Menettely : 2014/3011(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0040/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0040/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.463v01-00
 
B8-0040/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))  
B8‑0040/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission Turkkia koskevan vuoden 2014 edistymiskertomuksen,

–       ottaa huomioon 16. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Laajentumisstrategia ja vuosien 2013 ja 2014 tärkeimmät haasteet” (COM(2013)0700),

–       ottaa huomioon aiemmat Turkkia koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman Turkin tilanteesta(1) ja 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2013 edistymiskertomuksesta(2),

–       ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

–       ottaa huomioon 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/157/EY Turkin tasavallan liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista (”liittymiskumppanuus”) sekä aiemmat, vuosina 2001, 2003 ja 2006 tehdyt neuvoston päätökset liittymiskumppanuudesta,

–       ottaa huomioon liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA),

–       ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista,

–       ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin 14. joulukuuta 2014 antaman yhteisen lausuman poliisiratsioista ja tiedotusvälineiden edustajien pidätyksistä Turkissa,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 15. joulukuuta 2014 antaman lausuman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että hallituksen toimet joulukuussa 2013 esitettyjen korruptioväitteiden jälkeen ovat herättäneet voimakasta huolta oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja vallanjaosta;

B.     panee merkille, että eri puolilla Turkkia pidätettiin 14. joulukuuta 2014 tehdyissä ratsioissa 32 toimittajaa, joiden joukossa vanhempia toimittajia, tiedotusvälineiden päälliköitä ja käsikirjoittajia syytettyinä aseistetun terroristijärjestön muodostamisesta, johtamisesta ja jäsenyydestä;

C.     panee merkille, että tiedotusvälineet, jotka ovat avoimesti arvostelleet Turkin nykyhallitusta, olivat niiden kohteiden joukossa, joihin nämä Turkin lainvalvontaviranomaisten toimet kohdistuivat;

D.     toteaa, että tiedotusvälineiden vapautta koskeva ongelma on jatkunut pitkään Turkissa ja johti jo vuonna 2011 toimittajien pidätyksiin ja Twitterin kieltämiseen sekä sosiaalisen median käyttäjien pidätyksiin;

E.     panee merkille, että valtion virkamiehet edelleen antavat tiedotusvälineitä uhkailevia lausumia;

F.     toteaa, että mielenosoittajat ovat esittäneet Turkissa entistä äänekkäämmin huolensa autoritaarisesta hallintotavasta ja vähemmistön edustuksen, oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallintotavan sekä oikeudenmukaisen ja puolueettoman oikeudenkäynnin puuttumisesta Turkissa;

G.     panee merkille, että internetlain muutoksilla rajoitettiin ilmaisunvapautta internetissä; toteaa, että myöhemmin perustuslakituomioistuimen päätöksellä kumotut pyrkimykset kieltää sosiaalinen media ja lehdistön painostaminen ovat johtaneet laaja-alaiseen itsesensuuriin ja ovat merkki ilmaisunvapauden rajoittamisesta;

H.     toteaa, että tiedotusvälineiden vapaus, puolueeton oikeudenkäynti ja oikeuslaitoksen riippumattomuus ovat kaikkien toimivien demokratioiden keskeisiä osia ja ne on vahvistettu Turkin perustuslaissa, erityisesti sen 26 pykälässä, jossa turvataan ilmaisunvapaus, ja 27 ja 28 pykälässä, joissa turvataan ”ilmaisunvapaus” ja ”ajatusten levittämisen vapaus”;

I.      ottaa huomioon, että EU:n ehdokasvaltiona Turkilla on velvollisuus noudattaa ja edistää demokratiaa ja vahvistaa demokraattisia oikeuksia, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia; toteaa, että nämä velvollisuudet olisi nähtävä Turkin mahdollisuutena jatkaa uudenaikaistamista;

J.      toteaa, että vuonna 2013 Turkki sai 902,9 miljoonaa euroa rahoitusta liittymistä valmistelevasta tukivälineestä sellaisten poliittisten ja taloudellisten uudistusten tukemiseen, joilla luodaan edellytykset EU:n jäsenyyden mukana tuleville oikeuksille ja velvollisuuksille;

K.     toteaa, että ilmaisunvapaus ja lehdistönvapaus ovat EU:n perusperiaatteita;

L.     huomauttaa, että asettaessaan lisärajoituksia ilmaisunvapaudelle verkossa Turkki rikkoo EU:n ja Turkin assosiaatiosopimuksen 10 luvun määräyksiä;

1.      ilmaisee syvän huolestumisensa toimittajien ja mediatyöntekijöiden pidätyksistä; katsoo, että nämä toimet heikentävät huomattavalla tavalla tiedotusvälineiden vapautta Turkissa; ilmaisee huolestumisensa vangittujen toimittajien suuresta määrästä ja lukuisista meneillään olevista toimittajien ja sosiaalisessa mediassa toimivien aktivistien oikeudenkäynneistä;

2.      tuomitsee Turkin viranomaisten toimet kohtuuttomina ja tarpeettomina nykyaikaisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa; katsoo, että tällaiset toimet heikentävät Turkin omaa demokraattista perustaa ja todennäköisesti polarisoivat Turkin yhteiskuntaa ja lisäävät julkista epäluottamusta valtion kykyyn ylläpitää ihmisoikeuksia;

3.      kehottaa vapauttamaan kaikki pidätettyinä olevat toimittajat, sosiaalisessa mediassa toimivat aktivistit ja mediatyöntekijät välittömästi; vaatii noudattamaan syyttömyysolettaman periaatetta; kehottaa toteuttamaan riippumattomia ja avoimia tutkimuksia ja vaatii, että kaikille pidätetyille henkilöille on annettava mahdollisuus käyttää vapaasti valitsemaansa asianajajaa;

4.      on huolestunut lehdistönvapauden vakavasta huonontumisesta koko maassa sekä turkkilaisen median järjestelmällisestä sensuroinnista, myös internetissä, kehottaa Turkin hallitusta pitämään kiinni lehdistönvapauden periaatteesta; korostaa, että todellinen ilmaisunvapaus ja riippumaton lehdistö samoin kuin vapaa ja sensuroimaton internet ovat aidosti demokraattisen, vapaan ja moniarvoisen yhteiskunnan keskeisiä osia;

5.      kehottaa Turkin viranomaisia turvaamaan ihmisoikeudet ja perusvapaudet, erityisesti ilmaisunvapauden ja lehdistönvapauden, ja kunnioittamaan niitä sekä turvaamaan osallistavan poliittisen järjestelmän, jossa on tilaa opposition, vähemmistöjen, kansalaisyhteiskunnan ja naisten äänelle päätöksentekoprosessissa, ja luomaan siten aidosti demokraattisen poliittisen kulttuurin, jossa kunnioitetaan erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä;

6.      huomauttaa tässä yhteydessä, että oikeuslaitoksella on keskeinen rooli lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden suojelemisessa ja parantamisessa; muistuttaa, että nykyaikaisessa demokraattisessa valtiossa vallanjaon periaatteen olisi oltava keskeisessä asemassa; on syvästi huolestunut hallituksen puuttumisesta oikeuslaitoksen toimintaan ja valtaoikeuksiin; kehottaa Turkin viranomaisia turvaamaan toimeenpano-, lainsäädäntö- ja tuomiovallan keskinäisen tasapainon;

7.      kehottaa EU:ta ryhtymään konkreettisiin toimiin, kun otetaan huomioon mediaa kohtaan suunnatut iskut, Turkin poliisin liiallinen voimankäyttö mielenosoittajia vastaan, poliisien, tuomarien ja syyttäjäviranomaisten laaja-alaiset siirrot uusiin tehtäviin ja irtisanomiset hallituksen korkea-arvoisia jäseniä vastaan esitettyjen korruptiosyytösten jälkeen; kehottaa EU:ta pitämään jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa keskeytettyinä, kunnes demokraattisia instituutioita, oikeusvaltion periaatteita ja perusvapauksia kunnioitetaan maassa;

8.      kehottaa Turkin hallitusta toimimaan yhteistyössä kaikkien politiikan toimijoiden kanssa, jotta parannetaan tiedotusvälineiden vapautta ja poliittista moniarvoisuutta valtion instituutioissa ja noudatetaan oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia; kehottaa jälleen laatimaan uuden medialain, jossa turvataan ilmaisunvapaus ja median moniarvoisuus;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, Euroopan neuvoston pääsihteerille, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0277.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0235.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö