Предложение за резолюция - B8-0037/2015Предложение за резолюция
B8-0037/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно работната програма на Комисията за 2015 г.

12.1.2015 - (2014/2829(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Вики Форд от името на групата ECR

Процедура : 2014/2829(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0037/2015
Внесени текстове :
B8-0037/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0037/2015

Резолюция на Европейския парламент относно работната програма на Комисията за 2015 г.

(2014/2829(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предстоящото съобщение на Комисията относно работната програма на Комисията за 2015 г. и нейните три приложения:

•     „Нови инициативи“;

•     „Списък на внесени предложения, които ще бъдат оттеглени или променени“;

•     „Действия по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)“;

–       като взе предвид документа „Политически насоки“ на председателя на Европейската комисия,

–       като взе предвид стратегията „Европа 2020“,

–       като взе предвид действащото Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, и по-специално приложение 4 към него,

–       като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

А.     като има предвид, че Европа е част от глобална надпревара, в която само конкурентоспособните икономики ще бъдат в състояние да създават работни места и да повишават жизнения стандарт на своите граждани;

Б.     като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред дълбока криза на конкурентоспособността в рамките на световна икономика, която поставя все повече предизвикателства;

В.     като има предвид, че повечето други региони на света отбелязват по-бърз растеж и все по-високи равнища на производителност и иновации;

Г.     като има предвид, че кризата на държавния дълг в еврозоната нанесе тежки вреди на европейската икономика и причини значителни трудности за милиони;

Д.     като има предвид, че европейските избирателни резултати в много страни разкриха широко разпространено неудовлетворение от много аспекти на ЕС, и подчертаха необходимостта от реформи;

ЧАСТ 1: ОБЩИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА КОМИСИЯТА ЗА 2015 Г.

 

1.      приветства призивите, отправени в работната програма на Комисията за 2015 г. за по-добро регулиране, субсидиарност и прозрачност, и подкрепя принципа на политическо прекъсване и оттеглянето на много инициативи; изразява съгласие, че вниманието следва да се съсредоточи върху инициативи, които водят до растеж и работни места и позволяват на предприятията да процъфтяват; счита, че първият приоритет трябва да бъде гарантирането, че съществуващите политики оказват положително въздействие върху конкурентоспособността, че са правилно изпълнявани и че са подходящи за целта; призовава Комисията да изготви амбициозна, но реалистична цел за намаляване на бюрокрацията;

2.      счита, че всички нови законодателни предложения, преди да бъдат представени от Комисията, следва да преминат тест за конкурентоспособност, като изискването към тях следва да бъде да покажат нетно положително въздействие върху конкурентоспособността;

3.      подчертава, че докато добре насочените публични инвестиции са необходими, например, за подобряването на образователните стандарти и за развитие на някои инфраструктури, дългосрочният растеж не се постига чрез увеличаване на публичните разходи по такъв начин, че те да изискват увеличаване на данъчната тежест върху физическите лица и предприятията, които вече са силно притиснати, или чрез заемане на още повече парични средства, които бъдещите поколения ще трябва да изплащат; подчертава важността на създаването на подходящи условия за стимулиране на инвестициите на частния сектор, който е от ключово значение за икономическото възстановяване на Европа в дългосрочен план;

4.      подкрепя стратегия за растеж, чиято цел би била да се гарантира, че е въведена правилната политическа рамка, която да позволи на бизнеса и на предприемачите да процъфтяват, като създават заетост, създават благосъстояние и повишават жизнения стандарт; отбелязва, че стратегията „Европа 2020“ очерта пътя към бъдещето, но изразява съжаление, че липсва политическа воля, която да даде тласък на стратегията и да осигури нейното цялостно изпълнение;

5.      подчертава, че европейските публични разходи не могат да правят изключение от значителните усилия, които държавите членки полагат, за да овладеят своите публични разходи, и настоява, че бюджетът на Съюза трябва да се стреми към намаляване с цел облекчаване на данъчната тежест върху данъкоплатците; счита, че бюджетът на ЕС следва да бъде недвусмислено насочен към подпомагане на държавите членки при преодоляване на структурните предизвикателства, и по-специално загубата на конкурентоспособност и последвалото повишаване на безработицата; настоява, че е необходимо да се намалят разходите за администрацията на ЕС (например, като се сложи край на необходимостта Парламентът да заседава в Страсбург) и да се постигнат действителни намаления на бюджета на ЕС;

6.      настоява, че принципът на европейската добавена стойност следва да представлява крайъгълен камък по отношение на всички разходи, които също така трябва да се ръководят от принципите на ефикасност, ефективност и икономичност, при зачитане на принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от ДЕС и заложен в Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз;

7.      изразява съжаление, че субсидиарността не се споменава подробно в работната програма на Комисията; изразява убеждение, че спазването по-скоро на този принцип, а не на понятието за „все по-тесен Съюз“ ще ръководи Европейския съюз в посока, която би имала по-голяма популярност сред населението на нашите европейски страни; предлага Комисията да установи на ранен етап как по-добре да отчита и да спазва принципите на субсидиарност и пропорционалност, и по-специално как да отразява по-добре такава политика по време на взаимодействието си с националните парламенти; настоява, че загрижеността във връзка с икономическото управление не следва да осигурява прикритие за централизиране на социалните политики и политиките в областта на заетостта;

8.      изразява съжаление по отношение на ниския приоритет, който новата Комисия очевидно отдава на постигането на ефективно управление на средствата, предоставени на разположение на Европейския съюз, и по-специално пълната липса на амбиция за постигане на положителна декларация за достоверност от Европейската сметна палата; осъжда това, че новата Комисия не назначи свой специален член на Комисията, който да отговаря за бюджетния контрол, както многократно беше поискано от Европейския парламент; счита, че неназначаването на член на Комисията показва, че новата Комисия или не преценява огромния мащаб на предизвикателството, пред което е изправена, или има слаб интерес към разглеждането му; отново заявява призива си към Комисията да направи всичко възможно, за да постигне въвеждането на стандартизирани декларации за управление на държавите членки, които да бъдат подписани на подходящо политическо равнище и да обхващат фондовете на ЕС със съвместно управление; подчертава важността на системни, редовни и независими оценки, които да гарантират, че всички разходи постигат желаните резултати по един икономически ефективен начин;

ЧАСТ 2: КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТНАТА ПРОГРАМА

„Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите“

9.      счита, че за да се създаде по-гостоприемна среда за създаване на работни места, Комисията следва да помогне на държавите членки да въведат необходимите структурни реформи, насочени към преодоляване на следните фактори: несъответствия между търсените и предлаганите умения, предприемачество, демографски данни, достъп до пазара, достъп до финансиране, липса на гъвкавост на пазара на труда, административни разходи и по-добро регулиране;

10.    отново подчертава значението на задълбочаването на единния пазар и призовава насочеността на Комисията към „по-добро регулиране“ да осигури стабилна европейска среда за стопанска дейност, намаляване на бюрокрацията, премахване на регулаторните тежести и пречки пред инвестициите и насърчаване на минимално ново законодателство;

11.    приветства поставянето на акцент върху инвестициите на частния сектор и призовава за по-нататъшното премахване на пречките пред инвестициите в рамките на целия Съюз, особено за инвестиции за малките и средни предприятия;

12.    приветства политическия приоритет на Комисията за облекчаване на регулаторната тежест и призовава Комисията, в контекста на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), да изпълни бързо ангажиментите, посочени в нейното съобщение;

13.    подчертава, че е важно в основата на всички регулаторни и законодателни предложения да залегнат доказателствата от страна на предприятията и други експерти и заинтересовани лица, и призовава председателя на Комисията да изпълни своето обещание за запазване на поста на главен научен съветник;

14.    отбелязва действията на Комисията за разглеждане на резултатите от прегледа на класацията на „10-те най-обременителни закона за МСП“, което ще помогне на предприятията да създават повече възможности за заетост; счита, че Комисията следва спешно да даде приоритет на подобряването на тези нормативни разпоредби по начин, който отговаря на загрижеността на МСП; счита, че е необходимо да се гарантира, че ЕС и държавите членки вземат предвид специфичните нужди и разглеждат мерки в подкрепа на предприятията, по-специално на МСП и микропредприятията, в политическия процес;

15.    изтъква, че отскоро има тенденция дружествата да връщат дейности по производство и услуги в Европа, както и възможностите, които се откриват по този начин за създаването на работни места; призовава Комисията да обмисли как ЕС може да помогне на предприятията да се възползват от възможностите, предлагани от настоящото „завръщане“;

16.    отбелязва намерението на Комисията да осъвремени правилата относно авторското право; независимо от това изисква при всяка такава реформа да се има предвид субсидиарността и да се обърне сериозно внимание на културните последици и равенството на достъпа, както и на принципа, че когато най-добрите практики вече са довели до удовлетворително отношение между носителите на права и търговските потребители на такива права, тези договорености следва да бъдат спазвани и да им се позволи необезпокоявано да продължат своето съществуване;

17.    настоятелно призовава за това структурата на новия Европейски фонд за стратегически инвестиции да бъде изградена по начин, който да допълва структурните фондове, и за това всички иновативни финансови инструменти, които подлежат на насърчаване във връзка с този фонд с цел увеличаване на въздействието на структурните фондове, да бъдат изградени по устойчив начин, който да отчита интересите на регионите; призовава фондът да бъде структуриран по начин, който избягва национализацията на загубите и приватизацията на печалбите;

18.    приветства твърдия ангажимент на Комисията за по-добро законотворчество и програмата REFIT; подкрепя използването на проверките за пригодност и призовава да им се обърне повече внимание от страна на Комисията; счита за окуражаващ подхода за „подготовка за действие“, отразен в работната програма, и счита, че едно ново начало е именно това, което се изисква в много области на политиката; предупреждава, че в случаите, когато предложенията са оттеглени, за да бъдат заменени от нови предложения, тези нови инициативи не следва да водят до по-голяма тежест за съответните хора и предприятия;

19.    подкрепя продължаващото развитие и модернизиране на законите на ЕС за правата върху интелектуална собственост, и по-специално усилията за подобряване на начина, по който функционира авторското право; ангажира се да разгледа подробно предложенията на Комисията в тази област в съответствие с нейната цел за улесняване на растежа и изграждане на цифровия единен пазар; припомня на Комисията, че трябва да се намери подходящ баланс между интересите на всички участници, ангажирани в дейности, свързани с авторското право, и че без адекватно прилагане на правата върху интелектуалната собственост няма да се постигне ценност за всички заинтересовани лижа;

20.    приветства акцента върху инвестициите и призовава за по-нататъшно премахване на пречките пред инвестициите в целия Съюз; приветства оттеглянето на схемата за компенсиране на инвеститорите; подкрепя мерки, които дават възможност на финансовите услуги на дребно да осигуряват повече ползи за потребителите;

21.    счита, че вторичните ефекти от развитието в този горепосочения финансов сектор следва да бъдат следени внимателно; изразява загриженост относно разработването на различни стандарти сред равнопоставени конкуренти вследствие на стандартизирането на финансовото регулиране; отбелязва значителния напредък в областта на банковото регулиране на ЕС от 2008 г. насам, и особено през 2013 г.; счита, че е настъпил моментът за извършване на цялостен анализ на аспектите от областта на конкуренцията при значителните по обем нови финансови разпоредби на ЕС;

„Свързан цифров единен пазар“

22.    решително подкрепя отдаването на приоритет на цифровия единен пазар поради възможностите, които цифровата дейност има за създаване на работни места, растеж, иновации и конкурентоспособност; отбелязва, че трябва да бъде обърнато внимание на следните теми: доверие, неприкосновеността на личния живот и защита на данните, киберпрестъпност и сигурност, възможност за достъп, цифрово съдържание и авторско право, оперативна съвместимост и стандарти, електронни плащания, електронно възлагане на договори, предлагане на оферти и фактуриране, електронно управление, цифрова инфраструктура, електронни обществени поръчки, информация в публичния сектор и свободно достъпни данни, роуминг и онлайн посредници;

23.    решително подкрепя нови законодателни и незаконодателни инициативи в цифровия единен пазар, които дават приоритет на растежа, и предлага тези инициативи да бъдат част от „Акта за цифровия единен пазар“; подчертава, че незаконодателните и законодателните инициативи, които имат най-голям потенциал за създаване на растеж, работни места и конкурентоспособност, включително електронната търговия, следва да се превърнат в приоритет на Акта за цифровия единен пазар, като следват подхода на Актовете за единния пазар;

24.    приветства ангажимента на Комисията за „отключване“ на електронната търговия, тъй като потребителите биха могли да спестят над 11,7 милиарда евро годишно, ако могат да избират от широка гама стоки и услуги при пазаруването онлайн; във връзка с това подчертава, че въпросите, свързани с услуги, извършвани само онлайн, достъп до цифрово съдържание, предотвратяване на измами, уебсайт регистрация, търговски промоции и етикетиране, бяха определени като пречки пред цифровия единен пазар;

25.    подчертава неотдавнашната си резолюция на тема „Акт за цифровия единен пазар“, която беше приета с голямо мнозинство и очерта основните области на растеж, които следва да бъдат разгледани в цифровия единен пазар, включително електронната търговия, „големите данни“ и изчисленията в облак; припомня, че в тази резолюция също така беше обърнато внимание на решаващото значение на достъпа и безопасността в интернет;

26.    очаква стратегията на Комисията, чрез която ще се определят основните предизвикателства за постигането на сигурен, надежден и динамичен цифров единен пазар. би приветствал особено опростяванията за потребителите при извършване на цифрови покупки онлайн, но отбелязва колко е важно потребителите да получават същото равнище на защита, както в собствения си традиционен пазар;

27.    подкрепя усилията на Комисията да приключи приемането на Регламента на ЕС за защита на данните; в тази връзка изисква всички реформи на законодателството за защита на данните да бъдат пропорционални и практически осъществими и да защитават както правата на потребителите, както и неприкосновеността на личния живот, като същевременно позволяват постигане на разцвет на предприятията, икономиката и иновациите;

28.    призовава за наблюдение на тенденциите при предоставянето на услуги при очакваната реформа в областта на далекосъобщенията, особено по отношение на оферти във връзка с групираните услуги и съдържание, за да се гарантира, че големите оператори не злоупотребяват с господстващо положение във вреда на потребителите;

29.    подчертава, че елементите, които не са предмет на спор, от пакета „Континентална мрежа“ във връзка с потребителските договори и данните за потреблението следва да бъдат определени като приоритетни в преговорите по пакета, така че да бъде постигнат напредък;

30.    подчертава значителните опасения по отношение на данъчните мерки в цифровата икономика, по-специално данък добавена стойност (ДДС) и съкратено обслужване на едно гише (MOSS), особено за микропредприятията, и настоятелно призовава Комисията да преразгледа спешно необходимостта от праг за тези предприятия;

„Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“

31.    подчертава значението на достъпността, устойчивостта и сигурността на енергийните доставки; счита, че политиката в областта на конкуренцията е от жизненоважно значение за насърчаване на обособяването и решаване на проблема с настоящата разпокъсаност на пазара; отбелязва, че регулирането на държавните помощи в тази област трябва да се извършва в същия дух, както във всяка друга област;

32.    подчертава с оглед на текущите събития в Украйна, че енергийната сигурност трябва да бъде подобрена чрез поредица от мерки с широк спектър от възможности, като например диверсификация на доставчиците, подобрения на енергийната ефективност с цел намаляване на потреблението, увеличаване на използването на местни енергийни източници, както и значителни инвестиции в инфраструктурата; призовава за изясняване на идеята за „колективно закупуване“ на природен газ и други енергийни продукти; подчертава, че по-нататъшното сътрудничество по отношение на енергийните преговори трябва да върви ръка за ръка със засилването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, което е ключов фактор за сигурността на доставките в дългосрочен план, като същевременно допринася за нашите цели за диверсификация;

33.    очаква предложения, които доразвиват „енергийния съюз“, и подкрепя усилията за подобряване на функционирането на вътрешния енергиен пазар и мерки, които ще подобрят трансграничната инфраструктура, като междусистемни връзки, за тази цел; насърчава Комисията да гарантира, че развитието на местни източници на енергия е основна част от енергийния съюз; припомня на Комисията обаче, че в кръга на компетентност на държавите членки е да определят собствения си енергиен микс, както и че всяка бъдеща политика за декарбонизация и намаляване на емисиите трябва да отчита необходимостта от гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация (а не устойчивост в изолация, какъвто беше случаят в миналото);

34.    отбелязва, в контекста на стратегическа рамка за енергиен съюз, неотдавнашното споразумение, постигнато по време на Европейския съвет през октомври, относно политиката за климата и енергетиката до 2030 г., и приветства по-специално липсата на обвързващи цели в областта на възобновяемата енергия за всяка държава членка, тъй като настоящите цели се оказаха негъвкави и скъпи и ограничиха инвестиции в други нисковъглеродни енергийни технологии, като например улавяне и съхраняване на въглероден диоксид (CCS); настоява въпреки това, че в контекста на тази рамка е наложително да се запазят разпоредбите за закрила на промишлените сектори, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии;

35.    отбелязва, че Комисията ще направи преглед на процеса на вземане на решение относно разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО); посочва, че през 2015 г. е прекалено рано да се предложи ново изменение на правната рамка на ЕС в областта на ГМО, тъй като първо трябва да бъде оценено въздействието на преразгледаната Директива относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда (2001/18/ЕО);

36.    отбелязва ангажимента на първия заместник-председател Тимерманс да запази предложението относно Директивата за националните тавани за емисии (НТЕ) и да представи изменени предложения, които отразяват по-добре взаимодействието с пакета за климата и енергетиката до 2030 г. и намаляват административната тежест, като се има предвид важността на решаването на проблема, свързан с качеството на въздуха, за да се отговори на нарастващите опасения за общественото здраве, и неотложността от спазването на международно признатите граници до 2020 г.; призовава Комисията да гарантира, че всички допълнителни изменения следват стриктно програмата за интелигентно регулиране и улесняват по-доброто прилагане; отправя искане решението за изменение на първоначалното предложение да не води до ненужни забавяния;

37.    счита, че инвестирането в кръгова икономика може да бъде напълно съвместимо с програмата на Комисията за създаване на работни места, растеж и конкурентоспособност и има потенциал да създаде печеливша ситуация за всички участващи заинтересовани лица; поради това настоятелно призовава Комисията да работи заедно с държавите членки за постигане на тези цели и при необходимост да преразгледа оттеглянето;

38.    изисква от Комисията да определи график и процедура за оттеглянето и приемането на ново изменено законодателно предложение относно кръговата икономика;

39.    отправя искане към Комисията да оттегли своите предложения за Рамкова директива за почвите и Директива за достъп до правосъдие по въпроси на околната среда, предвид ненужните финансови и административни тежести, които те ще наложат на европейските предприятия, застрашавайки по този начин растежа и създаването на работни места;

„По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база“

40.    приветства плана на Комисията да представи стратегия за вътрешния пазар на стоки и услуги с цел подобряване на взаимното признаване и по-нататъшно укрепване на ключови промишлени сектори и сектори на услугите, в които икономическият потенциал е най-голям, включително бизнес услугите, строителството, търговията на дребно, регламентираните професии и подобреното предоставяне на стоки и услуги;

41.    решително подкрепя решението на Комисията да премахне и промени общото европейско право за продажбите; отбелязва, че настоящото предложение е породило загриженост сред някои потребителски организации, и счита, че всяко изменено предложение следва да се основава на примерни договори, което ще бъде по-просто за разбиране за потребителите и предприятията; отбелязва също така и в контекста на настоящото предложение, че за потребителите е от съществено значение да се ползват с една и съща степен на защита в онлайн среда, както тази, която получават извън интернет, на техния традиционен пазар;

42.    подчертава важността на прилагането на съществуващите правила на единния пазар, оценката на проблемите в изпълнението и анализа на съществуващите пречки и възможности, като се гарантира, че всички нови мерки се осъществяват на базата на оценка на въздействието и че са перспективни и годни за цифровата ера;

43.    призовава Съвета и Комисията да укрепят допълнително изпълнението и прилагането на договореното законодателство в областта на единния пазар, по-специално по отношение на сектора на стоки и услуги, и да се възползват в по-голяма степен от взаимната оценка и принципите на взаимното признаване;

44.    призовава за по-широко използване на тест за пропорционалност, свързан с процеса на взаимна оценка, с цел откриване на непропорционалните разпоредби, които възпрепятстват предоставянето на услуги, и за отмяна на тези непропорционални разпоредби, ако това бъде счетено за необходимо от значителен брой държави членки;

45.    призовава за отмяна на „анализа на икономическите потребности, който може да бъде използван за ограничаване на достъпа до пазарите“;

46.    подчертава ролята на обществените поръчки за насърчаване на иновациите и изключително важния достъп до пазарите;

47.    настоятелно призовава Комисията да увеличи ролята на единните звена за контакт, така че те да могат да подпомагат доставчиците на услуги по всякакви въпроси, които могат да имат, когато се установяват в друга държава членка (като по този начин подпомагат не само тези, попадащи в обхвата на Директивата за услугите), и също така да предоставят информация относно приложимата данъчна система;

48.    подкрепя инициативи, които допринасят за подмладяване на индустриалната база на европейските държави, която се нуждае от подпомагане в областта на научните изследвания и иновациите, достъпа до финансиране, както и за по-добра регулаторна среда, която да осигурява по-голяма гъвкавост за дружествата; очаква с интерес конкретните мерки, които предстои да бъдат предложени за облекчаване на регулаторната и административната тежест върху МСП;

49.    подчертава, че продължаващото прилагане на „Хоризонт 2020“, в частност усилията към по-голям акцент върху превръщането на научни изследвания от световна класа в нови продукти и услуги, които могат да допринесат за възстановяването на конкурентоспособността на европейските икономики;

50.    отбелязва намерението на Комисията да оттегли предложението за наземно обслужване и подчертава, че въпросът с монополите, които все още съществуват на някои големи европейски летища, следва да бъде разрешен чрез ново предложение за наземно обслужване, което по подходящ начин да вземе предвид държавите членки, в които тези услуги вече са либерализирани; призовава за постигане на степен на либерализация и конкуренция чрез увеличаване на броя на доставчиците на услуги на големите летища в ЕС, тъй като това ще подобри ефикасността и качеството на летищните операции и ще намали таксите за ползвателите на летищата и пътниците; подчертава обаче, че новото предложение не следва да се отнася до социални въпроси, по-специално относно прехвърлянето на служители, нито до определянето и прилагането на минималните стандарти за качество на наземните услуги;

51.    изразява загриженост относно липсата на яснота и прозрачност на регулаторната рамка и вземането на решения за инвестиции във връзка с Плана за инвестиции за Европа по отношение на проекти за транспортна инфраструктура: подчертава колко е важно да има яснота, тъй като фондът ще подкрепя частни инвестиции в безопасни проекти за транспортна инфраструктура, особено в промишлените центрове, като същевременно отбелязва, че общите цели и приоритети за финансиране на МСЕ и политиката за TEN-T са за предоставяне на финансиране от ЕС на по-малко рентабилни широкомащабни трансгранични проекти от общ интерес (около девет основни коридора на мрежата), за развиване на всеобхватна мултимодална транспортна мрежа на ЕС и за разрешаване на проблема с липсата на подходяща инфраструктура и достъп и с ниската оперативна съвместимост между различните части и региони на ЕС;

52.    подчертава, че Руската федерация все още отказва да спазва споразумението относно поетапното отменяне на таксите за прелитане над Сибир и че в контекста на неотдавнашните санкции на ЕС срещу Русия, последната заплаши да забрани на европейските авиокомпании да използват въздушно пространство над Сибир; настоятелно призовава Комисията да предприеме ефективни правни мерки (включително реципрочни мерки, с които се отказва или ограничава използването на въздушното пространство на Съюза от въздушните превозвачи на Руската федерация), за да се принуди Русия да прекрати претендирането на незаконни такси, които поставят превозвачите от Съюза в дългосрочни дискриминационни условия и възпрепятстват свободната и лоялна конкуренция между авиокомпаниите по маршрути между ЕС и Азия;

53.    изразява съгласие с оттеглянето на остарялото предложение относно таксите за сигурността на въздухоплаването; въпреки че подкрепя необходимостта от това таксите за сигурността на въздухоплаването да бъдат справедливи и съразмерни, се отнася скептично по отношение на бъдещето на това предложение, като се имат предвид многобройните трудности, свързани с него, включително приложното поле на директивата, въпросите за обвързаност на таксите с разходите и държавното финансиране; счита, че общите принципи за налагане на такси за сигурност в рамките на летищата на Общността следва да бъдат приведени в съответствие с Директивата за летищните такси;

„По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз“

54.    подчертава, че субсидиарността в областта на данъчното облагане е от жизнено значение за демократичното и икономическо развитие на Европа; отхвърля всякакви опити за използване на опасенията, свързани с икономическото управление, като претекст за налагане на данъчни политики на равнището на ЕС;

55.    приветства идеята за съюз на капиталовите пазари или единен капиталов пазар, но ще следи отблизо консултациите на Комисията и нововъзникващите план за действие с цел да гарантира, че става дума за амбициозен по своята визия план, а не е само за техническо премахване на пречките;

56.    приветства предложението за възстановяване и преструктуриране на критични пазарни инфраструктури, за да се гарантира подходяща защита на активите на инвеститорите в рамките на тези субекти;

57.    отбелязва, че глобалните ангажименти, които водят да прехвърляне на двустранно търгувани продукти в многостранна пазарна инфраструктура, увеличават натиска върху тези институции;

58.    следователно изразява съгласие, че системно значимите финансови институции трябва да покажат добро управление и решително управление на риска в полза на системата като цяло;

59.    призовава за това акцентът да остане върху благоприятстващата растежа фискална консолидация; счита, че увеличаването на инвестициите не следва да се разглежда като алтернатива на необходимите структурни реформи;

60.    поставя под въпрос някои подробности относно инвестиционния пакет и пита по-специално: Как инвестиционният фонд избира и приоритизира проектите? По какъв начин ще привлече частни инвестиции? Как фондът ще избегне положение на приватизиране на печалбите и национализиране на загубите?;

61.    приветства факта, че Комисията признава компетентността на държавите членки за техните системи на данъчно облагане;

62.    отново изразява своето твърдо противопоставяне на данък върху финансовите сделки (ДФС), освен ако бъде въведен на световно равнище, и припомня на Комисията за липсата на подкрепа от негова страна във връзка с предишното предложение за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД);

63.    отбелязва, че обменът на относима информация между данъчните органи може да бъде от полза, но подчертава, че държавите – членки на ЕС, не могат да си позволят да бъдат поставени в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията, докато едновременно се стремят към инвестиции и икономическо възстановяване;

64.    призовава за задълбочен анализ на икономическото положение в еврозоната;

65.    призовава да се направи сравнение между възстановяването на еврозоната и възстановяването на трети страни и региони;

66.    призовава за поставяне на по-силен акцент върху форми на небанково финансиране, като например рисков капитал и колективно финансиране;

„Разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ“

67.    приветства ангажимента на Комисията да направи преглед на търговската и инвестиционната политика на ЕС, както и предложения акцент върху нейния принос за създаване на работни места и растеж в целия ЕС; изисква прегледът да бъде на широка основа, стратегически и перспективен, като обхваща всички аспекти на търговската и инвестиционната политика, включително двустранни, плурилатерални и многостранни преговори и автономни мерки със специален акцент върху търговските отношения, не само с големите бързо развиващи се нации и ключови стратегически партньори в световен мащаб, но и с държавите – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), с които ЕС понастоящем няма задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия;

68.    настоятелно призовава Комисията да отдели достатъчно ресурси за задълбочаване на амбициозна програма в областта на търговията с търговски партньори в световен мащаб, включително да положи усилия за приключване на преговорите за всеобхватно, балансирано и всеобхватно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), като същевременно отбелязва, че търговската политика не следва да се ограничава до тази област, а следва да включва всички многостранни, плурилатерални и двустранни търговски и инвестиционни споразумения, които понастоящем са в процес на договаряне;

69.    отчита огромния потенциал на едно успешно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), тъй като то ще доведе до по-евтин и по-лесен износ за предприятия с различна големина от двете страни на Атлантическия океан, с възможност за добавяне на повече от 100 милиарда евро за европейските икономики чрез подобряване на достъпа до пазара и намаляване или премахване на митата;

70.    отбелязва съобщението на Комисията от 25 ноември относно прозрачността при преговорите за ТПТИ и счита, че това е положителна стъпка към подобряване на прозрачността, консултациите със заинтересованите лица и достъпа до съответните документи, като същевременно се гарантира запазването на степента на поверителност, необходимо на преговарящите в областта на търговията лица, за да постигнат солидно окончателно споразумение; изразява своята готовност да сътрудничи с Комисията с цел да се осигури прилагане на разпоредбите от това съобщение възможно най-рано през 2015 г.;

71.    признава големите ползи за всички страни на едно солидно двустранно споразумение за търговия и инвестиции с Индия и призовава да се даде нов тласък на преговорите; призовава също така за бързо подновяване на преговорите с оглед на постигането на цялостно споразумение, което да обхваща inter alia сектора на услугите (застраховки, банкови услуги, пощенски услуги, правни услуги, реклама, разпространение, търговия на дребно и др.) и промишлеността (автомобили, вина и спиртни напитки, инфраструктура) и да осигурява по-добра защита на интелектуалната собственост;

72.    изисква от Комисията да предложи като част от своята работа през 2015 г. проект на директиви, които да бъдат адресирани до държавите членки с цел модернизиране на съществуващото споразумение с Мексико; призовава за включването в тези директиви на амбициозни разпоредби за взаимно отваряне на пазарите, за справяне с тарифните, нетарифните и техническите пречки пред търговията в широк кръг от сектори, включително, но не само: финансови услуги, професионални услуги, застраховане, обществени поръчки, химикали, преработени храни, търговия с енергия, интелектуална собственост и автомобилна индустрия;

73.    изразява съжаление, че Комисията не е поела ангажимент да оттегли своето предложение за регламент за установяване на правила относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на ЕС в областта на обществените поръчки въпреки силното противопоставяне от страна на голям брой държави членки на нещо, което според мнозина е протекционистка мярка, която би могла да доведе до значителни затруднения за търговия с определени търговски партньори, включително възможно ответно затваряне на пазари не само в областта на обществените поръчки, но и в други ключови сектори; счита, че на проблемите, установени от Комисията, би се намерило по-добро разрешение в двустранните преговори за задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия или чрез насърчаване на нови държави да се присъединят към Споразумението за обществените поръчки (СОП);

74.    изразява своята загриженост във връзка с искането на Комисията за становище на Съда относно споразумението между ЕС и Сингапур и с произхождащото от това голямо закъснение на влизането в сила на това споразумение;

„Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие“

75.    подкрепя усилията на Комисията да оттегли законодателни предложения, които не са намерили подкрепа в Съвета, и в този контекст счита, че е правилно да се оттегли Директивата за отпуск по майчинство, като същевременно признава правото на държавите членки да приемат разпоредби, които са по-строги от минималните изисквания на законодателството на ЕС;

76.    изцяло подкрепя борбата с трансграничната престъпност и корупцията; изразява съжаление обаче, че въпреки значителното противопоставяне на Съвета и сериозната загриженост по отношение на пропорционалността, правното основание, субсидиарността и основните права, Комисията не е оттеглила предложението за създаване на Европейска прокуратура;

77.    напълно подкрепя ангажимента на Комисията за справяне със заплахите за вътрешната сигурност на държавите членки във връзка с чуждестранните бойци и тероризма; във връзка с това настоятелно призовава Комисията да включи бързото приемане на Директивата за резервационни данни за пътниците от ЕС като приоритет в работната си програма;

78.    приветства факта, че киберпрестъпността ще бъде приоритет в европейската програма за сигурност; призовава за сериозни действия от страна на Комисията по отношение на закрилата на децата в онлайн средата;

79.    изразява съжаление, че Комисията е изискала от дружествата, допуснати до борсова търговия в Европейския съюз, да гарантират, че те отговарят на квота от 40% за по-слабо представения пол в управителните си съвети; отбелязва, че самата Комисия е съставена от 32% жени и 68% мъже; настоява, че назначенията в управителните съвети на дружествата следва да бъдат за самите заслуги, и поради това отправя искане към Комисията да оттегли предложението си за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки (COM(2012)0614);

80.    настоятелно призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки и трети държави, за да предприемат редица измерими стъпки за премахване на практики, вредни за жените и момичетата, включително бракове на деца и принудителни бракове, генитално осакатяване на жени, убийства на честта, насилствена стерилизация, изнасилвания по време на конфликти, убиване с камъни и всички други форми на насилие; настоятелно призовава Комисията да работи съвместно с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), за да подобрят подкрепата за жертвите на такова насилие;

81.    решително подкрепя действията за слагане на край на всички форми на дискриминация и подкрепя политиките, които признават значението на семейството като основа на обществото; приветства ангажимента на Комисията за подкрепа на жените при участието им на пазара на труда;

„Към създаването на нова политика за миграцията“

82.    подкрепя необходимостта от строг, но справедлив подход към миграционната политика на ЕС; напълно подкрепя призива на Комисията за необходимост от борба срещу злоупотреби в рамките на системата на ЕС за управление на миграцията;

83.    припомня на Комисията за голямата загриженост, съществуваща в някои държави членки по отношение на злоупотребата със социални обезщетения от страна на пребиваващи лица от други държави членки; подчертава, че плащанията във връзка със социални обезщетения и социални помощи попадат изключително в кръга на компетентност на държавите членки;

84.    подкрепя необходимостта от свързване на миграцията с външната политика на ЕС и призовава Комисията да даде приоритет на сътрудничеството с трети държави, включително от Африка на юг от пустинята Сахара, Северна Африка и Близкия изток, чрез връщания, програми за презаселване и споразумения за управление на миграцията с държавите на произход и транзитните държави; също така призовава Комисията да предостави допълнителна помощ чрез хуманитарни и политически помощ и помощ за обучение;

85.    призовава Комисията да разгледа съществуващите слабости по отношение на качеството на условията на задържане и на процедурите за предоставяне на убежище в рамките на ЕС, тъй като и двата фактора имат значително влияние върху преодоляването на миграционния натиск по ефективен и ефикасен начин;

86.    напълно подкрепя призива на Комисията за предприемане на строги мерки спрямо трафикантите на хора и контрабандистите, както и за предоставянето на помощ на трети държави посредством образование и обучение, за да се подчертаят рисковете от трафика на хора; настоятелно призовава Комисията да превърне в приоритет и да предприеме конкретни мерки за справяне със срамните практики на съвременните форми на робство;

87.    призовава Комисията да проучи по какъв начин ролята на FRONTEX и на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището може да бъде подобрена в бъдеще с цел справяне с миграционния натиск и миграционните предизвикателства, пред които е изправен ЕС, както по отношение на поддържането на сигурността на външните граници, така и по отношение на предотвратяването на смъртни случаи в морето;

88.    призовава за извършване на цялостен анализ от Комисията по отношение на ефективността на използването на ресурсите на ЕС и на финансирането в областта на миграцията и предоставянето на убежище, по-специално използването на фондовете в областта на вътрешните работи, и по-конкретно по отношение на предоставянето на убежище, интеграцията, граничния контрол и връщанията;

„По-силен участник на световната сцена“

89.    зачита правото на държавите членки да приемат едностранни решения в областта на външните работи, политиката на сигурност и отбрана и по целесъобразност насърчава разработването на общи решения в рамките на Европейския съвет по отношение на съществуващи и възникващи заплахи и предизвикателства;

90.    отново потвърждава ангажимента си да работи в сътрудничество, а не в конкуренция, с организации, като ООН, НАТО и Г-20, за да гарантира, че ЕС и неговите държави членки могат ефективно да се изправят срещу съществуващите и възникващите предизвикателствата пред външната политика и сигурността, и по-специално в източните и южните съседни на Съюза;

91.    настоятелно призовава Комисията да използва възможността, предоставена от Европейска година за развитие 2015 г., за полагане на началото на програма за редовен преглед на Споразумението от Котону, особено в контекста на клаузите за правата на човека и демокрацията;

92.    счита, че в рамките на бъдещите цели за устойчиво развитие (ЦУР) трябва да се осъществи значително намаляване на броя на целите и задачите, за да се придаде по-голяма съгласуваност и ефективност на програмата за развитие за след 2015 г., както и че акцентът трябва да се постави в по-голяма степен върху икономическия растеж и създаването на благосъстояние в самите развиващи се страни, върху търговията, както и върху оказването на подкрепа на МСП чрез създаване на благоприятна среда за собственици на малки предприятия и улесняване на достъпа до финансови услуги; насърчава полагането на нови усилия за борба с корупцията, изпирането на пари и незаконните капиталови потоци като първостепенен приоритет при развитието на финансирането;

93.    призовава за единен, задължителен и ясен набор от цели за изкореняване на крайната бедност посредством устойчиво развитие до 2030 г., който следва да бъде съсредоточен върху: икономическия растеж и създаването на благосъстояние, включително устойчивото потребление и производство като основен елемент на устойчивото развитие; мира, доброто управление, прозрачността и отчетността на институциите; свободата от насилие и принципите на правовата държава;

94.    призовава за пренасочване на усилията за развитие към търговията и инвестициите за развитие и изтъква значението на договорените споразумения за икономическо партньорство (СИП), тъй като те са основни инструменти за развитие, основани на взаимност и либерализация на търговията между регионалните членове; счита, че обсъжданията на СИП през следващата година са възможност да се отправи призив за ефикасно наблюдение на тези споразумения и да се гарантира, че нашите отношения със страните от АКТБ са съобразени с нашите цели за развитие;

95.    призовава за дългосрочни мерки за предотвратяване на бъдещи огнища на болести; подчертава необходимостта от значителни инвестиции в местните здравни системи, като добре снабдените клиники, разполагащи с достатъчно персонал, биха помогнали на свързаните държави да се справят не само с временни кризи, но и с по-разпространени заболявания, като малария и диарични заболявания;

„Съюз на демократична промяна“

Институционални въпроси

96.    припомня на Комисията, че обещанията, дадени от председателя Юнкер, за приемане на „справедлива сделка“ с Обединеното кралство и други държави членки, които желаят да възстановят сфери на суверенитет; призовава Комисията да започне преговори, като включи въпроса по време на предстоящата първа междуправителствена конференция и да го запази като постоянна тема до момента, в който преговорите могат да бъдат приключени;

97.    изразява загриженост във връзка с липсата на прозрачност в Съда на Европейския съюз; следователно призовава Съда да позволи на съдиите си да представят особени мнения в съответствие със съществуващата практика на други международни съдилища, и по-специално на Европейския съд по правата на човека в Страсбург;

98.    отбелязва становището, представено от Съда на Европейския съюз относно Споразумението за присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ); поставя под въпрос ползата от това присъединяване, като се има предвид допълнителната сложност и несигурност, които ще възникнат от наличието на две конкуриращи се юрисдикции в областта на правата, предвидени в Конвенцията, и правата, предвидени в Хартата; продължава да счита, че присъединяването не следва да бъде приоритет за ЕС и че вместо това следва да се предприеме реформа на ЕКПЧ от страна на нейните договарящи се страни, за да се подобри нейния процес на вземане на решения, като приоритет в областта на правата на човека;

99.    приветства ангажиментите за по-добро законотворчество и прозрачност, особено с оглед на бъдещото преразглеждане на междуинституционалните споразумения; счита, че тези видове институционални реформи са необходими, за да се възстанови доверието и да се модернизира начинът на мислене на често неактуални институции и виждания; въпреки това изразява голямо разочарование, че реформата не е заложена като по-ясен двигател на тази работна програма;

Бюджетни въпроси

100.  призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки, за да гарантира, че се въвеждат по-голяма дисциплина и процеси, които биха дали възможност за по-добро и по-ефективно разходване на средствата; счита, че трябва неотложно да се разреши съществуващият проблем с плащанията и трябва да бъдат намерени устойчиви, дългосрочни решения;

101.  подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да бъде бюджет за инвестиции, насочен към постигането на конкретни резултати; счита, че бюджетът трябва да се съсредоточи върху области на разходите, които предлагат ясна и видима добавена стойност, като всички инструменти следва да се изразходват възможно най-ефективно; в тази връзка призовава за повече и по-добър надзор;

102.  припомня, че европейските публични разходи не могат да правят изключение от значителните усилия, които държавите членки полагат, за да овладеят своите публични разходи; настоява за извършване на ефективни съкращения при назначаването на персонала на институциите на ЕС, за компенсирането на всяко искане за назначаване на персонал за справяне с новите приоритети с намаления на други места и следователно за извършването на значителни съкращения в бюджетите на институциите на ЕС;

103.  настоява, че бюджетът на Съюза не трябва да добавя допълнителна фискална тежест за данъкоплатците и следва да бъде недвусмислено насочен към подпомагане на държавите членки да се справят с настоящите структурни предизвикателства, включително възстановяването на нашата конкурентоспособност;

104.  счита, че процесът на вземане на решения, свързан с годишната бюджетна процедура, трябва да бъде преразгледан; в тази връзка счита, че Съветът следва да изготвя бюджета, а Парламентът, съвместно с Комисията, следва да определя приоритетите за разходите и детайлно да осъществява надзор върху всички разходи по отношение на резултатите;

Обща селскостопанска политика

105.  приветства ангажимента на Комисията за опростяване на общата селскостопанска политика (ОСП); отново заявява обаче, че това опростяване следва да бъде по-значително от само законодателни „козметични корекции“ и че акцентът следва да се постави върху опростяването на множеството регулаторни пречки, пред които са изправени земеделските стопани в целия ЕС; в тази връзка отбелязва, че последната реформа на ОСП значително увеличи комплексния характер на ОСП;

106.  отбелязва ангажимента на Комисията да направи преглед на мерките за повишаване на екологосъобразността в рамките на директните плащания след първата година на прилагане; въпреки това настоятелно призовава Комисията да гарантира, че този преглед ще се превърне в пълен средносрочен преглед на всички аспекти на ОСП, а не само на мерките за повишаване на екологосъобразността, за да стане политиката по-справедлива и да оказва по-малка тежест върху земеделските стопани и националните администрации, както и да гарантира, че европейските земеделски стопани могат да бъдат конкурентоспособни на световния пазар;

107.  настоятелно призовава Комисията да забави въвеждането на мерки за повишаване на екологосъобразността в рамките на първия стълб на ОСП за една година, за да има достатъчно време за преодоляване на сериозните затруднения, които редица национални администрации срещат при опитите си за изпълнението на тези реформи;

108.  подчертава, че ЕС има много високи здравни стандарти и стандарти за безопасност на храните, които са от жизненоважно значение за гарантиране на доверието на потребителите в ЕС, и отново подчертава, че тези стандарти следва да не бъде компрометирани или договаряни по друг начин в търговски споразумения, които ЕС се стреми да сключи с трети държави;

Обща политика в областта на рибарството

109.  изразява съжаление, че липсва позоваване на прилагането, изпълнението и наблюдението на реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР), като се има предвид, че от 1 януари 2015 г. нататък ще има редица съществени промени в ОПОР: укрепване на регионалния аспект на ОПОР, прилагане на забраната за изхвърляне на улов, като същевременно се предоставя правна сигурност за рибарите, постигане на целите за максимален устойчив улов (МУУ) и събиране на всички данни, необходими за по-добро управление на европейските риболовни ресурси; признава, че все още са необходими по-нататъшни реформи;

110.  настоятелно призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, по-специално по отношение на подкрепата за дребномащабния риболов, опазването на традиционните риболовни методи и по-големия национален и регионален контрол върху рибните запаси и риболовните практики;

111.  призовава Комисията да представи оценка на въздействието на любителския риболов и неговото въздействие върху рибните ресурси на ЕС, което ще бъде в съответствие със съществуващите правила на ОПОР;

112.  признава, че Планът за управление на множество видове в Балтийско море и влизането в сила на задължението за разтоварване на сушата, предвидено в реформите на ОПОР, ще заменят голям брой разпоредби, които в момента са блокирани в Съвета; изисква от Комисията да наблюдава изпълнението на Плана за управление на множество видове в Балтийско море и въвеждането на задължението за разтоварване на сушата;

113.  настоятелно призовава Комисията да разгледа възможността за отмяна на забраната за риболов с електрически импулси при предстоящото преразглеждане на Регламента за техническите мерки, като припомня, че тази техника е устойчива и иновативна и би допринесла за намаляване на изхвърлянето на улов;

114.  настоятелно призовава Комисията да работи по-специално с Исландия за постигане на споразумение в областта на рибарството, което би защитило здравето на скумрията в дългосрочен план;

Регионална политика

115.  приветства ангажимента на Комисията за изграждане на по-тясно партньорство с държавите членки, националните парламенти и региони с цел подобряване на изпълнението и ефективността на структурните фондове, както и за възможно най-гладко въвеждане на нови правила за фондовете за периода 2014 – 2020 г.; подчертава важността на опростяването при подобряването на достъпа до фондовете и отстраняването на нередности и измами;

o

o o

116.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.