Menettely : 2014/3011(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0036/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0036/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 125kWORD 56k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.459v01-00
 
B8-0036/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))


Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))  
B8‑0036/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista,

–       ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 15. joulukuuta 2014 antaman lausuman,

–       ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen 14. joulukuuta 2014 antaman yhteisen lausuman,

–       ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun Turkkia koskevan vuoden 2014 edistymiskertomuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Turkin poliisi pidätti 14. joulukuuta 2014 toimittajia ja tiedotusvälineiden päälliköitä, joihin lukeutuivat Zaman-sanomalehden päätoimittaja Ekrem Dumanlı ja Samanyolu-mediaryhmän pääjohtaja Hidayet Karaca; ottaa huomioon, että istanbulilaisen tuomarin antamassa pidätysmääräyksessä todetaan, että kyseisiin henkilöihin kohdistui rikostutkinta, koska he muodostivat järjestön, joka oli pyrkinyt kaappaamaan vallan ”painostuksella, pelottelulla ja uhkailulla” syyllistyen ”valheisiin, vapaudenriistoon ja asiakirjojen väärentämiseen”;

B.     toteaa, että poliisin ratsiat ja toimittajien ja tiedotusvälineiden edustajien pidätykset loukkaavat tiedotusvälineiden vapautta; toteaa, että pidätetyt odottavat, että syyttömyysolettaman periaatetta noudatetaan, ja muistuttavat luovuttamattomasta oikeudesta väitettyjä väärinkäytöksiä koskevaan riippumattomaan ja avoimeen tutkintaan, jossa vastaajien oikeuksia kunnioitetaan kaikilta osin;

C.     ottaa huomioon, että osa joulukuussa 2014 pidätetyistä henkilöistä on vapautettu; toteaa, että istanbulilainen tuomioistuin ilmoitti 19. joulukuuta 2014, että Ekrem Dumanlı vapautetaan takuita vastaan ja asetetaan matkustuskieltoon rikostutkinnan ajaksi, mutta Hidayet Karaca pidetään vangittuna, kunnes tutkinta on saatu valmiiksi; toteaa, että istanbulilainen tuomioistuin hylkäsi 31. joulukuuta 2014 syyttäjän vastalauseen Ekrem Dumanlın ja seitsemän muun henkilön vapauttamiselle;

D.     toteaa, että poliitikkojen esittämät pelottelevat lausunnot ja kriittisiä toimittajia vastaan vireille pannut menettelyt yhdessä media-alan omistusrakenteen kanssa ovat johtaneet laajamittaiseen itsesensuuriin tiedotusvälineiden omistajien ja toimittajien keskuudessa sekä toimittajien irtisanomisiin;

E.     toteaa, että tiedotusvälineiden omistus on keskittynyt suuressa määrin yritysryhmittymille, joiden intresseissä on paljon muutakin kuin vapaa tiedonvälitys;

F.     toteaa, että hallituksen vastaus väitettyihin korruptioepäilyihin joulukuussa 2013 herättää vakavia epäilyksiä oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta ja osoitti suvaitsemattomuuden lisääntyneen poliittista oppositiota, julkisia protesteja ja kriittistä mediaa kohtaan;

G.     toteaa, että Turkin hallituksen olisi kiireellisesti otettava asiakseen tiedotusvälineiden vapauden tarkastelu ja luotava asianmukainen oikeuskehys, joka takaa kansainvälisten normien mukaisen moniarvoisuuden; palauttaa mieliin hallituksen pyrkimyksen kieltää sosiaalisen median käyttö sekä sen taipumuksen rajoittaa ilmaisunvapautta samoin kuin tiedotusvälineisiin ja toimittajiin kohdistetun painostuksen;

1.      tuomitsee viimeaikaiset poliisiratsiat ja toimittajien sekä tiedotusvälineiden edustajien pidätykset, jotka toteutettiin Turkissa 14. joulukuuta 2014; muistuttaa, että vapaa ja moniarvoinen lehdistö kuuluu olennaisena osana jokaiseen demokratiaan, kuten myös puolueeton oikeudenkäynti ja oikeuslaitoksen riippumattomuus; korostaa siksi, että tämän viimeisimmän pidättämisaallon yhteydessä on tarpeen kaikissa tapauksissa i) antaa laajasti ja avoimesti tietoa vastaajia koskevista syytöksistä, ii) antaa vastaajille mahdollisuus tutustua kaikkiin syyllisyyteen viittaaviin todisteisiin sekä antaa heille täydet puolustautumisoikeudet ja iii) varmistaa tapausten asianmukainen käsittely, jotta syytösten totuudenmukaisuus saadaan vahvistettua viipymättä ja riittävän varmasti; painottaa, että nämä toimet kyseenalaistavat tiedotusvälineiden vapauden, joka on yksi demokratian perusperiaatteista;

2.      ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että demokraattisista uudistuksista on peräännytty, ja erityisesti hallituksen yhä kielteisemmästä suhtautumisesta julkisiin mielenilmauksiin ja kriittisiin tiedotusvälineisiin; korostaa, että lehdistönvapaus ja demokraattisten arvojen kunnioittaminen on tärkeää EU:n laajentumisprosessissa, ja vahvistaa olevansa sitä mieltä, että on tarpeen jatkaa liittymisneuvotteluja Turkin kanssa;

3.      korostaa, että tietyt Turkin oikeuskehyksen säännökset ja niiden tulkinta oikeuslaitoksessa haittaavat edelleen ilmaisunvapautta, myös tiedotusvälineiden vapautta; muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat unionin keskeisten arvojen ytimessä, ja korostaa, että riippumaton lehdistö on erittäin tärkeä demokraattiselle yhteiskunnalle, sillä se mahdollistaa kansalaisten aktiivisen ja valistuneen osallistumisen yhteiseen päätöksentekoon, mikä puolestaan vahvistaa demokratiaa;

4.      on syvästi huolestunut siitä, että suuri joukko toimittajia on tutkintavankeudessa, ja kehottaa Turkin oikeusviranomaisia arvioimaan ja käsittelemään heidän tapauksensa mahdollisimman pian;

5.      korostaa, että oikeusjutut toimittajia ja kirjailijoita vastaan ja toimittajien lukuisat irtisanomiset, pelottelu ja häirintä sekä muut painostuskeinot, joita kriittisiä tiedotusvälineitä ja toimittajia kohtaan on käytetty, on saatava loppumaan; korostaa, että tällaiset toimet hankaloittavat toimittajien mahdollisuuksia hoitaa ammatilliset velvoitteensa, esimerkiksi välittää yleisölle tietoa lahjontatapauksista ja muista yleistä etua koskevista asioista, sekä rajoittavat heidän ilmaisunvapauttaan, mikä on johtanut tiedotusvälineiden omistajien ja toimittajien laajamittaiseen itsesensuuriin; palauttaa mieliin, että oikeus levittää, jakaa ja saada tietoa on vahvistettu kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, jonka sopimuspuolena Turkki on;

6.      pyytää Turkin viranomaisia tarkistamaan oikeuskehyksen säännöksiä, joita käytetään ilmaisunvapautta, yhdistymis- ja kokoontumisvapautta ja tiedonsaantia koskevien oikeuksien rajoittamiseen, ja saattamaan kyseiset säännökset sopusointuun kansainvälisten normien kanssa; kehottaa lisäksi lopettamaan kriittisten tiedotusvälineiden ja toimittajien painostamisen ja pelottelun;

7.      toteaa, että verkkosivustojen kiellot ulottuvat suhteettoman laajalle, kun otetaan huomioon, että elokuussa 2014 Turkissa oli yli 50 000 sivustoa, joille ei päässyt, vaikka vain 6 000 sivustoa oli kielletty oikeuden päätöksellä;

8.      huomauttaa, että toimintasuunnitelmassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisen ehkäisemiseksi ei edellytetä ilmaisunvapautta rajoittavien terrorismintorjuntalain ja rikoslain kaikkien asiaa koskevien säännösten tarkistamista; korostaa, että näitä lakeja on muutettava kiireellisesti;

9.      katsoo, että tiedotusvälineiden vapautta ja ilmaisunvapautta rajoittaneet viimeaikaiset tapahtumat osoittavat selvästi, että Turkin ja EU:n välistä yhteistyötä on pikemmin lisättävä kuin vähennettävä, etenkin asioissa, jotka koskevat oikeusvaltion periaatteiden toteuttamista ja perusoikeuksiin liittyviä uudistuksia;

10.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / Euroopan komission varapuheenjohtajalle sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö