zásade nemožno podriadiť hospodárskym slobodám a hospodársky a sociálny pokrok musia byť úzko prepojené a vzájomne sa podporovať;

E.     keďže daňové podvody, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany spoločností a jednotlivcov, ako aj agresívne daňové plánovanie vlád narúšajú vnútorný trh a oslabujú súdržnosť a solidaritu;

F.     keďže nedávne teroristické útoky vo Francúzsku Európe a celému svetu bolestne pripomínajú význam tolerancie, slobody prejavu, porozumenia medzi kultúrami a úsilia o predchádzanie radikalizácii akéhokoľvek druhu;

Všeobecné politické aspekty

1.      berie na vedomie program Komisie týkajúci sa zmien zameraných na zamestnanosť a rast, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že v pracovnom programe sa primerane neriešia obavy Parlamentu; vyzýva preto Komisiu, aby plne využila svoje právomoci a prevzala vedúcu úlohu a položila základy udržateľného hospodárskeho rozvoja s cieľom znížiť nezamestnanosť, najmä u mladých ľudí; vyzýva Komisiu, aby začala širokú diskusiu o budúcnosti Európy vo všetkých jej rozmeroch s cieľom dosiahnuť plnohodnotnú politickú úniu, ktorá by obnovila svoju demokratickú legitímnosť;

2.      podporuje program rozsiahlych investícií na odstránenie dramatického nedostatku investícií v Európe a zvýšenie jej potenciálu rastu; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vykonávanie súkromných investícií aj v regiónoch EÚ, ktoré sú ťažko postihnuté hospodárskou krízou; pripomína význam rozpočtových pravidiel priaznivých pre investície, aby sa podporila účasť členských štátov na budúcom Európskom fonde pre strategické investície (EFSI), najmä prostredníctvom neutralizácie, v kontexte Paktu stability a rastu, ich splateného kapitálu a verejného spolufinancovania investičných projektov vrátane prípadov zahŕňajúcich financovanie zo štrukturálnych fondov; trvá na tom, že treba vypracovať investičnú stratégiu EFSI založenú na ambicióznejších projektoch a zameranú na vytváranie kvalitných pracovných miest, ktorá by sprevádzala prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a zabezpečovala sociálnu a územnú súdržnosť v rámci EÚ;

3.      žiada komunitné riadenie a primeranú správu EFSI; žiada Komisiu, aby využila všetky existujúce rezervy dostupné v rámci Paktu stability a rastu na zabezpečenie investícií, rastu a pracovných miest;

4.      vyjadruje vážne znepokojenie nad nedostatkom výrazného sociálneho rozmeru v pracovnom programe Komisie (PPK), čo poukazuje na vážne nepochopenie dôsledkov krízy v mnohých členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby tento nedostatok napravila vykonaním opatrení a predložením návrhov, ktoré doplnia jej pracovný program počas roka 2015; berie na vedomie zásadu politickej zmeny, ale vyjadruje obavu, že ak sa neuplatní citlivo a pragmaticky, táto zásada môže viesť k tomu, že niektoré kľúčové ciele sa oslabia alebo vypustia bez riadnej politickej diskusie; zdôrazňuje, že sociálne a environmentálne acquis by sa nemalo stať obeťou programu REFIT;

5.      domnieva sa, že potrebné štrukturálne reformy sa musia riadiť pokrokovou víziou (napríklad zvýšeným poskytovaním vzdelávania a celoživotného vzdelávania, ktoré vytvárajú hospodársku výkonnosť, alebo sociálneho a zdravotného zabezpečenia, ktoré predstavuje tlmič otrasov pre tých, ktorých postihla kríza) a nesmú viesť k tomu, aby sa ľudia mali horšie alebo aby bola deflácia pravdepodobnejšia; domnieva sa, že tieto reformy by mali viesť ku konvergencii sociálnych a fiškálnych politík zameranej na obmedzenie nekalej hospodárskej súťaže medzi pracovníkmi a členskými štátmi EÚ;

