Forslag til beslutning - B8-0040/2015Forslag til beslutning
B8-0040/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier

12.1.2015 - (2014/3011(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0036/2015

Procedure : 2014/3011(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0040/2015
Indgivne tekster :
B8-0040/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0040/2015

Europa-Parlamentets beslutning om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier

(2014/3011(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014" (COM(2013)0700),

–       der henviser til sine tidligere beslutninger, især beslutning af 13. juni 2013 om situationen i Tyrkiet[1] og beslutning af 12. marts 2014[2] om statusrapport 2013 for Tyrkiet,

–       der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

–       der henviser til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om de principper, prioriteringer og betingelser, der indgår i tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet ("tiltrædelsespartnerskabet") samt til de tidligere rådsafgørelser om tiltrædelsespartnerskabet fra 2001, 2003 og 2006,

–       der henviser til instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA),

–       der henviser til konklusionerne fra Rådets møde den 16. december 2014 om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen,

–       der henviser til den fælles erklæring af 14. december 2014 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og kommissæren for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, om politiets razziaer og anholdelser af repræsentanter for medierne i Tyrkiet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til erklæring af 15. december 2014 fra Europarådets menneskerettighedskommissær,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at regeringens reaktion efter beskyldninger om korruption i december 2013 har givet anledning til alvorlig bekymring vedrørende retsvæsenets uafhængighed og magtens deling;

B.     der henviser til, at 32 journalister søndag den 14. december 2014 blev tilbageholdt i razziaer flere steder i Tyrkiet, heriblandt ledende journalister, redaktører og manuskriptforfattere, på grundlag af anklager om oprettelse, ledelse og medlemskab af en væbnet terrororganisation;

C.     der henviser til, at medier, der åbent har kritiseret den nuværende tyrkiske regering, er blandt målene for disse aktioner fra de tyrkiske retshåndhævende myndigheder side;

D.     der henviser til, at mediefrihed længe har været et problem i Tyrkiet, hvilket allerede har ført til bølger af anholdelser af journalister i 2011 og et forbud mod Twitter og anholdelser af brugere af sociale medier;

E.     der henviser til, at statslige embedsmænd bliver ved med at fremsætte udtalelser, der har en intimiderende effekt over for medierne;

F.     der henviser til, at demonstranter i Tyrkiet i stigende grad har givet udtryk for bekymringer over den tilsyneladende mangel på repræsentation af mindretallenes synspunkter, det autoritære styre og mangel på retsstatsprincipper, god regeringsførelse og retfærdig rettergang i Tyrkiet;

G.     der henviser til, at ændringer af loven om internettet begrænsede ytringsfriheden på internettet; forsøg på at forbyde sociale medier, som senere blev afvist af forfatningsdomstolen, samt pres på pressen, der førte til udbredt selvcensur, afspejler en restriktiv tilgang til ytringsfriheden;

H.     der henviser til, at mediefrihed, retfærdig procedure og domstolenes uafhængighed er nøgleelementer i ethvert sundt demokrati og er forankret i den tyrkiske forfatning, særlig artikel 26, som garanterer ytringsfrihed, og artikel 27 og 28, som garanterer "ytringsfrihed" og "uhindret formidling af tanker";

I.      der henviser til, at Tyrkiet som kandidatland til tiltrædelse af EU er forpligtet til at respektere og fremme demokratiet og styrke de demokratiske rettigheder og menneskerettigheder og frihedsrettigheder; disse forpligtelser bør betragtes som en mulighed for, at Tyrkiet kan fortsætte sin moderniseringsproces;

J.      der henviser til, at Tyrkiet i 2013 fik tildelt 902,9 mio. EUR gennem instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) til understøttelse af politiske og økonomiske reformer med henblik på at bane vejen for de rettigheder og forpligtelser, der følger med EU-medlemskab;

K.     der henviser til, at ytringsfrihed og pressefrihed er grundlæggende principper for EU;

L.     der henviser til, at Tyrkiet tilsidesætter kapitel 10 i associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet ved at indføre yderligere indskrænkninger af ytringsfriheden online;

1.      udtrykker dyb bekymring over anholdelsen af journalister og mediearbejdere; mener, at disse handlinger udgør et uacceptabelt tilbageslag for mediefriheden i landet; er bekymret over det store antal fængslede journalister og de mange igangværende retssager mod journalister og aktivister på de sociale medier;

2.      beklager, at de tyrkiske myndigheders foranstaltninger er uforholdsmæssige og unødvendige i et moderne og pluralistisk demokrati; mener, at sådanne foranstaltninger undergraver Tyrkiets eget demokratiske fundament og sandsynligvis vil polarisere det tyrkiske samfund yderligere og øge offentlighedens mistillid til statens evne til at værne om menneskerettighederne;

3.      opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle de journalister, aktivister på de sociale medier og mediearbejdere, der bliver tilbageholdt; anmoder om, at princippet om uskyldsformodning anvendes; opfordrer til en uafhængig og gennemsigtig undersøgelse og kræver, at alle tilbageholdte får uhindret adgang til advokater efter eget valg;

4.      er bekymret over den alvorlige forværring af pressefriheden i hele landet og den systematiske censur af de tyrkiske medier, herunder på internettet; anmoder om, at den tyrkiske regering respekterer princippet om pressefrihed; understreger, at ægte ytringsfrihed og en uafhængig presse samt et frit og ucensureret internet er centrale elementer i et virkelig demokratisk, frit og pluralistisk samfund;

5.      opfordrer de tyrkiske myndigheder til at garantere og respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig ytringsfriheden og pressefriheden, og at garantere en deltagelsesbaseret politisk kultur, hvor oppositionen, minoriteter, civilsamfundet og kvinder også kommer til orde i beslutningsprocessen, så der skabes en ægte demokratisk politisk kultur med fuld respekt for forskellige synspunkter og meninger;

6.      peger i denne forbindelse på den afgørende rolle, som domstolene spiller i beskyttelsen og udvidelsen af presse- og mediefriheden; minder om den helt afgørende rolle, som princippet om magtens tredeling bør spille i en moderne demokratisk stat; udtrykker sin dybe bekymring over regeringens indblanding i den dømmende magts arbejde; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at garantere en ægte balance mellem de udøvende, lovgivende og dømmende funktioner;

7.      opfordrer indtrængende EU til at træffe konkrete foranstaltninger for at reagere på overgrebene på medierne, den overdrevne magtanvendelse fra det tyrkiske politis side over for demonstranter og de omfattende forflytninger og afskedigelser af politifolk, dommere og anklagere efter beskyldningerne om korruption, der involverer fremtrædende medlemmer af regeringen; opfordrer EU til at stoppe tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet, så længe landets demokratiske institutioner, retsstatsprincippet og overholdelsen af de grundlæggende frihedsrettigheder ikke respekteres i landet;

8.      opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at samarbejde med alle politiske aktører om at styrke mediefriheden og den politiske pluralisme i de statslige institutioner og handle i overensstemmelse med retsstatsprincippet og menneskerettighederne; gentager sit krav om en ny medielov, der kan sikre ytringsfrihed og mediepluralisme;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Europarådets generalsekretær, præsidenten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Tyrkiske Republiks regering og parlament.