Förslag till resolution - B8-0038/2015Förslag till resolution
B8-0038/2015

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kommissionens arbetsprogram 2015

  12.1.2015 - (2014/2829(RSP))

  till följd av ett uttalande av kommissionen
  i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen

  David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

  Förfarande : 2014/2829(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0038/2015
  Ingivna texter :
  B8-0038/2015
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8‑0038/2015

  Europaparlamentets resolution om kommissionens arbetsprogram 2015

  (2014/2829(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av kommissionens meddelande om kommissionens arbetsprogram för 2015 (COM(2014)0910),

  –       med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, särskilt bilaga IV,

  –       med beaktande av artikel 37.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     EU genomgår för närvarande den svåraste ekonomiska, sociala och politiska krisen sedan unionen grundades.

  B.     Den ekonomiska krisen och skuldkrisen har understrukit behovet av ett nytt tillvägagångssätt som innebär att medlemsstaterna har möjlighet att genomföra sin egen finanspolitik och ekonomiska politik.

  C.     Det är absolut nödvändigt att skapa en strategi för utträde ur euroområdet som ger medlemsstaterna möjlighet att själva fatta beslutet.

  D.     Den globala krisen har lett till stagnation och recession med omfattande negativa konsekvenser för sysselsättningen som följd.

  E.     Nya förfaranden bör införas för att undvika en okontrollerad EU-budget och särskilt fokus bör läggas på besparingar där så är möjligt.

  F.     I ekonomiskt svåra tider är det viktigt att minska EU:s administrativa kostnader.

  G.     EU:s politik för upprättande och utveckling av transeuropeiska nät i transportinfrastruktursektorn har visat sig vara ineffektiv, alltför dyr och ibland till och med skadlig.

  H.     Större vikt bör läggas vid att ge stöd till små och medelstora företag, som är den främsta källan till sysselsättning i Europa.

  I.      Arbetslösheten, och framför allt ungdomsarbetslösheten, i många medlemsstater hindrar dessa länder från att stärka sin ekonomiska potential, vilket förvärrar den sociala rättvisan och den övergripande sociala sammanhållningen.

  J.      EU:s åtstramningspolitik har visat sig vara resultatlös och skadlig.

  K.     Det är viktigt att garantera lika lön för likvärdigt arbete.

  L.     En form av direktdemokrati som innebär att medborgarna fattar direkta beslut skulle ge legitimitet och öka deltagandet i beslutsprocessen.

  M.    Medborgarna ska få rösta om varje nytt fördrag eller ändringar av de nuvarande fördragen i fria och rättvisa nationella folkomröstningar i medlemsstaterna.

  De främsta prioriteringarna

  1.      Europaparlamentet begär med eftertryck en översyn av den ekonomiska styrningen: från en åtstramningspolitik till en ny, större handlingsfrihet för medlemsstaterna. Parlamentet anser att alla ekonomiska och statistiska indikatorer visar en farlig och utbredd recessionstendens i Europeiska unionen som beror på den ekonomiska åtstramning som införts på EU-nivå. Parlamentet påpekar att det är absolut nödvändigt att fullständigt ändra det nuvarande tillvägagångssättet och ge medlemsstaterna möjlighet att genomföra sin egen finanspolitik och ekonomiska politik utan begränsningar.

  2.      Europaparlamentet noterar att enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen kan en medlemsstat utträda ur unionen, men att det inte finns någon bestämmelse om möjligheten att lämna den gemensamma europeiska valutan. Parlamentet betonar därför vikten av att ge medlemsstaterna denna möjlighet, samtidigt som man tar hänsyn till den möjlighet till undantag som garanterats Förenade kungariket och Danmark.

  3.      Europaparlamentet insisterar på att det är av grundläggande betydelse att skattebetalarnas pengar används på ett bättre sätt. Parlamentet betonar att i ekonomiskt svåra tider är det viktigt att minska EU:s administrativa kostnader. Parlamentet påpekar att det är oacceptabelt att ha en EU-budget som är utom kontroll och insisterar på behovet att göra besparingar där så är möjligt, först och främst i de orimliga kostnaderna för EU-byråkratin.

  4.      Europaparlamentet begär en mycket större kontroll över och granskning av EU-budgeten. Parlamentet uppmanar kommissionen att som ett obligatoriskt krav uppnå en positiv revisionsförklaring från revisionsrätten inom två år. Parlamentet betonar vikten av en större ansvarsskyldighet beträffande EU:s utgifter genom att uppmana alla kommissionsledamöter att obligatoriskt underteckna den årliga verksamhetsrapporten för de generaldirektorat som de ansvarar för.

  5.      Europaparlamentet anser att på området migration och inrikes frågor är det viktigt att det förekommer en ständig kontroll och analys av hur medlen för inrikes frågor används, inklusive medel för nödåtgärder på områdena migration och asyl, gränskontroll, kampen mot smuggling och människohandel, för att kontrollera om medlen används på ett ändamålsenligt sätt och förhindra eventuellt missbruk och dålig förvaltning. Parlamentet vill se att denna analys åtföljs av en utvärdering av medlen för EU:s utrikes- och utvecklingspolitik i syfte att ta itu med migrationens grundläggande orsaker.

  6.      Europaparlamentet noterar att EU:s politik för upprättande och utveckling av transeuropeiska nät i transportinfrastruktursektorn har visat sig vara ineffektiv, alltför dyr och ibland till och med skadlig. Parlamentet konstaterar att fler och fler passagerare väljer lufttransport när de reser långa sträckor. Parlamentet påpekar att det är nödvändigt att tänka om och se över planerade projekt och lägga idén att stödja stora projekt med betydande miljömässiga och ekonomiska konsekvenser åt sidan. Parlamentet begär med eftertryck att transportsystemen ska bygga på miljövänliga principer och att intermodalitet ska användas som ett verktyg för att minska kostnaderna och miljöförstöringen och samtidigt stärka sammankopplingen mellan olika transportsätt, i enlighet med de enskilda medlemsstaternas önskemål.

  7.      Europaparlamentet betonar att EU:s nuvarande energipolitik inte fungerar och att det behövs ett annat tillvägagångssätt. Parlamentet noterar att nya alternativa energikällor och innovativ teknik gör det möjligt att ompröva den nuvarande europeiska klimat- och energipolitiken och utforma nya handlingsplaner för hållbara och effektiva system. Parlamentet påpekar att det är nödvändigt att överge den nuvarande EU-strategin och anta andra former av strategier.

  8.      Europaparlamentet beklagar djupt att den nya kommissionens tillvägagångssätt beträffande de lagstiftnings- och icke-lagstiftningsakter som ska antas under 2015, särskilt på viktiga områden såsom miljö, hälsa och transport, har lett till att många förslag som håller på att behandlas eller som redan antagits dragits tillbaka, vilket har lett till en hög grad av rättslig och regleringsmässig osäkerhet och brist på förtroende. Parlamentet framhåller att detta är ett av de stora problem som kommissionen måste ta itu med för att komma till rätta med investeringsgapet i Europa.

  9.      Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att behålla alla särskilda förslag i paketet om kretsloppsekonomin, särskilt det om avfall, som antogs av kommissionen den 2 juli 2014, och alla förslag i paketet om renare luft, som antogs den 18 december 2013, med tanke på deras stora potential att skapa sysselsättning, förbättra resurstryggheten, miljöskyddet och öka rättssäkerheten.

  10.    Europaparlamentet påpekar att kultur och turism skulle kunna hjälpa den europeiska ekonomin att övervinna den nuvarande krisen genom att stimulera små och medelstora företag som är verksamma inom dessa sektorer. Parlamentet noterar att även om kultur och turism inte tillhör Europeiska unionens behörighetsområden, utöver grundläggande samordnings- och stödsystem för medlemsstaterna, är det nödvändigt att främja utvecklingen av det viktiga kultur-, natur- och turistarvet genom mer omfattande och bättre stöd till skapandet av ett tillförlitligt företagssystem som kan säkerställa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen av hög kvalitet. Parlamentet påpekar att det är nödvändigt att ta hänsyn till de enskilda medlemsstaternas individuella särdrag, såsom skillnader inom matkulturen. På liknande sätt betonar parlamentet att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt kulturarv och religiös turism för att främja utvecklingen av dessa områden.

  11.    Europaparlamentet beklagar att bankgarantifonden som ingår i ramprogrammet Kreativa Europa har drabbats av en kraftig försening och att den inte kommer att tas i anspråk förrän 2016, trots att de kulturella och kreativa sektorerna och i synnerhet små och medelstora företag länge har varit drabbade av kreditåtstramningsproblemet, särskilt på grund av bankernas enorma krav på ekonomiska garantier. Parlamentet begär en ökning av de ekonomiska resurser som stärker de strukturerande, operativa och finansiella garantiverktygen för att på ett effektivt sätt stödja den kulturella och kreativa sektorn.

  12.    Europaparlamentet påpekar att den europeiska kulturstatistiken, som tillhandahåller uppgifter om företag i kultursektorerna, arbetslöshet i kultursektorerna, utrikeshandel med kulturvaror, kulturellt deltagande och annan kulturstatistik, hittills inte har varit tillgänglig och därmed på ett allvarligt sätt har påverkat utformningen och genomförandet av skräddarsydda strategier som ska hantera de omfattande utmaningar som Europas kulturella mångfald medför.