6.      požaduje skutočnú zmenu daňovej politiky EÚ a naliehavo vyzýva Komisiu, aby bojovala proti daňovým podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu na úrovni EÚ, ako aj globálnej úrovni; víta zámer Komisie začať akčný plán a očakáva odvážne a rýchle opatrenia v krátkom čase; vyzýva Komisiu, aby pripravila ďalšie návrhy v kľúčových oblastiach vrátane právnych predpisov o uplatňovaní výkazníctva podľa jednotlivých krajín pre nadnárodné spoločnosti vo všetkých odvetviach a vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobia;

7.      vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy na energetickú úniu, ktorej oporou budú energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie a inteligentná infraštruktúra spolu s udržateľným a konkurencieschopným priemyslom EÚ;

8.      žiada Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na aktívnejšiu a pružnejšiu migračnú politiku EÚ, ktorá by rozvíjala a zabezpečovala legálne cesty do EÚ pre utečencov a žiadateľov o azyl na jednej strane a pre ekonomických migrantov na strane druhej, a zároveň riešila výzvy, ktoré pre EÚ v oblasti migrácie predstavujú nezákonní sprostredkovatelia a obchodníci s ľuďmi;

9.      dôrazne odmieta ohlásený zámer Komisie stiahnuť niekoľko legislatívnych návrhov, najmä právnych predpisov o kvalite ovzdušia (keďže 400 000 Európanov každoročne zomrie v dôsledku znečistenia ovzdušia) a balíka predpisov o odpade, na ktorom spoluzákonodarcovia len nedávno začali pracovať; dôrazne odmieta stiahnutie smernice o materskej dovolenke;

10.    vyhlasuje, že ak budú akékoľvek ďalšie súčasné legislatívne návrhy neskôr stiahnuté alebo odložené, mali by byť predložené na posúdenie ich európskej pridanej hodnoty a podrobnú politickú analýzu prekážok, s ktorými sa stretávajú, a do šiestich mesiacov by mali byť predložené alternatívne návrhy; domnieva sa, že Komisia nedodržiava zmluvu tým, že navrhuje stiahnuť a nahradiť iniciatívy, ak sa dohoda nedosiahne v určitej lehote (napríklad v prípade návrhu nariadenia o výrobe a označovaní ekologických výrobkov a návrhu týkajúceho sa programu na dodávanie ovocia a zeleniny a mlieka školám);

11.    zdôrazňuje, že je potrebné prepojiť vnútorné politiky EÚ s globálnymi výzvami v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja (keďže rok 2015 je Európskym rokom pre rozvoj) a podporovať verejnú diskusiu o obchodných rokovaniach so Spojenými štátmi (pokiaľ ide o Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP)); pripomína, že rok 2015 by mal byť pre EÚ rokom na prevzatie aktívnej úlohy v obnovení mierového procesu na Blízkom východe;

12.    vyjadruje pobúrenie nad nedávnymi brutálnymi teroristickými činmi vo Francúzsku a hrozbami pre slobodu prejavu; vyjadruje solidaritu obetiam týchto útokov; trvá na tom, že akékoľvek návrhy Komisie na posilnenie bezpečnosti občanov musia preukázať pridanú hodnotu a rešpektovať potrebu zachovať jednotu a dodržiavať základné práva a európske hodnoty demokracie, solidarity a tolerancie; vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na ďalšie posilnenie spolupráce orgánov presadzovania práva s cieľom lepšie predchádzať takýmto trestným činom, ako aj opatrenia na predchádzanie radikalizácii akéhokoľvek druhu a zlepšenie porozumenia medzi kultúrami a sociálno-ekonomickej integrácie menšín v Európe;

Sociálny rozmer

13.    domnieva sa, že kľúčovou ambíciou novej Komisie by malo byť posilnenie európskeho sociálneho modelu a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti tohto spôsobu života, pretože EÚ sa môže pochváliť, že v tomto ohľade je svetovým lídrom;

14.    pripomína, že 25 miliónov Európanov vrátane 5 miliónov mladých ľudí je nezamestnaných a že chudoba a sociálne vylúčenie prudko vzrástli, čo prinieslo biedu najzraniteľnejším skupinám spoločnosti, a najmä ženám, mladých ľuďom, deťom, starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, aby ako svoju prioritu a naliehavú problematiku riešila rastúcu nerovnosť v rámci krajín a medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi, diskrimináciu na trhu práce, neisté pracovné miesta, rast chudoby zamestnaných osôb a chudoby detí a sociálny dumping, ktoré sú v rozpore s európskymi hodnotami a oslabujú rastový potenciál a konkurencieschopnosť Európy;

15.    vyzýva novú Komisiu, aby zo zásad práv pracovníkov, sociálneho dialógu a sociálnej ochrany, dôstojnej mzdy, zdravia a bezpečnosti na pracovisku, spravodlivého zdaňovania a rovnakých podmienok pre všetkých bez ohľadu na pohlavie alebo etnický pôvod urobila základné piliere svojho pracovného programu; žiada Komisiu, aby zaviedla povinné posúdenie sociálneho vplyvu pre všetky budúce legislatívne návrhy; považuje za poľutovaniahodné, že PPK nezohľadňuje skutočnosť, že rovnosť príležitostí a rovnosť mužov a žien majú v tejto súvislosti rozhodujúci význam, najmä pokiaľ ide o materskú dovolenku a rodové zloženie vrcholových orgánov spoločností;

16.    upozorňuje na riziko sociálneho dumpingu a „pretekov ku dnu“ medzi európskymi pracovníkmi a sociálnymi systémami a žiada, aby Komisia predložila ucelenú a udržateľnú koncepciu práva obchodných spoločností EÚ a splnila záväzok prijatý počas potvrdzujúcich vypočutí pred Parlamentom, že predloží návrh na úplnú revíziu smernice o vysielaní pracovníkov;

Hospodárske, rozpočtové a environmentálne výzvy

17.    domnieva sa, že pokiaľ ide o investičný plán novej Komisie pre Európu (ktorý zahŕňa Európsky fond pre strategické investície ako jedno z opatrení, ktoré sú nutné na riešenie katastrofálnej hospodárskej situácie v EÚ), prioritnými cieľmi tohto nového investičného balíka by mali byť dopravná infraštruktúra, energetická infraštruktúra, digitálne, kultúrne a tvorivé odvetvie, telekomunikačná infraštruktúra, vzdelávanie a odborná príprava, výskum, veda a inovácie so širokým dôrazom na energetickú efektívnosť a elimináciu emisií uhlíka v hospodárstve; očakáva, že Komisia v úzkej spolupráci so spoluzákonodarcami navrhne podrobnú štruktúru investičného plánu tak, aby sa maximalizoval jeho vplyv na inteligentné investície so silnou sociálno-ekonomickou pridanou hodnotou a podporu podnikania, rastu a tvorby kvalitných pracovných miest; vyzýva na hodnotenie vykonávania investičného plánu dvakrát ročne;

18.    pripomína ambiciózne ciele stratégie Európa 2020 a zdôrazňuje, že je potrebné predložiť ambiciózne legislatívne návrhy na vykonávanie klimaticko-energetického balíka do roku 2030, najmä v záujme inkluzívneho rastu a prechodu na udržateľné a energeticky efektívne hospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby nový investičný program EÚ postavila okolo týchto cieľov; s ohľadom na nadchádzajúce preskúmanie stratégie v polovici trvania očakáva, že priority sociálnej a environmentálnej politiky sa širšie zohľadnia a postavia na rovnakú úroveň ako hospodárske a finančné aspekty a že medzi stratégiou a novým investičným plánom sa dosiahne politický a operačný súlad; želá si, aby EÚ zohrávala vedúcu úlohu počas rokovaní o zmene klímy na COP 21 v Paríži na konci roka 2015;

19.    očakáva, že Komisia rýchlo zabezpečí vyššiu cenu uhlíka v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami s cieľom podporiť a zaručiť dlhodobé súkromné investície do dekarbonizácie a obmedzí zoznam výnimiek v systéme bezodplatného prideľovania kvót pre odvetvia s únikom uhlíka s cieľom podporiť investície do nového, udržateľného energetického modelu;

20.    zdôrazňuje svoje pokrokové uznesenie o klimaticko-energetickom balíku do roku 2030 a vyzýva Komisiu, aby svoje legislatívne návrhy postavila okolo troch záväzných cieľov – pre emisie CO2, energetickú efektívnosť a výrobu energie z obnoviteľných zdrojov;

21.    požaduje vypracovanie ambicióznej priemyselnej politiky EÚ, ktorá umožní rozvoj nových tovarov a služieb a reštrukturalizáciu priemyselných postupov prostredníctvom inovácií, a to s cieľom modernizovať priemysel EÚ a prejsť na znalostné, digitálne a nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje; žiada Komisiu, aby posilnila podporné opatrenia pre vytvorenie Európskeho výskumného priestoru, pretransformovala výsledky výskumu do komercializovaných spracovaných výrobkov a služieb a podporovala digitalizáciu;

22.    vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že zásada udržateľného rozvoja, ako sa uvádza v zmluvách a ako je zahrnutá do portfólia prvého podpredsedu Komisie, sa náležite zohľadní v PPK a podporí konkrétnymi legislatívnymi návrhmi;

23.    zdôrazňuje obrovský potenciál balíka predpisov o odpade a smernice o kvalite ovzdušia na rozsiahle a dlhodobé pozitívne účinky na udržateľný rozvoj a vytváranie pracovných miest, ako aj významné prínosy pre zdravie a životné prostredie; pripomína Komisii, že návrhy v oblasti obehového hospodárstva by mali ostať jednou z priorít politického programu a mali by sa ďalej implementovať, okrem iného tým, že sa stanovia záväzné ciele pre efektívne využívanie zdrojov a zavedú ukazovatele uhlíkovej stopy a použitia pôdy, vody a materiálov; pripomína Komisii, že celý balík predpisov o kvalite ovzdušia vrátane návrhu novej smernice o národných emisných stropoch je nanajvýš dôležitý a bude mať významné zdravotné, hospodárske a environmentálne prínosy pre občanov;

24.    vyzýva Komisiu, aby uvažovala o súčasných výzvach v oblastiach životného prostredia a zdravia, kde stav životného prostredia negatívne ovplyvňuje ľudské zdravie, a predložila plánované stratégie, najmä stratégiu v oblasti endokrinných disruptorov, uvedené v 7. environmentálnom akčnom programe;

25.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že v PPK chýba akákoľvek vzdelávacia a kultúrna dimenzia, ktorá by zdôrazňovala kreatívny rozmer rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti európskeho systému a priemyslu; vyzýva Komisiu, aby prijala rozhodnejší a medziodvetvový prístup k podpore digitálneho a kultúrneho odvetvia s cieľom rozvíjať ľudské práva a tvorivosť, kultúru a vzdelanosť európskych občanov;

26.    považuje za nevyhnutné, aby Komisia pokračovala vo svojich návrhoch a práci, ktorú vykonala počas predchádzajúceho obdobia a ktorá sa týkala úlohy a uznania sociálneho hospodárstva a sociálneho podnikania v rámci EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy európskych stanov pre vzájomné poisťovacie spolky a združenia a revidovaný návrh o stanovách európskeho družstva a zachovala svoj návrh o štatúte európskej nadácie;

27.    podporuje zámer Komisie navrhnúť systém na úrovni EÚ, ktorý by zabezpečil, že dane sa zaplatia v krajine, kde sa vytvoria zisky; domnieva sa, že spravodlivé zdaňovanie povzbudí skutočné a udržateľné hospodárstvo, pričom vytvorí rast a pracovné miesta, a pripomína, že boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam by mal byť spojený s národnými rozpočtami, ale aj s diskusiou o vlastných zdrojoch EÚ; vyzýva Komisiu, aby sa ujala vedúcej úlohy pri stanovovaní spoločných opatrení EÚ na boj proti daňovým rajom vrátane návrhu týkajúceho sa 14. smernice o práve obchodných spoločností, v ktorom výslovne vylúči rozdeľovanie sídiel spoločností, vymedzí daňové raje, stanoví čiernu listinu EÚ a predstaví konkrétne opatrenia zamerané na odstránenie daňových rajov;

28.    trvá na tom, že nový systém zdaňovania právnických osôb nie je len opatrením daňovej spravodlivosti, ale mal by byť zameraný aj na výber nových zdrojov na posilnenie európskej fiškálnej kapacity; pripomína, že súčasné obmedzenie a nedostatočná výška európskeho rozpočtu viedli každý rok k významným obetiam, pokiaľ ide o priority EP, a to v čase, keď sú potrebné dostatočné finančné prostriedky pre plán stimulov EÚ;

29.    je znepokojený pokračujúcou krízou platieb v rozpočte EÚ a neustálym zvyšovaním úrovne neuhradených platieb; vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétny návrh, ktorým postaví rozpočet EÚ na pevný a udržateľný základ, pričom reformuje najmä systém vlastných zdrojov EÚ s cieľom znížiť zraniteľnosť financií EÚ voči národným sporom;

30.    pripomína, že je naliehavo potrebná revízia viacročného finančného rámca, aby sa vykonali skutočné reformy a našli väčšie zdroje na implementáciu navrhovaného investičného plánu, pričom by mala byť v súlade s preskúmaním stratégie Európa 2020 v polovici trvania a s investičným plánom;

31.    žiada Komisiu, aby vykonala posúdenie vplyvu týkajúce sa potenciálnych výhod spojených so systémom poistenia v nezamestnanosti na európskej úrovni a/alebo úrovni eurozóny;

32.    vyzýva Komisiu, aby zabezpečila potrebné prehĺbenie hospodárskej a sociálnej koordinácie v rámci hospodárskej a menovej únie (HMÚ), najmä na prekonanie rastúcich rozdielov medzi členskými štátmi eurozóny, ktoré ohrozujú udržateľnosť HMÚ, a očakáva plné zapojenie Parlamentu, možno aj prostredníctvom medziinšitucionálnej dohody; pripomína, že dobudovanie HMÚ musí viesť aj k významnému posilneniu jej demokratického rozmeru;

33.    zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnutie bankovej únie, a to prostredníctvom vykonávania už prijatých pravidiel jednotných mechanizmov dohľadu a riešenia krízových situácií, najmä vytvorením potrebných mechanizmov na zabezpečenie dostatočnej výpožičkovej kapacity pre jednotný fond na riešenie krízových situácií; v tejto súvislosti očakáva ďalšie iniciatívy, najmä pokiaľ ide o európsky mechanizmus ochrany vkladov;

34.    zdôrazňuje význam ďalšieho posilňovania regulačného rámca pre finančné a bankové služby s osobitným dôrazom na tieňové bankovníctvo;

35.    trvá na tom, že zjednodušenie technických opatrení na ochranu morských organizmov by sa malo uskutočňovať prostredníctvom regionalizácie, ale upozorňuje, že by to nemalo znamenať krok späť k národnému rozhodovaniu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby nielen vyhodnotila vplyv nariadenia o kontrole rybolovu na novoprijatú spoločnú rybársku politiku, ale aby sa usilovala aj o jeho prepracovanie do konca roka 2015;

36.    vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na zabezpečenie vyváženého trhu s mliekom, keď sa 31. marca 2015 skončia kvóty na mlieko, s cieľom zabrániť negatívnym sociálnym a hospodárskym dôsledkom a rizikám pre dlhodobé investície do tohto odvetvia;

Migrácia a spravodlivosť, základné práva, spotrebitelia, digitálna Európa

37.    vyzýva Komisiu, aby zaujala holistický prístup k migračnej a azylovej politike vytvorením spoľahlivých mechanizmov pre solidaritu a rozdelenie finančných a ďalších záväzkov medzi členské štáty; očakáva, že Komisia nielen posilní existujúce európske nástroje, ale preskúma a navrhne aj nové spôsoby bezpečného a legálneho vstupu do EÚ; domnieva sa, že táto politika musí zahŕňať partnerstvá s tretími krajinami na podporu bezpečnej mobility, procesu demokratizácie, spoločného riadenia hraníc, boja proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, ako aj spoločnej ochrany osôb v núdzi;

38.    je znepokojený tým, že Komisia nereagovala na rastúce výzvy pre demokraciu a základné slobody v niektorých členských štátoch; vyzýva na opatrenia týkajúce sa týchto otázok, najmä monitorovanie základných práv v členských štátoch, ako aj slobody médií a právneho štátu v celej EÚ; očakáva, že Komisia predloží iniciatívy na posilnenie boja proti diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, sexuálnej orientácie alebo identity, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia alebo veku;

39.    považuje za neprijateľné, že situácia európskej rómskej komunity sa neustále zhoršuje; požaduje osobitný akčný plán týkajúci sa spôsobov zníženia sociálneho vylúčenia Rómov väčšinovou spoločnosťou a zároveň zvýšenia ich sociálneho začlenenia; zdôrazňuje potrebu európskej stratégie pre Rómov, ktorá prekročí rámec súčasných vnútroštátnych stratégií; vyzýva na zásadnú revíziu vnútroštátnych stratégií pre Rómov s cieľom uplatňovať referenčné ciele a účinné ukazovatele na meranie úrovne protirómskych nálad a ich účinkov vo všetkých členských štátoch;

40.    vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o zabezpečenie skorého pristúpenia k Európskemu dohovoru o ľudských právach spôsobom, ktorý je v súlade so základnými právami a európskymi hodnotami, ako sú stanovené v zmluvách;

41.    považuje za poľutovaniahodné, že PPK sa veľmi nezaoberá občanmi EÚ ako spotrebiteľmi; trvá na tom, že digitálna Európa je oveľa širší pojem než len jednotný digitálny trh a že všetky návrhy musia zaručovať ochranu spotrebiteľa a ochranu údajov, pričom sa zohľadní sociálny rozmer, všeobecný prístup, začlenenie všetkých skupín obyvateľstva, neutralita siete a kultúrna rozmanitosť; pripomína, že je potrebné zaviesť účinný mechanizmus nápravy pre spotrebiteľov v EÚ a zaoberať sa prevenciou podvodov a daňových únikov v kontexte digitálnej činnosti;

42.    vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnú európsku reakciu na problémy súvisiace so základnými právami LGBTI osôb, a to vo forme stratégie alebo plánu EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, ako to opakovane žiadal Parlament a členské štáty;

Európska služba pre vonkajšiu činnosť, rozšírenie, susedská politika

43.    berie na vedomie organizačné úsilie v rámci novej Komisie, ktoré by malo dať jej podpredsedníčke/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) právomoci nad rámec spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a zabezpečiť lepšie začlenenie vonkajšieho rozmeru politík EÚ s odbornými znalosťami Európskej služby pre vonkajšiu činnosť; trvá na tom, že treba zlepšiť komunikáciu medzi obchodnou a susedskou politikou, a žiada Komisiu, aby zabezpečila, že migračná politika sa viac nebude formulovať bez odkazu na rozvojovú politiku;

44.    je pevne presvedčený, že Komisia by mala preukázať svoj záväzok udržať nažive politiku rozširovania tým, že bude tvrdo pracovať na otvorení niektorých rokovacích kapitol s Tureckom, Čiernou Horou a Srbskom a primerane riešiť výzvy v Bosne a Hercegovine, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Albánsku a Kosove s cieľom dosiahnuť v roku 2015 konkrétny pokrok na ceste integrácie do EÚ;

45.    berie na vedomie, že Komisia začne posudzovanie vnútroštátnych programov hospodárskych reforiem v krajinách zahrnutých do procesu rozširovania v januári 2015 s cieľom prispôsobiť správu ich ekonomických záležitostí meniacemu sa európskemu modelu; varuje Komisiu, aby nezopakovala v krajinách zahrnutých do procesu rozširovania chybu úsporných vládnych opatrení, ktoré ohrozujú hospodársky rast;

46.    vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila spoluprácu s východnými susedmi a pomáhala krajinám ako Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko stabilizovať sa rozšírením oblasti demokracie a sociálnej spravodlivosti; zdôrazňuje, že len demokratické a inkluzívne vlády môžu budovať pocit občianstva potrebný na to, aby boli odolnejšie proti pokusom oslabiť ich zvrchovanosť;

47.    požaduje zintenzívnenie úsilia EÚ o pomoc pri ukončení konfliktu na Ukrajine a oživení dialógu s Moskvou; v tejto súvislosti sa domnieva, že sankcie sú zamerané na to, aby prinútili ruskú vládu zmeniť jej politiku; domnieva sa, že zachovanie, posilnenie alebo reverzibilita sankcií závisia od postoja Ruska a od situácie na Ukrajine;

48.    vyjadruje plnú podporu úsiliu PK/VP o sprostredkovanie spoločného prístupu EÚ k uznaniu Palestínskeho štátu; vyzýva PK/VP, aby ako vplyvný aktér splnila svoju povinnosť a vypracovala odvážnu a komplexnú mierovú iniciatívu pre región Blízkeho východu, a to najmä na základe Arabskej mierovej iniciatívy;

49.    vyzýva PK/VP, aby aktívne spolupracovala so všetkými regionálnymi a medzinárodnými aktérmi (najmä Iránom a Ruskom), ktorí majú vplyv na strany konfliktu v Sýrii, s cieľom poraziť teroristov z Islamského štátu a ukončiť konflikt v Sýrii;

50.    víta záväzok PK/VP venovať väčšiu pozornosť oblasti južného Stredozemia; pripomína kľúčový rozmer politiky južného susedstva; opätovne potvrdzuje, že táto politika musí byť založená na spoločnom rozvoji v záujme podpory stability a prosperity v regióne; trvá na tom, že treba posilniť politickú a hospodársku spoluprácu; vyzýva Komisiu, aby podporovala demokratické ambície občianskej spoločnosti;

51.    je presvedčený, že PK/VP by mala posilniť úlohu EÚ v Latinskej Amerike a zlepšiť a rozšíriť politické a obchodné dohody s krajinami Latinskej Ameriky, ako aj regionálne a medziregionálne integračné procesy, ktoré v súčasnosti prebiehajú;

52.    vyzýva Komisiu, aby podnecovala a rozvíjala skutočnú zahraničnú politiku v oblasti bezpečnosti a obrany s cieľom bojovať proti konfliktom, politickej nestabilite a korupcii a podporovať bezpečnosť, dodržiavanie ľudských práv, stabilitu a riešenie konfliktov;

Obchod, ľudské práva, rozvojová politika

53.    súhlasí s názormi Komisie, že je potrebné usilovať sa o vyváženú dohodu o obchode s USA ako nástroj na podporu rastu a zamestnanosti a zároveň ochranu zdravotných, sociálnych, environmentálnych noriem a noriem ochrany údajov EÚ a jej kultúrnej rozmanitosti; domnieva sa, že TTIP by malo zabezpečiť užitočný prístup na trh a podporovať prísne environmentálne a sociálne normy; domnieva sa, že v dohode by nemal byť žiadny mechanizmus urovnávania sporov medzi investormi a štátom;

54.    považuje za poľutovaniahodné, že PPK neobsahuje reformu režimu EÚ pre vývoz položiek s dvojakým použitím; vyzýva Komisiu, aby pripravila strategický dokument uvádzajúci širšie ciele obchodnej politiky EÚ nad rámec TTIP; trvá na tom, aby všetky obchodné dohody obsahovali záväzné ustanovenia o pracovných a environmentálnych normách;

55.    pripomína, že ľudské práva sú jednou zo zastrešujúcich priorít PK/VP; opätovne pripomína potrebu pracovať so všetkými členmi Komisie na uplatňovaní hľadiska ľudských práv v iných oblastiach politiky, najmä v oblasti migrácie, rozvoja, životného prostredia, riadenia internetu, obchodu, investícií, technológií a podnikania;

56.    vyjadruje vážne znepokojenie nad humanitárnou situáciou sýrskych utečencov; pripomína, že azylová politika a pomoc utečencom sú kľúčovými nástrojmi v oblasti ľudských práv, a to najmä v prípade ľudí unikajúcich pred konfliktom, a vyzýva Komisiu, aby začala spoločnú európsku stratégiu na zabezpečenie potrebnej pomoci sýrskym utečencom prostredníctvom európskeho plánu na poskytovanie prístrešia a distribúciu utečencov medzi členské štáty EÚ na pomernom základe;

57.    nabáda Komisiu, aby využila príležitosť poskytnutú významom roka 2015 pre medzinárodný rozvoj na zabezpečenie úplnej súdržnosti politík v záujme rozvoja v rámci svojho pracovného programu; žiada Komisiu, aby pristupovala koherentne a vážne k svojmu záväzku bojovať proti epidémii eboly, ktorá odhalila naliehavú potrebu predloženia a vykonávania akčného programu v oblasti celosvetového zdravia;

58.    naďalej je vážne znepokojený obmedzeniami, najmä rozpočtovej povahy, ktorým Komisia čelí pri riešení historického počtu simultánnych humanitárnych kríz, a vyzýva na okamžité nadväzujúce opatrenia k akčnému plánu EÚ na vykonávanie Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci;

Transparentnosť a pracovný vzťah medzi Parlamentom a Komisiou

59.    pripomína predsedovi Komisie jeho záväzok transparentne spolupracovať s Parlamentom v duchu lojálnosti, vzájomnej dôvery a spolupráce a rešpektovať rovnosť medzi spoluzákonodarcami EÚ;

60.    vyjadruje sklamanie zo spôsobu, akým Komisia komunikovala, najmä v rámci príprav na predloženie jej pracovného programu na plenárnej schôdzi 16. decembra 2014; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom transparentnosti na strane Komisie a nad zmätkom a nedostatkom relevantných informácií pred zverejnením a predložením PPK; vyzýva preto Komisiu, aby obnovila dôveru medzi Komisiou a Parlamentom, ktorá, žiaľ, bola narušená;

61.    víta návrh Komisie vytvoriť povinný register lobistov na základe medziinštitucionálnej dohody a vyjadruje ochotu začať rokovania, ale zároveň pripomína svoju požiadavku, aby Komisia predložila legislatívny návrh na zriadenie povinného registra na základe článku 352 ZFEÚ a zahrnula návrh umožňujúci zriadenie povinného registra v súlade s riadnym legislatívnym postupom;

62.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia