Предложение за резолюция - B8-0038/2015Предложение за резолюция
B8-0038/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно работната програма на Комисията за 2015 г.

12.1.2015 - (2014/2829 (RSP).

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Давиде Борели, Фабио Масимо Касталдо, Дарио Тамбурано, Валентинас Мазуронис, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Процедура : 2014/2829(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0038/2015
Внесени текстове :
B8-0038/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0038/2015

Резолюция на Европейския парламент относно работната програма на Комисията за 2015 г.

(2014/2829 (RSP).

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2015 г.“ (COM(2014)0910),

–       като взе предвид Рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Комисията, и по-специално приложение IV към него,

–       като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

A.     като има предвид, че ЕС е изправен пред най-тежката икономическа, социална и политическа криза от основаването си досега;

Б.     като има предвид, че икономическата и дълговата кризи показаха необходимостта от нов подход, при който държавите членки да имат възможността да изпълняват свои собствени фискални и икономически политики;

В.     като има предвид, че е абсолютно необходимо да бъде създадена стратегия за излизане от еврозоната, която да предостави на държавите членки избор на решение;

Г.     като има предвид, че глобалната криза доведе до стагнация и рецесия, които предизвикаха огромно отрицателно въздействие върху заетостта;

Д.     като има предвид, че от съществено значение е приемането на нови процедури за избягване на неконтролируем бюджет на ЕС, като се обърне специално внимание на осъществяването на икономии навсякъде, където е възможно;

Е.     като има предвид, че намаляването на административните разходи на ЕС е важно в периода на икономически ограничения;

Ж.    като има предвид, че политиките на ЕС по отношение на изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на транспортната инфраструктура се оказаха неефективни, прекалено скъпи, а понякога дори пагубни;

З.      като има предвид, че следва да се обърне повече внимание на подкрепата за малките и средните предприятия (МСП), които са основният източник на заетост в Европа;

И.     като има предвид, че нивото на безработица, и по-специално младежката безработица, в много държави членки възпрепятства засилването на техния икономически потенциал и влошава състоянието на социалната справедливост и социалното единство като цяло;

Й.     като има предвид, че политиките на строги икономии, наложени от ЕС, се оказаха безплодни и вредни;

K.     като има предвид, че е важно да се гарантира равно заплащане за равен труд;

Л.     като има предвид, че форма на пряка демокрация, в която гражданите вземат пряко решения, ще легитимира процеса на вземане на решения и ще увеличи участието в него;

M.    като има предвид, че всички нови Договори или изменения на съществуващите Договори трябва да бъдат гласувани от гражданите в свободни и честни национални референдуми в държавите членки;

Ключови приоритети

1.      настоятелно призовава за преразглеждане на икономическото управление с цел да се премине от политики на строги икономии към нова, по-голяма свобода на действие за държавите членки; счита, че всички икономически и статистически показатели сочат опасна и широко разпространена тенденция към рецесия в Европейския съюз, предизвикана от икономическите ограничения, наложени на равнището на ЕС; подчертава, че е абсолютно необходимо съществуващият подход да бъде изцяло променен и да се предостави на държавите членки възможност да изпълняват свои собствени фискални и икономически политики без ограничения;

2.      отбелязва, че член 50 от Договора за Европейския съюз постановява, че дадена държава членка може да напусне Съюза, но не предвижда разпоредби по отношение на възможността за отказ от единната европейска валута; поради това подчертава колко е важно да се предостави на държавите членки тази възможност, като се вземе също така предвид възможността за неучастие на Обединеното кралство и Дания;

3.      настоятелно заявява, че по-доброто използване на парите на данъкоплатците е от основно значение; подчертава значението на намаляването на административните разходи на ЕС в периода на икономически ограничения; изтъква, че е неприемливо бюджетът на ЕС да бъде извън контрол и настоятелно заявява необходимостта от икономии навсякъде, където това е възможно, като се започне с прекомерните разходи за бюрокрацията на ЕС;

4.      изисква много по-сериозен контрол и одит на бюджета на ЕС; призовава Комисията, като задължително изискване, да получи положителна декларация за достоверност (DAS) от Сметната палата в срок от две години; подчертава значението на по-добрата отчетност при разходването на средствата на ЕС, като призовава всеки член на Комисията задължително да подписва годишния доклад за дейността на съответните генерални дирекции, за която отговаря;

5.      изразява убеждението си, че в областта на миграцията и вътрешните работи е важно да има постоянно наблюдение и анализ на начина, по който се изразходват средствата на ЕС за вътрешни работи, като също така се вземат под внимание извънредните финансови средства, предназначени за действия в областта на миграцията и предоставянето на убежище, граничния контрол и борбата срещу контрабандата и трафика на хора, с цел да се контролира ефективността им и да се предотвратят възможните злоупотреби и лошо управление; призовава този анализ да бъде съчетан с оценка на средствата, свързани с външната политика и политиката за развитие на ЕС, който да бъде насочен към преодоляване на първопричините на миграцията;

6.      отбелязва, че европейските политики по отношение на изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на транспортната инфраструктура се оказаха неефективни, прекалено скъпи, а понякога дори пагубни; счита, че все повече пътници избират въздушния транспорт, когато пътуват на дълги разстояния; изтъква, че е необходимо да се преосмислят и да се преразгледат съществуващите планирани проекти, да се изостави идеята за подкрепа на големи проекти със значително екологично и финансово въздействие; настоятелно призовава транспортните системи да се изграждат на основи, благоприятни за околната среда, и да се използва интермодалният транспорт като средство за намаляване на разходите и замърсяването и същевременно да се укрепят връзките между различните видове транспорт в съответствие с индивидуалните желания на всяка държава членка;

7.      подчертава, че енергийната политика на ЕС не функционира и се нуждае от различен подход; отбелязва, че новите алтернативни източници на енергия и новаторските технологии дават възможност да бъде преосмислен съществуващият набор от европейски политики в областта на климата и енергетиката, като се идентифицират нови планове за действие за устойчиви и ефективни системи; изтъква, че е необходимо да се прекрати прилагането на настоящата стратегия на ЕС и да се приемат различни форми;

8.      изразява дълбоко съжаление във връзка с това, че новият подход на Комисията към законодателните и незаконодателните актове, които трябва да бъдат приети през 2015 г., особено в някои ключови области на политиката като околна среда, здравеопазване и транспорт, доведе до оттегляне на много разработвани или вече приети предложения, което предизвика висока степен на правна и регулаторна несигурност и липса на доверие; подчертава, че това е един от основните проблеми, по които самата Комисията трябва да предприеме действия с цел да се преодолее недостигът на инвестиции в Европа;

9.      настоятелно призовава Комисията да продължи да поддържа всички конкретни предложения в пакета за кръговата икономика, и по-специално предложението за отпадъците, прието от Комисията на 2 юли 2014 г., както и всички предложения, които се съдържат в пакета относно чистия въздух, приет на 18 декември 2013 г., като се има предвид големият им потенциал за създаване на работни места, подобряване на сигурността на ресурсите, опазване на околната среда и повишаване на регулаторна сигурност;

10.    отбелязва, че културата и туризма могат да помогнат на европейската икономика да преодолее настоящата криза, като се стимулират малките и средните предприятия, работещи в тези сектори; отбелязва, че макар културата и туризма да не попадат в областите на компетентност на Европейския съюз извън основната система за координация и подкрепа за държавите членки, е необходимо да се насърчи развитието на важни обекти на културното, природното и туристическото наследство, като се предостави по-голяма и по-подходяща подкрепа за създаването на стабилна система от предприятия, която да може да осигури икономически растеж и нови висококачествени работни места; изтъква, че е необходимо да се вземат под внимание индивидуалните характеристики на всяка държава членка, като например разликите в хранителен сектор; подчертава също така, че следва да се обърне специално внимание на културното наследство и религиозния туризъм с оглед поощряване на растежа в тези области;

11.    изразява съжаление във връзка с това, че банковият гаранционен фонд, включен в рамковата програма „Творческа Европа“ претърпя сериозно забавяне и оперативното му начало бе отложено за 2016 г., въпреки че културните и творческите индустрии, и по-специално на МСП, бяха дълготрайно засегнати от проблема с кредитната криза, по-специално поради огромните искания от банките за финансови гаранции; призовава за увеличаване на икономическите ресурси, които засилват формативните, оперативните и финансовите гаранционни инструменти за ефективна подкрепа за културния и творческия сектор;

12.    подчертава, че към момента не съществува европейска културна статистика, която да предоставя данни за предприятията в културния сектор, за безработицата в този сектор, за външната търговия с продукти на културата, за участието в културни дейности и други статистически данни, свързани с културата, като това оказва сериозно влияние върху проектирането и прилагането на подходящи стратегии за преодоляване на големите предизвикателства, свързани с разнообразната европейска култура;

13.    отбелязва, че явлението на социалния дъмпинг се оказа широко разпространено и проблематично, особено в контекста на настоящия процес на либерализация и свободното движение на хора и стоки в целия ЕС; отбелязва, че изнасянето на производството в страни, в които трудовото законодателство не е толкова строго или в които разходите за труд са по-ниски, е важен проблем, който води до изкривяване на пазара на труда; посочва, че поради това е необходимо да се премахне явлението на социалния дъмпинг;

14.    подчертава факта, че свободното движение на стоки и хора доведе до значителна степен на интернационализация на транспортните дейности на дружества от различни държави членки; отбелязва, че незаконният каботаж позволява на предприятията да оперират в условия на нелоялна конкуренция, тъй като те предоставят същите услуги в дадена държава членка, но се възползват от различни социални разходи и разходи за труд в своята страна на произход; подчертава, че е необходимо да се води борба с това явление;

15.    изразява загриженост поради факта, че жените са изложени на риск от дискриминация на пазара на труда както по отношение на достъпа до заетост, така и по отношение на осъществяването на лична дейност; отбелязва, че са необходими действия срещу всякакъв вид дискриминация на работното място и особено срещу всички форми на „стъклен таван“, които могат да попречат на жените да напредват в кариерата си; подчертава освен това, че е необходимо да се води борба срещу незаконния труд сред жените и тяхната експлоатация чрез наемане на „невидими“ или фиктивни работни места, без реално участие в работните дейности;

16.    изразява дълбоката си загриженост във връзка с тревожното равнище на безработица и счита, че е от основно значение да се води борба с високите равнища на безработица, особено сред младите хора; осъжда всяко законодателство на ЕС, налагащо административна тежест и други бюрократични пречки на МСП, които са основният източник на работни места и създаване на растеж; подчертава, че следва да се обърне повече внимание на подкрепата за МСП, които са главният източник на заетост в Европа;

17.    подчертава необходимостта от подходящи схеми за минимален доход, за да се допринесе за по-голяма социална конвергенция между държавите членки и намаляване на бедността;

18.    счита, че най-добрият начин да се насърчи растежът и да се повиши заетостта е да се намалят данъчните разходи за труд; категорично се противопоставя на това ЕС да налага на държавите членки строги бюджетни ограничения, които оказват натиск върху заплатите и разходите за труд;

19.    изразява загриженост във връзка с несъответствието между търсените и предлаганите умения, което не позволява на младите хора да изградят своето бъдеще и същевременно води до хиляди незаети работни места по целия континент поради хроничен недостиг на умения; счита, че трябва да се разгледа приемането на нов подход, който да се фокусира повече върху придобиването на професии и умения, необходими на икономиката на всяка държава членка;

20.    подчертава факта, че финансовата криза оказа драматично въздействие върху публичните инвестиции; отбелязва, че като цяло те намаляха поради кризата с 20 % в реално изражение между 2008 и 2013 г. и с 60 % в най-засегнатите държави членки; изразява сериозна загриженост относно проблема с неплатените сметки на ЕС (за периода 2011 – 2012 г. размерът им е 11 милиарда евро, за периода 2012 – 2013 г. – 16 милиарда евро, а за периода 2013 – 2014 г. те достигат 23,4 милиарда евро), както и относно забавянията в изпълнението на оперативните програми, и счита, че тази несигурна ситуация може да създаде проблеми за гражданите и за отделни дружества; изразява загриженост относно яркото несъответствие между предполагаемата цел на Комисията за увеличаване на ефективността на европейските структурни и инвестиционни фондове с повече видими резултати и настоящото положение;

21.    отправя искане към Комисията да засили прозрачността в търговските преговори, които имат пряко влияние върху гражданите и обществените услуги; приветства решението да се декласифицират документите, свързани с трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), и отбелязва, че същата процедура следва да бъде приложена и при други многостранни и двустранни споразумения, като например Споразумението за търговията с услуги (TiSA) или споразуменията за инвестиции с Япония, Виетнам и Китай;

22.    счита, че следва да бъде въведена форма на пряка демокрация, в която гражданите пряко да вземат решения, засягащи Общността, с цел да се увеличи тяхното участие; отново изразява своето становище, че тези мерки са абсолютно необходими в едно демократично общество, като позволяват запазване на справедливостта, свободата и участието;

23.    подчертава значението на това новите Договори или измененията в съществуващите Договори да бъдат гласувани от гражданите в свободни и честни национални референдуми в държавите членки;

24.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.