  13.    Europaparlamentet noterar att fenomenet med social dumpning har visat sig vara utbrett och problematiskt, särskilt med hänsyn till den pågående liberaliseringsprocessen och den fria rörligheten för personer och varor i EU. Parlamentet noterar att utlokaliseringen av produktion till länder där arbetsrätten är mindre strikt eller där arbetskraftskostnaden är lägre är ett väsentligt problem som leder till snedvridningar på arbetsmarknaden. Parlamentet påpekar att det därför är nödvändigt att undanröja fenomenet med social dumpning.

  14.    Europaparlamentet framhåller att den fria rörligheten för varor och personer har inneburit en betydande grad av internationalisering av den transportverksamhet som utövas av företag i olika medlemsstater. Parlamentet noterar att olagliga cabotagetransporter gör det möjligt för företag att bedriva verksamhet i en situation med illojal konkurrens, eftersom de tillhandahåller tjänster i en medlemsstat samtidigt som de drar nytta av andra sociala kostnader och arbetskraftskostnader i sitt ursprungsland. Parlamentet betonar att detta måste motverkas.

  15.    Europaparlamentet är bekymrat över att kvinnor riskerar att diskrimineras på arbetsmarknaden, både när det gäller tillgång till sysselsättning och personlig verksamhet. Parlamentet noterar att det är nödvändigt att bekämpa varje form av diskriminering och att särskilt motarbeta eventuella ”glastak” som kan hindra kvinnor från att utvecklas karriärmässigt. Parlamentet betonar dessutom att det är nödvändigt att bekämpa olagligt arbete bland kvinnor och utnyttjandet av kvinnor på ”osynliga” tjänster eller tjänster i ”fiktiva” företag som inte innebär något verkligt deltagande i verksamheten.

  16.    Europaparlamentet är djupt bekymrat över den alarmerande arbetslöshetsnivån och anser att det är av grundläggande betydelse att bekämpa den höga arbetslösheten, särskilt bland unga. Parlamentet fördömer EU-lagstiftning som innebär administrativa bördor och ytterligare byråkratiska hinder för små och medelstora företag, som är den främsta källan till arbetstillfällen och tillväxt. Parlamentet betonar att större vikt bör läggas vid att ge stöd till små och medelstora företag som är den främsta källan till sysselsättning i Europa.

  17.    Europaparlamentet understryker behovet av adekvata system för minimiinkomst för att den sociala konvergensen mellan medlemsstaterna ska öka och fattigdomen minska.

  18.    Europaparlamentet anser att det bästa sättet att främja tillväxt och öka sysselsättningen är att minska kostnaden för beskattning av arbete. Parlamentet motsätter sig bestämt de åtstramningsåtgärder som EU lägger på medlemsstaterna och som sätter tryck på löner och arbetskraften.

  19.    Europaparlamentet är bekymrat över det kompetensglapp som utestänger unga människor från en framtid samtidigt som det finns tusentals vakanta tjänster över hela kontinenten på grund av ett kroniskt kompetensunderskott. Parlamentet anser att man måste överväga ett nytt tillvägagångssätt som fokuserar mer på att lära ut de yrken och den kompetens som varje medlemsstats ekonomi behöver.

  20.    Europaparlamentet betonar att finanskrisen har fått dramatiska följder för de offentliga investeringarna. Parlamentet noterar att de generellt har minskat med 20 % i reala termer mellan 2008 och 2013 och med 60 % i de hårdast drabbade medlemsstaterna. Parlamentet är allvarligt bekymrat över EU:s obetalda fordringar (för 2011−2012 11 miljarder euro, för 2012−2013 16 miljarder euro, och för 2013−2014 så mycket som 23,4 miljarder euro) och över förseningarna i genomförandet av operativa program, och anser att denna osäkra situation kan skapa problem för medborgare och enskilda företag. Parlamentet är bekymrat över den anmärkningsvärt bristande överensstämmelsen mellan kommissionens påstådda mål att förbättra de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat och göra resultaten synligare, och den nuvarande situationen.

  21.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka transparensen i de handelsförhandlingar som direkt påverkar medborgarna och de offentliga tjänsterna. Parlamentet välkomnar beslutet att häva sekretessen för handlingarna om det transatlantiska partnerskapsavtalet och anser att samma förfarande bör gälla för andra plurilaterala och bilaterala avtal såsom tjänstehandelsavtalet eller investeringsavtalen med Japan, Vietnam och Kina.

  22.    Europaparlamentet anser att en form av direktdemokrati som innebär att medborgarna fattar direkta beslut om unionen bör införas för att öka deltagandet. Parlamentet upprepar sin åsikt att sådana åtgärder är absolut nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för att göra det möjligt att upprätthålla rättvisa, frihet och deltagande.

  23.    Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att medborgarna får rösta om nya fördrag eller eventuella ändringar av befintliga fördrag i fria och rättvisa nationella folkomröstningar i medlemsstaterna.

  24.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.