Предложение за резолюция - B8-0039/2015Предложение за резолюция
B8-0039/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2015 г.

12.1.2015 - (2014/2829(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Габриеле Цимер от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2014/2829(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0039/2015
Внесени текстове :
B8-0039/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0039/2015

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2015 г.

(2014/2829(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2015 г.“ (COM(2014)0910),

–       като взе предвид Рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Комисията[1], и по-специално приложение IV към него,

–       като взе предвид съобщението на Комисията относно „Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“)“ (COM(2014)0903),

–       като взе предвид съобщението на Комисията относно „Преглед на икономическото управление. Доклад относно прилагането на регламенти (ЕС) № 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 и 473/20131 (COM(2014)0905);

–       като взе предвид заключенията от заседанието на Европейския съвет от 18 декември 2014 г.,

–       като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

A.     като има предвид, че ЕС продължава да се бори срещу най-дълбоката икономическа и социална криза от своето учредяване, която се изразява в стагнация на икономиката и надигаща се опасност от дефлация, високо равнище на безработица, упадък на социалните и трудовите права и нарастване на социално-икономическите неравенства, което изправя ЕС пред безпрецедентни предизвикателства;

Б.     като има предвид, че в голяма степен причините за настоящата криза се коренят в лансирането на еврото, тъй като валутата беше замислена със сериозни недостатъци в структурата, което, правейки равносметка, навежда на мисълта, че тя не беше подходяща за постигане на поставените й цели; счита, че недостатъците включват липса на контрол, тъй като стотици милиарди евро бяха насочени от така наречените ключови държави към периферията на ЕС, и липса на планиране, като се има предвид, че не бяха създадени коригиращи структури, които да се справят с щетите, причинени от внезапното масирано движение на валута през границите; като има предвид, че всички държави членки споделят отговорността за присъщите на еврото „недостатъци в структурата“ и като има предвид, че тежестите на дълга, породени от посочените недостатъци са в голяма степен непропорционални, като някои държави се възползват, а други бяха тласнати към тежка депресия; като има предвид, че посочените основни недостатъци и липсата на баланс предстои да бъдат разрешени;

В.     като има предвид, че институциите на ЕС налагат допълнителни ограничения на националните бюджети; като има предвид, че тази политика ще доведе до повишаване на безработицата, драстични съкращения на заплатите, повишаване на пенсионната възраст и понижаване на публичните разходи за области като образованието и здравеопазването и ще намали търсенето, като същевременно ще проправи пътя за въвеждането на радикална програма за приватизация, създаваща условия за допълнително задълбочаване на настоящата икономическа и социална криза;

Г.     като има предвид, че седем години след началото на финансовата криза финансовата индустрия е все още недостатъчно регулирана и все още е налице рискът от съществуването на банки „зомби“ въпреки осъществяването от страна на ЕЦБ на стрес-тестове, което възпира отпускането на кредити за предприятията и домакинствата;

Д.     като има предвид, че дискусиите относно така наречения съюз на капиталовите пазари показа, че лобито на финансовите пазари е по-силно от всякога, тъй като се опитва максимално да увеличи свободата си на действие и отново да се възползва чрез съживяване на пазара на опасни продукти като обезпечените с активи ценни книжа;

Е.     като има предвид, че приетите мерки, като пакетите за икономическо управление, постоянно отнемат политическия избор от суверенните и демократично избрани правителства на държавите членки, както и демократичния контрол от страна на народите на Европа, включително от страна на националните парламенти, и установяват постоянна политика на строги икономии, която води Европа към дългосрочна икономическа депресия;

Ж.    като има предвид, че данъчните системи са устроени така, че да подкрепят по-скоро големия бизнес, отколкото обикновените граждани; като има предвид, че политиката на строги икономии и мерките за строга фискална дисциплина, съчетани с тежките загуби на държавни приходи, породени от отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, оказаха допълнителен натиск върху бюджетите на държавите членки и застрашиха интересите на данъкоплатците и работниците в Съюза;

З.      като има предвид, че фактът, че докато народите на Европа страдат непоправимо от програмите за строги икономии и неолибералните структурни реформи, тайни данъчни споразумения, мащабно избягване на данъци и прехвърлянето на печалби към данъчни убежища се оказват напълно законни, поставя на дневен ред важния въпрос за социалната справедливост;

И.     изтъква, че скандалът около ролята на председателя на Комисията в схеми за избягване на данъци в Люксембург опетни надеждността на Комисията, най-вече по отношение на заявената от нея цел да се бори срещу данъчните убежища, укриването на данъци и данъчните измами, както и по отношение на насърчаването на справедлива данъчна система, за която допринасят всички слоеве на обществото;

Й.     като има предвид, че кризата с климата продължава да представлява заплаха за стабилността, здравето и поминъка на обществата по целия свят, както и за хуманното отношение към животните и биоразнообразието; като има предвид, че политиката на ЕС в областта на климата е недостатъчна и необходимостта от истинска промяна на производствената система досега в голяма степен се засенчваше от желанието да се развие конкурентоспособността на Съюза на световния пазар;

K.     като има предвид, че досега политиките не само не успяха да възстановят устойчива и приобщаваща икономика, способна да осигурява достойни работни места за милиони безработни или частично заети лица в Европейския съюз, както и високо равнище на социални услуги, като същевременно се грижи за опазването на околната среда, но също така тези неефикасни политики създадоха дълбоко недоверие сред гражданите, че ЕС може да предостави отговори на проблемите, с които те се сблъскват в ежедневието си;

Л.     като има предвид, че по-голяма прозрачност, откритост и демократизиране на ЕС, включително засилено участие на гражданите при формирането на бъдещето на Съюза, са задължителни условия за възстановяването на доверието на гражданите в ЕС и оттам – за оцеляването в дългосрочен план на Съюза;

M.    посочва, че е налице необходимост от радикална политическа промяна на политиките, прилагани в момента от Комисията, към политики, които укрепват ЕС и усилията на държавите членки за създаване на устойчив икономически растеж, цялостна заетост и борба с бедността, социалното изключване и неравенството на доходите;

ЧАСТ 1

1.      изразява дълбокото си неудовлетворение от факта, че работната програма на Комисията за 2015 г. не включва законодателни предложения, разработени и обсъдени в рамките на предишния мандат;

2.      решително осъжда принципа на Комисията за политическа непоследователност, тъй като последният изцяло подкопава правата на Европейския парламент като съзаконодател; настоява, че решението да се оттегли законодателно досие трябва да бъде резултат от процедура за вземане на решения; категорично се противопоставя на предложението за оттегляне на предложението за отпуска по майчинство, както и на пакета за отпадъците, преразглеждането на политиката за чист въздух и инициативата за „кръгова икономика“, които бяха определени като ключови за устойчивия растеж и благосъстоянието и здравето на гражданите на ЕС;

3.      изразява дълбоко съжаление по повод неотдавнашните опити на Комисията да се намеси в парламентарните избори в Гърция; настоява Комисията да се въздържа от намеса в демократичния процес на държавите членки;

4.      изразява съжаление, че въпреки имплицитното обещание на заглавието „Ново начало“, работната програма на Комисията по същество е продължение на провалените политики за фискална консолидация, структурни реформи и дерегулация;

5.      следователно счита, че работната програма не успява да се справи с основните предизвикателства, пред които е изправен ЕС днес, като например стагнацията на икономиката, заплахата от дефлация, високата безработица, упадъка на социалните и трудовите права, увеличаването на социално-икономическите неравенства и високите публични и външни дългове; настоява, че икономическата, социалната, климатичната и политическата кризи може да бъдат преодолени единствено чрез радикално нова политика, която поставя в центъра на всички политики хората, животните и околната среда, а не интересите на финансовите пазари;

6.      отправя критика към водещия принцип на работната програма – предложения инвестиционен план – като крайно недостатъчен за насърчаване на инвестициите, тъй като той по същество е опорочен, като предлага приватизация на печалбите и социализиране на рисковете, и не разполага с необходимите финансови ресурси за справяне с голямото търсене и недостига на инвестиции в ЕС; подчертава освен това необходимостта от замяна на „европейски фонд за стратегически инвестиции“ със стабилна и мощна „европейска инвестиционна програма за устойчиво развитие, заетост и социална интеграция“ с цел да се стимулира качествен и социално балансиран растеж;

7.      изразява дълбоко съжаление по повод факта, че социалното и екологичното измерение отсъства от работната програма; също така изразява неодобрение по повод липсата на политики в областта на културата, младежта и образованието; подчертава, че мерките на строги икономии подкопават обществените услуги и застрашават въздействието на образованието и обучението върху икономическото възстановяване; припомня, че подкрепата за творческите професии и отрасли, както и за ученето през целия живот, трябва да бъде основен приоритет с оглед на борбата срещу безработицата, бедността и неравенствата;

8.      подчертава факта, че равнището на държавния и външния дълг на периферните държави в ЕС е сред най-високите в света, което е доказателство за асиметричния характер на процеса на интеграция; припомня, че този дълг в голяма степен се дължи на спасителните мерки на финансовите институции, които преди това са участвали в спекулативни и неправомерни практики благодарение на липсата на подходящо регулиране и демократичен контрол на икономиката; осъжда факта, че публичният дълг нарасна под претекст на налагането на мерки за строги икономии, последиците от които са увеличаване на бедността, нарушаване на основните социални права и права на човека и увеличаване на дълга; счита, че е наложително да се вземат мерки по отношение на тежестта на дълга, като последният се предоговори (преструктурира и съществено се намали неговият размер), и като бъде сведен до устойчиви равнища, което е въпрос от приоритетно значение и въпрос на елементарна справедливост; призовава Комисията да внесе законодателно предложение, което да забранява отнемането на собственост от страна на банки, насочено към обикновени граждани, които са били засегнати неблагоприятно от кризата;

9.      настоява Комисията да преосмисли регулаторната рамка (REFIT), така че да се гарантира, че инициативата за по-добро законотворчество и програмата за опростяване не се използва като претекст за дерегулиране, което отслабва социалната защита на работниците, защитата на потребителите, стандартите за опазване на околната среда, стандартите за хуманно отношение към животните и социалния диалог;

10.    настоява Комисията и държавите членки да проявят истинска политическа решимост, като наложат данъчно облагане на действителните собственици на имущество и като разработят всеобхватна стратегия с конкретни и ефективни законодателни мерки, с акцент по-специално върху международните търговски операции, прехвърлянето на мултинационални печалби и вътрешногруповите сделки, забраната на офшорни дружества и данъчните убежища и установяването на минимални ставки на корпоративния данък;

11.    настоятелно призовава Комисията да гарантира, че цялото бъдещо законодателство ще подлежи на социална оценка на въздействието и на оценка на въздействието върху основните права; по-специално, пакетите за икономическо управление, имиграционната политика и схемите на ЕС за широкомащабно събиране, обработване, прехвърляне и съхранение на данни следва да бъдат предмет на предварителна оценка на тяхното съответствие с основните права;

ЧАСТ 2

ПОЗИЦИИ ПО ОТДЕЛНИТЕ РАЗДЕЛИ НА ПОЛИТИКИТЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА КОМИСИЯТА ЗА 2015 Г.

Нова социално балансирана политика за работни места, растеж и инвестиции

12.    подчертава факта, че настоящата икономическа и социална криза е резултат и от неолибералната политика на Комисията за насърчаване на дерегулирани финансови пазари, от либерализираните пазари на продукти и услуги и от все по-голямата финансиализация на икономиката, както и от съкращаването на публичните инвестиции и засилването на дерегулирането на трудовия пазар; призовава Комисията да промени тази политика;

13.    призовава Комисията да представи предложение относно присъединяването на ЕС към Европейската социална харта като първа стъпка към постигане на по-добър баланс между социалните и трудовите интереси, от една страна, и икономическите интереси – от друга страна;

14.    призовава Комисията да замени „европейски фонд за стратегически инвестиции“ със стабилна и мощна „европейска инвестиционна програма за устойчиво развитие, заетост и социална интеграция“ с цел да се стимулира качествен и социално балансиран растеж;

15.    призовава Комисията да преразгледа правилата за отпускане на държавни помощи, за да позволи държавна намеса за засилване на проекти, полезни в социално и екологично отношение, и за да помогне на МСП и на сектори в затруднено положение, като допринесе за възстановяване на производствения им капацитет, който беше сериозно засегнат от кризата;

16.    призовава Комисията да представи предложение за средносрочен преглед на МФР, който действително да отразява приоритетите, които трябва да стимулират устойчив, качествен и социално балансиран растеж;

17.    подчертава, че регионалната политика е абсолютно необходимо средство за насърчаване на икономическото и социалното сближаване, като основната цел е намаляване на различията между регионите, насърчаване на реалното сближаване, стимулиране на растежа и заетостта; настоява, че политиката на сближаване трябва да продължи да се прилага и укрепва и че тя следва винаги да бъде независима политика, гарантираща устойчиво развитие (икономическо, социално, в областта на околната среда и териториално), както и намаляване на различията между регионите и на изостаналостта на по-бедните региони;

18.    отхвърля подхода на Комисията за подчиняване на политиката на сближаване на европейското икономическо управление, както и използването на макроикономическите условия в Пакта за стабилност и растеж като изискване за достъп до политиката на сближаване и фондовете за регионално развитие; настоява, че политиката на сближаване не следва да се използва като инструмент за финансово санкциониране;

19.    счита, че съществуващото финансиране на равнище ЕС и текущите финансови средства на ЕС за политиката на сближаване са недостатъчни, за да отговорят на потребностите с оглед постигане на действително сближаване и преодоляване на регионалните различия, на високите равнища на безработица, на неравенството в доходите и бедността в Европейския съюз; изтъква необходимостта от укрепване на бюджета на ЕС в областта на политиката на сближаване; изразява дълбоката си загриженост относно значителното забавяне в изпълнението на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г., както и забавянето на плащанията по политиката на сближаване за периода 2007 – 2013 г.;

Цифрова политика, която защитава интересите и правата на гражданите

20.    приветства целта на Комисията да бъде начело на цифровата революция; подчертава обаче, че интернет принадлежи на публичния сектор и че гарантирането на принципа на неутралност на интернет трябва да бъде в центъра на политиката на ЕС;

 

21.    отбелязва, че доверието на гражданите в интернет е ключово за успеха на цифровото общество и икономика; счита, че киберсигурността, особено на малолетните и непълнолетните лица, е важна, но свободата от подозрение е също толкова важна за гражданите; следователно призовава Комисията и държавите членки да гарантират защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни в интернет както от публични, така и от частни организации;

22.    изразява становище, че предвид все по-несигурните условия на труд в цифровата икономика стратегията на Комисията за цифровия единен пазар трябва да бъде допълнена от защитни мерки, за да се гарантират достойни условия на труд в този сектор;

23.    счита, че въвеждането на етикет за „справедлив труд“ на софтуерни продукти (като например игри и софтуерни приложения) би могъл да послужи като първа стъпка за постигане на тази цел;

24.    подчертава факта, че предвидената реформа на правата върху интелектуалната собственост следва не само да защитава правата на собствениците – автори и творци, от една страна, и на дружества за колективно управление на права, издателски къщи и развлекателната индустрия – от друга, но също така следва да гарантира широк достъп за обществеността, както и да гарантира, че няма да бъдат създадени пречки пред по-нататъшните иновации;

Нова устойчива политика по отношение на климата и социално справедлива енергийна политика

25.    счита, че кризата с климата е резултат от недостатъците на енергоемките производствени системи, които са ориентирани към реализирането на печалба, и че решението на проблема с изменението на климата не може да бъде оставено на пазара, а изисква радикална промяна в методите на производство и потребление; призовава Комисията да преосмисли своята политика в областта на климата и да включи политиката в областта на изменението на климата във всички свои политики;

26.    изразява съжаление относно демонстрираната до момента от Комисията липса на амбиция по отношение на обвързващите цели; счита, че има спешна необходимост от повишаване на амбициите в областта на климата, за да може Европейският съюз да запази водещото си място в преговорите по изменението на климата, да насърчава създаването на „зелени“ работни места и да допринася в необходимата степен към глобалните действия за намаляване на емисиите на парникови газове;

27.    отбелязва обещанието за внасяне до края на 2015 г. на законодателни предложения за изпълнението на пакета за климата и енергетиката от 2030 г.; припомня на председателя Юнкер неговия ангажимент за изпълнение на целта за подобряване на енергийната ефективност с 30 %;

28.    призовава Комисията да предложи задължителни критерии за устойчивост по отношение на използването на енергия и биомасата; освен това отправя искане към Комисията да внесе предложения за борба с емисиите на парникови газове от интензивното животновъдство, тъй като те оказват много по-голямо въздействие върху изменението на климата, отколкото други парникови газове;

29.    отбелязва намерението на Комисията да реформира и преструктурира енергийната политика на ЕС в нов европейски енергиен съюз с цел гарантиране на сигурността на енергийните доставки, намаляване на зависимостта от внос от трети страни, подобряване на участието на потребителите, повишаване на енергийната ефективност и икономиите на енергия, предлагане на съвместна международна енергийна структура, включваща Русия, и насърчаване на научните изследвания и иновациите в областта на енергетиката; във връзка с това настоява, че енергийната политика на ЕС трябва да гарантира на всички достъп до енергия, да допринася за установяване на достъпни цени на енергията, от които да се ползват всички потребители, да засили публичния контрол и регулирането в този сектор и да допринесе за намирането на мирно уреждане на енергийните конфликти;

30.    отправя искане към Комисията да се съсредоточи внимателно и върху енергийната бедност при изготвянето на своето предложение за стратегическа рамка за енергиен съюз;

31.    подчертава значението на разработването на амбициозни мерки за стратегическа политика и значителни инвестиции, водени от публичния сектор, за оказването на силна подкрепа на развитието на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, както и необходимостта от подпомагане на децентрализираните енергийни системи с цел да се гарантира сигурността на енергийните доставки и да се избегне разхищаването на средства за транспорт; подчертава, че финансирането на научните изследвания в областта на технологиите с ниски емисии на въглерод, на модернизацията на мрежите за разпределение и на съхранението на енергия трябва да бъде увеличено;

32.    изразява съгласие с Комисията, че е важно да се сложи край на всякаква изолираност на държавите членки от европейските мрежи за газ и електроенергия, и счита, че е въпрос от приоритетно значение ЕС да помогне на най-уязвимите страни да диверсифицират своите източници и пътища за доставка; призовава за устойчиво производство на енергия, което в същото време да позволява на държавите членки да постигнат целите на ЕС в областта на енергетиката в съответствие с техните специфични условия;

Балансиран в социално-икономическо отношение вътрешен пазар със засилена промишлена база

33.    изразява дълбока загриженост от това, че Комисията се застъпва за съживяване на секюритизацията чрез „съюза на капиталовите пазари“; припомня на Комисията, че финансовият сектор се възползва активно от дерегулирането на финансовите пазари и продължава да бъде една от основните причини за икономическата криза; отново изисква радикално съкращаване на финансовата индустрия, съживяване на традиционното банково кредитиране на реалната икономика чрез прекратяване на мерките за строги икономии, които възпрепятстват търсенето на инвестиции, както и осигуряване на демократичен надзор и контрол на банковия сектор;

34.    изразява съжаление във връзка с факта, че планираното преразглеждане на Директивата относно командироването на работници се възприема единствено като мярка за задълбочаване на вътрешния пазар, а не като директива за защита на условията на труд; призовава за истинска политика за защита на правата на работниците срещу социалния дъмпинг;

35.    отново изтъква значението на дифузното присъствие на промишлени и производствени дейности в държавите членки в съответствие с целите на ЕС за създаване на 20 % от БВП от промишлеността; отбелязва, че промишлеността произвежда 80 % от износа на ЕС и е важен източник на технологични знания и висококвалифицирани работни места; припомня, че вследствие на кризата в много държави членки промишленото производство загуби повече от 20 % от продукцията си, че няколко сектора бяха сериозно засегнати от кризата и че е необходимо новата индустриална политика да изгради нов промишлен капацитет в устойчиви дейности;

36.    отново изтъква факта, че стратегически сектори като стоманодобивната промишленост, суровините и строителния сектор страдат особено и че настоящите правила за конкуренцията не създават благоприятна среда за тяхното развитие; припомня целта на Комисията 20 % от БВП да бъде създаван от промишлеността;

37.    посочва, че е важно да се предостави по-голяма подкрепа на микропредприятията и малките и средните предприятия (ММСП) и кооперациите, по-специално с цел насърчаване на дейностите им в рамките на стабилна бизнес среда, намаляване на въздействието на господстващото пазарно положение, заемано от големи дружества и конгломерати, както и подпомагане на създаването и разрастването на микропредприятия, МСП и кооперации;

38.    призовава за регионално балансиран подход към индустриалната политика с цел да се създаде диверсифицирана индустриална основа във всички държави членки и региони, което е жизненоважно за гарантирането на високи равнища на заетост и дейност в рамките на ЕС;

Демократична икономическа и парична политика

39.    изразява твърдо убеждение, че архитектурата на икономическото управление и на Икономическия и паричен съюз (ИПС) е недемократична;

40.    настоява за замяна на действащия Пакт за стабилност и растеж с истински пакт за заетост и развитие, основан на социални критерии, които да са от полза за народите на ЕС;

41.    призовава Комисията и държавите членки да създадат програма за подкрепа, която да се допълва от интервенцията на ЕЦБ, за страните, в които Тройката е предприела действия, в случай че последните вземат суверенно решение, че оставането им в еврозоната вече не може да бъде поддържано и е неприемливо, като предоставят подходяща компенсация за загубите, причинени в рамките на договорено напускане на валутата;

42.    призовава за свикването на междуправителствена конференция с цел отмяна на фискалния пакт (Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз) и препоръчва незабавното му спиране до провеждането на посочената конференция;

43.    призовава Комисията най-накрая да признае, че мерките за икономическо управление изцяло се провалиха в опита за възстановяване на икономически и социално балансиран растеж, и следователно отново отправя своето искане за коренно преразглеждане на законодателния пакет от шест акта и пакета от два акта и за замяната им с мащабни и социално балансирани мерки за фискално стимулиране;

44.    счита, че законодателството за банковия съюз обслужва единствено интересите на големия финансов капитал в ЕС и нарушава основни демократични принципи; застъпва се за отмяна на законодателството за банковия съюз и необходимостта да се гарантира демократичен публичен контрол над банковата система;

45.    застъпва се за дълбока промяна в мандата и устава на ЕЦБ, за да се сложи край на нейната фалшива автономия, като се гарантира политическият и демократичен контрол върху нея от страна на държавите членки на равна основа и като се върнат на държавите членки правомощията за вземане на решения по ключови икономически възможности, включително контролът над тяхната парична политика; освен това се застъпва за откриването на пътя към превръщането на ЕЦБ в кредитор от последна инстанция, който да действа като нормална централна банка, стимулираща икономиките в период на дефлация и рецесия; в този контекст настоятелно заявява, че ЕЦБ и ЕИБ следва пряко да финансират публичните инвестиции за подкрепа на реалната икономика, а не нови балони с цените на активите;

46.    изисква от Комисията задълбочена и прозрачна оценка на различните мерки за икономическо управление, включително на плановете за макроикономически мерки, предписани от Тройката, както и да разгледа критиките, отправяни не само от критично настроени икономисти, но и от членове на самата Тройка; отново призовава за незабавно разпускане на системата на „Тройката“;

47.    изразява съжаление относно нелоялните данъчни политики и призовава за незабавното им прекратяване, включително на несправедливите и регресивни данъци за водата, наложени в държавите членки по програмите за фискални корекции, и по-специално под надзора на Тройката, и нарушаващи принципа на пропорционално равенство и прогресивно нарастване на данъчното облагане, тъй като по-специално домакинствата с ниски доходи са засегнати непропорционално от тези мерки;

48.    изразява съжаление във връзка с подхода на краткосрочно мислене и половинчати мерки, следван от Комисията при преодоляването на младежката безработица: призовава Комисията да се намеси по отношение на дългосрочните двигатели на заетостта на младите хора, със силен акцент върху създаването на устойчиви и качествени работни места за младите хора, включително чрез силен подход, основаващ се на правата;

Нова политика за справедлива търговия

49.    изразява дълбока загриженост във връзка със зададената от Комисията обща ориентация на международната търговска политика на ЕС, по-конкретно във връзка с липсата на съгласуваност с основните цели за създаване на работни места, борба с бедността, гарантиране на устойчива икономика, контролиране на спекулациите, по-специално на спекулациите с храни, опазване на общественото здраве, хуманното отношение към животните, устойчивото селско стопанство и околната среда и гарантиране на културното многообразие;

50.    отхвърля твърде широкия мандат, даден от Съвета на Комисията за преговорите по всеобхватните споразумения за свободна търговия, като например трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ), всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) и Споразумението за търговията с услуги (TiSA), който представлява сериозна заплаха за продоволствената сигурност и суверенитет, заетостта, околната среда, здравеопазването и публичните услуги, наред с другото, и който позволява включване на уреждането на спорове между инвеститор и държава (ISDS), с всички негативни последици от такъв механизъм; изисква от Комисията да прекрати тези преговори в областта на международната търговия през 2015 г. и да преориентира международните търговски споразумения на ЕС;

51.    припомня, че проучванията на въздействието, възложени от Комисията, по-специално свързаните с ТПТИ, TiSA и ВИТС, обещаващи работни места и благосъстояние за всички, представляват сериозен неуспех и липса на доверие, тъй като използваните икономически модели са остарели; призовава Комисията да използва по-надеждни икономически модели, да провери резултатите от споразуменията за свободна търговия, които вече са влезли в сила, и да ги сравни с проучванията на оценките на въздействието;

52.    подчертава факта, че всяко споразумение за свободна търговия трябва да бъде обвързано със запазването на настоящите равнища на регулиране на труда, защита на околната среда и социалните права и гаранции за възлагането на обществени поръчки и предоставянето на услуги от обществен интерес, включително правото на държавите да приемат в бъдеще по-високи стандарти в това отношение; настоява от преговорите за споразумения за свободна търговия да бъдат изключени всякакви форма на ISDS, за да се поддържа демократичен контрол върху тези уредби;

53.    отхвърля тайната при международните търговски сделки и призовава Комисията да предостави достъп до всички преговорни документи на членовете на Парламента и на всички заинтересовани граждани; призовава за обществен и демократичен дебат с всички заинтересовани страни, по-специално синдикалните организации и представителите на гражданското общество, за да се осигури адекватно наблюдение на последиците от програмата за свободна търговия на Комисията;

54.    счита, че ускореното започване на нови споразумения за свободна търговия има за цел да се избегнат реалните подходи към разрешаването на кризата, като например намаляване на икономическите неравенства в рамките на ЕС, ограничаване на злоупотребите от страна на корпоративни дружества и инвеститори, одит и намаляване на публичния дълг и необходимата борба срещу избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане;

55.    припомня, че след позицията на държавите членки и на Парламента Комисията прие принципа на „културното изключение“, според който културата следва да бъде третирана по начин, различен от този за другите търговски продукти, и културните продукти и услуги следва да бъдат изключени от преговорите; счита, че това следва да включва директивата за аудиовизуалните медийни услуги, публичните субсидии, задълженията за финансиране за радио- и телевизионните оператори, данъците върху билетите за кино, споразуменията за съвместни продукции, мерките на езиковата политика, функционирането на каналите, натоварени с предоставянето на обществена услуга, съществуването на тавани по отношение на запасите в каналите и мрежите, правата върху интелектуалната собственост и специфичните системи за социална сигурност;

Истинска политика на правосъдие и основни права

56.    призовава Комисията да играе активна роля в усилията за приемане на хоризонталната директива срещу дискриминацията в съответствие с позицията на Парламента, както и в борбата срещу дискриминацията, включително срещу нападенията срещу роми, мигранти, лица, търсещи убежище, и други уязвими групи;

57.    изисква от Комисията да извърши оценка на прилагането на националните стратегии за интегриране на ромите и на препоръката на Съвета относно мерките за ефективна интеграция на ромите в държавите членки, както и да предложи допълнителни мерки, ако това е необходимо за ефективното приобщаване на ромите;

58.    изисква от Комисията да изпълни резолюциите на Парламента относно състоянието на основните права в ЕС, включително докладите „Мишел“, „Бенова“, „Гал“ и „Таварес“; призовава Комисията бързо да предложи план за действие по отношение на „дилемата от Копенхаген“;

59.    призовава Комисията да представи план за действие за държавите членки за подобряване на условията на задържане, особено като се има предвид широко разпространеното използване на предварителното задържане, включително в случаи на европейска заповед за арест; призовава Комисията да вземе предвид изцяло съдебната практика на Европейския съд за правата на човека относно условията в затворите;

60.    изразява дълбоко разочарование от бездействието на Комисията по отношение на законодателния доклад по собствена инициатива относно преразглеждането на европейската заповед за арест; призовава Комисията да изготви ново предложение, като вземе предвид доклада на Парламента по този въпрос, по-специално въпроса за проверките за пропорционалност;

61.    изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията не е включила в своите нови инициативи обновено актуализирано предложение за публичния достъп до документи, което да отразява споразумението на първо четене, постигнато от Парламента през 2011 г.;

62.    изразява загриженост поради заявлението на Комисията, че тя ще внесе европейска програма за сигурност; призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на необходимостта, пропорционалността и ефективността на съществуващите инструменти в областта на вътрешната сигурност и борбата с тероризма и организираната престъпност, преди да предложи нови мерки в тази област (например резервационни данни на пътниците (PNR данни) и опростен протокол за предаване на файлове (TFTP));

63.    настоятелно призовава Комисията да отговори на исканията, отправени от Европейския парламент в неговите резолюции относно предполагаемо транспортиране и незаконно задържане на затворници в европейски държави от ЦРУ, по-специално след доклада на Сената на САЩ относно изтезанията, извършени от ЦРУ;

64.    приветства подновения ангажимент за достъп до Европейския съд по правата на човека; разглежда становището на Съда на Европейския съюз (СЕС) относно присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека като основна пречка за правата на човека;

65.    приветства ангажимента за достъп до обновената Социална харта;

66.    призовава Комисията да вземе изцяло предвид решението на Съда на ЕС по съединени дела C 293/12 и C 594/12 от 8 април 2014 г.; настоятелно призовава Комисията в този контекст да се въздържа от предлагане на всякакви по-нататъшни мерки, основани на повсеместното запазване на данни;

67.    счита, че решението на Съда на ЕС относно запазването на данни е от значение за събирането на резервационни данни на пътниците за целите на правоприлагането; ето защо призовава Комисията да оттегли предложението си за PNR данни от ЕС;

68.    призовава Комисията да предприеме сериозни усилия за защита на гражданите от засилване на държавния надзор;

Политика в областта на миграцията, основаваща се на правата на човека

69.    призовава за предстоящото съобщение относно Европейската програма за миграция да се предприеме един действително всеобхватен подход по въпросите на миграцията в ЕС, като бъдат направени предложения за развитие на безопасни и законни начини за достъп до закрила в Европа за всички жени, мъже и деца, нуждаещи се от защита, така че хората да не бъдат вече принудени да рискуват живота си в Средиземно море или в пустините на път за Европа;

70.    призовава за предстоящото съобщение относно Европейската програма за миграция да бъдат разработени нови начини за законна миграция извън тези за висококвалифицираните работници, така че хората вече да не приемат незаконна заетост;

71.    осъжда настоящия подход за обща европейска политика в областта на миграцията, който е съсредоточен върху предотвратяването и възпирането на незаконната миграция, включително чрез задържане, без оглед на растящия брой на търсещите убежище лица, които бягат от войни, преследване и природни бедствия;

72.    изразява сериозна загриженост относно готовността на Комисията да засили сътрудничеството си с трети държави за подобряване на управлението на миграцията; изразява загриженост относно разпространението и задълбочаването на тези споразумения, включително разширяването на обхвата им, като се включват трети държави, в които правата на човека не се спазват, какъвто е случаят с процеса от Хартум и предстоящата инициатива относно миграционния маршрут ЕС – Африканския рог;

73.    изтъква, че сътрудничеството на ЕС с трети държави по въпросите на миграцията може да бъде в противоречие с ефективното право на мъжете, жените и децата да напускат страната си; счита, че това допринася за увеличаването на нарушенията на човешките права на мигрантите и лицата, търсещи убежище, на всички етапи от процеса на миграция;

74.    осъжда нарастващото екстернализиране на границите на ЕС под покритието на сътрудничество за развитие; припомня, че помощта за развитие не следва да бъде обвързана със сключването на споразумения за обратно приемане, с разработването и използването на технологии за наблюдение на границите и задържане на мигранти;

75.    призовава Комисията да започне оценка на евентуалните изменения в действащата обща европейска система за убежище, като се вземе под внимание неотдавнашната съдебна практика на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека, както и необходимостта от единен статут на бежанец, валиден в целия ЕС (както е предвидено в член 78 параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз);

Мирен фактор на световната сцена

76.    призовава Комисията и Съвета да разработят балансирана външна политика, която да укрепи отношенията на ЕС със стратегическите партньори в съответните области, включително Средиземноморието, Русия, Китай и възникващите нови световни и регионални участници;

77.    изразява несъгласие с линиите, по които се развиват ОВППС и ОПСО, тоест в пълно съответствие с НАТО и трансатлантическите отношения, по-нататъшно милитаризиране на международните отношения, застъпничество за интервенциите и оказване на активна подкрепа на военнопромишления комплекс; призовава за зачитане на международното право и връщане към политическо-дипломатическите средства за решаването на конфликти;

Съюз на демократична промяна

78.    приветства ангажимента за внасяне на предложения за междуинституционално споразумение относно задължителния регистър за прозрачност за всички институции на ЕС, но отново потвърждава необходимостта от засилване на представителната демокрация и демокрацията на участието чрез прилагане на членове 9 – 12 от Договора от Лисабон;

Други политически приоритети

Политика в областта на рибарството

79.    призовава за децентрализирана обща политика в областта на рибарството (ОПОР), която да насърчава модернизирането и устойчивото развитие на сектора на рибарството, като гарантира неговата социално-икономическа жизнеспособност, устойчивостта на ресурсите, запазването и създаването на работни места и подобряването на условията на живот на работещите в сектора на рибарството;

80.    призовава за мерки за подобряване на цената при първа продажба на рибата и на доходите на работещите в сектора на рибарството, за субсидии или механизми за обезщетения за работещите в сектора на рибарството, засегнати от икономическите и социалните последици от плановете за възстановяване, за многогодишно управление и мерки за защита на екосистемите;

81.    призовава за мерки за гарантиране на националния суверенитет в изключителната икономическа зона на държавите членки и техните ресурси в областта на рибарството, които да позволяват управление на местно равнище; счита, че трябва да бъде запазена зоната от дванадесет мили за изключителен достъп за националната флота на всяка държава членка и предлага да се разгледа възможността за нейното разширяване със съседните зони в съответствие с континенталния шелф;

82.    призовава за защита на биологичното разнообразие в морска среда, която да осигури благоприятни условия за възстановяването на рибните популации; в това отношение се застъпва за създаването на зони, свободни от риболов в районите, в които рибните запаси и биологичното разнообразие са застрашени;

83.    заявява отново необходимостта ОПОР да признае специфичните характеристики на дребния и крайбрежния риболов и да анализира до каква степен съществуващите инструменти отговарят на нуждите на сектора, като съответно ги адаптира;

84.    призовава Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) да подкрепя дребномащабния риболов, да се ангажира цялостно със специфичните проблеми на този сектор и да подкрепя управлението на местно равнище, устойчивия риболов и развитието на крайбрежните общности;

85.    изразява съжаление, че одобрената ОПОР и общата организация на пазара (ООП) изостават значително от действителните потребности на сектора на рибарството, и призовава за преразглеждане на тези две уредби във възможно най-кратък срок;

86.    отправя критика към това, което прекалено ревностното драстично намаляване на квотите за общия допустим улов (ОДУ) може да направи за сектора, домакинствата и селските общности, и изисква от Комисията да направи всичко възможно, за да предотврати това в бъдеще;

Селскостопанска политика

87.    счита, че селското стопанство в Европа е един от секторите, които могат да поддържат определено равнище на създаване на стойност въпреки въздействието на кризата; секторът обаче изпитва недостиг на много земеделски стопани и съществува сериозна липса на ново поколение селскостопански производители; изразява съжаление поради това, че това явление излага на риск нашето важно световно наследство, свързано със земеделието и селските райони, като същевременно големите дружества от селскостопанския сектор разширяват своите маржове и налагат своя модел на световна продоволствена система, който води до разрушително въздействие върху околната среда; поради това подчертава, че земеделските стопани, а не едрият бизнес, трябва да бъдат в центъра на европейските политики в областта на селското стопанство и храните с цел действително да се стимулира растежът и създаването на работни места във всички региони на ЕС; отбелязва, че настоящата тенденция води до унищожаване на традиционните семейни стопанства в цяла Европа и свързания с това упадък на социалната и икономическата дейност в селските райони;

88.    категорично се противопоставя на пазарната доминация и несправедливото ценообразуване от страна на големите дружества от хранително-вкусовата промишленост, които експлоатират земеделските стопани и налагат свръхпроизводство за сметка на качеството на храните, човешкото здраве и здравето на животните, хуманното отношение към животните и околната среда;

89.    подчертава, че ЕС се нуждае от надеждни, ясни, демократични политически инструменти, които да помогнат на земеделските производители да продават своите продукти на адекватни цени, като се поощрява качествената продукция в селскостопанския сектор, което е една от най-известните характеристики на европейското селско стопанство в целия свят; в този контекст от решаващо значение е през следващите години ОСП да се пренасочи към справедливо разпределение на ресурсите, което да помогне на земеделските производители, а не на големи дружества или едрите собственици на земя;

90.    подчертава, че Европа трябва да разработи публични инструменти, които да адаптират предлагането и търсенето с цел да се запазят доходите на земеделските стопани и нивата на производство на храни, така че земеделските стопани да бъдат защитени от нестабилността на цените;

91.    изисква от Комисията да поддържа системата от квоти и да работи за справедливо преразпределение на правото на растеж сред производителите от ЕС;

92.    призовава Европейския съюз да забрани разрешаването, отглеждането и пускането на пазара на ГМО и да поеме сериозен ангажимент за европейския сектор на биологичното земеделие, единственият, който се разраства през последните десетилетия;

93.    подчертава, че Европа трябва да дава приоритет на опазването на земеделските земи, като се има предвид, че 2015 г. е международната година на почвите, и да разгледа въпроса за заграбването на земя, решаващ въпрос от глобално значение при защитата на земеделските стопани, почвите и околната среда;

94.    подчертава – с оглед защитата на земеделската земя в дългосрочен план – необходимостта от прилагането в цяла Европа на ефективни стратегии за предотвратяване на изменението на климата и за смекчаване на последствията от него, за да се декарбонизира селскостопанския сектор, като същевременно се цели защитата на производителността на европейските земеделски стопанства;

95.    изисква преразглеждане и стимулиране на сектора на градинарството в държавите членки с цел да се гарантира наличието на питателна храна, произведена възможно най-близо;

96.    призовава Европейския съюз да забрани всички форми на патентоване на семена с цел защита на земеделските стопани от нелоялна конкуренция и ненужна бюрокрация;

97.    изразява съжаление по повод неспазването на стандартите за хуманно отношение към животните в европейското животновъдството и апелира към Комисията да гарантира адекватното прилагане на съществуващото законодателство във всички държави членки;

98.    застъпва се за преминаването от интензивно животновъдство към справедлива устойчива форма на производство на протеини на растителна основа в селското стопанство в ЕС;

99.    призовава Комисията да публикува своя доклад „Изграждане на устойчива европейска хранителна система“, който вече е одобрен от трима бивши членове на Комисията, и да представи план за действие, в който да бъдат взети предвид заключенията на този доклад;

100.  призовава Комисията да подобри правилата за хуманно отношение към животните в съществуващото законодателство на ЕС относно биологичното селско стопанство и да премахне всякакви изключения от правилата за хуманно отношение към животните, като например използването на неподходящи породи, връзването на животните и ненужната кастрация;

101.  изисква от Комисията да оттегли своите предложения за клонирането и да представи нови предложения, които да отразяват позицията на Европейския парламент, като също така дава възможност за прилагане на обикновената законодателна процедура; възразява срещу избора на процедурата за одобрение за директивата относно пускането на пазара на храни от клонирани животни, тъй като това би лишило Парламента от неговото право да внася изменения в предложението;

102.  отправя силна критика към продължаващото съществуване на всякакъв вид възстановявания при износ на селскостопански стоки; призовава за тяхното незабавно премахване;

103.  приветства неотдавнашната инициатива на Нидерландия, Германия и Дания да се ограничи максималното време за транспортиране на живи животни до осем часа; призовава Комисията да преразгледа спешно Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и по този начин да се съкрати максимално време за транспортиране на живи животни;

104.  призовава за средносрочен преглед, който да е солиден и ефективен в намирането на устойчиви решения на проблемите, свързани с ОСП;

105.  отправя искане за започване на дебат по разработването на нов инструмент на ЕС за селскостопанска и продоволствена политика, която да отговаря на интересите на цялото общество;

Права на жените и равенство между половете

106.  призовава за независима позиция по правата на жените и равенството между половете, която:

–       да приканва Комисията и Съвета да представят предложение за всеобхватна стратегия на ЕС относно насилието спрямо жени, включително законодателство за минимални стандарти срещу насилието спрямо жени; счита, че не следва да има отделен план за действие относно, например, гениталното осакатяване на жените, домашното насилие или сексуалното насилие, а по-скоро всички различни форми на насилие спрямо жени трябва да бъдат обхванати в обща и ефективна стратегия, основаваща се на перспективата на равенство между половете, включително предприемане на стъпки за присъединяване на ЕС към подписаната през 2011 г. Конвенция от Истанбул за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие;

–       да подчертава неотложната необходимост от реализиране на стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете въз основа на Декларацията и Платформата за действие от Пекин и разглеждане на дванадесетте ключови области на загриженост; основната цел следва да бъде прилагането на всички необходими стъпки за постигане на равенство между жените и мъжете, като се започне със структура/рамка за правата на жените на европейско равнище; без тази структура и без стратегия жените и момичетата в Европа няма да постигнат зачитане на правата си или равенство (с мъжете и помежду си); стратегията следва да бъде разбирана и подкрепяна като стратегически политически отговор от страна на европейските институции на предизвикателствата, пред които са изправени жените 20 години след приемането на Пекинската платформа за действие; когато става въпрос за правата на човека като цяло, както в Европа, така и в международен план, става въпрос за доверието в ЕС;

–       призовава Съвета на Европейския съюз и държавите членки да се ангажират и да постигнат напредък в преговорите с Парламента, да изразят официалната си позиция и да подкрепят една солидна директива за отпуска по майчинство, за да се гарантира, че всички жени в Европа имат равни права;

_____________________

 

107.  призовава Комисията да преразгледа своята работна програма в съответствие с резолюцията на Парламента, включително специфичните за секторите позиции, посочени в част 2 на настоящата резолюция;

108.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.