Διαδικασία : 2014/2829(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0038/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0038/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 128kWORD 81k
12.1.2015
PE547.461v01-00
 
B8-0038/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP))


David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP))  
B8‑0038/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (COM(2014)910),

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίως το παράρτημα IV,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση από την ίδρυσή της·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και δημοσιονομική κρίση έχουν αναδείξει την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση, όπου τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις δικές τους δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απολύτως αναγκαίο να δημιουργηθεί μια στρατηγική εξόδου από την ευρωζώνη, η οποία θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα επιλογής·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια κρίση επέφερε στασιμότητα και ύφεση, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η καθιέρωση νέων διαδικασιών για να αποφευχθεί η έλλειψη ελέγχου του προϋπολογισμού της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων όπου αυτό είναι δυνατόν·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του διοικητικού κόστους της ΕΕ είναι απαραίτητη σε μια περίοδο οικονομικών δυσχερειών·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές, υπερβολικά δαπανηρές και μερικές φορές ακόμη και επιζήμιες·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν τη βασική πηγή απασχόλησης στην Ευρώπη·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο της ανεργίας, και ιδίως της ανεργίας των νέων, σε πολλά κράτη μέλη παρεμποδίζει την ενίσχυση του οικονομικού δυναμικού, και είναι επιζήμια για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη γενική κοινωνική συνοχή·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές λιτότητας που επέβαλε η ΕΕ έχουν αποδειχθεί άκαρπες και επιζήμιες·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μορφή άμεσης δημοκρατίας στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν άμεσες αποφάσεις θα προσέδιδε νομιμότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα αύξανε τη συμμετοχή σε αυτήν·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νέα συνθήκη και κάθε τροποποίηση των ισχυουσών συνθηκών πρέπει να υποβάλλεται στην ψήφο των λαών μέσω ελεύθερων και δίκαιων εθνικών δημοψηφισμάτων στα κράτη μέλη·

Κύριες προτεραιότητες

1.      ζητεί την επανεξέταση της οικονομική διακυβέρνησης με στόχο την αντικατάσταση των πολιτικών λιτότητας με μια νέα, μεγαλύτερη ελευθερία δράσης για τα κράτη μέλη· πιστεύει ότι όλοι οι οικονομικοί και στατιστικοί δείκτες φανερώνουν μια επικίνδυνη και ευρεία τάση προς την ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας των οικονομικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να αλλάξει εντελώς η σημερινή προσέγγιση και να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν τις δικές τους δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές χωρίς περιορισμούς·

2.      επισημαίνει ότι το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ένωση, αλλά δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη όσον αφορά τη δυνατότητα αποχώρησης από το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα· τονίζει, επομένως, πόσο σημαντικό είναι να παρέχεται αυτή η δυνατότητα στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη δυνατότητα αυτοεξαίρεσης που έχει διασφαλιστεί για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία·

3.      επιμένει ότι η καλύτερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών έχει θεμελιώδη σημασία· τονίζει τη σημασία που έχει η μείωση του διοικητικού κόστους της ΕΕ σε μια περίοδο οικονομικών δυσχερειών· υπογραμμίζει ότι είναι απαράδεκτο να είναι ανεξέλεγκτος ο προϋπολογισμός της ΕΕ και επιμένει ότι είναι αναγκαία η εξοικονόμηση πόρων όπου αυτό είναι εφικτό, ξεκινώντας από το υπερβολικό κόστος της γραφειοκρατίας της ΕΕ·

4.      απαιτεί πολύ μεγαλύτερο οικονομικό και λογιστικό έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, ως υποχρεωτική προϋπόθεση, να λάβει θετική δήλωση αξιοπιστίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο εντός δύο ετών· τονίζει τη σημασία που έχει η αύξηση της λογοδοσίας για τις δαπάνες της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας κάθε Επίτροπος θα καλείται να υπογράφει υποχρεωτικά την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων των αντίστοιχων ΓΔ για τις οποίες είναι αρμόδιος·

5.      πιστεύει ότι, στον τομέα της μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων, είναι σημαντικό να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για τις εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και να λαμβάνονται υπόψη τα κονδύλια έκτακτης ανάγκης που προορίζονται για δράσεις στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, του ελέγχου των συνόρων και της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης και εμπορίας, με στόχο τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους και την πρόληψη ενδεχόμενων καταχρήσεων και κακοδιαχείρισης· ζητεί η ανάλυση αυτή να συνδυαστεί με αξιολόγηση των κονδυλίων που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ανάπτυξης της ΕΕ με στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης·

6.      σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές όσον αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές, υπερβολικά δαπανηρές και μερικές φορές ακόμη και επιζήμιες· πιστεύει ότι ολοένα περισσότεροι επιβάτες επιλέγουν τις εναέριες μεταφορές όταν διανύουν μεγάλες αποστάσεις· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν τα τρέχοντα σχεδιαζόμενα έργα, καθώς και να τεθεί κατά μέρος η ιδέα της στήριξης μεγάλων έργων με σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο· ζητεί να βασίζονται τα συστήματα μεταφορών σε φιλικό προς το περιβάλλον υπόβαθρο και να χρησιμοποιείται η διατροπικότητα ως εργαλείο για τη μείωση των δαπανών και της ρύπανσης, ενώ ταυτόχρονα να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών μέσων μεταφοράς, σύμφωνα με τις αντίστοιχες επιθυμίες κάθε κράτους μέλους·

7.      τονίζει ότι η σημερινή ενεργειακή πολιτική της ΕΕ δεν είναι αποτελεσματική και απαιτείται μια νέα προσέγγιση· σημειώνει ότι νέες εναλλακτικές πηγές ενέργειας και καινοτόμες τεχνολογίες καθιστούν δυνατή την επανεξέταση της ισχύουσας δέσμης ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και τον εντοπισμό νέων σχεδίων δράσης για κατάλληλα και αποδοτικά συστήματα· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να εγκαταλειφθεί η ισχύουσα στρατηγική της ΕΕ και να υιοθετηθούν νέες στρατηγικές·

8.      εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η νέα προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με τις νομοθετικές και μη νομοθετικές πράξεις που θα εγκριθούν το 2015, ιδίως σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως το περιβάλλον, η υγεία και οι μεταφορές, οδήγησε στην απόσυρση πολλών εν εξελίξει ή ήδη εγκεκριμένων προτάσεων, με αποτέλεσμα να προκύψει υψηλή νομική και ρυθμιστική αβεβαιότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης· τονίζει ότι αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η ίδια η Επιτροπή για να γεφυρώσει το επενδυτικό χάσμα στην Ευρώπη·

9.      καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει όλες τις συγκεκριμένες προτάσεις για τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, ιδίως αυτές για τα απόβλητα, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 2 Ιουλίου 2014, καθώς και όλες τις προτάσεις για τη δέσμη μέτρων για τον καθαρό αέρα, όπως εγκρίθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2013, δεδομένου ότι προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτίωση της ασφάλειας των πόρων, περιβαλλοντική προστασία και μεγαλύτερη ρυθμιστική ασφάλεια·

10.    τονίζει ότι ο πολιτισμός και ο τουρισμός θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση, τονώνοντας τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς· σημειώνει ότι, παρόλο που ο πολιτισμός και ο τουρισμός δεν εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από ένα βασικό σύστημα συντονισμού και υποστήριξης των κρατών μελών, είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της σημαντικής πολιτισμικής, φυσικής και τουριστικής κληρονομιάς, με μεγαλύτερη και καλύτερη στήριξη για τη δημιουργία ενός στέρεου επιχειρηματικού συστήματος, το οποίο θα είναι ικανό να εξασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη και νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να συνυπολογιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους, όπως οι διαφορές στον τομέα της γαστρονομίας· τονίζει, ομοίως, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτισμική κληρονομιά και τον θρησκευτικό τουρισμό, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης αυτών·

11.    εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Τραπεζικών Εγγυήσεων που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα πλαίσιο «Δημιουργική Ευρώπη» έχει καθυστερήσει σημαντικά και αναβλήθηκε για το 2016, παρόλο που οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας, ιδίως οι ΜΜΕ, αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό από το πρόβλημα της πιστωτικής ασφυξίας, ιδίως εξαιτίας των τεράστιων απαιτήσεων των τραπεζών για οικονομικές εγγυήσεις· ζητεί αύξηση των οικονομικών πόρων για τη βελτίωση των διαρθρωτικών και επιχειρησιακών εργαλείων και των εργαλείων οικονομικών εγγυήσεων, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας·

12.    τονίζει ότι προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες ευρωπαϊκές στατιστικές για τον πολιτισμό, οι οποίες παρέχουν δεδομένα για τις επιχειρήσεις και την ανεργία στον κλάδο του πολιτισμού, το εξωτερικό εμπόριο πολιτισμικών αγαθών, τη συμμετοχή στον πολιτισμό και άλλες στατιστικές για τον τομέα του πολιτισμού, πράγμα που έχει σοβαρές επιπτώσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προσαρμοσμένων στρατηγικών οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τις τεράστιες προκλήσεις που συνδέονται με την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού·

13.    σημειώνει ότι το φαινόμενο του κοινωνικού ντάμπινγκ έχει αποδειχτεί εκτεταμένο και προβληματικό, ιδίως υπό το πρίσμα της σημερινής διαδικασίας ελευθέρωσης της αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών στο χώρο της ΕΕ· σημειώνει ότι η εξωτερική ανάθεση της παραγωγής σε χώρες όπου η εργατική νομοθεσία είναι λιγότερο αυστηρή ή το εργατικό κόστος είναι χαμηλότερο αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, το οποίο προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι είναι, επομένως, απαραίτητο να εξαλειφθεί το φαινόμενο του κοινωνικού ντάμπινγκ·

