Procedure : 2014/2829(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0038/2015

Indgivne tekster :

B8-0038/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 127kWORD 57k
12.1.2015
PE547.461v01-00
 
B8-0038/2015

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen


om Kommissionens arbejdsprogram for 2015 (2014/2829(RSP))


David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens arbejdsprogram for 2015 (2014/2829(RSP))  
B8‑0038/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse om Kommissionens arbejdsprogram for 2015 (COM(2014)0910),

–       der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, særlig bilag 4,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

A.     der henviser til, at EU i dag står over for den værste økonomiske, sociale og politiske krise siden dets grundlæggelse;

B.     der henviser til, at den økonomiske og gældsbårne krise har understreget behovet for en ny tilgang, i forbindelse med hvilken medlemsstaterne har mulighed for at gennemføre deres egne finanspolitikker og økonomiske politikker;

C.     der henviser til, at det er absolut nødvendigt at udarbejde en exitstrategi for euroområdet, således at medlemsstaterne får lov til at vælge;

D.     der henviser til, at den globale krise har medført stagnation og recession, hvilket har resulteret i omfattende negative konsekvenser for beskæftigelsen;

E.     der henviser til, at nye procedurer for at undgå et ukontrolleret EU-budget, hvor der lægges særlig vægt på at foretage besparelser i størst muligt omfang, er afgørende;

F.     der henviser til, at det er væsentligt at reducere EU's administrative omkostninger i en periode med økonomiske begrænsninger;

G.     der henviser til, at EU-politikkerne til oprettelse og udvikling af transeuropæiske transportnet inden for transportinfrastruktursektoren har vist sig at være virkningsløse, alt for dyre og til tider endda skadelige;

H.     der henviser til, at der bør være et øget fokus på støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som er den primære kilde til beskæftigelse i Europa;

I.      der henviser til, at den høje arbejdsløshed og navnlig ungdomsarbejdsløsheden i mange medlemsstater blokerer for en styrkelse af deres økonomiske potentiale, hvilket derved forringer den sociale retfærdighed og den samlede sociale samhørighed;

J.      der henviser til, at EU's sparepolitikker har vist sig at være frugtesløse og skadende;

K.     der henviser til, at det er væsentligt at sikre lige løn for lige arbejde;

L.     der henviser til, at en form for direkte demokrati, hvor borgere træffer direkte afgørelser, vil give beslutningsprocessen legitimitet og øge deltagelsen heri;

M.    der henviser til, at borgerne ved frie og retfærdige nationale folkeafstemninger i medlemsstaterne skal stemme om enhver ny traktat eller ændring af eksisterende traktater;

Vigtige prioriteter

1.      opfordrer indtrængende til en revision af den økonomiske styring med henblik på at bevæge sig væk fra sparepolitikker og hen imod en ny og større handlefrihed for medlemsstaterne; mener, at alle økonomiske og statistiske indikatorer viser en farlig og omfattende recessionstendens i Den Europæiske Union som følge af økonomiske restriktioner, der er indført på EU-plan; påpeger, at det er absolut nødvendigt fuldt ud at ændre den nuværende tilgang og give medlemsstaterne mulighed for at gennemføre deres egne finanspolitikker og økonomiske politikker uden begrænsninger;

2.      bemærker, at det i artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union er fastlagt, at enhver medlemsstat kan beslutte at udtræde af Unionen, men at der ingen bestemmelser er vedrørende muligheden for at udtræde af den fælles europæiske valuta; understreger følgelig betydningen af at give medlemsstaterne denne mulighed, samtidig med at der tages hensyn til den opt-out-mulighed, som Det Forenede Kongerige og Danmark er sikret;

3.      fastholder, at en bedre anvendelse af skatteydernes penge er af afgørende betydning; understreger betydningen af at reducere EU's administrative omkostninger i en periode med økonomiske begrænsninger; påpeger, at det er uacceptabelt at have et EU-budget, der er ude af kontrol, og fastholder, at der skal foretages besparelser, hvor det er muligt, med udgangspunkt i de uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med EU's bureaukrati;

4.      kræver langt større kontrol med og revision af EU's budget; opfordrer til, at Kommissionen som et ufravigeligt krav opnår en positiv revisionserklæring (DAS) fra Revisionsretten inden for to år; understreger betydningen af en større ansvarlighed i forbindelse med EU's udgifter ved at opfordre alle kommissærer til obligatorisk at skrive under på den årlige årsberetning fra det generaldirektorat, for hvilket de er ansvarlige;

5.      mener, at det inden for området migration og indre anliggender er væsentligt, at der foretages en konstant overvågning og gennemgang af, hvordan EU's midler til indre anliggender bruges, idet der også tages hensyn til beredskabsmidler, der er afsat til foranstaltninger inden for migration og asyl, grænsekontrol og bekæmpelse af smugling og menneskehandel, for at kontrollere effektiviteten heraf og forhindre et eventuelt misbrug og en eventuel mangelfuld forvaltning; opfordrer til, at denne gennemgang forbindes med en evaluering af midler under EU's udenrigs- og udviklingspolitik, der skal anvendes til at behandle de grundlæggende årsager til migration;

6.      bemærker, at EU-politikker om oprettelse og udvikling af transeuropæiske transportnet inden for transportinfrastruktursektoren har vist sig at være virkningsløse, alt for dyre og til tider endda skadelige; mener, at flere og flere passagerer vælger lufttransport, når de rejser over lange distancer; påpeger, at det er nødvendigt at genoverveje og revidere de projekter, der er planlagt i øjeblikket, og således tilsidesætte ideen om at støtte store projekter med en stor miljømæssig og økonomisk indvirkning; opfordrer indtrængende til, at transportsystemerne baseres på et miljøvenligt grundlag, og at intermodalitet anvendes som et redskab til at reducere omkostninger og forurening, samtidig med at forbindelserne mellem forskellige transportformer styrkes i overensstemmelse med de forskellige medlemsstaters ønsker;

7.      understreger, at den nuværende EU-energipolitik ikke fungerer, og at der skal være en ny tilgang hertil; bemærker, at nye alternative energikilder og innovative teknologier gør det muligt at genoverveje de nuværende EU-politikker om klima og energi og således identificere nye handlingsplaner for bæredygtige og effektive systemer; påpeger, at det er nødvendigt at opgive den nuværende EU-strategi og vedtage andre former;

8.      beklager dybt, at Kommissionens nye tilgang til lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der skal vedtages i 2015, navnlig på visse vigtige politikområder, såsom miljø, sundhed og transport, har ført til tilbagetrækning af mange forslag, der er i gang med at blive behandlet eller allerede er blevet behandlet, hvilket fører til en høj grad af juridisk og reguleringsmæssig usikkerhed og manglende tillid; fremhæver, at dette er ét af de væsentligste problemer, som Kommissionen skal løse for at udjævne investeringskløften i Europa;

9.      opfordrer indtrængende Kommissionen til at fastholde alle specifikke forslag i pakken om cirkulær økonomi, navnlig forslaget om affald, som blev vedtaget af Kommissionen den 2. juli 2014, og alle forslagene i pakken om ren luft, som blev vedtaget den 18. december 2013, idet de har et stort potentiale med hensyn til jobskabelse, forbedringer af ressourcesikkerhed, miljøbeskyttelse og større reguleringsmæssig sikkerhed;

10.    påpeger, at kultur og turisme kan hjælpe den europæiske økonomi med at overvinde den nuværende krise ved at stimulere SMV'er, der arbejder inden for disse sektorer; bemærker, at det, på trods af at kultur og turisme ikke henhører under EU's kompetenceområder ud over et grundlæggende koordinerings- og støttesystem til medlemsstaterne, er nødvendigt at fremme udviklingen af den væsentlige kultur-, natur- og turistarv med en større og bedre støtte til oprettelse af et solidt virksomhedssystem, der skal kunne sikre økonomisk vækst og nye arbejdspladser af høj kvalitet; påpeger, at det er nødvendigt at tage hensyn til de enkelte medlemsstaters individuelle karakteristika, som f.eks. forskelle inden for den gastronomiske sektor; fremhæver ligeledes, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod kulturarv og religiøs turisme med henblik på at fremme væksten heraf;

11.    beklager, at bankgarantifonden i rammeprogrammet "Et kreativt Europa" har været forbundet med omfattende forsinkelser, og at dens operationelle start er blevet udskudt til 2016, på trods af at kulturelle og kreative industrier og navnlig SMV'er i lang tid har haft problemer vedrørende stramme kreditvilkår, især som følge af bankernes anseelige krav om finansielle garantier; opfordrer til at øge de økonomiske ressourcer, der styrker de formative, operationelle og finansielle garantiredskaber med henblik på effektivt at støtte den kulturelle og kreative sektor;

12.    påpeger, at europæiske kulturstatistikker, der forelægger data om virksomheder inden for kulturelle sektorer, arbejdsløshed inden for kulturelle sektorer, ekstern handel med kulturgoder, kulturel deltagelse og andre kulturstatistikker, hidtil ikke har været tilgængelige, hvilket i alvorlig grad påvirker udformningen og gennemførelsen af skræddersyede strategier, der skal imødegå de massive udfordringer, som er forbundet med den diversificerede europæiske kultur;

13.    bemærker, at fænomenet social dumping har vist sig at være udbredt og problematisk, navnlig i lyset af den nuværende liberaliseringsproces og den frie bevægelighed for personer og varer i hele EU; bemærker, at det er et væsentligt problem, at produktioner outsources til lande, hvor arbejdsmarkedslovgivningen er mindre streng, eller hvor arbejdskraftomkostningerne er lavere, og at dette fører til forvridninger på arbejdsmarkedet; påpeger følgelig, at det er nødvendigt at eliminere fænomenet social dumping;

14.    fremhæver, at den frie bevægelighed for varer og personer har medført en betydelig grad af internationalisering af transportaktiviteter, som virksomheder fra forskellige medlemsstater udøver; bemærker, at ulovlig cabotage giver virksomheder mulighed for at arbejde i en situation med illoyal konkurrence, eftersom de leverer ydelser i en medlemsstat, samtidig med at de drager fordel af anderledes sociale omkostninger og arbejdskraftomkostninger i deres oprindelsesland; understreger, at det er nødvendigt at bekæmpe dette fænomen;

15.    udtrykker bekymring over, at kvinder kan blive udsat for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, både for så vidt angår adgang til beskæftigelse og personlig virksomhed; bemærker, at det er nødvendigt at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling på arbejdspladsen og især enhver form for "glasloft", der kan hindre kvinder i at fremme deres karrierer; understreger endvidere, det er nødvendigt at bekæmpe illegalt arbejde blandt kvinder og udnyttelsen af dem på "usynlige" poster eller poster i "pseudovirksomheder", hvor de ikke reelt er involveret i arbejdet;

16.    er dybt bekymret over den alarmerende høje arbejdsløshed og mener, at det er af afgørende betydning at bekæmpe den høje arbejdsløshed blandt især unge; fordømmer enhver EU-lovgivning, der medfører administrative byrder og yderligere bureaukratiske forhindringer for SMV'er, der er en vigtig kilde til skabelse af beskæftigelse og vækst; understreger, at der bør være et øget fokus på støtte til SMV'er, som er den primære kilde til beskæftigelse i Europa;

 

17.    understreger, at der er behov for passende mindsteindkomstordninger for at skabe større social konvergens mellem medlemsstaterne og bidrage til fattigdomsbekæmpelse;

18.    mener, at den bedste måde til at fremme vækst og øge beskæftigelsen er at mindske omkostningerne ved beskatning af arbejdskraft; modsætter sig kraftigt de sparekrav, som EU har pålagt medlemsstaterne, og som lægger pres på lønninger og arbejdskraft;

19.    er bekymret over det kvalifikationsmismatch, der afskærer unge fra deres fremtid, og som resulterer i ubesatte stillinger over hele kontinentet som følge af en kronisk kvalifikationskløft; mener, at en ny tilgang skal overvejes, hvor der skal være et større fokus på at undervise i de erhverv og kvalifikationer, som medlemsstaternes økonomier har behov for;

20.    fremhæver, at den finansielle krise har haft dramatiske konsekvenser for offentlige investeringer; bemærker, at den generelt har reduceret dem med 20 % i reale tal mellem 2008 og 2013 og med 60 % i de hårdest ramte medlemsstater; udtrykker alvorlig bekymring over spørgsmålet om EU's ubetalte regninger (som i perioden 2011-2012 udgjorde 11 mia. EUR, i perioden 2012-2013 udgjorde 16 mia. EUR og i perioden 2013-2014 udgjorde så meget som 23,4 mia. EUR) og forsinkelserne i gennemførelsen af de operationelle programmer og mener, at denne usikre situation kan skabe problemer for borgere og individuelle virksomheder; er bekymret over den bemærkelsesværdige uoverensstemmelse mellem Kommissionens påståede målsætning om at forbedre de europæiske struktur- og investeringsfonde med mere synlige resultater og den nuværende situation;

21.    anmoder Kommissionen om at øge gennemsigtigheden i handelsforhandlinger, der har en direkte indvirkning på borgere og offentlige tjenester; glæder sig over beslutningen om at frigive dokumenterne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) til offentliggørelse og bemærker, at samme procedure bør følges i forbindelse med andre plurilaterale og bilaterale aftaler, som f.eks. aftalen om handel med tjenesteydelser eller investeringsaftalerne med Japan, Vietnam og Kina;

22.    mener, at en form for direkte demokrati, hvor borgerne træffer direkte afgørelser vedrørende Fællesskabet, bør gennemføres for at øge borgernes deltagelse; gentager sin holdning om, at sådanne foranstaltninger er absolut nødvendige i et demokratisk samfund med henblik på at bevare retfærdighed, frihed og deltagelse;

23.    fremhæver, hvor vigtigt det er, at borgerne ved frie og retfærdige nationale folkeafstemninger i medlemsstaterne skal stemme om enhver ny traktat eller ændring af eksisterende traktater;

24.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik