Процедура : 2014/3011(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0040/2015

Внесени текстове :

B8-0040/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 140kWORD 69k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.463v01-00
 
B8-0040/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск срещу медиите (2014/3011(RSP))


Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Марко Афронте, Даниела Аюто, Дарио Тамбурано, Кристина Винберг, Петер Лундгрен, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск срещу медиите (2014/3011(RSP))  
B8‑0040/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид доклада на Комисията относно напредъка на Турция през 2014 г.,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 16 октомври 2013 г., озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2013 – 2014 г.“ (COM(2013)0700),

–       като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално резолюцията от 13 юни 2013 г. относно положението в Турция,(1) и тази от 12 март 2014 г. (2) относно доклада за напредъка на Турция през 2013 г.,

–       като взе предвид Рамката за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

–       като взе предвид Решение 2008/157/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията на Партньорството за присъединяване с Република Турция („партньорството за присъединяване“) и предходните решения на Съвета от 2001 г., 2003 г. и 2006 г.относно партньорството за присъединяване,

–       като взе предвид Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП);

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 16 декември 2014 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране,

–       като взе предвид съвместното изявление от 14 декември 2014 г. на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини, и на члена на Европейската комисия, отговарящ за европейската политика на съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хаан, относно полицейските акции и арестите на представители на медиите в Турция,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид изявлението от 15 декември 2014 г. на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че реакцията на правителството през декември 2013 г. след твърденията за корупция, дава повод за сериозно безпокойство по отношение на независимостта на съдебната власт и разделението на властите;

Б.     като има предвид, че в неделя, на 14 декември 2014 г. 32 журналисти са били задържани при акции в Турция, в това число опитни журналисти, медийни ръководители и сценаристи, по обвинения за формиране и ръководене на въоръжени терористични организации и членство в тях;

В.     като има предвид, че медии, които са отправяли публично критика по отношение на настоящото турско правителство, са сред целите на тези действия от страна на турските правоприлагащи органи;

Г.     като има предвид, че свободата на медиите представлява дългогодишен проблем в Турция, който вече доведе до вълна от арести на журналисти през 2011 г., както и до забрана на Twitter и до арести на ползватели на социалните медии;

Д.     като има предвид, че държавните служители продължават да правят изявления, които имат сплашващо въздействие върху медиите;

Е.     като има предвид, че демонстрациите в Турция все повече изразяват загриженост във връзка с осезаемата липса на представителство на малцинствените гласове, във връзка с авторитарното управление и липсата на правова държава и на добро управление, както и на справедливо и подобаващо провеждане на съдебни процеси в Турция;

Ж.    като има предвид, че измененията към Закона за интернет ограничиха свободата на изразяване в интернет пространството; като има предвид, че опитите за забрана на социалните медии, отменени по-късно от Конституционния съд, и натискът върху печата, довел до широко разпространено самоцензуриране, отразяват ограничителния подход по отношение на свободата на изразяване;

З.      като има предвид, че свободата на средствата за масово осведомяване, правото на справедлив процес и независимостта на съдебната власт са основни елементи на всяка демокрация в добро здраве и са залегнали в Конституцията на Турция, и по-специално в член 26 от нея, който гарантира свободата на изразяване на мнение, и в членове 27 и 28 от нея, които гарантират „свободата на изразяване на мнение „и „безпрепятственото разпространение на идеи“;

И.     като има предвид, че Турция в качеството си на страна — кандидатка за присъединяване към ЕС, е задължена да зачита и насърчава демокрацията и да укрепва демократичните и човешките права и свободи; като има предвид, че тези задължения следва да се разглеждат като възможност за Турция да продължи своя процес на модернизация;

Й.     като има предвид, че през 2013 г. Турция получи финансиране в размер на 902.9 милиона евро чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за подкрепа на политическите и икономическите реформи, за да подготви почвата за правата и задълженията, произтичащи от членството в ЕС;

K.     като има предвид, че свободата на изразяване и свободата на пресата са основни принципи на ЕС;

Л.     като има предвид, че въвеждането на допълнителни ограничения върху свободата на изразяване на мнение в онлайн средата, Турция нарушава глава 10 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Турция;

1.      изразява дълбока загриженост във връзка с арестите на журналисти и медийни работници; счита, че тези действия представляват недопустима пречка за свободата на медиите в страната; изразява загриженост във връзка с големия брой журналисти в затвора и многобройните текущи процеси срещу журналисти и активисти на социалните медии;

2.      изразява съжаление относно факта, че мерките, предприети от турските органи, са непропорционални и ненужни в една модерна и плуралистичната демокрация; счита, че подобни мерки подкопават демократичните основи на самата Турция и има вероятност да поляризират турското общество, като допълнително засилят общественото недоверие в способността на държавата да защитава правата на човека;

3.      призовава за незабавно освобождаване на всички журналисти, активисти на социалните медии и медийни работници, които са понастоящем задържани; изисква принципът на презумпцията за невиновност да бъде прилаган; призовава за провеждането на независими и прозрачни разследвания и изисква всички задържани лица да имат неограничен достъп до адвокати по техен избор;

4.      е обезпокоен от сериозното влошаване на свободата на печата в страната и от системното налагане на цензура на турските медии, включително и по интернет; изисква от турското правителство да съблюдава принципа на свобода на печата; подчертава, че наличието на истинска свобода на изразяване и независимата преса, както и на свободен и нецензуриран достъп до интернет, са ключови елементи на едно истински демократично, свободно и плуралистично общество;

5.      призовава турските органи да гарантират и зачитат правата на човека и основните свободи, и по-специално на свободата на изразяване на мнение и свободата на печата, както и да гарантират политическа култура на участието, която да включва гласа на опозицията, на малцинствата и на представителите на гражданското общество, както и на жените в процеса на вземане на решения, като по този начин създадат истински демократична политическа култура, при пълно зачитане на различните възгледи и мнения;

6.      изтъква в тази връзка колко е съществена ролята на съдебната система за защитата и укрепването на свободата на пресата и на медиите; припомня решаващата роля, която принципът на разделение на властите следва да играе в една модерна и демократична държава; изразява дълбоката си загриженост за намесата на правителството в дейността на съдебната система; призовава турските органи да гарантират истински баланс между изпълнителната, законодателната и съдебната власт;

7.      настоятелно призовава ЕС да предприеме конкретни действия в отговор на медийните репресии, прекомерната употреба на сила от турската полиция срещу протестиращите, широко разпространеното преназначаване и освобождаване от длъжност на полицейски служители, съдии и прокурори, след обвинения за корупция, в която са замесени изтъкнати членове на правителството; призовава ЕС за прекратяване на преговорите за присъединяване с Турция, докато демократичните му институции, принципите на правовата държава и основните свободи не се зачитат в страната;

8.      настоятелно призовава турското правителство да работи в сътрудничество с всички участници в политическия за укрепване на свободата на медиите и на политическия плурализъм в държавните институции и да действа в съответствие с принципите на правовата държава и правата на човека; отново отправя своя призив за нов закон за медиите, който може да гарантира свободата на словото и плурализма на медиите;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, генералния секретар на Съвета на Европа, председателя на Европейския съд по правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Република Турция.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0277.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2014)0235.

Правна информация - Политика за поверителност