14.    τονίζει το γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών έχει διαμορφώσει ένα σημαντικό επίπεδο διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων μεταφορών από εταιρείες σε διάφορα κράτη μέλη· σημειώνει ότι οι παράνομες ενδομεταφορές επιτρέπουν στις εταιρείες να λειτουργούν σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς αυτές παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες σε ένα κράτος μέλος ενώ εκμεταλλεύονται το διαφορετικό κοινωνικό και εργατικό κόστος στη χώρα προέλευσής τους· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η εξάλειψη του φαινομένου αυτού·

15.    εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις στην αγορά εργασίας, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, όσο και κατά την άσκηση προσωπικών δραστηριοτήτων· σημειώνει ότι πρέπει να καταπολεμηθεί κάθε είδους διάκριση στον χώρο εργασίας και, ειδικότερα, κάθε αόρατος φραγμός που μπορεί να αποτρέπει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των γυναικών· τονίζει, παράλληλα, ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η παράνομη εργασία στις γυναίκες, καθώς και η εκμετάλλευσή τους σε «αόρατες θέσεις» ή εικονικές εταιρείες, όπου δεν τους δίδεται πραγματική εργασία·

16.    εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το ανησυχητικό ποσοστό ανεργίας και θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, ειδικά στους νέους, έχει θεμελιώδη σημασία· καταδικάζει τη νομοθεσία της ΕΕ που επιβάλλει διοικητικά εμπόδια και πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση στις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τη βασική πηγή θέσεων εργασίας και δημιουργίας ανάπτυξης· τονίζει ότι πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τη βασική πηγή απασχόλησης στην Ευρώπη·

17.    υπογραμμίζει την ανάγκη για κατάλληλα καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος, με στόχο τη μεγαλύτερη κοινωνική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών και τη συμβολή στη μείωση της ανεργίας·

18.    πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της ανάπτυξης και την τόνωση της απασχόλησης είναι η μείωση του κόστους των φόρων επί της εργασίας· αντιτίθεται σθεναρά στη λιτότητα που έχει επιβάλει η ΕΕ στα κράτη μέλη, καθώς αυτό ασκεί πίεση στους μισθούς και την εργασία·

19.    εκφράζει ανησυχία για την αναντιστοιχία δεξιοτήτων η οποία στερεί από τους νέους τις προοπτικές για το μέλλον τους, ενώ έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες κενές θέσεις απασχόλησης σε ολόκληρη την ήπειρο λόγω της χρόνιας έλλειψης δεξιοτήτων· πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί μια νέα προσέγγιση η οποία θα δίδει μεγαλύτερη έμφαση στην κατάρτιση για επαγγέλματα και δεξιότητες που χρειάζεται η οικονομία κάθε κράτους μέλους·

20.    υπογραμμίζει το γεγονός ότι η χρηματοπιστωτική κρίση είχε δραματικές επιπτώσεις για τις δημόσιες επενδύσεις· σημειώνει ότι αυτές μειώθηκαν γενικά κατά 20% σε πραγματικές τιμές από το 2008 έως το 2013 και κατά 60% στα κράτη μέλη που επηρεάστηκαν περισσότερο· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το ζήτημα των ανεξόφλητων λογαριασμών της ΕΕ (11 δισ. ευρώ για το 2011-2012, 16 δισ. ευρώ για το 2012-2013 και 23,4 δισ. ευρώ για το 2013-2014) και για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων και πιστεύει ότι η αβέβαιη αυτή κατάσταση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα σε πολίτες και μεμονωμένες εταιρείες· εκφράζει ανησυχία για την αξιοσημείωτη ασυνέπεια μεταξύ του υποτιθέμενου στόχου της Επιτροπής για αύξηση των επιδόσεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με πιο ορατά αποτελέσματα και της σημερινής κατάστασης·

21.    ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο σε πολίτες και δημόσιες υπηρεσίες· χαιρετίζει την απόφαση για άρση του απορρήτου εγγράφων της διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) και σημειώνει ότι η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για άλλες πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες, όπως τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) ή τις επενδυτικές συμφωνίες με την Ιαπωνία, το Βιετνάμ και την Κίνα·

22.    πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια μορφή άμεσης δημοκρατίας όπου οι πολίτες θα λαμβάνουν άμεσες αποφάσεις σχετικά με την Κοινότητα, προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή τους· υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την απόλυτη αναγκαιότητα των μέτρων αυτών σε μια δημοκρατική κοινωνία, ούτως ώστε να είναι δυνατή η διαφύλαξη της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της συμμετοχής·

23.    υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό κάθε νέα συνθήκη και κάθε τροποποίηση των ισχυουσών συνθηκών να υποβάλλεται στην ψήφο των λαών μέσω ελεύθερων και δίκαιων εθνικών δημοψηφισμάτων στα κράτη μέλη

24.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου